xxv Benedicta Henrica Aall

Benedicta ble døpt i Eidanger Kirke Porsgrunn 27 januar 1756. Hun ble båret til dåpen[i] av Fru Løvenskiold på Fossum; Jomfr: Eleonora Rask var med; og fadrene ble Cancellieraad Deichman; Cancelieraad Scheel; Commerceraad Deichman; og Nicolai Aall.

Foreldrene var Niels Jacobsen Aall og Frederikke Sophie Rasch, han var født i London men kom til Porsgrunn som gutt; hun var fra Christiania. Et verk[ii] om Porsgrunns historie, her gjengitt i utdrag, fra Porsgrunn Folkebibliotek[iii] forteller om Benedictas familiebakgrunn:

«Slekten Aall stammer fra Danmark, hvorfra et av dens medlemmer, Jacob Aall, i slutten av 1680-årene utvandret til London. Her ble dennes sønn Niels Aall, den norske slektsgrens stamfar, født ca. 1702. En kjenner ikke hans nøyaktige fødselsdatum, og vet heller ikke sikkert når han kom til Porsgrunn; etter tradisjonen skal det ha vært i 1712; da var han hare 10 år gammel. Hva som førte ham til Norge, kan en bare gjette seg til; sannsynligvis er han kommet med en av de mange engelske kommisjonærer, kanskje James Bowman, som nettopp i de årene slo seg ned i byen.

Første gang man overhodet finner hans navn, er i et skjøte av 1725 9/11 da han av Sigri Haagensdatter sal. Niels Juuls kjøpte for 20 rd. en «hauge eller rydningsplass under Østre Borge» beliggende mellom Job Christensens (Arweschoug) på den østre og Michel Jensens på vestre side. I 1722 gikk han i Herman Leopoldus’ tjeneste, sannsynligvis som forvalter for Ulefosssagene, som Leopoldus hadde kjøpt det året; i 1730-årene ble han ofte titulert forvalter for sagene, men bodde alltid i Porsgrunn.

I november 1729 giftet Aall seg med Margaretha Josten, datter av Niels Josten, og bryllupet sto på Bjørntvet hos Leopoldus. (Denne hadde i sitt første ekteskap vært gift med Inger Borse, hvis søster Kirsten var Margaretha Jostens mor.) Det var bare 1½ måned etter Niels Jostens tragiske død, og det er sannsynlig at Margaretha etter farens økonomiske sammenbrudd i 1722 hadde holdt til hos Leopoldus på Bjørntvet, som tidligere hadde tilhørt hennes far.

Ved sitt ekteskap kom Aall inn i kretsen av sag- og jernverkseiere, og det har sikkert hatt avgjørende betydning for ham. De nygifte satte bo i Hans Laursen Borchs hus («Den gamle tollbod») på Tollbodøen, som Leopoldus hadde kjøpt noen år før, og ved gavebrev av 8. mars 1730 forærte Aall som takk fordi han hadde tjent sin prinsipal «som fullmektig uti åtte år og uti samme tid skikket seg som det en ærlig og tro tjener egnet og anstått».

Aall ble ikke lenge boende her, idet han allerede i 1732 fikk skipper Job Christensen Arweschoug til å overlate ham en del av den store tomt denne hadde festet av Leopoldus under Bjørntvet. Arweschougs løkker må ha omfattet opprinnelig hele arealet mellom Floodeløkken, Lilleelven og Porsgrunnselven. Her bygde Aall kort etter det hus som senere gikk under navn av Floodegården, og 17. mai 1736 fikk han grunnbrev både på hustomten og på nabotomten «nedenfor hans oppbygde hus, strekkende seg opp etter allfarveien til bemeldte Aalls hus».

Heller ikke her ble Aall boende lenge; allerede 1744 solgte han huset til kjøpmann Søfren Nielsen, hvis svoger han var blitt året før. Aalls første hustru var død allerede 1737, og 1738 giftet han seg igjen med amtmann Berghs søster Benedicta Henrikka Bergh, hvis søster i 1743 ektet Søfren Nielsen, (se s. 347). I noen år var Aall uten hus og bodde en tid på Bjørntvet, idet gårdens eier, Løvenskiold, i 1739 hadde flyttet til Danmark og hans sønn siden 1731 bodde på Borgestad.

