δπ Sofie Heltberg Jørgensdatter Darre

Sophiæ – slik det er skrevet i kirkeboken – ble døpt[i] i Overhalla 23 søndag efter trefoldighet – 14 november[ii] – 1751.

Foreldrene var Anna Eliasdatter Heltberg og Jørgen Andersen Darre, da den residerende kapellanen i Overhalla. De hadde giftet seg fire år tidligere. Vielsen[iii] fant sted i hennes hjem:

«Ano  1747 d. 12 April efter kongelig naadigste tilladelse af 14de Februar og fremviste Qvitteringer for betalede  Consumption af Præsten Hr Jacob Hersleb copulerede udi Bedstaden paa Præstegaarden Soelberg Velærverdige og Vellærde Hr Jørgen Darre Capellan pro Loco til Overhalden Præstegield med Velædle og […] Jomfr Anna Eliasdaatter Heltberg».

Paret slo seg, naturlig nok i den tiden, ned i Overhalla der Jørgen Darre bodde på gården Øvre Veglo[iv], som var kapellan-gård fra 1689 til 1820.

Det skal[v] ha vært en Sophia som første barn i dette ekteskap, som skal dødd som liten – men det er ikke lykkes å verifisere dette i kirkebøkene.

Første dokumenterte barn var en gutt, Andreas. Han ble døpt[vi] i Ranum Kirke 8 søndag efter trefoldighet, 27 juli[vii], 1749, efter at Jørgen Darre hadde preket der. Fadrene var Madme Lund; Madmoiselle Ide Sophia Heltberg; Hr Elias Heltberg; Sr Christen Mejer; og Monsr Peder Heltberg.

Neste barn var en gutt. Elias ble døpt[viii] Ranum Kirke 15 søndag efter trefoldighet – 6 september[ix] – 1750. Fadrene hans var Frue Schultz; Madmoiselle Heiberg; Hr Christian Venviig; Monsr Elias Heltberg; og Nicolai Lund.

Så var det altså Sofies tur, og to år senere var det Christopher som så dagens lys våren 1753 og ble døpt[x] Palmesøndag det året, 15 april[xi]. Denne guttens fadre ble Hans Hagerup Mejer; Hans Wulf; Peder Svendsøn Høyer; Gidschen Raaby; og Anna Barbra Friis.

Petter Michael meldte sin ankomst sommeren 1754 og ble døpt[xii] 3 søndag efter trefoldighet – 30 juni[xiii] – det året. Som fadre fikk Petter Michael Fendrich Graboe; Johannes Schej; Hans Hougum; Berte Wulf; og Sophia Lund.

Et år senere ble det påny en pike – Ingebor Margrete ble født sensommeren 1755 og døpt[xiv] 20 august det året. Pikebarnets fadre var Madme Lars Drejers; Jomfrue Elisabeth Margrethe Heltberg; Margrethe Hougum; Lauritz Drejer; og Morten Lund.

Peter Henrich – det må være den samme som Petter Michael, i det minste stemmer alderen med det – døde av barne-kopper, bare to år gammel. Han ble begravet[xv] 15 oktober 1756.

Bare 13 dager senere var søsteren Ingebor Margrethe også død, av samme årsak og bare ett år og fire uker gammel. Hun ble begravet[xvi] 28 oktober 1756.

Nestemann i denne flokken var Jacob Hersleb, den senere Eidsvoldsmannen – han så dagens lys godt utpå høsten 1757 og ble døpt[xvii] 1 søndag i advent, 27 november[xviii]. Jacob fikk fadrene Hr Klingenberg; Monsr Kukkuch et Schiøtz; Maren Christina Graboe; og Anna Mortina Bull.

Året efter at Jacob ble født overtok Sofies far som sogneprest i Overhalla, og da flyttet nok familien til prestegården Grande der i prestegjeldet. Gården, som dannet rammen om Sophies oppvekst og ungdom, er beskrevet i bygdeboken[xix], basert på en inspeksjon samme år:

«Ann 1758, den 2. oktober, holdtes en besktigelsesforretning på Grande prestegård ifølge stiftamtmann Fredrik Rantzovs ordre av 14/8 1758, etter underdanigst ansøkning fra sogneprest Jørgen Darre, datert 26. juli s.a. Forretningenble administrert av sorenskriver Peter Juul, med bistand av fogden Seth Boghardt, og følgende av fogden oppnevnte lagrettemenn: Christen Hansen Engstad, Hans Svendsen Haugum, Halle Melhus, Ingebrigt Melhus, Elling Vibstad og Anders Carlsen Ranum.

