141 Sara Cornelia Koren

Sara Cornelia døpt[i] 17 søndag efter trefoldighet 1799, i Iveland kirke. Fadrene var Monsr Knoph; Lensmand Ole Ramse; Madame Bredal; Jomfru Wahr; og Anne Shlep [?].

Foreldrene var Magdalene Margrethe Christie og Arnoldus von Westen Sylow Koren. De var blitt viet[ii] i Sogndal Kirke 24 februar 1796. Han var da sorenskriver i Raabygdelavet, et distrikt som strakte seg fra ovenfor Setesdalen, gjennom dette og nedover mot – men ikke helt til – kysten av Aust-Agder.

Christine Theting var første barn og efter henne, David som sies å ha kommet til verden 10 desember 1797. Den dåpen er ikke funnet. Men, han er med i folketellingen noen år senere så han er virkelig nok!

Broren David sies å ha kommet til verden 10 desember 1797, men dåpen er ikke funnet. Men, han er med i folketellingen så han er virkelig nok!

I 1799 ble Christines far sorenskriver i Hardanger og Voss, senere birkedommer for godseiendommen Lysekloster[iii].

Første barn var Christine Theting som kom til verden i 1796. Hun ble døpt[iv] i Hornnes Kirke i Aust-Agder 16 søndag efter trefoldighet dette året. Fadrene var Hr Mandath; Madame Mandath; Jomfru Smith; Sølve Kietsaa; og Maren Farets.

Sønnen David sies å ha kommet til verden 10 desember 1797, men dåpen er ikke funnet. Men, han er med i folketellingen så han er virkelig nok!

I 1799 ble Saras far sorenskriver i Hardanger og Voss, senere birkedommer for godseiendommen Lysekloster[v].

Og det året kom altså Sara Cornelia til verden.

I 1801[vi] er Sara og familien i Ulvik i Sogn, der han er Sorenskriver. De bor i en bygning på prestegården, som leieboere hos sognepresten. Arnoldus er «Sorenskriver over hardanger etc.» og de har tre barn hos seg: Christine Theting (5); David Werner Christel (4); og Sara Cornelia (2).

I tillegg bor der Maren Christina Bredal (45) og hennes sønn Niels Christian (12) – hun er en søster av Arnoldus, og mannen hennes oppholder seg i Bergen. «Begge underholdes af charite af sorenskriver koren».

Sorenskriveren hadde en fullmektig, Hans Lem Jersin, han er 29 og gift, «men konen er hos forældrene i nordhorlehn». Hans Lem blir assistert av «Skriverkarl» Hans Krog (23). Og som vanlig – tjenestepikene: Ingeborg Noæedatter (39); Anna Jensdatter (19); og Kari Johansdatter (21).

Av en eller annen grunn rundes husstanden av med en svensk skredder, Gustavus Tileman, han er 35 år gammel og ugift, og «Arbejder for dagløn».

Da folketellingen ble tatt opp var Saras mor så vidt underveis med Niels, som så dagens lys på Helleland 19 september 1801 og ble døpt[vii] i Kinsarvik 29 samme måned. Fadrene var Prost Rørdam; Hr Christie, Capellan pro Persona; Sebastian Schielderup; Madame Christie; og Jomfrue Bolette Rørdam.

Samme år kjøpte foreldrene gården Helleland, og ble boende der – en gren av slekten helt opp i vår tid.

Halvannet år senere fikk Sara en lillebror til. Wilhelm Friman kom til verden 10 mars 1803 og ble døpt[viii] 18 samme måned. Som fadre hadde han [NN]; Hr Ole Tidemand Arentz; Den Constituerede Foged Hr Hans Lem Jensen; Candidatus Philosophicus Herr [NN] Bering Reidmand; Provstinde Elisabeth Rørdam; og Jomfru Elisabeth Rørdam.

Johan Edvard Uldrich ble født 6 mars 1805 og døpt [ix] 11 samme måned: bortsett fra Sogneprest Hertzberg er navnet på fadrene vanskelig å tyde.

Et drøyt år senere var det lillebroren Arnoldus von Westen Sylow som ble ønsket velkommen på Helleland 1 mai 1806. Han ble døpt[x] dagen efter, 2 mai. Da var fadrene Capt: von Coucheron; Andreas Wolner; Niels Chr: Bredal; Jomfr: Else Heiberg; og Jomfr: Mariane Herbberg [?].

