232 Julie Caroline Helene Wedel-Jarlsberg

Julie Caroline Helene ble født 5 juli 1814, og derefter hjemmedøpt på Bogstad. Dåpen[i] ble stadfestet først 27 mai 1815, da i Aker.  Fadrene var Fru Lensgrævinde [?] Wedel Jarlsberg; Fru A. B. Anker; Jfr. K. Larsen; [NN] Grøn; [NN] Hegermann; [NN]; Kapt: [NN]; og Jernværkseier Jacob Aall.

Foreldrene var Karen Christiane Andrea, født Anker, og hennes mann Johan Caspar Herman von Wedel Jarlsberg. De hadde giftet seg året i forveien. Vielsen[ii], forrettet av Hr Juell, fant sted på Bogstad efter kongelig bevilling, 19 mai 1807.

Han var født i Montpellier i Frankrike, og bodde ikke egentlig i Norge før i 1806, da han ble amtmann – «fylkesmann» – i Buskerud: i nyere tid har få 29-åringer fått en slik oppgave. Hun var av fornem, men borgerlig ætt, og vokste opp på Bogstad utenfor Oslo, der hun skulle bli boende det meste av livet.

Første barn var Cathrine Elisabeth som, visstnok[iii], kom til verden 7 april 1808 og ble hjemmedøpt. Hun fikk aldri dåpen stadfestet i kirken. Det kan skyldes mange forhold, men en mulighet er at barnet var for sykt til å bringe til kirken, for Karen Christiane fikk ikke leve: hun døde bare fire måneder gammel – og ble begravet[iv] 3 august.

Så fulgte Peder Anker, som ble født om våren året efter. Han kom til verden 7 mai 1809 og ble døpt[v] i Slottskirken på Akershus 20 samme måned. Som fadre hadde han Kammerherrerinde Rosenkrantz; Majorinde Nilson; Jfr. [NN]; Generalmajor Anker; Kammerherre Anker; og Morten Anker.

To år senere ble det en lillebror til. Det skjedde på Vækkerøe 10 februar 1811 og barnet ble hjemmedøpt. Da dåpen[vi] ble stadfestet i Garnisonskirken på Akershus 18 august samme år ble navnet Harald og fadrene Grevinde Knuth; Madam Hofgaard; Frøken Haffner; Kammerherre Rosenkrantz; Ritmæster, Baron Ferdinand Wedel Jarlsberg; og Lieutenant, Baron Wilhelm Wedel Jarlsberg.

Katrine Elisabet, med navn efter sin avdøde storesøster Cathrine Elisabeth, ble født 2 desember 1812 og døpt[vii] i Asker 4 april året efter. Denne gangen ble fadrene Fru Konferentz Raadinde Anker; Jomfru Betzy Lasson Grøn; [NN] Grævinde Knuth; Professor Maschmann; og Assessor Hofgaard.

Vel inn i 1813 begynte man å skimte året 1814, det som skulle bli så viktig for Norge – og for Karen Christianes familie. Da det opprant ble det Kielertraktat, Danmarks avståelse av Norge, og så begynte Christian Frederik sitt forsøk på å bli Norges konge. På et møte med mange av rikets førende menn ble han overtalt til å søke en politisk vei, heller enn å påkalle arveretten som kongen av Danmark likevel hadde frasagt seg – og sine efterfølgere. Dermed ble det bestemt at en forsamling skulle innkalles for å gi Norge en ny styreform, og den skulle møtes på Eidsvold 10 april 1814. Befolkningen i kjøpstedene, på landet og i de militære avdelingene ble bedt om å utse representanter til dette gjennom valg.

På landet foregikk valget i to omganger: først utså sognene eller prestegjeldene valgmenn, og så møttes disse på amtets nivå for å velge dem som faktisk skulle reise til Eidsvold og Riksforsamlingen: systemet ligner på det som brukes i amerikanske presidentvalg. Da de stemmeberettigede møttes i Hovedkirken i Sem Prestegjeld 4 mars 1814 holdt man avstemning[viii] efter gudstjenesten, og de to som fikk flest stemmer var Johan Caspar Herman, Greve af Wedel Jarlsberg, og Gaardmand Christen Larsen Egeberg – begge i egenskap av å være «Jorddrotter». Det vil si: Wedel Jarlsberg er ikke å se blandt dem som underskrev fullmakten, og det er vel tenkelig at han ikke var til stede.

