γς Anne Svendsdatter

Anne kom til verden om høsten 1775 og ble døpt[i] 24 september dette året. Som fadre valgte Kari og Sven Madme Grønbek; Jomfr: Elster; [NN] Due; Hans Anundsen Strøm; og «Sergeanten paa Bøen».

Foreldrene var Kari Hansdatter giftet seg ganske ung, bare knapt 17 år gammel. Hennes utvalgte var Grenadier Sven Amundsen: de trolovet seg i Aremark 2 mars 1773. Kausjonistene var Peder Iglerød og Ole Iglerød. Vielsen[ii] fant sted 30 mai 1773.

Anne var første barn, og efter henne fulgte Kirsti som ble døpt[iii] 6 februar 1779. Fadrene var Præstekonen Madme Grønbech; Lisbeth Dues; Capit: Schløfer; Sergeant Værnskiold; og Magnus Dale.

Kirsti fikk ikke leve opp: hun døde bare fire måneder gammel og ble begravet[iv] i begynnelsen av juli 1779.

Neste barn meldte seg snart: Hans så dagens lys sommeren 1780 og ble døpt[v] 9 juli det året. Da var fadrene Præstekonen Madme Grønbech; Jomfru Bruun; Lisbeth Due; Capit: Holst: og Lieutn. Sommerfeldt.

Så fulgte en gutt som fikk navnet Ole – sies det[vi] – i desember 1781; han skal ha blitt døpt lille julaften det året. Men noen spor efter dette er ikke funnet i kirkebøkene.

Tre år senere ble det en Ole: det var han som skulle bli Eidsvoldsmann. Han kom til verden høsten 1784 og ble visstnok[vii] døpt 5 november det året – hans dåp er heller ikke funnet i kirkeboken.

Hans, den første, døde antagelig som liten, for i 1787 fikk en annen liten gutt samme navn. Denne Hans ble døpt[viii] 25 november og fikk fadrene Giøran Iversdatter Arven; Helge Monsen Arven; Else Due; Sergiant Hoff; og Kari Henrichsdatter Holt.

Anne ble konfirmert[ix] i Aremark Kirke 10 oktober 1790. Hun er ført opp som nummer to av 26 piker; sammen med 21 gutter var kullet på 47 ungdommer denne høsten.

Så fulgte Christine som ble døpt[x] i Aremark 26 november 1791. Fadrene hennes ble Birthe Iversdatter Hallesby; Anders Amundsen Hallesby; Mari Rød; Anders Dolg [?]; og Hans Hansen Østvig.

Knappe tre år senere giftet Anne seg. Den utvalgte var Ungkaren Ole Mikkelsen Røser. Vielsen[xi] fant sted i Aremark Kirke 1 mars 1794.

Halvannet år efter at Anne giftet seg fikk hun sitt første barn, en pike. Da hun ble døpt[xii] 28 desember 1795 fikk barnet navnet Else og fadrene Anna Ellefsdadtter Enger; Niels Nielsen Enger; Anne Olsdatter Fladland [?]; Amund Andersen Hidleby; og Johannes Hansen Kollerød [?].

Året efter fikk Anne selv en lillesøster da Sidsel kom til verden; hun ble døpt[xiii] i Aremark Kirke – den gamle – 13 november 1796 fikk hun navnet Sidsel og fadrene Dorthe Simonsdatter; And: Pedersen; Jan og Amund Pedersen Dagerød; samt Johanne og Amund And: Søre Hallesby.

Annes annet barn, Mari, meldte sin ankomst utpå vinteren i 1797 og ble døpt[xiv] 21 februar det året. Fadrene hennes var Marthe Andersdatter Kollerød; Hans Johannesen Kollerød; Anne Mikkelsdatter Røser; Johannes Hansen Kollerød; og Amund Andersen.

Digitalarkivets kirkeboksavskrift[xv] for Aremark i 1797 viser til en begravelse for Mari Olsdatter, men oppgir alderen til tre år – riktignok med et spørsmålstegn – men denne opplysninger er ikke funnet igjen i kirkeboken[xvi] som sådan.

