292 Amborg Laura Aall

Amborg Laura ble født 20 februar 1803 og hjemmedøpt 25 samme måned. Dåpen[i] ble stadfestet Holt Kirke 13 mai 1803 og var fadrene Mad: Westlye; [NN] Rejersen; Hr Jørgen Aall; Hr Nikolaj Aaall; Hr Petter Herlofsen; og Mons: Rørbye.

Foreldrene var Jacob Aall og Lovise Andrea Stephansen – de hadde giftet seg i Helligånds Sogn, men vielsen[ii] foregikk hjemme i huset 6 desember 1799. Han var av handelsborgerlig familie fra Porsgrunn, men hadde studert teologi og fikk seg Cand. theol grad, reist og lært bergverk, samt sikkert møtt Lovise Andrea før han reiste tilbake til Norge da han egen far gikk bort i 1798. Han fikk sin del av den betydelige farsarven, brukte store deler av den til å kjøpe Nes Jernverk ved Tvedestrand – en vanskjøttet bedrift med mulighet for store forbedringer. Med den eiendommen i ryggen følte han seg klar til å stifte familie med Lovise Andrea. Hennes far var en forholdsvis velstående brygger og grosserer i København.

Hvor ekteparet så gjorde av seg er litt usikkert: de ble sikkert i København til våren heller enn å reise hjem til Norge midtvinters, eller kanskje de hadde en bryllupsreise. Hvordan det nå var eller ikke – de er ikke synlige i hverken den danske eller den norske folketellingen av 1801, tatt opp i februar det året. Det er heller ikke så rart, kanskje, for «Hele Holt prestegjeld med sognene Holt, Dypvåg og Flosta mangler i tellingen» kan man lese i Wikipedia.

Et par måneder senere, derimot, er de nokså sikkert i Holt ved Tvedestrand: Ane Nicoline ble døpt[iii] i Holt Kirke ved Tvedestrand 18 mars 1801.  Fadrene var Mad: Petter Herlofsen fra Arendal; Jf: [NN]; Hr Isaak Leth; Peder Dedekam fra Arendal; samt Hr Westlye og Jørgen Smith fra Tvedestrand.

To år senere, 8 juni 1805, meldte Nicolaj Benjamen sin ankomst og ble hjemmedøpt 17 samme måned. Dåpen[iv] ble bekreftet i kirken 8 juli og da var fadrene Madame Jørgen Aals; Jomfr: Rask; Hr Sorenskriver Finne; Hr Wrigth; og Faderen.

Hans Jørgen Christian kom til verden og ble hjemmedøpt 4 november 1806. Dåpen[v] ble stadfestet i kirken 25 januar 1807. Da var fadrene Madame Inger Møller; Jfr: Birgitte Helles Wrigt; Hr Jacob Aall Senior, alle fra Porsgrund; Hr Doctor Møller; Pastor Hr Tvede; og Advocat Wejdemann.

Her kan den nevnes at den Pastor Tvede[vi] som nevnes nokså sikkert var Lovises fetter, Nicolai Seierløv Tvede, som på denne tiden var nylig ansatt – sikkert efter oppfordring fra Aall – som kapellan hos prost Hans Chr. Thestrup i Holt – en stilling han satt i til Thestrup døde i 1812. Da ble prestegjeldet delt (Holt + Dypvåg/Flosta), og Seiersløv Tvede ble sogneprest i Dypvåg og Flosta.         

Så gikk det to år, og sønnen Jacob så dagens lys 26 august 1809. Da han ble døpt[vii] 27 september var fadrene Frue Kammerherreinde Løvenskiold fra Porsgrund; Frøken Løvenskiold; Hr Sivert Smith; Hr Niels Aall; og Hr Bortvig. 