Sannsynligvis i 1748 flyttet Aall igjen til «byen», idet han året før hadde kjøpt av tollskriver Friderich Proph nabohuset til Søfren Nielsens sønnenfor dennes, og her lot ombygge det eldre og mindre hus til det store 2-etasjes hus som senere gikk under navn av Sømoegården. Av hans regnskaper fremgår det at han 1747 lot forskrive med en av sine skippere fra Holland 10 000 blåglaserte taksten til å tekke huset med. Sønnenfor dette hus ervervet Aall flere tomter med et par mindre hus, som han lot fjerne for å gi plass til byens staseligste hus, «Kammerherregården», som han lot byggmester Joen Jacobsen oppføre 1763-65. Her bodde Aall til han i 1779, 77 år gammel, solgte huset til sin ene sønn Jacob Aall, og selv flyttet til sin andre sønn Nicolai Benjamin Aall i «Aallgården», hvor han døde i 1784. De siste 24 år av sitt liv var han enkemann, idet hans 2. hustru var død etter ti års ekteskap i 1748, og hans 3. hustru, Frederikke Sophie Rasch, som han hadde ektet i 1753, døde allerede 1760.

Fra midten av 1730-årene finner vi således Niels Aall bosatt midt i Porsgrunn, i byens «beste strøk», som forretningsmann.

Hvor stor kapital Aall omkring 1760 hadde lagt ned i sin forretning, lar seg ikke fastslå. Anslagsvis kan man gjette på nærmere 100 000 rd. Ved skiftet etter sin 3. hustru i 1760 oppga han selv sin formue til 35 925 rd., men da hadde han allerede to ganger tidligere avholdt skifte med sine barn i de to første ekteskap. Hadde Aall lykken med seg i sine forretninger, møtte han desto flere sorger i sitt privatliv. Tre hustruer fulgte han til graven, og ni av sine tretten barn. De fire førstefødte av barna døde som ganske små, og i løpet av 9 år (1731-39) mistet han fem barn og sin hustru. Særlig smertefullt må det ha vært for ham i 1760 å miste både sin 3. hustru og sin eldste dalevende sønn Niels, 24 år gammel, som var eslet til å gå inn i og overta farens forretning. Etter sitt 3-årige opphold på Jersey, var han kommet hjem og arbeidet hos sin far. I 1758 førte han et par turer «De 2de Brødre», og var så smått også begynt med forretninger for seg selv, da han ifølge tradisjonen døde etter et altfor overdådig gilde som farens forretningsvenner arrangerte for ham i Arendal. Hans lik ble satt i Østre Porsgrunns kirkekjeller to måneder etter Aalls 3. hustru, Frederikke Sophie Rasch, som visstnok var den første som ble bisatt der, 2. oktober 1760».

Benedictas foreldre hadde giftet seg i Eidanger Kirke 19 oktober 1753, antagelig ble de viet[iv] i huset: moren var Niels Aalls tredje kone.

Han hadde giftet seg første gang med Margaretha Josten, visstnok i 1729 – men sted og dato er ikke kjent: hennes far var forretningsmannen Niels Josten[v], som på denne tiden var konkurs men meget godt forbundet, rent sosialt.

Paret bosatte seg, ikke overraskende, i Porsgrunn der datteren Kiersten kom til verden, det skjedde i 1730, og dåpen[vi] fant sted i Eidanger kirke 26 april det året. Hun ble båret til dåpen av Frue Cancelieraad Leopoldus. Fadrene var Madame Bowmand; Else Brinch; Har Cancellieraad Leopoldus; Amptmand Christian Berg; og Monsr Hendrich Malling.

Kiersten skulle ikke få leve opp men døde da hun var rundt året gammel, hun ble begravet[vii] påskeaften, 24 mars, 1731.

Neste barn var Fransisca, som skal[viii] være født i 1731, hun ble døpt[ix] 17 april det året. Fransisca ble båret av Frue Cancelieraad Kirsten Brinch og fikk fadrene Madame Karen Jensdatter Bowmand; Hr Controleur Uldrich Anthonj de Rodhe; Hans Kiærrulf; og Monsr. Halvardius Borse.

Tredje barn ble en gutt – Jacob. Da han ble døpt[x] 26 februar 1732 ble han båret av Madame Kierulff, sammen med henne var Jomfr. Bergh; fadrene var Hr Tolder sc. Nicolay Frisenberg; Monsr. Efvert Yalling; og Monsr. Hendrich Brandtborg.

Heller ikke Fransisca fikk leve opp, hun ble begravet[xi] i Eidanger allerede 17 juni 1732 – ett år og tre måneder gammel.

Året efter, utpå våren, ble det en gutt. Han ble døpt[xii] 8 juni 1733 – navnet ble Niels – og ble holdt av Frue Cancelieraad paa Borrestad Margrete Deichman [d.e. Fru Løvenskiold] assistert av Frue Inger Børse, og hadde fadrene [NN] Seign. Gunder Borse; Monsr. Frideric Proph; og Monsr. Søfren Boumand.

Niels fikk leve bare et drøyt år – han døde i slutten av oktober 1734 og ble begravet[xiii] 2 november dette året.

