449 Karen Henriette Stoltenberg

Karen Henriette så dagens lys i Tønsberg 25 september 1806. Hun ble hjemmedøpt, datoen er ikke kjent. Denne dåpen[i] ble stadfestet i Vår Frue Kirke eller, som den også ble kalt, Mariakirken 8 februar 1807. Denne gangen var fadrene Madm Stoltenberg; Maren Lerche; Byfoged Hammer; Boghandler Woslef Jr.; og Mads Samsing.

Foreldrene var Karen Marthea Krefting Bull, datter av en sogneprest i Botne, og Carl Stoltenberg – en kjøpmann i Tønsberg, og selv sønn av sognepresten i Våle. Disse to hadde giftet[ii] seg i Botne 30 september 1797, og slo seg ned i Tønsberg.

i 1801[iii] bodde de i Nedre Langgade, gård nummer 134, et hus som visstnok ble revet i 1950-årene[iv] – og altså i spaseravstand fra foreldrene[v].  I samme hus bodde sønnen Mathias som oppgis å være to år gammel, og Karen Matheas bror Anders, nå en 29 år gammel kjøpmann. De hadde to tjenestepiker: Anne Kirstine Sørensdatter som var 26 år gammel, og den ett år yngre Berthe Jensdatter.

Sønnen Mathias var født i Tønsberg sensommeren 1799 og hjemmedøpt. Moren ble «introduceret» 25 august, så gutten var vel kommet til verdenomkring midten av Juli. Dåpen[vi] ble bekreftet i kirken 30 september det året, og da var fadrene Madme Lucie Henriette Stoltenberg; Jomfru Karen Lerche; Hr Provst Bull; Hr Havneskriver Hofmand; og Hr Anders Bull.

Karen Mathea var høygravid ved folketellingen i 1801. Den ble tatt opp 1 februar, og 11 mars ble sønnen Christian døpt[vii] i Vor Frue kirke i Tønsberg. Fadrene var Fru [NN] Bull; Jomfru Maren Hvoslef; Hr Forvalter Jacob Lerche; Hr Henrik Stoltenberg; og Hr Gregers Stoltenberg.

Sommeren året efter mottok Carl en arv – stor eller liten er ikke kjent – efter «Kiøbmand Nicolaj Holbech Trane og Hustrue Madame Anna Stoltenberg»; men det var Henrich Stoltenberg som var «Universalarving»[viii],[ix],[x].

Neste sønn – Nicolaj Thrane – ble døpt[xi] i Vor Frue i Tønsberg 21 november 1802; fadrene var Madme Lerche; Jomfru Samsing; Hr Forvalter W. Lerche; Gregers Samsing; og Frans Bull.

Anders Bull ble hjemmedøpt og fikk dåpen[xii] stadfestet i kirken i Tønsberg 20 april 1805. Fadrene hans var Madm Worslouw; Jomfru Andrea Lerche; Hr Doctor Horn; Brede Rhode; og Niels Bull.

Anders Bull fikk ikke leve opp, men døde ¾ år gammel. Han ble begravet[xiii] 7 august 1805.

Så ble Karen Henriette født.

Storebroren Anders Bull fikk ikke leve opp, men døde ¾ år gammel. Han ble begravet[xiv] 7 august 1805.

Karen Henriette fikk en lillebror noen år senere, han kom til verden samme dag som Anders ble begravet. Denne gutten fikk navn efter sin døde bror, Nicolai Thrane, da han døpt[xv] 16 september 1810. Da fikk han som fadre Mad. R Sal. Stoltenberg; Jomf. Susanne Krog; Hr havneskriver Hofmann;  Hr Carl Stoltenberg; og Hr. Magnus Stoltenberg.

Gregers ble født 1 august 1811 og døpt[xvi] i Tønsberg samme måned. Da fikk han fadrene Madame Sophie Barclay; Jomfru Anne Sophie Larsdatter; Hr. Toldvisiteur Gustav Stoud; Hr Tolder Magnus Noorgaard; og Hr Karl Stoltenberg.

Gregers døde bare elleve dager gammel. Han ble begravet[xvii] 20 august 1811, samme dag som en ny kirkegård ble innviet – han var kanskje den første til å bli jordfestet der.