Forsommeren 1812, 15 juni, kom Niels Hofman til verden og ble hjemmedøpt Sankthansaften. Dåpen[viii] ble stadfestet 2 august, og da var fadrene Sorenskriver Finnes Kone, Madame Jacobine Bohman Finne; Jomfrue Louise Sophie Lundbye paa Wærket; Hr Ridde Ole Falk Ebbel paa ngen Gaard; Hr. Cand. Juris. Hendrick Jørgen Rasch; Hr Kiøbmand Jørgen Flood fra Schjen; og Hr Augustinus E. Juell fra Arendal.

Halvannet år senere opprant 1814, Kielerfred, notabelmøte på Eidsvold, og Christian Frederiks brev til folket, der han ba om at det skulle velges folk til et møte som skulle gi Norge en ny forfatning og som skulle møtes på Eidsvold 10 april samme år.

I Holt sogn møttes man for å utpeke valgmenn 11 mars 1814, og fant frem til enighet[ix] om å sende fire representanter til et møte på amtsnivå: Jens Eldrup, Kjøbmand i Tvedestrand; Thor Rejersen Lilleholt, Lensmand i Holt; Tjøstol Pedersen Aas, Bonde paa Vegaardsheien; og Anders Kittelsen Løve, Bonde og Præstens Medhjælper paa Vegardsheien.

Valgmennene fra alle sognene i Nedenes Amt møttes på Brekke i Østre Moland tre dager senere, og der utpekte de representanter som skulle møte på Eidsvold[x]: Sognepræsten for Væstre Moland og Høvaags Sogn, Pastor Hans Jacob Grøsgaard; Sorenskriveren for Nedenæs Sorenskriverie, Frederik Finne; og Lensmand og Gaardbruger Thore Reiersen Lilleholt.

Noen spor av Jacob Aall finnes altså ikke i denne sammenhengen.

Likevel er han med blant Eidsvoldsmennene, og det hang sammen med at ifølge Norsk Biografisk Leksikon oppholdt seg i Christiania senvinteren 1814, i Christian Frederiks tyngdefelt, og dels ved dennes mellomkomst, dels med Nedenes Amts valgmenns velsignelse kom til å bli medlem av riksforsamling. Med andre ord: i motsetning til de andre Eidsvoldsmennene meldte han seg, simpelthen, inn.

Og det reflekteres i listen over representanter fra Nedenæs Amt, slik den ble publisert av Henrik Wergeland i 1842, der Sorenskriver Finne er fraværende, og der poeten skriver i en fotnote[xi]: «Først var valgt som No. 2. Provst Vaade, og dernæst Provst Provst Findenhagen, der begge, af Grunde, der erkjendtes gyldige paa Amtsmødet, havde undskyldt sig».  Det vil si: alle valgmennene avgav stemme for ham, men han var ikke valgbar da han var i Christiania på denne tiden. Og efter henstilling gikk Christian Fredrik med på det, slik at Aall møtte i stedet for Finne[xii].

Jacob Aall ble ikke noen fremtredene figur på Eidsvold, og efter at møtet var over trakk han seg en stund ut av politikken og konsentrerte seg om jernværket og, kanskje, det nære.

Amborg Lauras mor, Lovise Andrea, var sikkert mye alene i årene frem til og under riksforsamlingen, selv om hun sikkert brukte noe tid på besøk hos familie i Porsgrunn, en knapp dags reise fra Næs jernverk.

Amborg Laura Aall paa Næs Værk ble konfirmert[xiii] i Holt Kirke 24 mai 1818, og er ført opp som den første av 19 piker – sammen med 25 gutter var de et kull på 43 ungdommer denne vårsøndagen. Amborg fikk, for øvrig, gode karakterer: ualmindelig god Religionskundskab.

Så gikk vel livet videre på Næs – det er ikke kjent hvordan det artet seg, men det dreiet seg nok om skole, forbederedelse på livet som hustru og mor, sikket ganske mye selskapelighet med foreldrene, musikk, poesi, diktning – håndarbeide og husarbeid og – forhåpentligvis – venninner.

Da hun var omkring 24 år gammel giftet Amborg seg. Hennes tilkommende – sikkert omhyggelig utvalgt, men også sikkert «ratifisert» av henne selv – var Hans Eleonardus Møller fra Gjerpen.