Bare tre uker, eller så, efter Niels’ begravelse meldte Kirsten sin ankomst – hun ble døpt[xiv] fredag 26 november 1734. Kirstens ble båret av Madame Anthonetta Smith assistert av Stina Borse – fadrene var Monsr Hr Justits-Raad Herman Leopoldus; Monsr Hans Kierulf; Monsr Holther, Studiosus; og Monsr. Søren Leopoldus.

En gutt til, som fikk navnet Niels efter ham som de mistet, så dagens lys litt over et år senere og ble døpt[xv] 7 januar 1736. Niels ble båret av Madame Kierulff, sammen med Jomfrue Bergh; fadrene var Mons: Cancelieraad Herman Leopoldus; Cancelieraad Carl Deichman; og Controleur Frideric Biener.

Jacob døde i 1736, som smågutt i sitt femte år, og ble begravet[xvi] – riktig nok under navnet Peter – 10 mars det året. Som Haagen Krog Steffens[xvii] uttrykker der: «Her maa altsaa foreligge en Feilskrift i Ministerialbogen, der forøvrigt er ført med adskilligt Slurveri. Niels Aall har ikke havt nogen Søn, der hed Peder. Denne Jacob Aaall maa i alle Fald være Død før 1737, da Niels AALL havde en anden Søn ved Navn Jacob til Dåben».

Siste barn av Margaretha Josten og Niels All, og han fikk navnet Jacob da han ble døpt[xviii] 20 april 1737. Jacob ble holdt av Cancellie Raad Leopoldi Frue Margaretha Deichmand assistert av Jomfrue Kirstine Bovman. Fadrene ble Tolder Frisenberg; Controleur Biener; og Monsieur Willum Deichmand.

Margaretha Nielsdatter Josten, Monsr Niels Aalls Kieriste», døde 31 år gammel og ble begravet[xix] mandag 6 mai 1737.

Den yngre Jacob døde også som nokså liten, men kan av grunner som fremgår nedenfor, ikke dokumenteres i norske kirkebøker. Dette er hva Haagen Krog Steffens forteller:

        «Denne Jacob Aall maa være død ganske liden, i hvert Fald før 1741 da Niels Aall havde en anden Søn ved Navn Jacob til Daaben.

        Det er temmelig sikkert ham, der 1739 er begravet i London om Sommeren.

        I E. J. Wolffs «Samlinger til den Danske og Norske evangelisk-lutherske Kirke i London o. s. v.» (Kjøbenhavn 1802) staar det nemlig anført som bisat i London i den dansk-norske Kirkens Kjælder i Aaret 1739, «Jacob Aall et Barn paa 2 Aar og nogle Maaneder, som var Hr. Niels Aall’s Søn i Norge».

        Det fremgaar nemlig af Niels Aall’s Copibog at han i 1739 var fraværende fra Norge paa Reise fra 9. Marts til 1. Juni og af et Brev af 1. Juni s. A. til John Collet fremgaar det yderligere, at han har været i London, idet det heder «For saavel at indberedte vores Gudskelov lykkelige Arrivement a Costy samt ærbødigst at takke for beviste Goede, har jeg o. s. v.».

        Hvorfor han har taget sit 2 Aar gamle barn med til London, er lidt vanskeligt at forstaa, men den Mulighed kan jo foreligge, at Barnet har lidt af en eller anden Sygdom, for hvilken han ønsket at consulere [sic] engelske Læger, idet Lægekunsten i Norge i de Tider vistnok ikke stod synderligt høit».

I mellomtiden hadde Niels Aall giftet seg pånytt, denne gangen med Benedicta Henrica Bergh, Nicolas Clausson Berghs og Constance Henchs 24 år gamle datter. Slekten var fra Lübeck, og Constance, som døde 1717, var fra Pommern. Efter hennes død giftet Benedictas far seg med en norsk enke, Ellen Arentzdatter. De var bosatt i Skien.

Niels Aall og Benedicta Henrica Bergh giftet seg da Niels hadde vært enkemann i halvannet år, altså i 1738: hvilken kirke og dato er ikke slått fast, men for å kompensere gjengis utdrag av tre brev[xx] – to før, og et efter bryllupet – som kaster lys over deler av forberedelsene til et ekteskap i et høyere samfunnslag:

«3. Sept. 1738

Niels Aall d.æ. til Söfren Nielsen

Vær saa god at bestille mig 23 Alen blaat silke Damask til een Rixdaler samt 23 Alen gul og hviid silke Damask til een Rixdaler. Ligesaa behag at kiøbe og med eder hjembringe 5 a 6 P.d. Homle til 18 a 20 Skilling pr. 100 P.ds.

