βδ Ditlevine Dorothea Elisabeth Collett

Detlevine Dorothea Elisabeth var den siste datteren i foreldrenes flokk. Hun ble døpt[i] i Trinitatis Kirke – kanskje hadde familien flyttet siden forrige dåp – 29 august 1787. Fru Kommisærraadinde Wærn bar henne, sammen med Jomfru Agnethe Clausen. Fadrene var Hr Justitsraad Kruckow; Hr Kammeraad Franz Dræbye; og Hr Kammerraad Wendelboe.

Foreldrene var Else Elisabeth Jensen og Johan Collet. De skal muligvis[ii]  ha giftet seg i Næstved i Præstø i Danmark i 1766 – men en slik vielse er ikke funnet.

Paret tilhørte de bedrestilte, og mannen var i 1764 blitt eier av godset Rønnebæksholm syd på Sjælland, efter at en bror døde i 1763. Han er beskrevet i et verk[iii] om familien Collett, der man også kan lese om Else Elisabeth og hennes liv:

        «Omtrent 2 Aar derefter (antagelig i 1766) giftede han sig med Else Elisabeth Jensen, en Datter af Sognepræst til Vestenskov og Cappel paa Lolland. Mathias Jensen (f. 1709 + 1776) og denne anden Hustru Magdalene Cathrine Ramus) (f. 1721 +1755). Elisebth der var født i Vestenskov den 19 December 1746, skal have været en elskelig og forstandig Kvinde. Svigerinden, Ditlevine Feddersen, omtaler hende i sine efterladte Breve med Høiagtelse og Kjærlighed. I en af Frøken Franzisca Carlsen udgivet Bog om «Rønnebæk Sogn» (K.havn 1861) fortælles der ligeledes (S. 251), hvorledes hun som Husfrue paa Rønnebæksholm tog sig af Almuens Oplysning, i det hun et Par Gange om Aaret hentende Børnene op paa Gaarden og overhørte de i deres Katekismus og anden Læsning. De flittigste af dem gav hun da Belønninger, ligesom de alle efter Overhøringen fik et rigtigt godt Middagsmaaltid. Om Collett heder det sammesteds, at han var en særdeles dygtig Bestyrer af Eiendommen, og at han ogsaa at gjøre sig elsket af sine Undergivne. «Han gav dem Sæd, naar de manglede, og hjalp dem paa alle Maader», og det safdes om ham, at «bedre Herremand end han var ved Bønderne, havde de længe ikke kjent paa Røbbebæksholm». I 1771 forøgede Kammerraaden sit Gods med et Jordstykke, kaldet Raadmandsvænget, hvilket han kjøpte av Næstved Magistrat, og i 1776 tilskjødede han sig endvidere Rønnebæks Sogns Kongetiende. Medens Collet eiede Herregaarden, bortrev en Kvægpes 200 Stkr. af Besætningen, men efter Frøken Carlsens Beretning (l.c.) ødelagde dette ham ikke, da han var «en meget velhavende Mand». 14 Aar efter hans Tiltrædelse af Rønnebæksholm maa de ikke desto mindre være gaaet ud med ham, og det i den Grad at han saa sig nødsaget til at skille sig ved den smukke Eiendom. Grunden til Formuestabet er bleven forskjelligt angivet, nemlig som Kautionsansvar, høit Spil eller Spil i Lotteriet. Hvordan det nu end har forholdt sig med dette tab, saa meget er vist, at han den 5/5 1777 solgte Rønnebæksholm for 42,800 Rdl. til den fra sin Deltagelse i Intrigerne ved Struensees Fald berygtede Eventyrer, Kammerherre Magnus de Beringskjold, som senere blev sat paa Munkholmen.

        Efter Salget flyttede Kammerraad Collett med sin Familie, bestaaende af Hustru og 6 til Kjøbenhavn, hvor han atter, men som det synes forgjæves, søgte sig ind i Kgl. Tjeneste».

Det skulle bli mange barn, og mange sorger, for Else Elisabeth. Hennes førstefødt var en gutt. Han kom til verden på Røbbenæksholm året efter at hun hadde giftet seg.

Peter kom til verden om sommeren og ble døpt[iv] i Rønnebæk Kirke 4 juli 1767. Han ble båret av Frue Justitz Raadinde Mektele Dorothea Ramus fra Nestvedt – fadrene var Frue Etats Raadinde Karen Heltzem; [NN] Etats.R. Paul Heltzems; Hr. Obriste Hans Henric von Eichstedt; og Regiments Qvarter Mester Jørgen Seehman.