Disse to hadde forloverne Hans Møller og Ridder Poul Aall, og ble viet[xiv] – uten forutgående lysning, men med kongelig bevilling – i Holt Kirke 21 september 1827.

Som tilfellet var med søsteren Anna Nicoline, inneholder avsnittet om Amborg mer om hennes man enn om henne selv:

«Amborg Laura Aall, født paa Næs Jernværk 20 Februar 1803, død paa Aakre i Gjerpen 3 Oktober 1889, gift i Holts Kirke 1827 med Hans Eleonardus Møller født paa Aakre i Gjerpen 8 November 1804, død 12 Juni 1867, Søn af Hans Møller paa Aakre og Inger Aall. Han blev privat dimittert Student med haud i 1820. Efter i 1821 at have taget Andenexamen foretog han en længere Udenlandsreiser for at uddanne sig for Handelen. Hjemkommen fra denne Reise nedsatt han sig som Kjøbmand og Skibsreder i Porsgrund, hvor han i 1827 stiftet «Langesundsfjordens Assuranceforening», senere omdøbt «Den første norske Assuranceforening», som han bestyrede til Udgangen af 180, da han stiftede «Det norske Lloyd» Hvis Bestyrer han var til sin Død. Han var tillige fra 1853 administrerende Direktør i «Porsgrunds Søforsikringsselskab» og en af Stifterne af «Det norske Veritas», hvis Repræsentantskabs Formand han var. Han var i mange Aar Medlem af Formandskabet i Gjerpen, var Stifter af Gjerpens Sparebank, og mødte som Repræsentant for Bratsbergs Amt paa Storhingene i 1845, 1851 og 1857 samt paa det overordentlige Storthing i 1858.

        Hans Portræt med Biografi findes i «Norsk Folkeblad» 1867 No. 29. Nekrologer i Aftenposten 1867 No. 14, Aftenbladet s. A. No. 139 og 149, Morgenbladet s. A. No. 168 b. m. fl. St.».

Paret slo seg ned der han kom fra, Aakre i Gjerpen, de de fikk sit første barn. Lovise, 21 februar 1829. Lovise ble døpt[xv] i Gjerpen Kirke 1 juni samme år, og da fikk hun fadrene Mme Inger Møller, Porsgrund; Jomfru Severine Mølller, Porsgrund; Jernverkseier Jacob Aall; [NN][NN] Cato Möller, Porsgrund; og [NN] Nicolai Møller.

Året efter fikk de en sønn. Han ble født 4 juli 1830 og da han ble døpt[xvi] 13 august fikk han, ikke overraskende, navnet Hans. Fadrene hans ble Mme Birgitte Møller, Porsgrund; Jfrue Mariane Møller, Porsgrund; [NN] H. Møller, Porsgrund; [NN] Hans Cappelen, [NN]; og Kjøbm. Elias Flood, Porsgrund.

De neste to var begge gutter. Jacob meldte sin ankomst 27 juli 1832 og ble døpt[xvii] 28 august. Fadrene hans var Mdm Inger Møller, f. Kollerød; Jomfru Benedikte Aall fra Næs; Forhenværende Jernværkseier Jacob Aall; [NN] B. Cappelen; og Clarc Sewell of London.

Jacob skulle ikke få leve opp, men døde bare ett år gammel 9 august 1833. Han ble begravet[xviii] ved Østre Porsgrund Kirke 16 samme måned.

Den neste gutten så dagens lys 30 desember 1834 og ble hjemmedøpt av Sogneprest Roda. Dåpen[xix] ble stadfestet i kirken 18 mai året efter. Denne gangen ble navnet Jacob Aall og fadrene Jernverkseier Jacob Aal fra Næs; Hr Hans Møller; Hr Nicolai Aall; Jomfr Marie Flood; og Moderen Selv.

Av de tre siste barna var to piker og en gutt – han kom i midten.