Ti dager senere møttes valgmennene fra hel Grevskapet på Tinggården Rostad i Vaale Sogn, og efter diskusjon om det forhold som forelå, ble det holdt avstemning, som resulterte i valg[ix] av Johan Caspar Herman, Greve av Wedel Jarlsberg; Gustav Peter Blom, Sorenskriver i Jarlsberg Grevskabs Nordre District; samt Ole Rasmussen Apenæs, Forligelses-Commisair og Gaardmand i Borre Præstegjeld. Ved denne anledningen synes det som om Karen Christianes mann faktisk var på plass.

Karen Christiane hadde, antagelig, ikke sett så mye til mannen sin siden tidlig på året: både i kraft av sin stilling, gjennom familien, og gjennom sine forbindelser var han nær de mange politiske hendelsene og prosessene – og før telefonens tid var det enda viktigere å møtes ansikt til ansikt enn det har vært i senere tider: og man møter ikke alltid andre hjemme hos seg selv.

En kortversjon av hans politiske rolle kan, igjen, hentes fra Norsk Biografisk Leksikon[x]:

«Etter Envold de Falsens død høsten 1808 ble Wedel Jarlsberg den drivende kraft i Regjeringskommisjonen, Norges midlertidige riksstyre, som ble opprettet på grunn av den vanskelige forbindelsen med Danmark under napoleonskrigene. Han gjorde regjeringskommisjonen til organ for en selvstendig norsk politikk i bevisst opposisjon mot regjeringens helstatspolitikk.

I 1809 var Wedel med på å stifte Selskabet for Norges Vel og gikk aktivt inn for opprettelsen av eget norsk universitet. I årene 1811–1821 var han amtmann i Jarlsberg og Larviks amt.

I 1814 ble Wedel en samlende skikkelse i kampen mot Christian Frederiks politikk, som han så på med mistro. Wedel møtte som representant for sitt grevskap (Jarlsberg) på Riksforsamlingen på Eidsvoll, der han var medlem av konstitusjonskomiteen. Han ble den fremste talsmann for unionspartiet (de som ønsket union med Sverige, i motsetning til selvstendighetspartiet)».

Han var en av de ledende aktørene på Eidsvold, og ble karakterisert av Henrik Wergeland[xi] på dette viset:

        «Grev Wedel-Jarlsberg. Hovedmodstanderen af det falsenske Bjerg. Chefen for «de Tredives» Gironde. Det fineste Hoved i Rigsforsamlingen. Hans Arbeide før Bruddet paa at see Fædrelandet befriet og hans Forhold til Prindsen, hvis Renonce han bedst forudsaae, gjør videre Antydninger overflødige».

Riksforsamlingen hadde sin siste sesjon 20 mai 1814, og så var medlemmene fri til å reise: man kan vel anta at Wedel hadde ærender her og der, og det kan vel ha tatt noen tid før han var hjemme hos en meget gravid Karen Christiane: Juliane Caroline Helene ble født noen få uker senere.

I slutten av oktober året efter fikk Karen Christiane en sønn som ble hjemmedøpt. Julius Wilhelm døde 14 dager gammel og ble begravet[xii] 10 november 1815.

Sist i søskenflokken fulgte Herman, som meldte sin ankomst 23 mars 1818 og ble hjemmedøpt. Da dåpen[xiii] ble stadfestet i Aker kirke 13 september samme år var fadrene Mad: Collet; Mad: Major; Frøken Zirt [?]; Greve Mørner; Statsraad [NN]; Statsraad Motzfeldt; og Expd.[NN]; Hartmann Dorph.

Katrine Elisabeth skulle ikke få vokse opp. Hun døde 2 mars 1821 8 ¼ år gammel. Hun ble begravet[xiv] fra Aker kirke 7 samme måned.

De neste årene ser man ikke så mye til Julie, men i 1831 dukker hun opp igjen ved konfirmasjonen[xv] i Aker – Gamle Aker – Kirke 10 april dette året. Hun er ført opp først av 38 piker; sammen med de 40 guttene var kullet på 78 ungdommer denne vårdagen.