Vinzents kom til verden 9 februar 1814 og ble døpt[xviii] 20 samme måned, i Vor Frue kirke i Tønsberg. Han fikk fadrene Madme [NN] Lerche; Jomfr. Sara Stoltenberg; Havneskriveren [?] Johansen; Hr. Karl Stoltenberg; og Jacob Bull. I forbindelse med denne dåpen er faren nevnt som Kiøbmand, og også som Ridder.

Da Vinzents ble født, var det allerede en måned siden Kielertraktaten ble undertegnet, og Norge avhendet til Sverige; noen dager før dåpen fant sted et møte mellom Christian Frederik – som nå søkte Norges krone – og noen av rikets mest fremtredende menn: de overtalte prinsen om å ta en politisk vei til sitt mål, heller enn å påberope seg arveretten, som kongen av Danmark likevel hadde gitt avkall på – også for sine efterkommere. Dermed gikk det ut et brev, dagen før dåpen, om at det skulle velges representanter til en forsamling som skulle gi Norge en ny styreform, og som skulle møtes på Eidvold 10 april samme år.

I Tønsberg møttes de stemmebrettigede i «Tønsbergs Kirke» 4 mars, og ble enig om å utse[xix] Grosserer og Ridder Carl Stoltenberg «… til at møde som Deputeret  og Befuldmægtiget for Tønsberg Bye i Eidsvold den 10de April førstkommende, for i Følge Regentsabets aabne Brev af 19de forrige Maaned, at bestemme og paa Nationens Vegne at antage Kongeriget Norges Regjeringsform». De flest som underskrev «adressen» om denne beslutningen var embeds- og handels-men, men det er ett interessant unntak, i det en av de ytterst få, om ikke den eneste av underskriverne i hele landet, er kunstner: Fred. Petersen tegner seg «Borger og Konstmaler».

Fra Tønsberg til Eidsvold er det omkring – på moderne veier – 16 mil over Horten/Moss; henimot 18 over Drammen og gjennom Oslo: det var vel en reise på et part-tre dager med hest og vogn. Dermed hadde vel Karen Mathea mannen hjemme omkring Skjærtorsdag, om Carl skulle rekke frem til Eidsvold i tide og delta i Påskedags gudstjeneste der – som var første handling i Riksforsamlingesn program.

På Eidsvold var ikke Karen Henriettes far av de mest aktive eller mest markante: Wergland har ingen karakteristikk av ham – visstnok endte han, nølende, opp på Wedels side.

Forsamlingen hadde sin siste sesjon 20 mai, og så var representantene fri til å reise – og dermed fikk vel familien ham hjem igjen siste uken i den måneden – om han ikke gjorde seg noen ærend underveis.

Senere på året ble Carl valgt til å representere Tønsberg og Holmestrand på Stortinget[xx] som møtte 7 oktober 1814 – fra Larvik var det Pastor Bull – han kan vel ha vært en slektning av henne. På dette Stortinget ble Carl utnevnt til medlem av en 25-manns sterk «deputation» som skulle møte Christian Frederik efter dennes anmodning[xxi].

Viktigere i denne sesjonen var spørsmålet om union med Sverige, og en del av representantene ba om at ikke bare votum, men også begrunnelsen ble protokollført. Carl Stoltenberg  hadde denne tilførselen om hvordan han støttet: «Med den udtrykkelige Betingelse: at Norge skal forblive et selvstændigt, uafhængigt og udeleligt Rige, det Regjernings-Form efter Grundloven i Eidsvold, hvis Forandringer i Henseende Forening med Sverrig, skal forbeholdes det nærværende Storting at fastsætte[xxii]».

Valg til det første «ordentlige» Stortinget ble Carl valgt[xxiii] som representant for Tønsberg og Holmestrand da valgmennene – fire i tallet – møttes i Tønsberg 10 januar 1815.

Tyve dager senere, 27 oktober, møttes Stortinget igjen, og der ble det referert et forslag lagt frem av Stoltenberg dagen før, om «Roe-Flotillens Brug og Landtroppernes Underholdning» som derefter ble debattert og stemt over[xxiv].

Engel Katharine kom til verden 29 januar 1815, og ble døpt[xxv]  i kirken 12 februar samme år. Da fikk hun fadrene Madme Lucie Henriette, Sal Stoltenbergs; Ridder Bang; Jomfr. Maren; Hæderstegn [?] af Dannebrog, Jacob Nielsen; Jonas Bull og Hustrue; og Faderen Hr Karl Stoltenberg.