Sist i søskenflokken ble det enda en pike. Edvardine Magdalena Margaretha ble født 7 desember 1809. Hun ble døpt[xi] 18 samme måned. Edvardine fikk fadrene Hr Prost Budtz, paa hvis Plads [?] stod Sognepræsten Hr Hertzberg; Hr. Fabrice [?] Lind; Jomfr. Drude S. Fleischer; Elisabeth Kahn; og Severine Bache.

De neste årene levet vel Magdalene og familien et stille liv på Helleland, hun så efter barna og det hjemme, han holdt på med sine embedsplikter:

«Kanskje tok Koren med seg noe av den bergenske forretningssans når han nå engasjerte seg sterkt i nyrydding, gjødsling, gjerding og hagebruk. Han satset særlig på moderne fruktavl, og han har fått æren for å ha innført det som snart skulle bli den dominerende plommetypen i Hardanger, Reine Claude. Koren var ellers kjent for sitt frisinn og sin folkelige form; han mislikte embetsstandens arroganse og gjorde selv ikke forskjell på fattig og rik. I 1840-årene skrev Ivar Aasen at avstanden mellom embetsfolk og bønder var mindre i Hardanger enn mange andre steder, noe han mente skyldtes Koren og hans familie[xii]».

En eller annen gang mellom 1814 og 1819 bør Christine vært konfirmert, men denne handlingen er ikke funnet i kirkebøkene. Men i og med at hun senere ble gift er det nokså sikkert at konfirmasjon ble gjennomført!

Både underveis til og under Riksforsamlingen, fikk Magdalene regelmessig brev fra sin mann – han fortalte om stort og smått, om taler som var holdt, forslag han ville stille, selskapelighetene om kveldene, om han eget savn når det ikke var brev fra henne på noen tid. Han tiltaler henne på på ulike måter: Kjære Kone; Fromme Kone; Inderlig Elskte Kone: brevene er, i henhold til ham selv, skrevet i ledige stunder, om natten og når det ellers ble tid: det er ikke polerte, formelle tekster. Selv om han også ba Magdalene ta var på dem, slik at han skulle kunne forfatte en slags dagbok når det hele var over[xiii].

Da Forsamlingen var over reiste Koren hjem igjen, først til Hovin for å besøke sin fetter, og der han avsluttet det siste brevet[xiv] 24 mai 1814. Og så kom han seg efterhvert hjem.

Magdalene fikk ikke lang glede av få Arnoldus hjem igjen, for da det ble holdt valg til det første Stortinget, ble han fjerde medlem for Søndre Bergenhuus, sammen med Prost Hertzberg; Gaardbruger Aad Davidsen Kløve; og Gaardbruger Torbjørn Sand. Sandvig[xv]. Dermed reiste han tilbake til Østlandet, denne gang til Christiania.

Det Overordentlige Stortinget – det som, i siste instans skapte den Grunnloven som ble tatt i bruk i landet – møttes i Katerdalskolens Aula i Christiania 8 oktober 1814. Den 4. november holdt det overordentlige Storting det avgjørende møtet, hvor den reviderte Grunnloven ble vedtatt og Karl XIII valgt til ny konge. Og så reiste Arnoldus hjem og gjenopptok Sorenskriver-virksomheten.

Før hans reiste tok han seg tiden og kostnaden ved å vise seg fra en vennlig side[xvi]:

«Mange af denne Byes Indvaanere have viist megen forekommende venskabelig Godhed med mig. – Som forhen ubekjendt her paa Stedet, byder min Erkjendtligheds-Følelse mig, at aflægge min Taksigelse herfor, og især, at bevidne min Vert, Hr. Kjøbmand Christen Nielsen, min skyldigste og forbindtligste Tak, er alene for uforskyldt fri Beværtning, men endog den vennehuldske daglige Omgang, medens mit Ophold her ved Storthinget.

            Christiania den 28de November 1814.  

v. M. S. Koren».

De neste årene ser man lite til både Magdalene og Arnoldus, barna hennes vokser efterhvert til og, i noen tilfeller, reiser de vel bort for å gå på skole. Han steller med arvesaker, en og annen «undvegen» småtyv, eiendoms-forhold og alt slikt som holder en sorenskriver i ånde.

Så, i 1818, ble Magdalenas mann påny valgt til Stortinget og tok sin plass der, det han beskjeftiget seg med der er oppsummert i «Storthinget og Statsraadet[xvii]»:

«Var 1818 medlem av Lagtingen samt av 12 komiteer, hvoraf formand i 4. Var bl. A. formand i komiteen om skatteloven av 1816, fyr- og merkevæsen, skyssloven og om nationalfarven og overdaadighet, sekretær i komiteen om norsk juridisk embedseksamen, medlem av komiteen om embedsboliger paa landet, unionelle forhold, adelsloven og om militære embedsgaarder. Medlem av kroningsdeputationen til Trondhjem 1818».