Neste barn ble også født om sommeren. Barnet var nok ganske svakelig og ble hjemmedøpt. Mathias ble begravet[v] i Rønnebæk kirkes kapell 25 juli 1768.

En tredje sønn, James, meldte sin ankomst om høsten året efter. Han ble, i verket[vi] om familien, sagt å være døpt 1 oktober 1769, men øyensynlig ikke i Rønnebæk, for noen slik dåp er ikke funnet i kirkeboken der – eller de andre kirkene i Næstved.

Datteren Anne Cathrine Magdalene skal være født[vii] 16 november 1770 og ble døpt[viii] i Rønnebæk Kirke 23 november, altså en uke senere. Hun ble båret til dåpen av Hr Obriste Leutenant Keyserfines [?] Frue. Som fadre fikk hun Jomfru Thorup [?]; Hr Major Rølpsdorff [?]; Hr Major von Castenschiold; og Hr Giøring fra Nestved.

Jonas så dagens lys[ix] 25 mars 1772 og ble døpt[x] 10 dager senere, 4 april. Han ble holdt over dåpen av Høy og Velædle Comtesse Wedel fra Sortebrødre. Jonas’ fadre var Frue Regiments Qvarteer Mester Knud Fleischer fra Nestved; Hr Professor Bernth fra Herlufsholm; Hr Doctor Werniche fra Nestved; og Hr Hersom fra Nestelsøe.

Halvannet år senere ble det enda en gutt. Johan ble døpt[xi] 27 desember 1773 og båret av Frue Conference Raadinde Heltzen. Fadrene var [NN] Riese fra Holmegaard; Hr Cammer Herre Lillienfeldt fra Schuderup Gaard; Hr Leutnant [NN]; og Jungher Posh paa [NN].

Johan skulle ikke få leve opp. Han døde rundt to måneder gammel og ble begravet[xii] i Rønnebæk Kirkes kapell 26 februar 1774.

Året efter fikk Els Elisabeth en gutt til, og han fikk – naturlig nok i den tiden – samme navn som han som døde så liten, Johan. Denne Johan – den senere Eidsvoldsmannen – ble født 22 mars og derefter døpt[xiii] 1 april 1775. Da ble han båre av Hr Regiments Qvarteer Mester Funches Frue. Denne gangen valgte Else Elisabeth og mannen fadrene Jomfr. Giøring; Hr Ritmester Schenck; Hr Borgermester Thorup; og Hr Peter Mørch fra Nestved.

Det skulle bli fire barn til: tre piker og en gutt. Først ute var Elses datter Karen Mathia. Da hun ble døpt[xiv] 30 august 1776 ble hun holdt av Hr Obrist Leutnant Røepdorffs Frue fra Nestved. De andre fadrene var Frøchen Weisman; Hr Major Lund; Hr Proust Hammer fra Nestved; og Hr Lechman.

Da hadde allerede den ulykkelige historien med mannens finansielle tap utspilt seg, og Rønnebækholm var solgt, men familien var ikke flyttet riktig ennå: akkurat når de gjorde det er usikkert, men det må ha vært før utløpet av 1777, siden Karen Mathia sies[xv] å ha blitt begravet der nyttårsaften dette året.

Samme år døde Anne Cathrine Magdalene, bare syv år gammel. Hun ble visstnok[xvi] begravet 14 desember 1777, men den seremonien er ikke funnet.

Allerede i januar 1778 mistet Else Elisabeth og Johan sønnen James, da han visstnok[xvii] ble  begravet der. Han ble ni år gammel.

Datteren Ulrikke Cathrine Mathia kom til verden samme år; hun ble døpt[xviii] i Trinitatis Kirke i København 2 november 1778. Frue Konferenzraadinde Schultze bar henne; Frøken Sara Møller holdt henne. Fadrene var Hr Geheime Raad Stampe; Hr Kammerherre Suhm; og Hr Etats Raad Wilhelm Bornemann.