To år senere kom lillebroren Anders til verden – antagelig på senvinteren for han ble døpt[xvii] 18 mars 1798. Da var fadrene Birtte Iversdatter og Anders Amundsen Hallesby; Karen og Anne Magnusdøtre Riiser; og Amund Amundsen Hallesby. Anders døde antagelig[xviii] bare tre dager gammel.

Det er kanskje derfor at Annes eldste sønn fikk navnet Anders da han ble døpt[xix] to måneder senere, 13 mai 1798. Fadrene hans var Marthe Andersdatter Kollerød; Johannes Hansen Kollerød; Karen & Anne Xstine [NN]; og Johannes Hansen Kollerød.

Heller ikke denne Anders fikk leve opp: han ble bare knapt fem måneder gammel og ble begravet[xx] 14 oktober 1798.

Annes lillesøster – antagelig den yngste – Dorthe ble døpt[xxi] 26 desember 1799. Hennes fadre var Birtte Iversdatter og Anders Amundsen Hallesby; Anne Mikkelsdatter Brøsen [?]; Ole Mikkelsen Brøsen [?]; og Svend Pedersen Dagerød.

Omkring et år senere, 14 desember 1800, ble Annes egen datter Xstine – Christine – døpt[xxii]. Denne gangen var fadrene Marthe Andersdatter Kollerød [?]; Mari Andersdatter Hallesby; Anders Hallesbye; Johannes Hansen Kollerød; og Ole Svensen Illerød.

I 1801[xxiii] finner man Anne Svendsdatter sammen med mannen Ole Michelsen på «Røedser Fuld Gaard». Mannen er «Mand og hosbonde» og også «Jordbruger og nat. underofficer». Else er oppgitt å være seks år gammel, Christine ett. Til å hjelpe seg på gården hadde de drengene Cornelius Xstensen (21) som også var «National soldat» og 15-åringen Anders Andersen. Dessuten bodde Ole’s søster der, 19 år gamle Anne Michelsdatter. Og, tilslutt – til å hjelpe Anne selv – den 22 år gamle tjenestepiken Kierste Halvorsdatter.

To år senere fikk Ole og Anne en datter som de ga samme navn som moren, altså Anne. Hun ble døpt[xxiv] 2 pinsedag og hadde fadrene Marthe Andersdatter og Johannes Hansen; Anders Hansen Kollerød; Mari Andersdatter Hallesby; og Amund Andersen Hallesbye.

Neste gang var det barnets far som ble oppkalt. Sønnen Ole så dagens lys utpå høsten og ble døpt[xxv] 1 oktober 1806. Valget av fadre falt denne gangen på Anne Ellefsdatter Enger; Xstine Svendsdatter Iglerød; Anne Hansdatter Kollerød; Nils Nilsen Enger; og Hans Svendsen Iglerød.

Nesten fem år senere var Anne og Ole i kirken igjen, denne gangen for å få sønnen Anders døpt[xxvi]. Det skjedde 4 august 1811. Da var fadrene Anne og Jens Tolfsby; Hans og Marthe Iglerød, og kanskje var noen annen påtenkt, men ikke kunne.

Anders var knapt året gammel da han døde våren 1812. Han ble begravet[xxvii] 5 juni dette året.

Neste barn i denne flokken er datteren Sidsel Maria. Hun ble født om sommeren i 1813 og ble døpt[xxviii] 23 august det året. Sidsel Marias fadre ble Niels Enger og Kone; samt Ole, Hans og Marte Iglerød.

Og helt til slutt, enda en Anders. Denne gangen med et navn lagt til: Anders Christian ble født 20 og døpt[xxix] 31 mars 1816. Da fikk han fadrene Kristine, Even Berges; Ole, Dorte Iglerøe; og Anne Fladebye.

