δρ Ingeborg Margrethe Jørgensdatter Darre

Ingebor Margrete ble født sensommeren 1755 og døpt[i] 20 august det året. Pikebarnets fadre var Madme Lars Drejers; Jomfrue Elisabeth Margrethe Heltberg; Margrethe Hougum; Lauritz Drejer; og Morten Lund.

Foreldrene var Anna Eliasdatter Heltberg og Jørgen Andersen Darre, da den residerende kapellanen i Overhalla. De hadde giftet seg fire år tidligere. Vielsen[ii] fant sted i hennes hjem:

«Ano  1747 d. 12 April efter kongelig naadigste tilladelse af 14de Februar og fremviste Qvitteringer for betalede  Consumption af Præsten Hr Jacob Hersleb copulerede udi Bedstaden paa Præstegaarden Soelberg Velærverdige og Vellærde Hr Jørgen Darre Capellan pro Loco til Overhalden Præstegield med Velædle og […] Jomfr Anna Eliasdaatter Heltberg».

Paret slo seg, naturlig nok i den tiden, ned i Overhalla der Jørgen Darre bodde på gården Øvre Veglo[iii], som var kapellan-gård fra 1689 til 1820.

Det skal[iv] ha vært en Sophia som første barn i dette ekteskap, som skal dødd som liten – men det er ikke lykkes å verifisere dette i kirkebøkene.

Første dokumenterte barn var en gutt, Andreas. Han ble døpt[v] i Ranum Kirke 8 søndag efter trefoldighet, 27 juli[vi], 1749, efter at Jørgen Darre hadde preket der. Fadrene var Madme Lund; Madmoiselle Ide Sophia Heltberg; Hr Elias Heltberg; Sr Christen Mejer; og Monsr Peder Heltberg.

Neste barn var en gutt. Elias ble døpt[vii] Ranum Kirke 15 søndag efter trefoldighet – 6 september[viii] – 1750. Fadrene hans var Frue Schultz; Madmoiselle Heiberg; Hr Christian Venviig; Monsr Elias Heltberg; og Nicolai Lund.

Storesøsteren Sophiæ – slik det er skrevet i kirkeboken – ble døpt[ix] i Overhalla 23 søndag efter trefoldighet – 14 november[x] – 1751.

To år senere var det Christopher som så dagens lys våren 1753 og ble døpt[xi] Palmesøndag det året, 15 april[xii]. Denne guttens fadre ble Hans Hagerup Mejer; Hans Wulf; Peder Svendsøn Høyer; Gidschen Raaby; og Anna Barbra Friis.

Petter Michael meldte sin ankomst sommeren 1754 og ble døpt[xiii] 3 søndag efter trefoldighet – 30 juni[xiv] – det året. Som fadre fikk Petter Michael Fendrich Graboe; Johannes Schej; Hans Hougum; Berte Wulf; og Sophia Lund.

Så var det Ingeborg Margrethes tur.

Broren Peter Henrich – det må være den samme som Petter Michael, i det minste stemmer alderen med det – døde av barne-kopper, bare to år gammel. Han ble begravet[xv] 15 oktober 1756.

Bare 13 dager senere var Ingebor Margrethe også død, av samme årsak og bare ett år og fire uker gammel. Hun ble begravet[xvi] 28 oktober 1756.


[i] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 764/L0542: Ministerialbok nr. 764A02, 1748-1779, s. 65
[ii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 741/L0385: Ministerialbok nr. 741A01, 1722-1815, s. 55
[iii] Flotten, Olav og Groven, Gunnar; Overhalla bygdebok. 2 : Gårds- og slektshistorie : Gnr. 30-46 : Lilleøen-Svenning; Namsos : Kommunen, 1968; p 278; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012062524004
[iv] Tidsskrift for den norske Personalhistorie. Ny Række : Første – Sjette Hefte; Christiania:Schibsted, 1846-[1850]; p 392; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2020020748039
[v] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 764/L0542: Ministerialbok nr. 764A02, 1748-1779, s. 8
[vii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 764/L0542: Ministerialbok nr. 764A02, 1748-1779, s. 19
[ix] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 764/L0542: Ministerialbok nr. 764A02, 1748-1779, s. 30
[xi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 764/L0542: Ministerialbok nr. 764A02, 1748-1779, s. 45
[xiii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 764/L0542: Ministerialbok nr. 764A02, 1748-1779, s. 56
[xv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 764/L0542: Ministerialbok nr. 764A02, 1748-1779, s. 162
[xvi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 764/L0542: Ministerialbok nr. 764A02, 1748-1779, s. 162