Seks år senere giftet hun seg. Hennes tilkommende var Otto Joachim Løvenskiold, sønn av Eidsvoldsmannen Severin Løvenskiold og hans kone, Comtesse Sophie Hedvig Knuth. Hr Candidatus Juris Otto Joachim Løvenskjold og Komtesse Julie Caroline Helene Wedel Jarlsberg ble viet[xvi] i Sem Kirke 19 september 1837.

En notis i Den Norske Rigstidende[xvii] 3 oktober 1837 viser at Otto Joachims bror ble viet i Sem kirke samme dag:

«Ægteviede.

        Kammerherre og Ordonnanceoficier hos Hans. Maj. Kongen, Legationssecretair og Ridde af den Kongl, Preussiske Joanniterorden Adam Christopher Løvenskiold og Frøken Chirstine Catharine Wedel-Jarlsberg den 18de September i Sems Kirke.

        Hr. Candidatus juris Otto Joachim Løvenskiold og Comtesse Julie Caroline Helene Wedel-Jarslberg ligeledes i Sems Kirke samme dag».

Paret slo seg ned i Oslo – de bodde i Oslo Ladegård – der de fikk sitt første barn, en gutt, 12 oktober 1838. Da han ble døpt[xviii] i Domkirken 1 desember samme år fikk han navnet Herman Severin og fadrene Statsminister Løvenskiold; Stiftamtmand Petersen; General Wedel-Jarlsberg; Postmæster Løvenskiold; Lector P. A. Munch; Candidatus Aall; Herman Løvenskiold; Grev P. Wedel-Jarlsberg; Admiral Stang; Grevinde Wedel-Jarlsberg; Frøken Wedel-Jarlsberg; og Frøken Sødermark.

Neste barn kom til verden to år senere, Carl Otto ble født 23 desember 1839 og ble hjemmedøpt av stiftsprosten 2 januar. Dåpen[xix] ble stadfestet i Domkirken 4 juni 1840 og da hadde han fadrene Fru Kammerherrerinde Løvenskiold; Frøken Marie Sødermark; General Wedel Jarlsberg; Professor Holst; Administrator Lassen; Baron Harald Wedel-Jarlsberg; og Hr Kammerherre Otto Holst.

Julie Caroline Helene, bosatt i Storgaten, var gått bort allerede da yngstesønnen ble hjemmedøpt. Hun ble ikke mer enn 25 år gammel. Hun døde «Af Følgerne af Barselseng. Hun bisattes hjemme i Huset, men førtes derpaa til Jarlsberg». Denne bisettelsen fant sted 7 januar.


[i] SAO, Aker prestekontor kirkebøker, F/L0011: Ministerialbok nr. 11, 1810-1819, s. 55
[ii] SAO, Aker prestekontor kirkebøker, F/L0010: Ministerialbok nr. 10, 1786-1809, s. 422
[iv] SAO, Asker prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1807-1813, s. 255
[v] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1777-1809, s. 164
[vi] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. 2, 1810-1814, s. 52-53
[vii] SAO, Asker prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1807-1813, s. 26
[viii] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 26, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[ix] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, pp 18-19, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[xi] Wergeland, Henrik, Norges Konstitutions Historie. Af Henrik Wergeland. 2 : Andet Hefte, Guldberg & Dzwonkowskis Forlag, p 28, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012041724009
[xii] SAO, Aker prestekontor kirkebøker, F/L0011: Ministerialbok nr. 11, 1810-1819, s. 289
[xiii] SAO, Aker prestekontor kirkebøker, F/L0011: Ministerialbok nr. 11, 1810-1819, s. 108
[xiv] SAO, Aker prestekontor kirkebøker, F/L0012: Ministerialbok nr. 12, 1819-1828, s. 590-591
[xv] SAO, Aker prestekontor kirkebøker, F/L0013: Ministerialbok nr. 13, 1828-1837, s. 321
[xvi] SAKO, Sem kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1825-1842, s. 446-447
[xviii] SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0012: Ministerialbok nr. 12, 1837-1845, s. 111-112
[xix] SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0012: Ministerialbok nr. 12, 1837-1845, s. 205-206