406 Sophie Christence Axsilia Steenbloch Høyum

Sophie Christence Axsilia meldte sin ankomst 13 september 1816 og ble hjemmedøpt 18 samme måned. Denne dåpen[i] ble bekreftet i gamle Holla Kirke ved Ulefoss 27 januar 1817, og denne gangen valgte Edel og Enevold som fadre Baronesse Løvenskiold; Madme Bremer; Frøken C. Høyum; Major Grønvold; Masmæster Svendsen; Forvalter Klost [?]; Fuldmægtig Rolsted [?]; Studiosus Pappe; og N. [NN].

Foreldrene var Edele Maria Thornsohn og Enevold Steenbloch Høyum, de hadde giftet seg seks år tidligere.

Moren var av embedsmannsslekt:

«Samuel Thornsohn var i 1773 blitt futt efter Andreas Rougtvedt på Romnes. Året efter kjøpte han Søve for 1820 rd., av «Maria sal. Bomhoff» og ble påfølgende år g. m. jomfru Sophia Christense, datter av sin formann i embedet.

        Thornsohn interesserte sig likesom sin svigerfar for jordbruk. Søve med Borgen blev godt drevet.

        Han syns for øvrig også å ha vært en dyktig embedsmann. De 2 skrivelser til Rentekammeret i Kjøbenhavn om oldfunnet på Stenstad er bl. a. meget velskrevet. (Se disse under Oldsaker).

        Sophia døde i 1796, efter få timers svakhet, sier klokker Dahl. Barn: Hans Severing 21 og Edel Maria 19 år.

        Futen blev dernest g. m. Johanne Cathrine  Høi, som var enke for 2nen gang og hadde med sin unge dater Anner Pernille Bøchmann til Søve. Her førtes fra nå av et gjestfritt og stort hus. I 1801 var der således ikke mindre en 10 tjenere.

        Thornsohn døde i 1806 som kammerråd og hadde da sittet i sin embedsstilling som fut i 33 ½ år. Enka satt med gården til 1810».

Faren var offiser, og derfor omtalt av Ovenstad[ii]:

 «Høyum, Enevold Stenblock – f. 15/5 1775 i Hitterdal. – Sønn av kpt. Peter Nicolai Høyum og hustru Martha Franciska Senblock. – Korp. ved Telemarkske inf.regt. fra 1/4 1781. – Fenr. a la suite der 8/2 1794. Virk. fenr. ved regt.ets 1. gev. gren.komp. 12/4 1799, men forflyttet til 2. gren.komp. 7/3 1800. – Pr.lnt. ved 1. Telemarkske komp. 24/10 1800. – Forflyttet til Nedenesske komp. 5/2 1802 og endelig til 2. tj.gj. gren.komp. 14/12 1809. Var i 1814 chef for regt.ets. depotavd. i Drammen og blev valgt til regt.ets første deputerte til riksforsamlingen på Eidsvold s. å. – Utsatt på vartpenger, antagelig fra 1/1 1818. – Død 24/1 1830 på Søvde i Holla. – Gift: fikk i juli/aug. 1810 tillatelse til ekteskap med jfr. Edel Marie Thornson, datter av foged i N. Telemark, Samuel Thornson, hvis gård Søvde i Holla i 1810 blev overdratt til kpt. E. S. Høyum. Hustruen døde i 1861».

Brudgommen er også omtalt i bygdeboken[iii]:

        «Kaptein Enevold Steenbloch Brandt Høyum blev i 1810 g. m. Edel Maria, datter av Thornsohn. Han kjøpte samtidig gården av enkefruen og gav 6000 rd. for den. Her bosatte han sig med sin unge hustru og interesserte sig likesom svigerfaren meget for gårdsdrift. Kaptein-stillingen var vel nærmest en bibeskjeftigelse».

Parets første barn, Samuel, kom til verden utpå høsten 1811 og ble hjemmedøpt. Dåpen[iv] ble stadfestet i kirken 8 november dette året. Fadrene hans ble Oberstlieutenant v. Høyum paa Houg; Hr Forvalter Bredsdorff; Hr Herman Hold [?] paa Steenstad; Frue Høyby paa Houg; og Jomfru Bøchman paa Søve.

