ερ Elisabeth von Ely

Elisabeth kom til verden omkring 1762, men hennes dåp er ikke funnet i kirkebøkene. Hun er virkelig nok, for hun er med i folketellingen for 1801[i] og bodde da fremdeles hos foreldrene.

Foreldrene var Guri Pedersen og Ernst David von Ely; ble viet[ii] hjemme i huset av Magister Winther, i henhold til en kongelig tillatelse, 5 oktober 1758. Guri var knapt 17 år gammel.

Moren var en Stavanger-pike av god familie; faren var en militær offiser, sekond-løytnanten Ernst David Ely, han var 11 år eldre enn henne. Ovenstad[iii] forteller litt om han og hans karriere:

        «Ely, Ernst David. – F. 1731 i Stavanger, døpt 3/6 s.å. – Sønn av kpt. ved 2. Vesterl. nasj. inf.regt. – Sersj. ved dette regt. – Fenr. ref: sammesteds 10/7 1754. Virk. fenr. ved Skånevikske komp. 30/4 1755. – Sek.lnt.s kar. 14/7 1756. – Virk. seklnt. 6/4 1757. Prlnt. ved Skånevikske komp. 20/2 1760. – Ved hærens omordn. fra 1/1 1766 satt som prlnt. i seklnt.s stilling ved 1. Stavangerske og 1. Ryfylkeske komp. Ved den nye hærordn. fra 1/7 1767 blev de 2 Vesterlenske reg.er slått sammen til ett «Vesterlenske regt.», og E. blev da plasert ved dettes Ryfylkeske komp. – Fra 1/5 1769 kom det atter en ny hærordn., de 2 Vesterlenske regt.er blev gjenopprettet, og E. blev satt ved 2. Vesterl. nasj. inf.regt.s 3. Stavangerske komp. – Kpt. og chef for dette komp. 4/3 1773. – Avskjed 30/1 1789 med 200 rdl. årl. pens. – Han blev dog lønnet til 1. mars, da pensjonen begynte å løpe. – Død 1809 i Tønsberg som tollinspektør, begr. 10/2 s.å., 78 år gl. – Gift 5/10 1758 med Guna Pedersdtr. Megeland, f. 1742 i Stavanger, døpt 21/1 s.å. datter av Peder Thomassen Megeland og Lisbeth Erichsdtr. Frost -».

Første barn av dette paret var Maren Elisabeth, som så dagens lys i slutten av november og ble døpt[iv] 3 desember 1758. Hun ble båret av Fru Tillisch, mens fadrene var Oberst Heusner; Capitain Saldern; Madm Undall; og Madm Thomæ. Frosts.

Presten, som tydeligvis var mørk i hu, føyet til: «Disse Personer ere viede den 5. Octobris, altsaa er imellem Bryllup og Barsel ikkun 8 Uger». Det var vel morens alder og de begges manglende respekt for ekteskapet som gjorde ham irritert.

Året efter ble det en gutt til, Just Henrich – han som skulle bli Eidsvoldsmann et halvt århundrede senere. Da han ble døpt[v] av Hr Taur 30 november 175 ble han båret av Oberstinde Heusner. Fadrene hans var Kammerherre Tillisch; Oberst Lieutenant Trolle; Capitain Frantsen; og Jomfr. Margareta Wilhelmina Heyberg.

Så fulgte Elisabeth selv, og dernest Christina Juliana. Hun så dagens lys våren 1764 og ble døpt[vi] 10 mai det året. Hun ble holdt over dåpen av Frue Capitain Frantzens; som fadre valgte foreldrene Obrist Lieutenant Lakmand; [NN] Geelmuyden; Frøken Margareta Heusner; og Jomfru Christina Juliana Ely.

Lillebroren Peter meldte sin ankomst tidlig i 1767. Da han ble døpt[vii] 26 februar ble han båret av Frue Oberst Lakman. Fadrene var Obriste Michael Smith; Capitain Valentinsen; Hr Magnus Reutz; og Frøken Lovisa Huesner.

Året efter ble Anthon Ulrik Jacob født: han ble døpt[viii] 10 juni 1768. Han ble holdt ved dåpen av Nicolay Lohmans Hustrue. Fadrene var Major Frideric Ely; Børge Rosenkilde; Ole Ploug; og Jfr: Anne Malena Frantsens.

Søsteren Helene Juliane skal være født omkring 1768, eller helst 1769, men heller ikke hennes dåp er funnet. Men igjen, som med storesøsteren Elisabeth, er hun virkelig nok – hun er med i folketellingen for Farsund i 1801[ix], bosatt hos sin bror Just Henrich.

Johan Wibe, derimot, er dokumentert: han ble døpt[x] 15 mars 1770 og ble båret av Frue Capitain Valentinsen. Denne gangen ble fadrene Captain Carl Telleqvist; Hr Hans Urdall; Diderich Adolph Ely; og Jomfr: Magdalena Rosenkilde.