        Prost Morten Lunds 2 sønner, løitnant Ole Lund og sr. Nicolai Manasse Lund var også til stede.

        Første besiktiges de av prestegårdens huse, som almuen hadde plikt til å vedlikeholde, nemlig:

1. En «Herrestue» eller sengestue med forgang.

Til nødvendig utbedring av bordkledningen behøves 9 tylfter bord a 1 ort 12 skl. pr. tylft. Videre må arbeides 2 fag nye dobbelte vindusluker m.v.. I alt utgifter taksertes til 33 rdl.

2. «Borgerstuen», for det fattes bordkledning på 3 vegger. Hertil trengs 10 tylfter bord for 3 rdl. 3 ort. Nye «muldbenker» og reparasjon av syllene. Videre å murpipen fornyes, for 4 rdl., nytt gulv 3 rdl., rep. av vinduer 2 rdl. I alt for hus nr. 2 – 12 rdl. 8 skl.

3. En hestestald for almue, befandtes i forsvarlig stand, undtatt litt rep. av taket, taksert til 1 rdl.

Altså for reparasjonen av husene, som er «almuen tilhørende» utgjør i alt 47 rdl. 4 skl.

        Dernest ble de huse som tilhøre prestegården og som sognepresten har at vedlikeholde overseet. Her ble framlagt en av forrige sornskriver Rasmus Moss avholdt besiktigelsesforretning den 14. februar 1729, da sognerest Morten Lund kom til stedet, og som viser samme hus.

        En dagligstue med kjeller under, et kjøkken og 2 spiskamre, samt en liten stue «Fogedstuen» kaldet, alle med lofter over og med vinduer og pnaling, som alt befandtes i forsvarlig stand, undtatt kjøkkengulvet, en trap i stuedøren og gulvet i forstudøren. Disse reparasjonene taksertes til 4 rdl.

        To stabur var gamle, men kunde ennu brukes en tid med litt reparasjon, for 3 drl.

        Et ild- eller størhus samt en madstue under ett tak er i god og forsvarlig stand.

        To kornstål med treskerom fattes endel reparasjon som sattes til 2 rdl.

        To «storfehus» og to «småfehus» i god stand.

        To høylader med lem over anslåes å måtte repareres for 3 rdl.

        På Grandeøen er 3 store hølader i stand. På Groftøen er 2 store hølader, som også ble taksert at være i fuldkommen stand.

        Den samlede åbot at svare av prost Lunds arvinger ble således 9 rdl.

_ _ _

        Foruten ovennevnte beskrevne huser med åbotsplikt, ble følgende hus taksert til deres nåværende verdi, som følger:

        1 stue med vinduer og al inredning, taksert for        20 rdl.

        1 spisebord med madstue og ildhus                5  ‘’

        1 smiehus med mur og vinduer                      5  ‘’

        1 bekkehus kaldet                                          2  ‘’

        1 nøst                                                            4  ‘’

        1 høylade i Ytternesset                                   4  ‘’

        1 ditto i Øvrenesset                                        4  ‘’

        1 ditto på Groftøen og en madstue samme steds 3  ‘’

        1 ildhus samme steds                                     1  ‘’

        2 fæhus samme steds                                    3  ‘’

        1 kvernhus med 2 kverner sattes (usett) – med vedkommendes samtykke – til                     60  ‘’

2 stabur som brødrene Lund reserverte seg privat – til egen nytte – ble ikke vurdert. Hr. Darre tillot dem i 1 a 2 år å få bli stående.

Disse «overbygnings huse» ble altså taksert til i alt        111 rdl.

        Det synes å fremgå av det forøvrigt protokollerte, at nevnte «overbygningshus» i sin tid var bekostet oppsatt av Morten Lund, og som hans arvinger nå skulle ha godtgjort av gårdens nye bruker».

Efter Jacob fulgte en gutt, Peter Michael, som ble døpt[xx] 4 juli 1759. Han fikk fadrene Hr Lieutn. Heym; Hr Lieutn. Matthias Lund; Peder Borch; Frøchen Anna Elisabeth Sommerskield; og Jomfrue Rebekka Dass.

