118 Dorothea Maria Stabell

Dorothea Maria ble født 28 desember 1792 og hjemmedøpt. Dåpen[i] ble stadfestet i kirken på Moss 25 januar følgende år. Den kirken er senere revet og erstattet med den nåværende[ii]. Da var fadrene Frue Cap: Arenfelt; Fru Juel; Jomfru Maria Dobes; Major v. Staffelt; Major Hagerup; og Lieutenant Todsen.

Foreldrene var Helena Voigt og den daværende premierløytnanten Friderich Wilhelm Brüneck Stabell; som hun ble forlovet med i 1789, ifølge de Besche[iii], og som Ovenstad[iv] omtaler[v] slik:

        «Stabell, Frederich Wilhelm Brüneck. – F. 25/5 1763 i Hole på Ringerike. – Sønn av holtzførster Lars Bastian Stabell og Lucie Marie Brüneck. – Kom i tjenesten som overjeger eller korp. Ved S.fjeldske gev. inf.regt. 16/7 1777. – Furer 1/1 1778. – Sersj. 20/6 1785. Var elev ved den Matem. Skole i Kr.ania 24/4 1780 til 1783. Kom.sersj ved Holstenske Jegerkorps 29/8 1785. – Fenr. Ved Kongsvingerske gev. inf.komp. 1/10 1786, utn. 11/8 s. å. – Skal dog tj.gj. som kom.sersj. ved Holstenske Jegerkorps til forårseksersisen 1787 er til ende dernede. – Kom ikke herop før i okt. s- å. – Sek.lnt. ved Kongsvingerske gev. inf.komp. 15/8 1788. Komp.et ble fra 1 sept. s. å.  overført til Norske Jegerkorps. – Pr.lnt. ved samme korps 14/11 1788. Kpt.s kar. 19/8 1791. Stabskpt. Ved korpsets livkomp. 18/11 1796. – Virk. Kpt og komp.chef ved korpsets gev. del 6/2 1801. Interimskom.dør for S.fjeldske Skiløperbatj. 17/5 1805, dog således at han beholder sin post ved Norske Jegerkorps. – Maj.s kar. 24/12 1807 med anc. fra 23/1 s. å. – R.D.O. 22/9 1808. – Virk. maj. Og kom.dør for den norske batj. Lett inf. under Norske jegerkorps 19/12 1808. han beholder sitt gev. komp., men fratrer sin kom.do over skiløperne. – Norske batj. Lett inf. blev ved den nye hærordn. Fra 1/7 1810 innlemmet i det nyoprettede Akerhusske Skarpsk.regt., og Stabell blev da satt til å oplære jegerkom.ene ved de gev.regt.er. – Batj.kom.dør der og chef for Odalske kom. fra s. d. – Obl.s kar 26/11 1811. – Medlem av Eidsvoldsforsamlingen 1814. – Virk. obl. ved samme regt. 26/11 1814. – adj. Hos den norsk-svenske konge fra s. d. – R.S.O. i brillanter 771 1815. Oberst og chef for den norske Gen.stab 2/3 1815. – K.S.O. 7/2 1817. – Ved den nye hærordn. Fra 1/1 1818 bev han chef for 2. Akh. inf.brig., men vedblir inntil videre å forrette i gen.stabschefsstillingen. Gen.maj 7/9 1818. Gen.lnt. 23/8 1821. Stk. S.O. 4/7 1823. Chef for kongens adj.- og ordonn.stab og 1. adj. Hos kong Carl Johan 15/9 1825. Avskjed som  sådan 24/6 1828. – Kom. gen. 12/12 1829. – Geneal 16/10 1833 med anc. fra 1/7 s. å.  – Seraf.riddder 7/9 1835. Død 2/6 1836 i Kr.ania. – Gift 17/1 1792 med jfr. Helene Voigt, f. 16/9 1773, død 27/7 (29/7?) 1850 på Onsø prestegård, datter av regt.feltskjær Johan Nicolai Voigt og Anne Dorthea Kobick (Købik) – ».