Karen Henriette Stoltenberg ble konfirmert[xxvi] i Tønsberg i 1822, antagelig tidlig på høsten, men selve datoen er ikke notert. Hun er ført opp som den femte av 23 piker som stod for presten denne høstsøndagen.

Fire år senere, da hun var så vidt over 20 år, giftet Karen Henriette seg. Hennes tilkommende var Kjøbmand Kames Bull fra Brevik, han var åtte år eldre enn henne. Som forlovere hadde de hennes far, Grosserer og Ridder Carl Stoltenberg, samt Losoldermand Nicolai Brun. Vielsen[xxvii] fant sted i Tønsberg, gjerne i Vor Frue Kirke, 20 oktober 1826.

James var sønn av en sogneprest, W. S. Bull og konen Susanna, og kom til verden i Nes prestegjeld på Hedemarken[xxviii], og hadde vært handelsbetjent hos Karen Henriettes far fr 1815[xxix], i noen år frem til han selv skaffet seg borgerskap i Tønsberg. Moren, Susanna, var av en gammel engelsk slekt, men var selv, visstnok, født i Hamburg[xxx]. Et verk[xxxi] om Østlands-slekten Bull forteller om James:

«James Dallas Bull, f. på Vang 28/5 1798, + på Brevikåsen, Eidanger, 16/2 1873. Kjøpmann i Brevik, hvor der 4/7 1827 tingleses et skjøte til ham fra hans svigerfar, Carl Stoltenberg, på dennes i Brevig beliggende våningshus.

        Gift i Tønsberg 20/10 1826 med sin kusine Karen Henriette Stoltenberg, f. i Tønsberg 25/9 1806, + på Ørviktangen i Eidanger 19/12 1884, datter av Eidsvollsmann, kjøpmann i Tønsberg, ridder Carl Peter Stoltenberg (f. på Sande kapellangård i Våle 23/1 1770, + i Tønsberg 13/11 1830) og Karen Mathea Bull (f. på Botne prestegård 1775, døpt 29/9 s. å., + på Rollaug prestegård hos sønnen Christian Bull Stoltenberg, 2/4 1859). 2 barn      

        Susanna Bull, f. i Eidanger 19/9 1827, + som sinnssyk på Brevikåsen 4/1 1874. Ugift.

        Karen Bull f.              ,  + i Brevik 31/10 1892. Ugift»

Så slo paret seg ned, sammen, i Brevik der de altså hadde fått et hus, nærmest i bryllupsgave. Der bodde de da Susanna Dallas kom til verden. Det skjedde 20 september 1827, og pikebarnet ble hjemmedøpt. Denne dåpen[xxxii] ble stadfestet i Eidanger Kirke 7 oktober samme år. Da var fadrene Madm. Karen Mathea Stoltenberg; Jfr. Ulriche Schoubye; Kjøbmand Larsen; Capt. Barcley; og Christophersen.

Tre år senere mistet Karen Henriette sin far da grosserer, Ridder af Dannebrogs Ordenen, Carl Stoltenberg, døde 13 november 1830 og ble begravet[xxxiii] ni dager senere, 22 november. Han ble 64 år gammel og døde ikke av smittsom sykdom.

Enken, Karen Henriettes mor, annonserte dette i Morgenbladet 18 november 1830:

«Dødsfald.

     At min uforglemmelige Mand, Kjøbmand Carl Stoltenberg, Ridder af Dannebrogen, efter faa Dages Sygeleie, ende sin jordiske Bane Løverdag, den 13de November, om Aftenen Kl. 11, i sin Alders 64 og vort Ægteskabs 34 Aar, bekjendtgjøres herved sørgeligst for fraværende Slægt og Venner. Jeg vilde forgjæves søge at tolke, hva jeg of 6 Børn besad og hvad vi tabte i ham. Han levede her for Evighede; derfor var Herrens Kald dertil ham et glædeligt Budskab.

     Tønsberg, den 15de November 1830.

                                         Karen Mathea Stoltenberg,

                                                     Født  Bull[xxxiv]».

