ευ Kari Bjørnsdatter Birkeland

Kari ble døpt[i] 23 mars 1774. Fadrene var Knud Biørnsen; Ola [NN]; Ommund Biørnsen; Adriana Torkelsdatter; og Guri Pedersdatter.

Foreldrene var Todne Larsdatter og Biørn Ommundsen Birkeland. Kirkebøkene for Konsmo mangler opplysninger om vielser fra 1765 til 1815, så det er usikkert når Todne giftet seg. Mest sannsynlig skjedde det i annen halvdel av 1760-tallet: før 1765 var hun svært ung, og i 1769 fikk hun og mannen sitt første barn.

Dette var Torbør, hun ble født tidlig i november 1769 og døpt[ii] 12 den måneden i Konsmo Kirke, den som ble revet engang før 1802 da den nåværende bygningen ble oppført. Fadrene hennes var Knud Biørnsen; Ola Dagsen; Torjus Nilsen; Anna Arnesdatter; og Adriana Olsdatter.

De var bosatt seg antagelig på hans farsgård, Kleivå, der slekten hadde sittet i over hundre år – ifølge bygdeboken[iii].

Broren Lars fulgte fire år senere. Han ble døpt[iv] 18 mars 1773 og fikk da fadrene Ole [NN]; Knud Biørnsen; Ommund Biørnsen; Adrianna Torkelsdatter; Guri Pedersdatter; og Guri Pedersdatter.

Så kom altså Kari til verden.

De neste tre barna var alle piker. Det var Todne som kom først; hun fikk navn efter moren da hun ble døpt[v] 16 mars 1777 – og fadrene Ommund Biørnsen; Ola Dagsen; Kittil [?] Biørnsen; Anna Knudsdatter; og Guri Pedersdatter [?].

Så fulgte Anne, som ble døpt[vi] 4 mars 1780. Denne gangen valgte man fadrene Tarjej Gundersen [?]; Ola Biørnsen; Torjus Nielsen; Anna Knudsdatter; og Todne Olsdatter.

Anne fikk ikke leve lenge. Hun døde samme høst og ble begravet[vii] 5 oktober 1780.

Året efter ble den tredje pike i rekken født, og hun fikk navnet Anne efter sin avdøde storesøster da hun ble døpt[viii] 2 september 1781. Da var fadrene Anna Knudsdatter; Ommund Biørnsen; Ola Dagsen; Torjus Nielsen; og Gunnild Gundersdatter.

Yngstemann i familien var Ommund, den senere Eidsvoldsmannen. Han ble født våren 1786 og døpt 30 april. Ommunds fadre var Anne Knudsdatter; Ommund Biørnsen; Torjus Gundersen; Torgius Olsen; og Gunnild Gundersdatter Birkeland.

Kari har vel blitt konfirmert, men når disse handlingene fant sted kan ikke blitt slått fast, for opplysningene om dette er ikke bevart i kirkeboken for Konsmo sogn for denne perioden.

I 1801[ix] finner man henne, 27 år gammel og ugift, hjemme hos foreldrene på Bircheland; der er også yngstebroren Ommund som nå er 15 år gammel.

Sognet der Kari holdt til mangler opplysninger i kirkebøkene om vielser, så akkurat når hun giftet seg kan ikke dokumenteres. Men hennes førte barn, en gutt, ble døpt 26 desember 1803 og er ikke ført opp som uektefødt. Dermed er hun sannsynlig vis gått inn i ektestanden rundt 1802/1803.

Mannen hun giftet seg med var Gunder Børusen Viblemo, en mann et par år yngre enn henne, slik det går frem av folketellingen i 1801[x]: da var han 25 og bodde hjemme hos faren, Børu Gundersen, og hans annen kone, Sirj Svensdatter. Faren er 67 og beskrives som «Udtient corporal pensionist og bonde» og Sirj 45, så – gjetningsvis – er Gunder sønn av det første ektsekapet. Han har en bror, Sven (20) og to halvsøstre: Rannj (6); og Ingrj (1).

Karj og Gunders første barn var en gutt. Han fikk navnet Børu efter farfaren da han ble døpt[xi] 26 desember 1803. Fadrene hans var Aanen Alvsen; Baar Torchelsen; Aanen Olsen; Siri Nielsdatter; og Stenvor Siversdatter – alle på Viblemoe.

Og det er det siste glimtet man får av Kari.


[i] SAK, Sør-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2 /4, 1768-1814, s. 193
[ii] SAK, Sør-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2 /4, 1768-1814, s. 188
[iii] Bergstøl, Tore; Konsmoboka. 1: Gardar og ætter; [s.n.], 1964; p 52; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016063008040
[iv] SAK, Sør-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2 /4, 1768-1814, s. 192
[v] SAK, Sør-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2 /4, 1768-1814, s. 196
[vi] SAK, Sør-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2 /4, 1768-1814, s. 200
[vii] SAK, Sør-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2 /4, 1768-1814, s. 229
[viii] SAK, Sør-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2 /4, 1768-1814, s. 202
[ix] Folketelling 1801 for 1029P Undal prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058340003705
[x] Folketelling 1801 for 1029P Undal prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058340004271
[xi] SAK, Sør-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2 /4, 1768-1814, s. 218