Vær ogsaa god at kiöbe 4 Par Piige Skoe til et Barn af 4 Aar, 4 Par Drenge Skoe til et Barn paa 3 Aar. …»

 

«Niels Aall d.æ. til Schade & Bergh i Amsterdam.

Foruden “Tobak Blader af bedste Plantatier» bestiller han «een 8te kanted Tre bord med blaa Lackering og 2de 8te Tre border med grön Lackering»».

Efter at de to var trygt gift, skriver Niels Aall dette brevet, til Sorenskriver Niels Hagerup:

«Porsgrund 5. Februar 1739.

Jeg undertegnede Niels Aall tilstaar herved at have annamed af Sorenskriver Niels Hagerup fuldkommen sand og fornöielig Riktighed for min Kjæreste Benedivta Berghs Mödrene og Fædrene arve lodder efter Skifte Brevenis formæld af 29 April 1719 og 5 juny 1726 sambt for hvis af hende sal. faderen var foræret og til udstyr til Christiana udlagt som med paalöbe Renter i alt andrager sig til den Summa 345 rdl. 2. 4 ¼ skriver trehundrede förretiuge og fem Rixdr. een Ort og 4 ¼ sk. for hvilken min Kjærestes arvelod jeg for mig og arvinger hermed fuldkommelig quitterer Sorenskr. Hagerup og arvinger».

Det er sagt at bryllupet stod 6 oktober, og det stemmer overens med det første brevet, og det kan ikke ha vært senere enn 5 februar 1739, da det tredje ble datert.

Og så, 9 mars, dro altså Niels Aall til London, og dermed var Benedicta alene hjemme i Porsgrunn da Nicolai Benjamin ble født, kanskje 8 april, denne første våren hun var gift kone: det er ikke utenkelig at hun reiste hjem til Skien mens Niels var borte. Gutten ble døpt[xxi] i Eidanger Kirke efter at Aall var kommet tilbake igjen, og fant sted 12 november 1739. Han ble båret av Peter Lorentzens Kiæriste, Kirsten Malling, assistert av Jofrue Constance Berg. Fadrene var Monsr. Camer Raad Kierulf; Tolder Fridenberg; og Controleur Biener.

Annet barn var også en gutt, han ble født høsten 1741 og døpt[xxii] 16 september det året. Han ble holdt av Peder Lunds Enke Boel Josten, assistert av Jomfru Inger Borse – navnet ble Jacob Christian. Fadrene var Cancellie Raad Løvenskiold; Camer Raad Vilhelm Deichmand; og Mons Reedsch på Klosteret.

De to neste barna – Benedictes siste – var begge piker. Francisca Margaretha ble født knapt to år efter Jacob Christian og døpt[xxiii] 1 juni 1743. Den som bar ham til dåpen var Skipper Søfren Nielsens Kiæreste Constance Bergh, assistert av Jomfru Borse hos Cancelie Raad Løvenskiold. Fadrene var Cancelie Raad Carl Deichmand; Tolder Frisenberg; og Controleur Biner.

Og, til slutt, Constance. Hun så dagens lys vinteren 1746 og ble døpt[xxiv] 8 februar det året. Den som holdt henne ved dåpen var Løitnant Carstensens Enke-Frue Charlotta Sophia Suchow, assistert av Jomfru Haneman. Fadrene var Lieutnant Davidssøn; Controleur Biener; og Monsr. Niels Aall.

«Niels Aalls Kieriste Benedicta Henrica Berg” døde våren 1748 og ble begravet[xxv] 22 mai det året. Hun ble 36 år gammel.

Niels All giftet seg for tredje gang, men denne gangen forble han enkemann i over fem år før han tok det skrittet. Og før han kom så langt skjedde det at Niels Aalls sønn av annet ekteskap, Jacob Christian, døde som guttunge, bare 11 år gammel.

Haagen Krog Steffens[xxvi] forteller om hvordan dette påvirket andre:

        «Han døde i Porsgrund 1752 og ble begravet ved Eidanger 11. December s. A. Den lille 11-aarige Jacob Aall maa, saa mærkeligt det end høres ud, «paa Vuggen» have været forlovet med en Datter av Niels Aalls gode Ven Niels Leuch i Christiania.

        Han skriver nemlig 11. December 1752 til sin Ven daværende Commerceraad Christian Ancher i Christiania:

        “Hils Monsr. Niels Leuch junior og Kiæriste og lad dem vide, at min kiære Søn Jacob er hensoven i Døden, saa at deres Datter nu er degagered».

        Den lille Jacob Aalls Død, den 4de Søn han i kort Tid fulgte til Graven, synes have gaaet Niels Aall dybt til Hjerte. Der er dyb og hjertelig Sorg i følgende Linier til Conferenceraad Løvenskiold:

        «Jeg takker for den Part Deres Velbaarenhed og Hendes Naade tager udi min kiære lille Søn Jacobs Død. Jeg takker Gud, som dagligen iver mig Naade samme Hierte Sorg at bestride»».