Neste barn, Petter Nicolai, så dagens lys 1 juli 1813 og ble døpt[v] i Hold kirke 27 august. Denne gangen var fadrene Madame Lassen; Frøken Anne Høyum; Oberst P: N: Høyum; Forv. Bredsdorff; og Skibs-Kapit: Bertel Bredsdorff.

På denne tiden begynte man å nærme seg 1814, med alt det skulle innebære av Kielertraktat, avståelsen av Norge, Christian Frederiks ambisjon om den norske tronen, notabelmøtet i februar, som overtalte ham om å søke en politisk vei heller enn å påberope seg arveretten, som hans far likevel hadde frasagt seg – for sin egen del og for sine efterkommere. Dermed gikk det ut brev til hele folket om å utse representanter til en forsamling som skulle gi Norge en ny styreform, og som skulle møtes på Eidsvold 10 april samme år.

Valgene ble gjennomført i sogn og amt, i kjøpsteder – og i militære avdelinger. Som nevnt av Ovenstad var Høyum på denne tiden knyttet til Depot-Bataljonen, og offiserer og mannskaper der møttes i Drammen 8 mars for å utpeke valgmenn[vi] til et regimentsmøte. I motsetning til en del ander militære avdelinger ser det her ut til at offiserene og «under-classerne» stemte hver for seg, og kom frem til Capitaine Enevold von Høyum som offiserenes mann, og Sergeant Gullik Madsen Røe fra Sande som de andres. Begge valgene var visstnok enstemmige.

Valgmennene fra alle tre steder der regimentet var forlagt møttes i Moss 28 mars – som ble betraktet som middel-punktet for dem – og der valgte[vii] de representantene til Eidsvold: Capitain Enevold Steenblok von Høyum, og Commandeer-Sergeant Gullik Madsen Rød.

Avstandene mellom Moss, Holla, og Eidsvold er slik at det er vanskelig å tenke seg at Høyum var hjemme mellom valget og åpningen av Riksforsamlingen – Edel fikk vel beskjed, om noen, ved brev eller noe slikt. Men han kom seg i de minste på plass, og deltok sikkert på gudstjenesten påskedagen, som innledet hele begivenheten.

For å få vite mer om Sophies fars innsats på Eidsvold kan man vende seg til bygdeboken[viii] igjen, som forteller at han sluttet seg til selvstendighets-partiet leder av Falsen, men tok visst ikke ordet i de offisielle forhandlingene.

Wergeland[ix] har en liten karakteristikk av Sophies far og kollegaen fa regimentet – den er delvis gjengitt i bygdeboken og antyder vel at han kanskje var mer synlig enn han ble fremstilt som:

«Kapitain Høyum. Falsensk, tilligemed sin Sergeant Røed, i Forsamlingen, men udenfor, i Samtaler med Modpartiet, mindre krigersk. Man fik saaledes af ham vide, at de Militære havde værre end de andre Repræsentanter ved at være oprigtige i det Punkt».

Som andre møter tok Riksforsamlingen en ende: det siste møtet fant sted 20 mai. Og dermed var deltagerne, Sophies far medregnet, fri til å reise hjem. Eller tilbake til regimentet: hva Høyum gjorde er ikke kjent. Men han kunne vel være tilbake før utgangen av måneden.

Hvordan det var eller ikke med det, så fikk foreldrene storebroren Hans Severin 25 november samme år. Gutten ble hjemmedøpt to dager senere, og fikk dåpen[x] stadfestet i kirken 20 januar 1815. Da var fadrene Frue Grønvold; Frøken Hoel; Kapt. Cloumann; Kjøbmand J. Bentzen af Liverpool og Skibs Kapitain A. Blom.

Da denne dåpen fant sted var Edels nest eldste sønn Peter Nikolai død, halvannet år gammel. han ble begravet[xi] 12 januar 1815.

Så kom Sophie til verden.

Omkring disse tider ble det krevet opp en sølvskatt i Norge; Edels mann ble avkrevet 100 speciedaler som innskudd i Norges Banks kapital[xii]; og noen flere – det tyder på jevn velstand for familien, men ikke stor rikdom.

