απ Karen Rasmusdatter 

Karen kom antagelig til verden i Bolbro, et par kilometer vest for Odense sentrum på Fyn i 1774/1776: det som er kjent er at hun var oppført som 13 år gammel ved folketellingen i 1787[i]. Ved den tellingen gikk det også frem at hun var datter av Rasmus Nielsen, en smed dersteds. Moren het Kirsten – noen ganger er hun nevnt som Andersdatter, andre ganger som Nielsen: det en var nok pikenavnet, det andre hennes gifte navn. Faren var Rasmus Nielsen, han var smed av yrke.

Karen hadde en eldre søster og en yngre bror bror. Søsteren var Kirsten og hun var født, ifølge den samme folketellingen, rundt 1770/72 – hun var 17 år i 1787[ii].

Broren var omkring 10 år på denne tiden – men han er ikke nevnt i folketellingen: kanskje var han sendt bort for å gå på skole eller noe slikt. Det var denne gutten, Niels – han kalte seg Nicolai som voksen – som skulle bli Eidsvoldsmann mange år senere.

For ingen av disse barna er det funnet noen dåp.

Og ingen av dem er gjenfunnet senere. Opplysningene finnes sikkert – for den om har evnen til å lete.


[i] Odense, Odense, Sankt Knuds, Bulbroe, , 9, FT-1787, C2584; http://ddd.dda.dk
[ii] Odense, Odense, Sankt Knuds, Bulbroe, , 9, FT-1787, C2584; http://ddd.dda.dk