Og så, tilbake til det rolige borgerlige liv, avbrutt av både tragedier og gledelige begivenheter. Blant de første var broren Johan Edvard Uldrichs død i Bergen 1 mai 1822. Han var 17 år gammel og elev på den faste skole. Han ble begravet[xviii] fra Domkirken 8 mai.

Mer gledelig var det nok da eldstesøsteren, Jomfrue Christine Teting Koren Helleland, giftet seg tre år senere. Hennes tilkommende var PrimierLieutenant Christofer Stenersen Collin, og som forlovere hadde de Hr Capitain Blyth og Hr Proprietær Fleischer, begge fra Wos. Vielsen[xix] fant sted i Ullensvang Kirke 19 april 1825.

Det ble ikke noe langt ekteskap, for Christine Tething Collin, født Koren, døde allerede 14 juli 1825 «paa Barselseng» da hun ble forløst med et dødfødt pikebarn. Hun ble begravet[xx] 21 juli.

Selv giftet Sara Cornelia seg da hun var omkring 28 år gammel. Hennes – eller foreldrenes – utvalgte var Christopher Henrik Hoelfeldt Lund, en jevnaldrende jurist. De ble viet[xxi] i Ullansvang Kirke 14 juni 1827.

Første barn var en gutt. Han ble født på gården Kvale i Voss 3 april 1828. Da han ble døpt opplevet han den ulykke å få navn efter morfaren: Arnoldus von Westen Sylow Koren – enhver skolegutt vil vite å straffe slikt! Uansett: han ble døpt[xxii] i Voss Kirke 20 april og hadde da fadrene Capitaine P. M. Blytt; Kandidatus Theologiæ Nils Koren; Enkefrue Koren; Frue Magdalena Margrethe Koren; og Jomfru Sophia Jersin.

Neste barn var også en gutt, født 2 november 1830. Han fikk det litt alminneligere navnet Emanuel da han ble døpt[xxiii] i Ullensvang Kirke 5 desember. Da var fadrene  Hr Provst og Ridder Niels Hertzberg; Frue Anne Christine Egede; Edsvoren Fuldmægtig Jens Skagen; Arnoldus Koren – de tre sidste fra Sorenskrivergaarden Helleland.       

Emanuel ble visst født mens foreldrene var på besøk hos hennes foreldre, for i kirkeboken er det tilføyet:

«Hr Procurator Christopher Henrik Holfeldt Lund og Kone Sara Cornelia født Koren. Forældrene tilholdende paa Gaarden Qvale paa Woss. Moderen tilholdende hos sine Forældre paa Sorenskrivergaarden Helleland …, Barnet var født der».

Johan Edvard Ulrik Koren så dagens lys tilbake i Voss, 18 mars 1833. Der ble han døpt 14 april og ved den anledning hadde han fadrene Hr Proprietair [NN]; Hr Landhandler [NN]; Hr Stud: of: Vilhelm Koren; Frøken Henriette Munther; Jomfr: [NN] [NN].

Det skulle bli enda tre barn, alle gutter. Først ute var en gutt som fikk navn efter sin far, Christopher Henrik Hoelfeldt. Han meldte sin ankomst 13 mars 1835 og ble døpt[xxiv] 24 april. Fadrene var Provst M. B. Schrøder [?]; Pastor H: Sinding; Premlieut. Ouve; Madame Karen Ovidia Koren; og Jfr Cecilie Ravn.

Neste gutt var Elias Sophus. Han kom til verden 11 april 1837 og ble døpt[xxv] 16 mai det året. Denne gangen gikk noe galt i kirkebokføringen, for han er ikke å finne i rekken av de andre barna. Men dette er blitt rettet opp, og en notis er limt inn:

«Ifølge senere skriftlig Angivelse er Elias Sophus Lund fød av Forældrene Procurator Christopher Hendrik Holfeldt Lund og Sara Cornelia Koren den 11te April og døbt den 16de Mai 1837. Fadderene vare Kapitain Olsen; Lieutenant Theodor Ville; Mdm Fleisher og Edvardine Koren».

Alle sist i denne lille flokken ble det en ennå en gutt. Magdalon Margarethon – man misunner ham ikke skoledagene – ble født 2 januar 1842 og døpt 25 mars. Da var fadrene Secretair Fleischer; Lensmand [NN]; Herman Fleischer; Fru Fleischer f. Lund; og Fru Olsen.

