δζ Benedicta Høyum

Benedicta meldte sin ankomst tidlig om høsten – hun ble døpt[i] 12 september 1782. Fadrene hennes ble Kirsten Margrete Blom; Johanne Paus; Herr Christian Paus; Hr Lieutenant Ryd; og Hr Peder Wærner.

Foreldrene var Martha Francisca Steenbloch, som var godt voksen da hun giftet seg. Hennes utvalgte var Løytnant Peder Nicolay Høyum, han var noen år yngre enn henne.  Martha Francisca og Peter Nicolai ble viet[ii] i Saude Kirke 8 søndag efter trefoldighet, 24 august, 1774 og bosatte seg vel gjerne på Haug, der han hadde tatt opphold.

Om faren kan Ovenstad[iii] fortelle:

        «Høyum, Peter Nicolai. – F. ca. 1737/40 i Norge. Sønn av borger på Halden, Bent Eschildsen og dennes 2. hustru, f. Høyum. – Han antok sin mors fam.navn. – Fenr. ref ved 1. Smål. nasj. inf.regt. 22/3 1758. – Sek.lnt. ref. der 10/6 1761. – Stod da på vartpenger, 40 rdl. årl. – Virk. sek.-lnt. ved 2. Smål. nasj. inf.regt.s Hitterdalske komp. 1/1 1766.- Atter utsatt på vartpenger, 60 rdl. årl. fra 1/7 1767. – Ved den nye hærordn. fra 1/5 1769 pr. lnt. ved samme regt.s N. Jarlsbergske komp., men kom til Hitterdalske komp. i 1772. – Kpt.s kar. 17/9 1783. – Kpt.lnt. ved Hitterdalske komp. 9/2 1787. Virk. kpt. og chef for regt.ets Ø. Jarlsbergske komp, 25/1 1788, men fikk Hitterdalske komp. i april. s. å. – Ved hærens omordn. fra 1/5 1789 blev han ved kgl. res. 29/5 s. å. med sit Hitterdalske komp. overført til Telemarkske inf.regt. – Maj. og batj.kom.dør ved samme regt. og chef for N. Telemarkske komp. 28/10 1796. Obl.s kar. 23/3 1804. – Bodde på chefsgården Sauda i Telemark. – Efter ansøkn. p. gr. av alder og svakhet meddelt avskjed i nåde med 460 rdl. årl. vartpenge. – Ved kgl. res. 17/11 1812 forandret til obersts avskjed. – Gift: Fikk 13/5 1774 tillatelse til ekteskap med jfr. Martha Franciska Stenblock».

Første barn var en gutt. Envold Steenbloch, den senere Eidsvoldsmannen, så dagens lys året efter bryllupet og ble døpt[iv] onsdag 23 mai 1775. Fadrene var Marthe, Sal. Steenblochs; «min[v] Kones Søster» Margretha Olsdatter; «min Daatter» Dorthe Stockmans; Hr Gerhard Mow fra Bøe; og Hr Friderich Blom[vi] på Saude Præstegaard.

Storesøsteren Elisabeth Sophia kom til verden utpå høsten 1776 og ble døpt[vii] i Sauherad Kirke 29 oktober det året. Fadrene var Margrethe, Hr Mows fra Bøe; Else Caroline Steenbloch; Hr Capitain Palludan; Hr Friderich Blom; Christian.

Så fulgte Marthe Cathrine som meldte sin ankomst vinteren 1778 og ble døpt[viii] 27 februar. Denne gangen ble fadrene «min Kone» Kirsten; Maselle Ane Catarina Flod; Hr Capitaine Antze; Seigr Christopher Blom; Seigr Georg Friderich Stochman.

Efter Marthe skulle det bli tre piker til. Først Anne Wilhelmina, som kom til verden i 1780 og ble døpt[ix] 23 mai det året. For henne valgte man fadrene «Min Datter» Dorthe Stochman; Jomfrue Margrethe Mow; Hr Lars Palludan; og Hr Holst på Bøe.

Så Benedicta, og til slutt i denne flokken, Else Carolina. Da hun ble døpt[x] 20 januar 1785 fikk hun fadrene Madame Grave; Jomfrue Pihl; Hr Mow; og Hr Lemmech.

Benedicta døde svært ung, bare 15 år gammel, sensommeren 1797, og ble begravet[xi] 29 september.


[i] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[ii] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[iii] Olai Ovenstad: Militærbiografier – den norske hærs officerer 1628-1814 – Bind I (A-H), p509, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060806008http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bd_1/index.html
[iv] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[v] Jeg-personen er antagelig sognepresten 1747-1783, Christian Paus. Se Bastian Svendsen/Norsk Slektshistorisk Forening: Prestearkivet mikrofilm 1-2, p 195/342, http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_1_2/index.html
[vi] Personal-Kapellan. Se Bastian Svendsen/Norsk Slektshistorisk Forening: Prestearkivet mikrofilm 1-2, p 195/342, http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_1_2/index.html
[vii] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[viii] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[ix] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[x] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[xi] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814