Inger kom til verden 23 oktober 1837 og ble hjemmedøpt av presten Rode. Dåpen[xx] ble bekreftet i kirken 12 juni året efter og da var fadrene Hr. Jacob Aall fra Næs Jernværk; Auditeur J. C. Aall fra Bergen; Hr Hans [NN] [NN] paa Egelie; Jomf. Mariane [NN] Egelie; og Begge Foreldrene selv.

Dernest fulgte familiens yngste, Tvillingene Nicolay og Mathilde, som ble født 28 september 1840. De ble begge hjemmedøpt av Presten Rode. Dåpen[xxi] ble stadfestet i kirken 2 juni 1841.

Da fikk Nicolay fadrene[xxii] Jernværkseier Jacb Aall; Toldskriver J. Rouch; H. Møller [NN]; Madme Simonine Gasmann; og Jomfru Birgita Flood.

Mathildes fadre[xxiii] var Nicolay Aall, jun. Fra Næs; G. Riise fra Porsgrund; Jomfru Gassman, Porsgrund; og begge Forældrene selv.

Et lett polemisk innlegg i Dagbladet[xxiv] mange år senere nevner Lauras man – og hennes far – som fortrinlige amatør-fløytister og fiolinister.

Hvordan Laura og mannen levet de neste årene er ikke kjent: mest sannsynlig var det en stille borgerlig tilværelse som dreiet seg om hjem og familie, for hennes del- kanskje litt selskapelighet, og ellers livet gleder og sorger.

Blant de siste var at eldstedatteren, Lovise, døde 15 januar 1861 – antagelig i Larvik, der hun var gift med Legen Mathias Wilhelm Tandberg. Hun ble begravet[xxv] fra Gjerpen Kirke 22 samme måned.

Ved folketellingen for 1865[xxvi] – tatt opp tidlig i 1866 – finner man Laura hjemme på Aakre, sammen med mannen, som nå beskrives som «Gaardb Selveier Asuransedirektør & Skibsreder»; sønnen Hans som nå er blitt fransk konsul; Nikolai, som «hjælper Faderen paa Kontoret»; og Mathilde. De fører et forholdsvis stort hus, og holder seg med fem tjenestefolk fordelt på forretningsvirksomheten og hjemmet. De var Halvor Christensen (27) fra Holden; Christiane Marie Christensen (32) fra Langesund; Karen Dorthea Norby (27) fra Porsgrunn; Karen Olsdatter (19) og Aase Gundersdatter (56) fra Saude.

Halvannet år senere ble Laura enke da Hans døde av et slagtilfelle 12 juni 1867. Han ble begravet[xxvii] i Porsgrunn 17 samme måned.

Laura rykket inn en dødsannonse i Morgenbladet[xxviii]

«At min elskede Mand, Hans Eleonardus Møller, efter 4 Dages Sygeleie, inat roligt hensov i en Alder af 62 ½ Aar, er det min tunge Lod at meddele fraværende Venner og Bekjendte.
Aakre ved Porsgrund den 12te Juni 1867.
                                Laura Møller
                                  Født Aall».

 

Åtte år senere, ved folketellingen for 1875[xxix], finner man Laura hjemme på Aakre, der hun er «Husmoder» og «Gaardeierske lever af sin Formue». Datteren Mathilde – nå 35 – bor sammen med henne og «Forsørges af Moderen». Akkurat det gjør kanskje ikke tvillingbroren Nikolai, som er «Assurancekasserer Dispachør og Skibsreder». Disse tre hade støtte av ikke færre enn fire tjenestepiker: Hansine Gurine Hansen (18) fra Eidanger; Marie Hermansen (19) fra Gjerpen; Mari Halvorsdatter (40) fra Næs; og Carl Johanson (37) fra Flo Sogn i Sverige.

Folketellingen for 1885 omfattet ikke Gjerpen, og dermed ser man ikke synderlig mer til Laura i kildene.

