γη Ingeborg Jonsdatter Nes

Ingeborg så dagens lys utpå høsten. Dåpen[i] hennes fant sted 8 oktober 1769. Denne gangen var fadrene Anders [NN] Næs; Helje; Anne Salvesdatter; Allov [?] Eivindsdatter [NN]; Elling Pedersen Lyngøer; og Niels Hansen [NN].

Foreldrene var  Maren Pedersdatter og Jon Tellevsen Nes; de var visst trolovet[ii] 19 august 1762. Vielsen[iii] fant sted 14 november samme år.

Første barn i dette ekteskapet var Karen Kirstine som ble født 1763 i Dypvåg – sies det[iv]. Ved konfirmasjonen i 1779 er hun oppgitt å være 16 år gammel – så hun var født omkring 1763/64, men dåpshandlingen er ikke funnet i kirkebøkene.

Barn nummer to var Helje, som ble døpt[v] i Dypvåg Kirke 21 september 1765 og fikk fadrene Tore Næs’ Kone Helje; Anne Salvesdatter Næs; Elling Pedersen Lyngøer; Torbjørn Salvesen Næs; og Anders Telefsen Goli.

Den første gutten, Peder, kom til verden i 1767 og ble døpt[vi] 28 september det året. Da var fadrene Elling Pedersens [NN]s Kiæriste [?] Marthe Anne Salvesdatter Næs; Torbiørn Salvesen Næs; og Anders [NN] Næs.

Så var det Ingeborg, og efter henne, Marthe. Hun ble født høsten 1772, men dåpen er ikke funnet. Marthe fikk ikke leve opp, og døde bare et halvt år gammel. Hun ble begravet[vii] 19 mars 1773.

Hans, en lillebror, meldte sin ankomst våren eller forsommeren 1774, og ble døpt[viii] 15 juli dette året. Hans’ fadre ble Anders Hansen Næs’ Kone Helje; Ingeborg [NN] [NN]; Torbiørn Næs; Niels Tellefsen Egeland; og Susanne [?] Næs.

Så fulgte Tellev. Han ble døpt[ix] 2 juli 1776 og fikk fadrene Enke Christence [?] Børgesdatter; Karen Tellefsdatter; Anne Nielsdatter [NN]; Torbiørn Salvesen Næs; og Tellef Nielsen Egede [?].

To år senere fikk Ingeborg en lillesøster som fikk navn efter hun som døde, Marthe. Marthe II så dagens lys senhøstes 1778 og ble døpt[x] 13 desember dette året. Da hadde hun, som fadre, Torbiørn Salvesen Næs og Kone Helje Ellingsdatter; Brithe Ellesdatter [NN]; Elling Pedersen [NN] Næs; Anders [NN] Næs; og Peder Ellingsen Lyngøer.

Året efter døde broren hennes, Peder, bare 12 ½ år gammel[xi]. Han ble begravet[xii] 18 august 1779.

Det påfølgende året døde søsteren Marthe. Marthe Joensdater Næs, to år gammel, ble begravet[xiii] 29 oktober 1780.

De to siste barna i denne flokken var begge gutter. Peder – oppkalt efter han som døde – ble døpt 11 april 1781. Fadrene hans var Anders Næsog Kone Helje Tellefsdatter; Kristin Ingebretsdatter Næs; Svenning Tellefsen Næs; Niels Tellefsen [NN]; og Iwer Sørensen [NN].

Peder døde bare åtte dager gammel og ble begravet[xiv] 18 mars 1781.

Og helt til slutt i denne flokken barn, den senere Eidsvoldsmannen, Peder Jonsen, som så dagens lys et stykke ut på høsten 1783 og ble døpt[xv] 30 november dette året. Fadrene hans var Peder Ellingsens Kone fra Lyngør, Birthe Ellingsdatter; Anne Torbjørnsdatter Næs; Peder Ellingsen Lyngøer;Anders Hansen Næs; og Tellef Nielsen Egede.

Ingeborg Joensdatter Næs ble konfirmert[xvi], 15 ½ år gammel, 21 søndag efter trefoldighet – 16 oktober[xvii] dette året – 1785. Hun er ført opp først av de åtte pikene som, sammen med syv gutter, utgjorde kullet på 15 ungdommer som stod for presten denne høstsøndagen.

Da hun var omkring 23 år gammel giftet Ingeborg seg. Den utvalgte var Thor Gunlechsøn Lÿngør. De ble trolovet 28 oktober 1792, «Efter Deris fra Hr. Juell» med forloverne Elling Pedersen og Peder Ellingsen. Vielsen[xviii] fant sted litt mer en tre uker senere, 21 november samme år.

Første barn ble en sønn. Gunlech kom til verden i Lyngør tidlig på sommeren i 1794 og ble døpt[xix] 6 juli det året. Fadrene er ikke notert.

Datteren Helene så dagens lys våren 1797, også hun i Lyngør, og ble døpt[xx] 31 mai dette året.

Tredjemann var også en pike. Hun kom til verden, i Lyngør og antagelig helt mot slutten av 1800, og ble døpt[xxi] 11 januar 1801.

I 1801[xxii] finner man familien i folketellingen av det året. Thor er «fast lods» og 36 år gammel, Ingeborg tre år yngre. De ha, som ventet, tre barn: Gunlek (7); Maren Helene (4) – hun er tydeligvis blitt utstyrt med et ekstra navn siden dåpen – og Helene (1), og er bosatt indre Lyngøer, hos Niels Gunleksen. Ha var også fast los, og 38 år gammel: gjetningsvis Thors bror.

I 1815[xxiii], da det var folketelling som det foreligger en avskrift av, finner man Ingeborg Johnsdatter som en 48 ½ år gammel pensjonist på Odden, enke efter Lods Thor Gunlechsen, og sammen med yngstedatteren, Maren Helene som nå er 17 år gammel.

Når Thor var gått bort er ikke klarlagt. Selv død Ingeborg som fattiglem et par år senere. Hun gikk bort på Indre Lyngør 7 august 1817 og ble begravet 11 samme måned. Hun ble 51 år gammel.


[i] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 506-507
[ii] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fb/Fba/L0006: Klokkerbok nr. B 6, 1746-1762, s. 73
[iii] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fb/Fba/L0006: Klokkerbok nr. B 6, 1746-1762, s. 75
[iv] Danielsen, Daniel; Dypvåg : gårds- og slektshistorie. 1; [s.n], 1958; p 227; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017031526002
[v] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 496-497
[vi] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 502-503
[vii] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 734-735
[viii] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 516-517
[ix] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 520-521
[x] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 526-527
[xi] Medmindre enda en bror ved samme navn var født året før Peder og gitt samme navn, er de sannsynlig at kirkebkføreren har gjort en liten regnefeil her.
[xii] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 736-737
[xiii] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 736-737
[xiv] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 736-737
[xv] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 540-541
[xvi] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 668-669
[xviii] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 708-709
[xix] SAK, Søndeled sokneprestkontor, F/Fb/L0001: Klokkerbok nr. B 1, 1746-1816, s. 81
[xx] SAK, Søndeled sokneprestkontor, F/Fb/L0001: Klokkerbok nr. B 1, 1746-1816, s. 81
[xxi] SAK, Søndeled sokneprestkontor, F/Fb/L0001: Klokkerbok nr. B 1, 1746-1816, s. 83
[xxii] Folketelling 1801 for 0901P Risør prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058321003083
[xxiii] AAKS, Folketelling 1815 for 0915S1 Dypvåg prestegjeld, Dypvåg sokn (avskrift), 1815, s. 67