Efter hvert kom James opp i økonomisk vanskeligheter. Det vil si, de kom mer og mer til syne – han hadde nok både gjort feil og hatt tap i flere år da dette kom i avisen[xxxv] i 1832:

        «At Skiftesamlinger vorde afholdte i Grosserer Didrich Cappelens Gaard i Skien udi følgende Opbudsboer af Ladestedet Brevig, nemlig:

I Kjøbmand James Bulls Boe Tirsdagen den 23de October
                      Førstkommende, Kl. 9 Formiddag;
‘’  —–           Samuel Wiborgs Boe Onsdagen den 24de samme                            Maaned, Kl. 9 Formiddag,

Tilkjendegives herved disse Boers Creditorer og øvrige Vedkommende, med Tilføiende, at Skifterne forhaabentlig da vil blive optagne til Slutning, og at de Udeblivede ansees enige i de Beslutninger, der af Pluralitetn af de Mødende vorde fattede.

        Bamble=Sorenskiver=Contor, den 25de Septbr. 1832.

                                                                            Heiberg».

Den Norske Rigstidende[xxxvi] i september 1834:

        «Ved den under 19de December 1832 stedfundne foreløbige Slutning af Kjøbmand James Bulls Opbudsboe i Brevigblev Boets, efter de priviligerede Fordringers Fyldestgjørelse, ibeholdv’rende Massa udlagt til Kjøbmand Carl Stoltenberg i tønsberg, «om og forsaavidt han eller hans Dødsboe beviisligen har tilsvaret eller tilsvarer Noget ifølge den af ham for Opbyderen til John Knowles indfgaaede Caution, til Sikkerhed for hvilken Skadesløs-Brevet af 3die Juli 1827 er utstædt (af Opbyderen James Bull, med Pant i hans Løsøre), og med Ret til det hele Udlæg, i tilfælde af at Carl Stoltenberg ller hans Boe ei har udbetalt eller kommer til at udbetale Noget ifølge den for Opbyderen indgaaede Caution eller til den Deel af Udlægget, som maatte overskyde bemeldte Stoltenbergs eller hans Boes have eller havende Ansvar efter Cautionen».

        Da Stads-Capitain Chr. Myhre, som Mandatarius for John Knowles, paa Grund af at Carl Stoltenbergs Boe nu er sluttet, og det derved er bestemt, hvad Samme tilkommer af det i James Bulls Boe afsatte Beløb, har begjært sidstnævntes Boes Skiftebehandling continueret, og derunder den Deel af Boets Massa, som ikke er medgaaet til Stoltenbergs Boes Fyldestgjørelse, lovligen deels: saa bliver en Skiftesamling i Kjøbman James Bulls Opbudsboe herved berammet til Afholdelse Onsdagen den 15de October førstkommende, Kl. 10 Slæt Formiddag, i Grosserer Didrik Cappelen Gaard i Skien, hvortil Boets Creditorer indbydes at møde for at iagttage deres Tarv.

        Bamble=Sorenskriver=Contor, den 12te September 1834.

                                                                            Heiberg.

Datteren Caroline Mathea så dagens lys 24 desember [?] 1834 og ble hjemmedøpt. Dåpen[xxxvii] i kirken fant sted 5 mars 1835. Fadrene hennes ble Mad: Barclay; Jfr. Olalia Barclay; Kjøbmand Christen Larsen; Kirurg [?] Schmidt [?]; og Kaptein [NN] [NN].

Det ble visst ikke flere barn i denne familien.

Saken om James’ konkurs endte ikke med behandlingen i skifteretten i 1834, levet den videre i rettsapparatet; det endte med en Høyesterettsdom i 1841, efter en rekke prosesser og inkassokrav overfor boet efter en Ole Monsen, som også hadde vært borti John Knowles på sin vei mot bankerotten[xxxviii].

Hvordan Karen Henriette hadde det i disse årene er det ikke noe belegg for å beskrive, men man kan nok tenke seg at hun har vært urolig og engstelig for fremtiden for henne og barna.

Man vet heller ikke hva James gjorde – men han kalles fremdeles kjøpmann i begynnelsen av juni 1852, da han ble registrert som ankommet[xxxix] Christiania «fra Landet» og overnattet hos Kjøpmann Schøyen i Brogaten.

Tiden efter at farenl døde må ha vært vanskelig for Karen Henriettes mor: man kan bare alt for lett tenke seg hvordan hun er blitt flyttende omkring mellom slektning, venner og barn: tatt i mot av plikt, og sendt videre med lettelse. Men de siste årene fikk hun ro hos sønnen Christian, som var blitt sogneprest i Rollag i 1838:

«Dødsfald

        At vor kjære Moder og Svigermoder Karen Mathea Stoltenberg, født Bull, efter at have tilbragt flere Aar i vort Hus og i de sidste 9 Aar vært Synet berøvet, i Toren til sin Forløser i Døden stille hensov Løverdagen den 2den d. M. i sin Alders 84de Aar, bringe vi herved til fraværende Venners og Slægtningers Kundskab.

