4a Aleth Magrethe Mathisdatter Aagaard

Aleth Magrethe kom til verden høsten 1776 og ble døpt[i] i Grue kirke 9 oktober. Fadrene var Hr Hans Gardum; Ole Colbiørnsen Ohlnsrud; Christian Aagaard; Fru Arntzen; og Jomfru Colbjørnsen.
Foreldrene var kapellan[ii] Mathias Andreassen Aagaard – gjennom sin mor Kirsten Augustinusdatter Flor var han antagelig i slekt med Sandar-presten Peter Flor[iii] (1736-1775) – og Bodel Maria Kreutz.  De hadde giftet[iv] seg 24 juli 1776 – offisielt var Aleth Magrethe resultatet av et svangerskap på 77 dager.
Aleth fikk en søster da Kiersten kom til verden høsten 1777 og ble dø pt[v] 1 november – Alle Helgens Dag – samme år. Fadrene var [NN][NN] Arntzsen; Hr Capitain Arntzsen; Monsr Severin; og Studiosus Heigner.
Tredje barn var også en pike. Denne gangen gikk det galt for moren, som døde. Bodil Maria ble begravet[vi] 15 januar 1779. Hun ble 30 år gammel.
Den nyfødte datteren fikk navn efter sin døde mor da hun ble døpt[vii] samme dag, 15 januar 1779. fadrene var Herr Søren Lenneches Hustrue Anne Aamot; Herr Krigsraad Arntsen; Herr [NN] Kiønig; og Herr Christian Aagaard.
Aleths far, Mathias, giftet seg snart igjen, denne gangen med prestedatteren Maren Johanne Ræder. Hvordan de traff hverandre er ikke kjent, men året efter er han prest på Hitra. «Velærværdige Hr Aagaard og Jomf Maren Johanna Redder» ble viet[viii] i Dolm kirke 1 søndag efter trefoldighet, 1780 – 28 mai dette året. Kausjonistene var Mons Gabriel Kok i Rottingen og Monsr Melchior Rüben i Vigant.
Første barn – Alettes stelillebror – kom til verden på Hitra og ble døpt[ix] i Kvenvær kirke 4 oktober 1781. Capellan Hr Mathias Aagaards barn fikk fadrene Herr Markus Hegge; Niels Losing [?] Parelius; fru Præstinde Stub, Madme Parelius; og Jomfru M. K. Parelius.
Alettes lillesøster Boel Maria ble døpt[x] i Dolm kirke 12 november 1782 –i mellomtiden var Alettes far blitt sogneprest. Fadrene var Hr Lieutenant Fade [?]; Hr Røreng; Hr Melithias Riber; madame Sal. Parelius; Madame Holt; og Madame Bruun.
Enda en lillesøster ble døpt[xi] 21 januar 1784, også denne gangen i Dolm kirke. Hun fikk navnet Cathrine Maria og fadrene Niels Rosing [?]; Marcus Hegge Parelius; Jomfrue Anna Rode; Josefine Aarnesdatter [?]; og Berit Lucia Vahløen.
Cathrine Marie levet ikke opp, hun gikk bort bare noen uker gammel og ble begravet[xii] 31 mars 1784.
Neste år – eller ett av de følgende årene – døde Alettes far, men både han og familien har vært vanskelige å spore inntil stemoren og enken Maren Johanne blir mor på nytt, denne gangen i Østfold. Den 28 juni det året ble datteren Marthe Mathæa – faren var Forwalter Knud Biørnskow – døpt[xiii] i Skjeberg kirke. Som fadre hadde barnet  [NN] Glükstad – sogneprestens kone, kan man tenke seg[xiv] – Ahlette og Bolette Aagaard; Hr Lieutenant Kosk [?]; og Hr Paul Broch.
Og dermed kom Alette altså til syne igjen.
Alette burde vært konfirmert rundt 1790 eller så, men inntil man vet hvor hun bodde i den alderen er det vanskelig å finne belegg for denne handlingen.
Med begge sine kjødelige foreldre i graven ble kanskje Alethe delvis oppdratt av slektninger. Det er gjerne der man finner forklaringen på at man finner henne, ved folketellingen i 1801[xv], hos Krigsassesor Petter Eliessen på Evje Hovedgaard i Rygge i Østfold. Aleth – navnet er gitt som Alethe Magrete – er nevnt som «Slægtning 2det leed», og «Jomfrue gratist» – og ugift.
