εφα Anne Bjørnsdatter Birkeland

Anne ble døpt[i] 4 mars 1780. Denne gangen valgte man fadrene Tarjej Gundersen [?]; Ola Biørnsen; Torjus Nielsen; Anna Knudsdatter; og Todne Olsdatter.

Foreldrene var Todne Larsdatter og Biørn Ommundsen Birkeland. Kirkebøkene for Konsmo mangler opplysninger om vielser fra 1765 til 1815, så det er usikkert når Todne giftet seg. Mest sannsynlig skjedde det i annen halvdel av 1760-tallet: før 1765 var hun svært ung, og i 1769 fikk hun og mannen sitt første barn.

Dette var Torbør, hun ble født tidlig i november 1769 og døpt[ii] 12 den måneden i Konsmo Kirke, den som ble revet engang før 1802 da den nåværende bygningen ble oppført. Fadrene hennes var Knud Biørnsen; Ola Dagsen; Torjus Nilsen; Anna Arnesdatter; og Adriana Olsdatter.

De var bosatt seg antagelig på hans farsgård, Kleivå, der slekten hadde sittet i over hundre år – ifølge bygdeboken[iii].

Broren Lars fulgte fire år senere. Han ble døpt[iv] 18 mars 1773 og fikk da fadrene Ole [NN]; Knud Biørnsen; Ommund Biørnsen; Adrianna Torkelsdatter; Guri Pedersdatter; og Guri Pedersdatter.

Kari ble døpt[v] 23 mars 1774. Fadrene var Knud Biørnsen; Ola [NN]; Ommund Biørnsen; Adriana Torkelsdatter; og Guri Pedersdatter.

Søsteren Todne fikk navn efter moren da hun ble døpt[vi] 16 mars 1777 – og fadrene Ommund Biørnsen; Ola Dagsen; Kittil [?] Biørnsen; Anna Knudsdatter; og Guri Pedersdatter [?].

Anne fikk ikke leve lenge. Hun døde samme høst og ble begravet[vii] 5 oktober 1780.


[i] SAK, Sør-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2 /4, 1768-1814, s. 200
[ii] SAK, Sør-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2 /4, 1768-1814, s. 188
[iii] Bergstøl, Tore; Konsmoboka. 1: Gardar og ætter; [s.n.], 1964; p 52; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016063008040
[iv] SAK, Sør-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2 /4, 1768-1814, s. 192
[v] SAK, Sør-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2 /4, 1768-1814, s. 193
[vi] SAK, Sør-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2 /4, 1768-1814, s. 196
[vii] SAK, Sør-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2 /4, 1768-1814, s. 229