De bodde, ser det ut til, i Hælsingørgade som ligger i Hillerød, rundt firti kilometer nordvest for København, men bare omkring ti fra Fredensborg Slott: antagelig var det slik at de hadde slått seg ned der en tid for at Johan skulle kunne bruke sine kontakter for å få seg en stilling. Det kanskje det som er sammenhengen[xix] for at hans fetter skrev til Carsten Anker:

«Svigeren, Bernt Anker, anbefalede ham i dette Øiemed til sin Fætter, den senere Statsraad Carsten Anker, der den gang var ansat Kjøbenhavn. Anbefalingsbrevet, som er dat. 13.Olt. 1777 og affattet i B. A.’s eiendommelige stil, lyder saa: «Kammeraad Collett, en Mand, fait pour le siecle, discrete et tactiturne, bringer dette. Se Du kan hjælpe denne værdige Mand, hvis Fata Indlagte viser, og præsenteer ham for Guldberg, hvor han ikke er kjendt. Hans smukke ørn og hans lide Fortune berettiger ham til at hjælpes og under … ??? … i Kgl. Tjeneste kan ikke leve af sine Renter.» – Desværre er «indlagte» bortkommet. (Meddelt af Universitets-Bibliothekar L. Daae).

Boken om slekten nevner[xx] muligheten for en datter som ble gitt navnet Mathilde, men hun er ikke funnet noe sted.

Enda en sønn, som igjen tok navnet James efter en avdød storebror, meldte sin ankomst sensommeren 1782 og ble hjemmedøpt. Dåpen[xxi] ble stadfestet i kirken i Nikolai Kirke – den har ikke vært brukt som gudshus siden 1805 – 6 august det året. Fadrene var Hr EtatsRaad Holt; Assessor Fæddersen; Administrator Mejer; Frue Justits Raadinde Ammoe [?]; og Frøken Kalkreuther.

Denne James døde visstnok[xxii] som ganske liten, men begravelsen er ikke funnet.

Og helt sist i flokken, Detlevine Dorothea Elisabeth. Hun ble døpt[xxiii] i Trinitatis Kirke – kanskje hadde familien flyttet siden forrige dåp – 29 august 1787. Fru Kommisærraadinde Wærn bar henne, sammen med Jomfru Agnethe Clausen. Fadrene var Hr Justitsraad Kruckow; Hr Kammeraad Franz Dræbye; og Hr Kammerraad Wendelboe.

Tidlig på våren 1788 døde Else Elisabeth, bare 41 år gammel – hun hadde vært syk en tid. Boken[xxiv] om slekten forteller:

«Ditlevine Feddersen [barnets tante, ikke søsteren] skriver herom d. 22/9 1787 til Søsteren Mathia Anker i Norge: – – «Den stakkels Søster Collet – – – falmer og svinder daglig hen af en tærende Syge. Intet uden rudera af hendes Skjænhed er mere at see, og hun taler om sin Død med en Kjækhed, som forundrer mig; mindst havde vi troet, at den lille uskyldige Glut, hun bragte til Verden, skulde være saa trivelig og skjøn, som hun er, men arme Barn! Erfarenhed viser altfor meget, at Du har indsuget din Moders Gift».

Tanten Ditlevine Feddersen fikk rett: barnet døde utpå våren 1788 og ble begravet[xxv] 5 april det året.

Da var altså moren allerede død av bryst-syge[xxvi]; hun ble begravet[xxvii] 14 mars 1788.

Ditlevine Dorthea Elisabeth er ikke senere sett.


[iii] Collett, Alf; Familien Collett : efterretninger; Christiania:[A. Collett], 1872; pp 44-47; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012033024010
[vi] Collett, Alf; Familien Collett : efterretninger; Christiania:[A. Collett], 1872; p 46; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012033024010
[vii] Collett, Alf; Familien Collett : efterretninger; Christiania:[A. Collett], 1872; p 46; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012033024010
[ix] Collett, Alf; Familien Collett : efterretninger; Christiania:[A. Collett], 1872; p 46; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012033024010
[xv] Collett, Alf; Familien Collett : efterretninger; Christiania:[A. Collett], 1872; p 46; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012033024010
[xvii] Collett, Alf; Familien Collett : efterretninger; Christiania:[A. Collett], 1872; p 46; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012033024010
[xix] Collett, Alf; Familien Collett : efterretninger; Christiania:[A. Collett], 1872; p 46; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012033024010, fotnote 1
[xx] Collett, Alf; Familien Collett : efterretninger; Christiania:[A. Collett], 1872; p 46; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012033024010
[xxi] København Sankt Nikolaj Sogn, Enesteministerialbog; p 269/391; https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=156082#156082,26129785
[xxii] Collett, Alf; Familien Collett : efterretninger; Christiania:[A. Collett], 1872; p 46; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012033024010, fotnote 2
[xxiv] Collett, Alf; Familien Collett : efterretninger; Christiania:[A. Collett], 1872; p 46; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012033024010, fotnote 2
[xxvi] Gjetningsvis «lungetuberkulose», se https://no.wikipedia.org/wiki/Tuberkulose