Med det mister man Sara Cornelia av syne i noen år, og neste anledning man får et glimt fra livet hennes er i forbindelse med en sørgelig begivenhet: hun blir enke.

Procurator Christopher Henrik Hoelfeldt Lund døde, 52 år gammel, 2 august 1851. Han ble begravet[xxvi] 8 samme måned. Selv om han altså var forholdsvis ung -også for sin tid – ble dødsfallet klassifisert som «naturlig».

I 1865[xxvii] finner man Sara Kornelia på Lundhaugen i Vossevangen, som 64 år gammel «pentioneret prokuratorenke». Ingen av barna bor hjemme lenger, men litt selskap er det naturligvis i tjenestepiken – den 23 år gamle Kari Thorgilsdatter fra Fjelds prestegjeld. Litt mer liv kom vel med indersten Britha Eiriksdatter, 49, og hennes 15-årige pleiedatter Gudve Eiriksdatter.

Ti år senere, i 1875[xxviii], er Sara Cornelia Lund flyttet til Onarheim i Rogaland. Der er hun logerende pensionist hos sønnen Christopher Lund, der han har slått seg ned som gårdbruker. Hans familie bestod av konen Marie M.; og fem barn: Christopher (9); Jakob (8); Niels Koren (6); Leif (3); og Sara Cornelia (1). Der var også, nær sagt naturligvis, tjenestepiker: den 24 år gamle budeien Magrete Knudsdatter Lund og den 47 år gamle kjøkkenpiken Kari Ludvigsdatter Valen.

Der, på Onarheim, ble hun boende livet ut. Hun døde 23 mars 1883 og ble begravet[xxix] 3 april. Hun hadde legetilsyn på det siste, men noen dødsårsak er ikke angitt, bortsett fra at det ikke var tæring.


[i] SAK, Evje sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1765-1816, s. 130
[ii] SAB, Sogndal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 8, 1795-1809, s. 7
[iii] Johan Fredrik Lampe med Daniel Thrap, Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen : biografiske Efterretninger / II, p 49,   http://runeberg.org/bergenbp/2/0055.html
[iv] SAK, Evje sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1765-1816, s. 87
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070524340090    
[v] Johan Fredrik Lampe med Daniel Thrap, Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen : biografiske Efterretninger / II, p 49,   http://runeberg.org/bergenbp/2/0055.html
[vi] Folketelling 1801 for 1234P Granvin prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058377000003  
[vii] SAB, Ullensvang Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 7 /1, 1788-1804, s. 221-222
[viii] SAB, Ullensvang Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 7 /1, 1788-1804, s. 225-226
[ix] SAB, Ullensvang Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 8, 1804-1835, s. 4
[x] SAB, Ullensvang Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 8, 1804-1835, s. 9
[xi][xi] SAB, Ullensvang Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 8, 1804-1835, s. 20
[xii] Storsveen, Odd Arvid. (2009, 13. februar). Arnoldus Koren. I Norsk biografisk leksikon. Hentet 8. desember 2017 fra https://nbl.snl.no/Arnoldus_Koren.
[xiii] Brever: RA, Koren, F/L0001, 1759-1854, s. 126
[xiv] Nielsen, Yngvar, Bidrag til Norges Historie i 1814 : Afhandlinger og Aktstykker. 1, Christiania:Den norske historiske forening, 1882, p 504, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080424015
[xvii] Lindstøl, Tallak, Stortinget og statsraadet : 1814-1914. B. 1 D. 1 : Biografier A-K, Kristiania:Steen’ske bogtrykkeri, 1914, pp 503-504, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006120500016
[xviii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0012: Ministerialbok nr. A 12, 1821-1840, s. 484
[xix] SAB, Ullensvang Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 9, 1819-1826
[xx] SAB, Ullensvang Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 9, 1819-1826
[xxi] SAB, Ullensvang Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 10, 1825-1853, s. 222
[xxii] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 12, 1823-1837, s. 56
[xxiii] SAB, Ullensvang Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 10, 1825-1853, s. 24
[xxiv] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 12, 1823-1837, s. 136
[xxv] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 13, 1836-1851, s. 8
[xxvi] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 15, 1845-1855, s. 37
[xxvii] Folketelling 1865 for 1235P Voss prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038235001807
[xxviii] Folketelling 1875 for 1224P Kvinnherad prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052272005480
[xxix] SAB, Kvinnherad Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 9, 1873-1886, s. 279