Året efter ble Ernst David von Ely forflyttet, men ikke så langt: familien endt på gården Kvål[xi] i Høyland sogn, rundt 20 kilometer eller så syd for Stavanger. Der skulle de bli boende i 20 år.

Her ble broren Nicolai Lohmann født, antagelig i annen halvdel av februar 1772. Han ble døpt[xii] i Høyland Kirke – den som ble revet i 1840 – 2 mars. Fadrene var Hr Major Friderich von Ely; Hr Lieutenant Ernst von Ely, junior; Min[xiii] Hustrue Martha Margrethe Lund; Jomfru Ingebor Petronella Tanke; og Jomfrue Isabella Rennie.

To år senere fikk Elisabeeth en søster til da Johanne Marie kom til verden på høsten og ble døpt[xiv] torsdag 15 september 1774. Johanne Marie fikk fadrene Ole Gabrielsen Østraad; Einar Thorsen Lørbe; Sergeant Niels Aases Hustrue, Lisbeth Pedersdatter Wagle; og Sørine Christine Gabrielsdatter Aagaard.

De tre siste barna var alle gutter. Peter så dagens lys i begynnelsen av 1778 og ble døpt[xv] av presten Otto Ottesen[xvi] 26 januar det året. Denne gangen valgte foreldrene, som fadre, Lieutenant Diurhuus; Capellan Hr Skal [?]; Sergiant Just Henrich v: Ely; min Hustrue Christine Ottesen; og Klokker-Konen Karen Østraad.

Johan Gottlieb fulgte, litt over to år senere. Han ble døpt[xvii] torsdag 18 mai 1782. Fadrene ble Præsten Otto Ottesen; Bestyrer Iver Scheveland; Svend Wagle; Kari Scheveland; og Mari Svendsdatter Schej.

Og, helt til sist, en gutt som skulle få navn efter faren da han ble døpt[xviii] 22 desember 1782. Til fadre hadde han Berdiner Tostensen Sandnæs; Gabriel Gabrielsen N: Østraad; Ole Helmich Sandnæs; Kisti Berdiner; og Malli Stokke.

Så ser man ikke noe mer til Elisabeth på mange år, først i 1801[xix] dukker hun opp igjen, og da i Tønsberg. Der bor hun, 39 år gammel og ugift, sammen med foreldrene i Nedre Langgade. Faren er beskrevet som «Capit.v. Told og cons. inspecteur i Tønsberg», moren som «Hustrue». Foruten Elisabeth finner man her brødren Peter og Ernst David, begge beskrevet som «søefarende»; og søsteren Christiana som nå er 37 og også ugift. Familien har en enslig tjenestepike, kanskje tegn på en noe anstrengt økonomi. Hun het Anna Margrethe Hansdatter og var 27 år gammel.

Som med søsteren Maren Elisabeth, er denne folketellingen det siste livstegnet fra Elisabeth.


[i] Folketelling 1801 for 0705P Tønsberg prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058282001051
[ii] SAST, Domkirken sokneprestkontor, 30/30BA/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1744-1782, s. 38
[iii] Olai Ovenstad,: Militærbiografier – den norske hærs officerer 1628-1814 – Bind 1 (A-H) http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bd_1/index.html?pageNumber=268 og side 269.
[iv] SAST, Domkirken sokneprestkontor, 30/30BB/L0004: Klokkerbok nr. B 4, 1752-1790, s. 49
[v] SAST, Domkirken sokneprestkontor, 30/30BB/L0004: Klokkerbok nr. B 4, 1752-1790, s. 54
[vi] SAST, Domkirken sokneprestkontor, 30/30BB/L0004: Klokkerbok nr. B 4, 1752-1790, s. 80
[vii] SAST, Domkirken sokneprestkontor, 30/30BB/L0004: Klokkerbok nr. B 4, 1752-1790, s. 95
[viii] SAST, Domkirken sokneprestkontor, 30/30BB/L0004: Klokkerbok nr. B 4, 1752-1790, s. 103
[ix] Folketelling 1801 for 1041P Vanse prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058344002973
[x] SAST, Domkirken sokneprestkontor, 30/30BB/L0004: Klokkerbok nr. B 4, 1752-1790, s. 113
[xi] Om gården, se Aurenes, Ola; Høyland gards- og ættesoge gjennom 400 år : 1500-1900; Høyland kommune, 1954; pp 233-246; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015120729003
[xii] SAST, Høyland sokneprestkontor, 30BA/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1753-1783
[xiv] SAST, Høyland sokneprestkontor, 30BA/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1753-1783
[xv] SAST, Høyland sokneprestkontor, 30BA/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1753-1783
[xvii] SAST, Høyland sokneprestkontor, 30BA/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1753-1783
[xviii] SAST, Høyland sokneprestkontor, 30BA/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1753-1783
[xix] Folketelling 1801 for 0705P Tønsberg prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058282001055