Den tredje konen var altså Frederikke Sophie Rasch, Benedictas mor. De hadde kongebrev – de var altså ikke forlovet før ekteskapet – og ble viet[xxvii] i Eidanger kirke 19 oktober 1753.

Det skulle bli tre barn i dette ekteskapet, en gutt og to piker – hennes nyvunne ektemann hadde fem fra før: av første ekteskap, Kirsten (død 1766) og Niels (død 1760 i Arendal); av annet, Nicolaj Benjamin, Francisca, og Constance.

Frederikke fikk sønnen Jacob allerede året efter at hun giftet seg. Han ble døpt[xxviii] 1 juli 1754 og ble båret av Fru Scheel, assistert av Fru Capt: Rasch og Jomfru Kisten Aall; fadrene var Obriste Deichmand; Cancelie Raad Løvenskiold junior; og Søren Nielsen.

Halvannet år senere kom altså Benedicta Henrica til verden, oppkalt efter farens annen kone, hun ble fulgt av Anne Sophie.

Anne Sophie ble født våren 1758 og døpt[xxix] 11 mai det året. Hun ble holdt over dåpen av Oberstinde Deichmand, assistert av Jomfru Constance Berg; fadrene var Sr Cancelie Raad Løvenkiold paa Borrestad; Capt: Rasch; og Controleur Biener.  

Anne Sophie døde[xxx] som to-åring, og ble begravet 9 april 1760.  

Moren, Frederikke Rasch, døde selv mot slutten av året, og ble begravet[xxxi] 3 desember. Så var Niels Aall enkemann igjen – og denne gangen giftet han seg ikke på ny.

Det var antagelig derfor Niels Aall nå søkte alternativer for oppdragelsen av døtrene, og om Benedicta forteller Haagen Krog Steffens[xxxii]:

        «Hun blev opdraget hos Madame Veuillemine i Kjøbenhavn og blev i Porsgrund Palmesøndag 1775 gift med daværende Kammerjunker Severin Løvenskiold.

        De to Familier, der paa denne Maade blev forbundne, var hinanden ikke fremmede.

        Gjennem sin første Hustru Margaretha Josten, hvis Moder, som vi har seet, var en Borse, var Niels Aall besvogret med Slægten Løvenskiold og Brudgommes Moder var født Deichmann og saaledes en Tante af Bruden».

Severin eller Søren Løvenskiold var født paa Borgestad 20. Marts 1743 og hans Daab stadfæstet i Gjerpen Kirke 9. Mai s. A. og han var sønn av Cancelliraad Herman Leopoldus Løvenskiold til Borgestad, Fossum og Bolvig Jernværker, f. 1701 + 1759 og Margrethe Deichmann, f. 1708 + 1759.

1762 blev han Hofjunker, i 1770 Kammerjunker og 1779 Kammerherre.

I 1777 overtog han af sin ældre Broder Cancelliraad Bartholomeus Herman Løvenskiold Bolvig Jernværk og i 1793 tillige af sin Broder Herman Løvenskiold Fossum Jernværk.

Om Vinteren boede de regelmæssig i den efter ham opkaldte «Kammerherregaard[xxxiii]» i Porsgrund.

Benedicta Henrikka Aall blev gjennm sit Ægteskab med Kammerherre Severin Løvenskiold Stammmoder for samtlige Linier af Slægten Løveskiold i Norge.

I sit Ægteskab havde hun 9 Børn, hvoriblandt Severin Løvenskiold til Fossum, Norges Statholder, f. 1777 + 1856 g. m. Comtesse Hedvig Sophie Knuth, f. 178 +1819, Herman Løvenskiold, Kammerherre og Amtmand, f. 1783 + 1825 g. m. Baronesse Sophie Hedevig Adeler til Adlersborg, f. 1795 + 1859, Margrethe Frederikke Sophie Løvenskiold, f. 1785 + 1876 g. m. Baron Eggert Løvenskiold til Holden Jernværk, Forstjunker Niels Aall Løvenskiold til Bolvig Jernværk, f. 1789 + 1854 g. m. Anne Zacharine Paus, f. 1786 + 1866, Kammerherre Fritz Løvenskiold til Bolvig Jernværk og Rafnæs, f 1790 + 1869 g. m. Maren Fransisca Paus, f. 1893 + 185 og Edel Severine Margarethe Henriette Løvenskiold, f. 1796 + 1876 g. m. Diderik von Cappelen til Holden Jernværk, f. 1795 + 1866.