Ekteskapet fulgte noen år senere:

«Anno 1792 Den 27de Januari blev i deres Ægteskab med kongl. aallernaadigst Bevillling hiemme i Huuset Ægteviet[vi] Hr Fridrich Wilhelm v. Stabel, Capitain ved det Norske Jæger Corps, med Jomfrue Helena Voigt, og at intet gives som kand hindre dette deres indgaaede Ægteskab, derfor caverer Wi Undertegnede, og holder Sogne Præsten Hr Feiermann i alle maader Angerløs [?]. Datum ut Supra. G. G.o.v.d Schulenburg. [NN] Christ: Bing».

Det ser ut til at paret flyttet til Moss efter at det hadde giftet seg – når eller hvor er ikke kjent. Første barn i dette ekteskapet – Dorothea Maria – kom altså til verden nokså snart efter dette.

Året efter kom enda en pike til verden – Lovise Laurence ble født i Moss 5 august 1794 og døpt[vii] i kirken der 9 samme måned. Hun hadde fadrene Frue Abilgaard; Madme Wilde; Jfr Else Gude; Hr Peder Herford; Albert Gude; og Lieutenant Stabel i Moss.

Halvannet år senere ble det en gutt, Johan Nicolay – han så dagens lys i Moss 14 januar 1796 og ble døpt[viii] 21 samme måned. Denne gangen valgte foreldrene som fadre Madme Johan Gudes; Madme David Christies; Kaen berg; Capit: Krebs; Told Casserer Hiortaas; og Lieutenant Butenschiøn junior.

Johan Nicolay døde 11 mars 1796, bare to måneder gammel, og ble begravet[ix] 18 samme måned. Dødsårsaken var kopper.

To dager efter Johan Nicolays begravelse døde to-åringen Lovise Laurence av samme sykdom. Hun ble begravet[x] 23 mars 1796.

Noen år senere var Dorothea Maria og familien flyttet til Christiania, det var der de holdt til da lillesøsteren Antonette Frideriche ble døpt[xi] i Garnisonskirken på Akershus 26 oktober 2017. denne gangen var fadrene [NN]inde Stafelt; Frue Brochmann; Frøken Kaltenborn; Fanejunker [?] Pettersen; Asses: Fleischer; og Lieut: Meyer.

I 1801[xii] finner man Dorothea Maria – eller Maria Dorthea, slik hun er notert i folketellingen – og familien i «Vestre Qvarteer» i Christiania, i gård nummer 242. Gjetningsvis et sted mellom det som nå er Stortinget i nord, og kontraskjæret i syd. Ved siden av Helene og mannen, som omtales som «Capitain ved det norske jæger corps», består husstanden av datteren Maria Dorthea, som nå er 8, og Anttonette Fridericha, som er 3. 

De har en tjenestepike, 24 år gamle Else Maria Klod, og hos dem er innlosjert Søren Hagerup Stabel, husbondens bror og løytnant i jegerkorpset, som Friderich Wilhelms altså også tilhørte. Den 19 år gamle Anders Olsen var av yrke jæger – og opp-passer. Det må ha vært et stort bygg, med til sammen 21 mennesker – mest med tilknytning til forsvaret, men også en franskmann som het Degabres og som virket som informatør, det vil si huslærer.

Med farens utnevnelse til midlertidig kommandant for skiløperkorpset – det er vel det fortellingen on Trysil-Knud er knyttet til – ser det ut til at de flyttet til Vinger, altså Kongsvinger, der Anton Frederik Christian ble født 10 november og døpt[xiii] i Vinger Kirke julaften 1806. Fadrene var Sogne Præstens Frue[xiv]; Kapitain Peter Henrik Butenschøn med Frue Nilsine Laurentze Giersing; og Kapitaine Søren Hagerup Stabel.

Omkring denne tiden ble nok Dorothea Maria konfirmert, men opptegnelse om det fra Vinger Kirke er ikke bevart.

Lillebroren Mathias Severin Wilhelm Michael Theodor – antall fornavn øker med farens karriere – ble døpt[xv], også han i Vinger Kirke, 3 mai 1812. Fadrene var «Begge Forældrene selv, med Datter Maria Dorthea Stabell» og Kapitain Søren Hagerup Stabell.