Amborg Laura Møller, født Aall, døde av slag 3 oktober 1889 og ble begravet[xxx] i Porsgrunn 8 samme måned. Hun hadde legetilsyn på det siste.

Barna sørget for en dødsannonse:

        «Vor kjære Moder, Ambor Laura Møller, født Aall, afgik ved en rolig og smerefri Død idagmorges Kl. 9 i en Alder af 86 Aar.
Aakre pr. Porsgrund den 3die Oktober 1889.
                                            Den Afdødes Børn.
        Dødsbudskabet bedes modtaget kun paa denne Maade.
        Begravelsen foregaar fra Aakre til østre Porsgrunds Kirke Tirsdag den 8de Oktober Kl. 12 Formiddag.
(H.O.)».

[i] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 21
[ii] Helligånds Sogn, Enesteministerialbog, præstens, p 146/228, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17115792#151070,25072587 
[iii] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 11
[iv] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 30
[v] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 35
[vi] Digitalarkivets Brukerforum, https://forum.arkivverket.no/topic/130465-45003-dybv%C3%A5gpresten-nicolai-sejersl%C3%B8v-tvede-og-johanne-meldahl/ For dem i Søndre Vestfold som leser dette: Tvede og datteren hadde en datter, Elise Amalie Seiersløv Tvede (f. i Dypvåg 1815). Hun var først gift med den kjente hvalfangeren Svend Foyn. De ble skilt, og hun giftet seg deretter med en Wærenskjold som hun emigrerte til USA sammen med (og hvor han etter kort tid ble myrdet under dramatiske omstendigheter). Der ble hun en pioner, sammen med Johan Reinert Reiersen, for den norske ‘koloniseringen’ av Texas i 1840-årene. Kilden er den samme.
[vii] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 43
[viii] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 89
[ix] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, pp 57-58, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[x] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 35, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[xi] Wergeland, Henrik, Norges Konstitutions Historie. Af Henrik Wergeland. 2 : Andet Hefte, Guldberg & Dzwonkowski, 1842, pp 22-23, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012041724009
[xii] Lindstøl, Tallak, Stortinget og statsraadet : 1814-1914. B. 2 D. 1 : De enkelte storting og statsraader 1814-1885, Kristiania:Steen’ske bogtrykkeri, 1914, p 7, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006120500013
[xiii] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1813-1821, s. 244
[xiv] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1820-1835, s. 247
[xv] SAKO, Gjerpen kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1823-1829, s. 103
[xvi] SAKO, Gjerpen kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1829-1834, s. 17
[xvii] SAKO, Gjerpen kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1829-1834, s. 51
[xviii] SAKO, Gjerpen kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1829-1834, s. 255
[xix] SAKO, Gjerpen kirkebøker, F/Fa/L0007a: Ministerialbok nr. 7A, 1834-1857, s. 6
[xx] SAKO, Gjerpen kirkebøker, F/Fa/L0007a: Ministerialbok nr. 7A, 1834-1857, s. 28
[xxi] SAKO, Gjerpen kirkebøker, F/Fa/L0007a: Ministerialbok nr. 7A, 1834-1857, s. 52
[xxii] SAKO, Gjerpen kirkebøker, F/Fa/L0007a: Ministerialbok nr. 7A, 1834-1857, s. 52
[xxiii] SAKO, Gjerpen kirkebøker, F/Fa/L0007a: Ministerialbok nr. 7A, 1834-1857, s. 50
[xxv] SAKO, Gjerpen kirkebøker, F/Fa/L0008b: Ministerialbok nr. 8B, 1857-1871, s. 340
[xxvi] Folketelling 1865 for 0812P Gjerpen prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038131004621
[xxvii] SAKO, Gjerpen kirkebøker, F/Fa/L0008b: Ministerialbok nr. 8B, 1857-1871, s. 321
[xxix] Folketelling 1875 for 0812P Gjerpen prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052165003703
[xxx] SAKO, Gjerpen kirkebøker, F/Fa/L0010: Ministerialbok nr. 10, 1886-1895, s. 239