Fru Benedicta Henrikka Løvenskiold, født Aall, døde i Porsgrund 21. August 1813 og blev begravet 25. s. M., hendes Mand døde i Porsgrund 25. November 1818 og blev bisat i Gjerpens Kirke 3. December s. A.».

Intet er kjent om Benedictas oppvekst i København, eller om hvem «Madame Vueillemine» kan ha vært, men hun var tilbake hos faren før 7 april 1771, for da ble hun konfirmert[xxxiv] i Østre Porsgrund Kirke – hun er ført opp først av ti piker.

Året efter ble hun mor for første gang, til en pike som fikk navnet Margrethe da hun ble døpt[xxxv] i Gjerpen kirke 14 juli 1772. Benedicta er ikke selv nevnt i forbindelse med dåpen, mens faren er: Hr. Løvenskiold. Fadrene var Cancelie Raad Løvenskiolds Frue; Frøken Deichmand; Hr Cancelie Raad Deichmand; Hr Capt. Rasch; og Ditlef Rasch.

Gitt at barnefaren var omkring 29 år gammel og Benedicta knapt seksten må man forestille seg at de to har møttes i et familieselskap, ting har skjedd, unge Severin har tatt ansvar – frivillig eller ikke – og piken flyttet til Fossum under svangerskapet, med ekteskap avtalt mellom fedrene. Hvis man spekulerer.

Hva som ikke er spekulativt at det gikk, materielt og sosial, slett ikke verst med Margrethe i livet: hun giftet seg efterhvert med Frederik Moltke, som i 1786 ble utnevnt til Amtmann i Bratsberg, det nåværende Telemark fylke, altså området der Margrethe og foreldrene holdt til. Ekteskapet ble inngått i 1788, da hun var 14 år gammel. Men hun var virkelig nok, i 1801[xxxvi] finner man henne sammen med mannen i Sankt Annæ Øster Kvarter i København. Han er nå omtalt som Kammerherre og 45 år gammel, hun er 27. Sammen har de tre barn: Goerg (15); Herman (12); og Anton (10).

Men det er Benedicta det handler om, og hun ble gift tilslutt hun også. Vielsen[xxxvii] fant sted i Østre Porsgrunn Kirke 27 mars 1774, da hun var 18 år gammel: «Kammerjuncker Søren v. Løvenskiold med Jomfr: Benedicta Henrica Aall».

Tre år senere fikk Benedicta og Severin sitt andre barn, en gutt. Han ble døpt[xxxviii] Østre Porsgrunns Kirke «Dom Invocavit» eller Første Søndag i Faste – 16 februar[xxxix] – 1777, og fikk navn efter sin far, og ble hetende Severin. Det var han som skulle bli Eidsvoldsmann. Som fadre fikk han Cancellie Raad Løvenskiolds Frue Edel Margrethe; Madame Ambor Aalls; Jomfrue Constance Rasch; Cancellieraad Carl Deichmand; Herman Løvenskiold; Niels Aall; og Jacob Aall.

Neste barn lot vente på seg, men 4 februar 1783 ble sønnen Herman døpt[xl] i Østre Porsgrunn. Fadrene var Fransisca Margrethe Hagerup; Mad: Margrethe Aall; Frøken Deichmann; Kammerherre Moltke; Kammer Herre Herman v. Løvenskiold; Justitsraad Rosen; Cancellie Raad Bartholomeus v. Løvenskiold; og Nicolaj Benjamin Aall.

Så skulle det bli en pike igjen da Margretha Friderica Sophie kom til verden tidlig i 1785 og ble døpt 27 januar det året i Østre Porsgrunn. Som fadre fikk hun Kammerherre Herman v. Løvenskiolds Frue Inger Deichmand; Justitsraad Rasches Frue Adelheit Maria Paulsen; Andrea Charlotte Løvenskiold; Obriste Deichmand; Kammer[…] Jacob v. Løvenskiold; Justitieraad Ejler Hagerup; Doctor Hans Møller; Ditlev Rasch; og «mig Jeremias Hagerup[xli]».

Efter henne ble det en gutt som fikk navnet Niels. Han ble døpt[xlii] i Østre Porsgrunn 15 september 1789 og hadde, som fadre, Doctor Møllers Frue, Eleonora Hedevig Rasch; Kammer Herrerinde v: Løvenskiold; Caroline Rudaschine [?] [NN]; Jomf: Benedicta Aall; Stiftamtmand Georg v: Adeler; Hr von der Lippe; Hr Sorenskriver Eiler Nouss [?]; Hr Diderich v: Capelen; og Niels Aall.