Så opprant 1814, og det skulle holdes riksforsamling. Om mannen fortelles det at «Han valgtes baade fra Regimentet og fra Samaalenenes Amt som deputeret til Rigsforsamlingen paa Ejdsvold. Her tilhørte S. Grev Wedels (det «svenske») Parti, blev indvalgt i Konstitutionskomiteen, men spillede for øvrigt ikke nogen fremtrædende Rolle[xvi]». Det siste var kanskje ikke så underlig, gitt at regimentet hadde en representant til – offisersbroderen Zacharias Mellebye – og Smaalenene to: presten Peter Ulrik Magnus Hount og bonden John Hansen Sørbrøden. Rent bortsett fra at et annet medlem, Valentin Sibbern, var både offiser og fra Smaalenene selv. For Helena betød nok dette at hun var hjemme på egen hånd – sikkert med et betydelig tjenerskap – mer enn vanlig, selv for henne.

Året efter giftet Dorothea Maria seg. Hennes tilkommende var den ett år eldre Lieutenant Thomas von Westen Engelhart, som blir behørig omtalt av Ovenstad[xvii]:

        «Engelhart, Thomas von Westen. – F. 25/7 1791 i Vinger, døpt 5/8 s. å. – Sønn av overkrigskomm. Nicolai Engelhart. – Elev ved Norske Militære Institutt og norsk landkadett 1/1 1805 til 13/2 1807, da han blev dimittert p. gr. av svakelighet. – Korp. ved 1. Akh. nasj, inf.regt. 17/3 1808  til 12/4 1809, da han blev fenr., à la suite ved samme regt. – Virk. fenr. ved 2. gev. gren.komp. 18/5 1809. – Seklnt. 2/6 1809, da fenr.graden blev sløifet. – Ved den nye hærordn. fra 1/7 1810 blev han seklnt. ved det da nyoprettede Akersh. Skarpsk.regt.s livkomp. – Prlnt. ved Bergske komp. 7/5 1811. men forflyttet til Eidsvoldske komp. 7/3 1812 og til 2. gev. jegerkomp. i 1815. – Ved den nye hærordn. fra 1/1 1818 blev han prlnt. ved 1. Akh. inf.brig. – Brig.adj. ved 2. Akh. inf.brig. – Brig.adj. ved 2. Akh. inf.brig. og kpt. av arméen 8/7 1822. – Komp.chef 24/3 1828. – Hadde i 1835 Akerske komp. – Ordonn.off hos kong Karl Johan 5/10 1835. Bopel i 1837: Lier pr Kongsvinger. – Fortsatt til 1. Akh. inf.brig. 20/2 1839. – R.S.O. 29/5 1839. Var i 1842 chef for Vingerske komp. – Samme Bopel. Avskjed 10/5 1852. – Død 29/1 1858 på sin grd. Lier i Vinger, 66 ½ år gl. – Gift 1815 i Kr.ania [sic] med Dorothea Maria Stabell, f. 30/12 1792, død 15/7 1861, datter av gen. Friderich Wilhelm Brüneck Stabell og Helene Vogt».

Dorothea og Thomas hadde sine fedre som forlovere, og ble viet[xviii] i Vinger Kirke 7 juli 1815.

De slo seg ned på hans gård, Lier, eller kanskje på Vennersgård, der han også bodde, og straks over ett år senere fikk de sitt første barn, en gutt. Frederik Nicolai Wilhelm kom til verden om sommeren og ble hjemmedøpt. Denne dåpen[xix] ble stadfestet i Vinger Kirke 15 august 1816. Da var fadrene Oberste Krebs; Oberste Stabell med Fru; Overkrigscommissaire Engelhart med Frue; Sorenskriver Stabell; Kjøbmand Albrethsson; Lieutenant Frølich; og Jomfru Ridder.

Lier gård var blitt skadet under krigshandlingene i 1814, og Engelhart både rettet opp i dette og samlet gården til én eiendom. Og det var en betydelig eiendom[xx]:

        «J. Krafft har i sin Norgesbeskrivelse fra 1820 noen talloppgaver fra Lier. Etter hans opplysninger fødde garde da 4 hester, 20 storfe og 30 småfe og sådde 26 tønner korn. 6 husmannsplasser som kunne fø 10 kyr og 18 småfe og så 7 tønner. 2 sætervanger med boliger, godt fiske og egen kvern. Den siste var i Vangsåa.