        Rolloug Præstegaard, den 4de April 1859.

        M. S. Stoltenberg, C. B. Stoltenberg.

                        Født Lerche».

I 1865[xl] finner man Karen Henriette på Heistad i Eidanger, i Brevigsbygden og Herøens tellingskrets. Hun er 59 år gammel, mens James er 67 og beskrives som «Husfader Inderst» og «Contorist». De er, med andre ord, leieboere hos Gaardbrugersken Anne Olsdatter, en 72 år gammel enke, og hennes to fosterdøtre. Hun har også en tjenestepike. Sammen med Karen og James finner man også Susane Bul, som er 38 og ugift.

Samme året, 1865[xli], bor datteren Caroline som 32 år gammelt fattiglem gården Grønli i Tveiten tellingskrets i Eidanger.

Man ser ikke mer til James efter dette. Forhenværende Kjøbmand, James Bull, døde 76 år gammel på Brevikåsen 16 februar 1873. Han ble begravet[xlii] 22 samme måned. Noen dødsårsak er ikke oppgitt.

Karen Henriette levet videre, men flyttet til Tveten, der datteren hadde bodd i 1865. Her er hun i 1875[xliii], leieboer hos Halvor Amundsen, «Gaardeier Gaardbruger og Skibsrheder» som er gift og har både kone og barn. Hun har nok ikke så mye å rutte med, for det er notert at hun understøttes av familien. Som er et hakk bedre enn den andre leieboeren, August Mathias Basberg, som «Understøttes av Brevigs Fattigkasse».

Det er det siste glimtet man får av Karen Henriette i live. Hun døde 20 desember 1884 og ble begravet[xliv] annen juledag.


[i] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1797-1814, s. 88-89
[ii] SAKO, Botne kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3 /1, 1792-1844, s. 30-31
[iii] Folketelling 1801 for 0705P Tønsberg prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058282001101
[v] Folketelling 1801 for 0705P Tønsberg prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058282001480  
[vi] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1797-1814, s. 66-67
[vii] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1797-1814, s. 70-71
[xi] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1797-1814, s. 74-75
[xii] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1797-1814, s. 80-81
[xiii] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1797-1814, s. 276-277
[xiv] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1797-1814, s. 276-277
[xv] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1797-1814, s. 106-107
[xvi] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1797-1814, s. 114-115
[xvii] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1797-1814, s. 284-285
[xviii] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1797-1814, s. 132-133
[xix] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 3, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 108, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913002
[xxiii] Lindstøl, Tallak, Stortinget og statsraadet : 1814-1914. B. 2 D. 1 : De enkelte storting og statsraader 1814-1885, Kristiania:Steen’ske bogtrykkeri, 1914, p 36, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006120500013
[xxv] SAKO, Tønsberg kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1813-1826, s. 18-19
Brukslenke for sidevisning:            
[xxvi] SAKO, Tønsberg kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1813-1826, s. 512-513
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070425650496  
[xxvii] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1813-1826, s. 442-443
[xxviii] Folketelling 1801 for 0411P Nes prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058233000007
[xxix] Kolstad, Gunhild; Nes bygdebok. 2 2 : Bruks- og slektshistorie [Østfjerdingen]; Historielaget, 1995; p 93; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016112129001
[xxxi] Bull, M.; Østlandsslekten (Tønsbergslekten) Bull; Cammermeyer, 1933; pp 101-102; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013030124003
[xxxii] SAKO, Brevik kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1814-1846, s. 52
[xxxiii] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1827-1836, s. 446-447
[xxxvii] SAKO, Brevik kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1845, s. 80
[xl] Folketelling 1865 for 0813P Eidanger prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038132002507
[xli] Folketelling 1865 for 0813P Eidanger prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038132003482
[xlii] SAKO, Eidanger kirkebøker, F/Fa/L0010: Ministerialbok nr. 10, 1859-1874, s. 299
[xliii] Folketelling 1875 for 0813P Eidanger prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052166000652
[xliv] SAKO, Eidanger kirkebøker, F/Fa/L0012: Ministerialbok nr. 12, 1879-1900, s. 184