Friderich Michael Frantz Wilhelm så dages lys året efter og ble døpt[xliii] 2 søndag i advent, 5 desember[xliv], 1790. Fadrene var Justisraadinde Rasch; Adelheid Maria Paulsen;Mad: Ane Rosine Nouss [?]; Inger Aall; Kammerherre Anthon B: Adeler; Sorenskriver Hans Thomas Lange; Jørgen Wright; Søren Rasch; og Jørgen Aall.

Dernest fulgte Carl Nicolaj Jacob. Han ble døpt[xlv] 14 desember 1792. Denne gangen var fadrene General … Rasches Frue Else Løvenskiold; … Ane Kristine Holch; Jomf: Mariana Møller; Amtmand og Justitieraad Jonas Pettersen; Henrich Bruun; Ulrich v: Capelen; og Jacob Wilhelm Rasch.

Benedictas tre siste barn var alle piker. Det begynte med Ernestine Charlotta, som ble født rundt nyttår 1792/93 og døpt[xlvi] 15 januar 1793. Som fadre hadde hun Mad: Ambon Aall; Mad: Jørgen Wright; Jomfr: Angell; Kammerherre Herman von Løvenskiold; Jacob Rasch; Henrik [?] von Capelen; Simon Jørgensen; Jacob Aall junior; og Carl Møller.

Ernestine fikk ikke leve opp, men døde før hun var to år gammel, for neste høst fikk foreldrene neste datter, og hun fikk navnet «Ernestina» som ett av sine fornavn. Begravelsen[xlvii] fant sted 6 august 1794.

Augusta Sophia Ernestina kom til verden ikke så lenge efter og ble døpt[xlviii] 16 oktober 1794: når hun ikke fikk det fulle navnet efter Ernestina var det nok fordi forberedelsene til dåpen allerede var ganske langt fremskredne. Augustas fadre ble Kammerherrerinde Herman Løvenkiolds; Fr. Elsi Kirstine Deichmand; Jørgen Aalls Birgitte Wejen; Frøken Wilhelmine Løvenskiold; Auditeur Vessel; Pastor Friderich Blom; Pastor [NN] Vandal; Sergt. Jacob Aall; Jens Mul; og Kammerherre Møllerup.

Og, helt til slutt, Edel Severine Margrethe Henriette – Benedicta var nå 41 år gammel – som ble døpt[xlix] 15 februar 1796. Fadrene var [NN] [Jacob] Løwenskiolds Frue Caroline Rudolphine Schubart; Søren Rasch’s Kone; Magdalena Charlotta [?] Løwenskiold; Jomfrue Constance Aall; Forvalterne Friderich og Margrethe [NN]holt; Jens Brun; og Giert Jynge; samt Kiøbmand Hans Chrystie; Capt: Christ…; og Christian Monrad.

I 1801[l] finner man Benedicta og mannen i gård nummer 18 i Porsgrund 18, de har fem barn hos seg: Niels (12); Frid. Michael Wilhelm (11); Carl Nicolaj Jacob (10); Ernestine (7); og Henriette (5).

Av tjenerskap hadde de hele elleve: «Skriver Karl» Christian Kraft var 36 år gammel; 29 år gamle Christian Schanke var «Informator», altså huslærer.

I tillegg hadde de folk i husholdningen: seks kvinner og tre menn. Kvinnene var Fransischa Georgine Bugge, 16 år gammel og av navnet å dømme like gjerne en husjomfru eller barnepike, som en tjenestepike; Det samme gjelder 17 år gamle Severine Margreth Schwartz.

Mer typiske «Piger» var Gunild Maria Olsdatter (25); Edel Hansdatter (31); Karen Tostensdatter (44); Ellen Jensdatter (38); Maia Christensdatter Bøe (21); og Anne Ulrica Bendixdatter (21): hvilke arbeidsområder den enkelte hadde er ikke kjent.

De tre mennene blant tjenestefolket var Ole Olsen (31); Gunder Larsen (23) som også var soldat; og Peder Christensen Bøe (26).

I 1793 hadde Benedictas mann overtatt Fossum fra sin far, og de kom til veksle mellom å bo der og i Porsgrunn: under alle omstendigheter var det et vennligsinnet hjem, efter en samtidig liten beretning[li] å dømme:

«En i sin tid bekjendt mineralog, Hausmann, som besøkte Se­verin Løvenskiold i hans hus i Porsgrund, har skrevet: «I denne anseede familie raader Kjøbenhavns fine tone i den skjønneste for­ening med norsk ærlighed. Muser og gratier kappes om at gjøre omgangen i denne familiekreds ubeskrivelig tiltrækkende.» Ogsaa andre Porsgrundsfamilier fik lignende ros i denne tid».

I 1802 overtok sønnen Severin Fossum, og samme år giftet han seg med Comtesse Sophie Hedevig Knuth, en dansk pike.