        Engelhart drev stort på Lier. Han bygde ut kverna i Vrangsåa og anla eget brennevinsbrenneri på garden. Da brennevinsbrenningen ble gitt fri i 1816, ble det lagt brennevinsskat på alle matrikulerte bruk enten de brente eller ei. g da tenkte vel Engelhart som mange andre at skulle det betales skatt, så skulle det også brennes brennevin. Dessuten vet vi at han kjent til hva dranken, avfallet etter brenningen, betød som fôrmiddel i fjøset»

Noen flere barn ble det visst ikke i dette ekteskapet. Mens man kan finne enkelte spor efter Thomas Engelhart i kildene, blir Dorothea nokså fullstendig usynlig i tiden som fulgte.

Ridder, Kapitain Thomas von Westen Engelhart, døde i Vinger 29 januar 1858 og ble begravet[xxi] fra Vinger Kirke 6 februar samme år.

Dorothea rykket en dødsannonse i avisen[xxii] 16 februar:

 

«Bekjendtgjørelser.
Dødsfald.

        At min dybt savnede Mand, Kapitain Thomas von Westen Engelhart stille afled paa sin Eiendomsgaard Lier ved Kongsvinger, Fredagen den 29de Januar, 66 ½ Aar gammel, bekjendtgjøres sørgeligst for Familie og Venner.

                                                        Dorothea Engelhart
                                                              født Stabell»

Selv døde hun noen år senere: «Kapteinsenke Dorothea Engelhart» gikk bort i Christiania 15 juli 1861 og ble begravet[xxiii] fra Vinger kirke 22 samme måned. Hun ble 71 år gammel – ifølge kirkeboken.


[i] SAO, Moss prestekontor Kirkebøker, F/Fa/Faa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1784-1808, s. 86-87
[iii] Georg de Besche «Litt om legevesenet og legen i Østfold før 1800», Sarpsborg : Østfold historielag, 1968, pp 47-52, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016110248205
[iv] Olai Ovenstad: Militærbiografier Den norsk hærs officerer 1628-1814, (Bind II: I-Ø samt tilleg A-Ø); pp 430-431/626. http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.html
[v] Mindre kjent er Johannes sandebergs – med Olai Ovenstads medvirken  verk «Kvinner gift med offiserer i den norske hær 1628-1814 : fra stabsfanejunker O. Ovenstads militærbiografier», Oslo : I kommisjon hos Ekspedisjonsentralen, 1961, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011040808029 – dette er simpelthen en liste over de kvinnene som er gift med dem Ovenstad har omtalt, men verdifullt både praktisk og symbolsk.
[vi] SAO, Fredrikstad prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1750-1804, s. 172-173
[vii] SAO, Moss prestekontor Kirkebøker, F/Fa/Faa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1784-1808, s. 102-103
[viii] SAO, Moss prestekontor Kirkebøker, F/Fa/Faa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1784-1808, s. 118-119
[ix] SAO, Moss prestekontor Kirkebøker, F/Fa/Faa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1784-1808, s. 204-205
[x] SAO, Moss prestekontor Kirkebøker, F/Fa/Faa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1784-1808, s. 204-205
[xi] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1777-1809, s. 107
[xii] Folketelling 1801 for 0301 Kristiania kjøpstad, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058232002344
[xiii] SAH, Vinger prestekontor, Ministerialbok nr. 5, 1772-1813, s. 93
[xv] SAH, Vinger prestekontor, Ministerialbok nr. 5, 1772-1813, s. 105
[xvi] Carl Frederik Bricka, Dansk biografisk Lexikon, XVI. Bind. Skarpenberg – Sveistrup, p 249; http://runeberg.org/dbl/16/0251.html
[xvii] Olai Ovestad, Militærbiografier Den norsk hærs officerer 1628-1814, (Bind I: A-H), pp 275-276; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060806008
[xviii] SAH, Vinger prestekontor, Klokkerbok nr. 1, 1814-1825, s. 397-398
[xix] SAH, Vinger prestekontor, Klokkerbok nr. 1, 1814-1825, s. 123-124
[xx] Lillevold, Eyvind; Vinger bygdebok : gards- og slektshistorie. 1; [Kongsvinger] : [Bygdebokkomitéen], 1972; p 515; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012022308180
[xxi] SAH, Vinger prestekontor, Ministerialbok nr. 10, 1855-1861, s. 442
[xxiii] SAH, Vinger prestekontor, Ministerialbok nr. 10, 1855-1861, s. 468