Året efter ble det en pike, og som for foregående barn fikk hun navn efter den storesøsteren som døde noen år tidligere: Ingebor Margrethe ble døpt[xxi] 10 oktober 1760.Fadrene er ikke notert denne gangen.

Sophia Darre ble konfirmert[xxii] Maria Besøkelsesdag – 2 juli, denne gang – 1768. Hun er ført opp først av 26 piker; sammen med 13 gutter var de et kull på 39 ungdommer som stod for presten Sedeman denne sommersøndagen.

Kirkebøkene i Overhalla synes å ha noen huller, og det er ikke funnet noen vielse for Sophia. Likevel: hun ble gift – antagelig i midten av 1780-årene, med Hans Wegede, en «proprietær» i Flatanger.

Disse to fikk sitt første barn forsommeren 1785. Dette var sønnen Jørgen Johan. Han ble døpt[xxiii] i Halmøy Kirke – den ble revet i 1874 – 16 juni. Da var fadrene Hr. Lieutn. Elias Heltberg Lund; Hr Jacob Hersleb Darre; Hr. Magnus Meldal; Madame Bek; og Jomfrue Fritzner fra Meldal.

Ole Henning, Sofies andre barn, ble døpt[xxiv] i samme kirke 14 søndag efter trefoldighet i 1786, den falt 17 september[xxv] dette året. Ole Hennings fadre var Johan Joensen Løfsnæs; [NN] Michel Lars.; Hans Henric Lind; Mad: Lind; og Gunnild Udevorden.

Tredje og siste barn var også en gutt. Jens Magnus ble født 12 oktober 1791 og hjemmedøpt av Hr Heideman 2 november. Denne dåpen[xxvi] ble bekreftet i kirken 11 desember. Fadrene var Hr Capit Dietrich; Hr Heideman; Feldskiær Blix; Mad: Meldahl; Mad: Stegemann; og Jomfru Ranulf.

Da denne åpen fant sted var Sophie Darre allerede død, 38 år gammel. Hun ble begravet[xxvii] 19 søndag efter trefoldighet – 30 oktober[xxviii] – 1791.


[i] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 764/L0542: Ministerialbok nr. 764A02, 1748-1779, s. 30
[iii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 741/L0385: Ministerialbok nr. 741A01, 1722-1815, s. 55
[iv] Flotten, Olav og Groven, Gunnar; Overhalla bygdebok. 2 : Gårds- og slektshistorie : Gnr. 30-46 : Lilleøen-Svenning; Namsos : Kommunen, 1968; p 278; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012062524004
[v] Tidsskrift for den norske Personalhistorie. Ny Række : Første – Sjette Hefte; Christiania:Schibsted, 1846-[1850]; p 392; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2020020748039
[vi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 764/L0542: Ministerialbok nr. 764A02, 1748-1779, s. 8
[viii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 764/L0542: Ministerialbok nr. 764A02, 1748-1779, s. 19
[x] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 764/L0542: Ministerialbok nr. 764A02, 1748-1779, s. 45
[xii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 764/L0542: Ministerialbok nr. 764A02, 1748-1779, s. 56
[xiv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 764/L0542: Ministerialbok nr. 764A02, 1748-1779, s. 65
[xv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 764/L0542: Ministerialbok nr. 764A02, 1748-1779, s. 162
[xvi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 764/L0542: Ministerialbok nr. 764A02, 1748-1779, s. 162
[xvii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 764/L0542: Ministerialbok nr. 764A02, 1748-1779, s. 84
[xix] Flotten, Olav og Groven, Gunnar; Overhalla bygdebok. 4 : Gårds- og slektshistorie : Gnr. 60-84 : Røttesmo-Lilleberre; Namsos : Kommunen, 1971; pp 309-311; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012052224034
[xx] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 764/L0542: Ministerialbok nr. 764A02, 1748-1779, s. 92
[xxi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 764/L0542: Ministerialbok nr. 764A02, 1748-1779, s. 95
[xxii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 764/L0542: Ministerialbok nr. 764A02, 1748-1779, s. 219
[xxiii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 773/L0608: Ministerialbok nr. 773A02, 1784-1816, s. 12
[xxiv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 773/L0608: Ministerialbok nr. 773A02, 1784-1816, s. 22
[xxvi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 773/L0608: Ministerialbok nr. 773A02, 1784-1816, s. 157
[xxvii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 773/L0608: Ministerialbok nr. 773A02, 1784-1816, s. 251