Efter dette er det vel rimelig å tenke seg at Benedicta og mannen brukte mer av tiden sin i Porsgrunn, og lot «de unge» være litt i fred.

Benedicta døde der i byen 21 august 1813, 57 år gammel. Hun fikk ikke oppleve de dramatiske begivenhetene i 1814. Benedicta ble begravet[lii] fra Østre Porsgrunn Kirke 25 samme måned.


[i] SAKO, Eidanger kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1733-1759, s. 180-181

[ii] Tønnessen, Joh. N.; Porsgrunns historie. 1 : Fra lasteplass til kjøpstad 1576-1807; Porsgrunn: Porsgrunn kommune: I kommisjon hos H. Joh. Dyring, 1956; pp 365-377, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010208006
[iv] SAKO, Eidanger kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1733-1759, s. 283-284
[v] Steffens, Haagen Krog; Slægten Aall. 1; Kristiania:[s.n.], 1908; pp 55-75. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011824009
[vi] SAKO, Eidanger kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1719-1732
[vii] SAKO, Eidanger kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1719-1732
[ix] SAKO, Eidanger kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1719-1732
[x] SAKO, Eidanger kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1719-1732
[xi] SAKO, Eidanger kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1719-1732
[xii] SAKO, Eidanger kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1733-1759, s. 4-5
[xiii] SAKO, Eidanger kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1733-1759, s. 291-292
[xiv] SAKO, Eidanger kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1733-1759, s. 20-21
[xv] SAKO, Eidanger kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1733-1759, s. 30-31
[xvi] SAKO, Eidanger kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1733-1759, s. 293-294
[xvii] Steffens, Haagen Krog; Slægten Aall. 1; Kristiania:[s.n.], 1908; pp 120-121. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011824009
[xviii] SAKO, Eidanger kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1733-1759, s. 36-37
[xix] SAKO, Eidanger kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1733-1759, s. 295-296
[xx] Aall, Jacob | Aall, Niels; Breve fra slekten Aalls arkiver : anden samling; [Ulefoss], 1956, p 1, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013041624008
[xxi] SAKO, Eidanger kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1733-1759, s. 56-57
[xxii] SAKO, Eidanger kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1733-1759, s. 69-70
[xxiii] SAKO, Eidanger kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1733-1759, s. 81-82
[xxiv] SAKO, Eidanger kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1733-1759, s. 114-115
[xxv] SAKO, Eidanger kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1733-1759
[xxvi] Steffens, Haagen Krog; Slægten Aall. 1; Kristiania:[s.n.], 1908; p 122. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011824009
[xxvii] SAKO, Eidanger kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1733-1759, s. 283-284
[xxviii] SAKO, Eidanger kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1733-1759, s. 174-175
[xxix] SAKO, Eidanger kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1733-1759, s. 188-189
[xxx] SAKO, Eidanger kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1760-1764, s. 281
[xxxi] SAKO, Eidanger kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1760-1764, s. 281
[xxxii] Steffens, Haagen Krog; Slægten Aall. 1; Kristiania:[s.n.], 1908; p 124-125, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011824009
[xxxiii] Det lå der Rådhusgate 1 ligger idag.
[xxxiv] SAKO, Porsgrunn kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1764-1814, s. 40-41
[xxxv] SAKO, Gjerpen kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1747-1795, s. 66
[xxxvi] København, København (Staden), Sankt Annæ Øster Kvarter, Sankt Annæ Øster Kvarter, Matr. 71, 331, FT-1801, A5028; http://ddd.dda.dk/asp/alle_opl.asp
[xxxvii] SAKO, Porsgrunn kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1764-1814, s. 348-349
[xxxviii] SAKO, Porsgrunn kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1764-1814, s. 70-71
[xl] SAKO, Porsgrunn kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1764-1814, s. 102-103
[xli] Prest i Porsgrunn fra 1763. Se Bastian Svendsen / Norsk Slektshistrisk Forening: Prestearkivet mikrofilm 1-2, p 158/342; http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_1_2/index.html
[xlii] SAKO, Porsgrunn kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1764-1814, s. 152-153
[xliii] SAKO, Porsgrunn kirkebøker , F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1764-1814, s. 160-161
[xlv] SAKO, Porsgrunn kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1764-1814, s. 170-171
[xlvi] SAKO, Porsgrunn kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1764-1814, s. 182-183
[xlvii] SAKO, Porsgrunn kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1764-1814, s. 194-195
[xlviii] SAKO, Porsgrunn kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1764-1814, s. 196-197
[xlix] SAKO, Porsgrunn kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1764-1814, s. 206-207
[l] Folketelling 1801 for 0805P Porsgrunn prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058302000107
[lii] SAKO, Porsgrunn kirkebøker , F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1764-1814, s. 322-323