Andre medlemmer av husstanden er Kiersten Kiønig, Petters kone – hun er 31 mens Alette er 27. De har fire barn: Anne Dorthe (7); Petter (5); Jens Christian (3); og Caroline Andrea (1).
Og, naturligvis, flerfoldige tjenestefolk: Artilleristen Niels Kiøniksen (27); Gevorbene Jæger Anders Tomb (28); Gevorbene Jæger Peder Olsen (24); «Gaardens smed» Petter Lundqvist (24); samt tjenestepikene Thore Amundsdatter (29); Kari Amundsdatter (28); Inger Houensdatter (25); Berthe Christensdatter (31); og Aagot Thorsdatter (20).
Husfruen, Kiersten Kiønig[xvi], var kanskje datterdatter av Aleths farmor – så de var vel tremenninger eller der omkring, slektsmessig.
På denne tiden bodde Alettes fars enke, Maren Johanne Ræder[xvii], sammen med sin mann på «Hafslund Adelige Sæde Gaard» der han var forvalter. Sammen med dem bodde datteren Marthe Mathea, som nå var to år gammel, og en fostersønn som het Elias Aasmundsen og var syv år gammel.
Året efter giftet Alette seg, 28 år gammel – i Rygge. Hennes utkårede – av hvem er kanskje ikke helt klart – var Hr Lieutenant Valentin von Sibbern til Klostergaard. Som forlovere hadde de Hr Assessor Eliesson til Evjegaard og Hr Lieutenant von Lindemann til Hollebygaard. Vielsen[xviii] fant sted 19 mai 1802.
Valentin Sibbern er omtalt av Ovenstad[xix]:
       «Sibbern, Valentin Christian Wilhelm – F. 9/9 1779 på Vernekloster ved Moss. – Sønn av maj. Georg Christian Sibbern og 2. hustrue Søster Huitfeldt. – Kom i tj.en ca. 1783. – Blev sek.lnt. 28/3 1783, bare 3 ½ år gl. Sek.lnt a la suite ved Smål. Nasj.drag.regt. 1/1 1796. Pr.lnt. ved samme regt.s Rakkestadske komp. 5/12 1800. – Forflyttet til S. Smål.komp. i 1801 og derfra til N. Smål.komp. i 1802. – Juridisk eksamen 5/2 1802. – rittm. Ved samme regt. Og chef for Rakkestadske komp. 9/11 1809. – Fortsatt med sitt komp. Til Akershus rid. Jegerkorps 11/5 1811. – Maj.s kar. 2/5 1812. stod der ennu i 1814, hadde fremdeles samme komp. – Amtmann i Smål. amt 28/11 1814. Stiftamtmann i Akershus stift 1822. – Død 1/1 1853. – Gift: 1) 19/5 1802 i Rygge kirke med Alette Margrethe Aagaard, f. 1776, død 1810, datter av sogneprest Mathias Aagaard. 2.) 13/5 1811 med anne Cathrine de Stockfleth, f. 1785, død 1865, datter av viceadm. William Stockfleth».
Man kan lese om Alette i en bok om familien Sibbern[xx]: hun beskrives som en foreldreløs pike som bodde som vist i folketellingen, og i en fotnote legges litt flere detaljer til:
«Alette M. Aagaard havde havt 2 Helsøstre, der begge døde som spæde. Af Fadrenes 2det Ægteskab med Mae Johanne Ræder havde hun 2 Halvsøstre og en Halvbroder, af hvilke kun den ældste Søster Boel Maria Aagaard blev voxen og gift 1) med Knud Johan Mamen, Eier af Gjølstad i Rakkestad, 2) med sin Fætter, Premierlieutenant, senere Toldbetjent i Christianssand, Johan Chrisopher Bruenech (+ p. Moss 184 ). Hun havde Børn i begge disse Ægteskaber. Matthias Aagard var en Søn af Sorenskriver over Solør og Østerdalen, Andreas A. (+ 1782) og Kirsten Flor, der igjen var Datter af Sognepræsten til Rollag, Augustinius Ambrosiussøn Flor (+ 1735, en Prestesøn fra Vaale i Jarlsberg) og Ingeborg Pedersdatter Opdal (+ 1737). Sognepræst M. Aagaards ovennævnte Enke, M. Johanne Ræder, blev siden gift med Forvalter Knud Bjørnskow paa Hafslund og døde i Novebr. 1803, hvorfter han 1805 ægtede Karen Bergh, f. 1778 + 1848».