Med det forsvinner Anne fra synsfeltet – hun er nevnt en del ganger som «mor» i forbindelse med konfirmasjoner, men det er ikke noen garanti for at hun var i live ved hver anledning: det er like mye et spørsmål om å fastslå en faktisk omstendighet.

På denne tiden får man et tegn på at Anne og familien hadde en rimelig sikker økonomi: Ole Mikkelsen måtte skyte inn penger i Norges Banks aksjekapital – den såkalte sølvskatten[xxx] – i 1816. Han ble ilignet 50 spesiedaler som bidrag, og det var et betydelig beløp for en alminnelig bonde.

De ble, tilsynelatende, boende på gården – det er der Ole Mikkelsen er plassert i 1830, da «Xsten Nils.» og «Xstine Andersd.» – Christen Nilsen og Christine Andersdatter – fra, henholdsvis, Rødenæs, Askerud, og Mossevigbraatene og begge født i 1803, giftet seg. Christen Nilsen var tydeligvis et tidligere fosterbarn eller en slektning: det er notert at han ved bryllupet bodde på Rødser, og at han hadde kommet dit da han var 7 år gammel, altså rundt 1810. Vielsen[xxxi] fant sted sankthansdagen 1830.

På et eller annet tidspunkt – vielsen er ikke funnet – giftet Annes datter Else seg med Johannes Johannesen, han var noen få år eldre henne og fra fullgården Enger i Aremark, der han bodde sammen med foreldrene i 1801[xxxii]. Det var der, mange år senere, at Ole Mikkelsen døde. Med andre ord: han og Anne hadde nok overlatt gården til ett av barna, kanskje helst Hans, som var eldste gutt – og efterhvert flyttet fra Rødser.

Anne Svendsdatter døde før mannen, men ingen begravelse er funnet.

Uansett, enkemannen Ole Mikkelsen døde på Enger, 1 august 1842. Han ble begravet[xxxiii] 14 samme måned.


[i] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[ii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1745-1795, s. 129
[iii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[iv] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1745-1795, s. 44
[v] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[vi] «Norway Baptisms, 1634-1927,» database, FamilySearch
(https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N41N-Q4Y: 10 February 2018), Ole Svendsen, ;
citing ; FHL microfilm 125,855.
[vii] «Norway Baptisms, 1634-1927,» database, FamilySearch
(https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N4G8-T4L : 10 February 2018), Ole Svendsen, ; citing ;
FHL microfilm 125,855.
[viii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[ix] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1745-1795, s. 170
[x] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[xi] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1745-1795, s. 141
[xii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[xiii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1796-1814, s. 6
[xiv] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1796-1814, s. 8
[xv] Ministerialbok for Aremark prestegjeld, Aremark sokn 1796-1814 (0118P); https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000002232371
[xvi] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1796-1814, s. 232
[xvii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1796-1814, s. 11
[xviii] Ministerialbok for Aremark prestegjeld, Aremark sokn 1796-1814 (0118P);
[xix] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1796-1814, s. 12
[xx] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1796-1814, s. 233
[xxi] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1796-1814, s. 17
[xxii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1796-1814, s. 18
[xxiii] Folketelling 1801 for 0118P Aremark prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058198000507
[xxiv] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1796-1814, s. 29
[xxv] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1796-1814, s. 42
[xxvi] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1796-1814, s. 60
[xxvii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1796-1814, s. 243
[xxviii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1796-1814, s. 67
[xxix] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fc/L0001: Ministerialbok nr. III 1, 1814-1834, s. 13-14
[xxx] Sølvskatten 1816, nr. 9: Smålenene amt, Idd og Marker fogderi, 1816; https://www.digitalarkivet.no/view/97/pt00000000240205
[xxxi] Ministerialbok for Aremark prestegjeld 1814-1834 (0118P); https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002368649
[xxxii] Folketelling 1801 for 0118P Aremark prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058198000536
[xxxiii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fc/L0002: Ministerialbok nr. III 2, 1834-1849, s. 183