Da hun var omkring to år gammel, fikk Sophie en lillebror. Han kom til verden 29 april 1818 og ble hjemmedøpt 3 mai. Dåpen[xiii] ble stadfestet i kirken 7 mai [?], og da fikk han navn efter sin avdøde bror, og ble hetende Petter Nicolai. Fadrene var [NN] Høyum]; [NN] Høyum; Kapit: Krog; Lieutenant Diderich; Lieutenant Rye; og Doctor Roosen.

Siste barn  denne floken var lillesøsteren Nicoline Mathilde Marie. Hun ble født 22 juni 1819 og hjemmedøpt fem dager senere. Nicolines dåp[xiv] ble bekreftet i kirken oktober samme år. Nicolines fadre var «Barnets Moder»; Jomfru Bodil Wølner; Kapt: Waldemar Ryen; Hr Petter Wibe; og «Barnets Fader».

Hvordan livet artet seg på Søve de neste årene er ikke kjent: det var vel årstider som fulgte hverandre, arbeids som måtte gjøres og, for Edels vedkommende, mye med barn, hus, familie, menighet og slik, som for de fleste kvinner. Bygdeboken nevner et stille og lykkelig familieliv[xv] – i det minste for Enevold.

Mot slutten av 1820-årene ble det mindre lykke. Edels og Enevolds eldste sønn, Samuel, døde bare litt over femten år gammel, 8 januar 1827. Han ble begravet[xvi] 17 samme måned.

Sophies far døde 24 januar 1830. Enevold Høyum ble begravet[xvii] 2 februar det året. Han ble omkring 55 år gammel.

Utpå våren det året senere mistet Sophies mor to av barna sine i løpet av tre uker: man kan vel tenke seg at det har vært en smittsom sykdom i omløp.

Sophie Christence Axsilia døde 26 april 1830, 13 ½ år gammel. Hun ble begravet[xviii] 6 mai.

Peter Nicolai døde 17 mai, av alle dager, 1830 – han ble ikke mer enn 12 år gammel. Peter Nicolai ble begravet[xix] 26 samme måned.


[i] SAKO, Holla kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1815-1830, s. 14
[ii] Olai Ovenstad: Militærbiografier – den norske hærs officerer 1628-1814 – Bind 1(A-H), pp 508-509, http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bd_1/index.html
[iii] Ytterbøe, S., Holla : historisk skildring av bygda og dens utvikling : gårds- og slektshistorie, Erik St. Nilssen), 1925, p 324, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013103024002
[iv] SAKO, Holla kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1779-1814, s. 140-141
[v] SAKO, Holla kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1779-1814, s. 152-153
[vi] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 3; Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, pp 77-78, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913002
[vii] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 3; Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 74, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913002
[viii] Ytterbøe, S., Holla: historisk skildring av bygda og dens utvikling: gårds- og slektshistorie, Erik St. Nilssen), 1925, p 325, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013103024002
[ix] Wergeland, Henrik, Norges Konstitutions Historie. Af Henrik Wergeland. 2: Andet Hefte, Guldberg & Dzwonkowskis Forlag, p 31, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012041724009
[x] SAKO, Holla kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1815-1830, s. 2
[xi] SAKO, Holla kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1815-1830, s. 97
[xii] Sølvskatten 1816, nr. 27: Bratsberg amt, Nedre Telemark fogderi, 1816-1824, https://digitalarkivet.no/view/97/pt00000000310418
[xiii] SAKO, Holla kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1815-1830, s. 31
[xiv] SAKO, Holla kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1815-1830, s. 36
[xv] Ytterbøe, S., Holla : historisk skildring av bygda og dens utvikling : gårds- og slektshistorie, Erik St. Nilssen), 1925, p 324, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013103024002
[xvi] SAKO, Holla kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1815-1830, s. 120
[xvii] SAKO, Holla kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1815-1830, s. 189
[xviii] SAKO, Holla kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1815-1830, s. 191
[xix] SAKO, Holla kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1815-1830, s. 191