Og videre forteller Huitfeldt-Kaas:
«Samme Aar, som Sibbern havde taget jurdisk Examen, blev han gift, nemlig 19 Mai 1802; Brylluppet holdtes uden Tvivl paa Evje, hvis Eier, Assessor Elieson, tillige med dennes Svoget, Lieutenant P. P. v. Lindemann til Holleby, vare Forlovere. Hans Husrues Arvemidler med Renter omtales etsteds at have udgjort omtrent 2550 Rdlr. Ægteskabet varede kun i 8 Aar, i hvilken Tid de havde havt 6 Børn, af hvilke de 4 (3 Sønner og 1 Datter) overlevede Moderen. Hun afgik ved en »hastig Død» paa Vernekloster 30. Mai 1810 om Aftenen kort efter at være gaaet til sengs, hvoefter hendes Ægtefælle efter Traditionen i 3 Dage ikke lod sig se af nogen. Hun blev begraven i Familiegravsetdet paa Rygge Kirkegaard 7. Juni s. A. – Der fortælles, at da Ligtoget reiste til Rygge Kirke, mødte det paa Veien en Vogn, hvori den Danske Viceadmiral W. de Stockfleht og hans ene Datter, der reiste til Vestby Prestegaard, hvor den anden var gift med Sognepresten sammesteds, Knud Wille. Ritmester Sibbergn og den Danske Familie vare dengangen hinanden ubekjendte og saaes da for første gang, men gjennem S.s Søster, Frøken Else S., synes kort efter Bekjendtskab indledet, og inden Aaret var gaaet fuldt til Ende, vare S. og Frøken Stockfleth blevne Ægtefolk[xxi]».
Alettes første barn var en dødfødt datter som ble begravet[xxii] i begynnelsen av mars 1803.
Året efter gikk det bedre da Wilhelmine Mathea kom til verden 7 februar 1804. Hun ble hjemmedøpt av sognepresten 15 samme måned. Dåpen[xxiii] ble stadfestet i kirken 9 april og hadde da fadrene Fru Sophie Larsen; Madame [NN] Vinge; Frøken Else [NN]; Major Huitfeldt; Kapit. Huitfeldt; og Assessor Elieson.
Knapt halvannet år senere ble det en gutt, Georg Christian. Han så dagens lys 9 juni 1805 og hjemmedøpt av sognepresten 17 samme måned. Dåpen[xxiv] ble bekreftet i kirken da han var en måned gammel, 9 juli. Denne gangen var fadrene Fru Xsten Elieson; Madame Maren Schnitler; Frøken Stine Hvitfeldt, Major Hvidtfeldt; Capitaine Arild Hvidtfeldt; og Lieutenant Larsen
Bolette Christine Augusta kom til verden 21 september 1806. Hun ble døpt[xxv] 2 oktober i Rygge kirke. Fadrene var Generalinde Huitfeldt; Majorinde Huitfeldt; Madame Vinge; Frøken Else Sibbern; Inspecteur Semb; Regimentskommandant Roll; og Præsten Schnitler.
Bolette fikk ikke leve opp, men døde 7 desember, knappe tre måneder gammel. Hun ble begravet[xxvi] 13 samme måned. Dødsårsaken er oppgitt som «Slag»
Så skulle det bli en gutt igjen. Mathias August meldte sin ankomst 7 desember 1807. han ble hjemmedøpt av sognepresten samme måned, og fikk dåpen[xxvii] stadfestet i kirken 25 januar. Denne gangen var fadrene Fru Obestinde Motzfeldt; Madame Brandt; Jomfrue Debes; Kammerherre Staffeldt; Major Hvidtfeldt; og Sorenskriver Hjort.
Sistemann i denne flokken var Carl. Han ble født 11 april og hjemmedøpt av sognepresten fem dager senere. Da dåpen[xxviii] ble bekreftet i kirken 21 juli samme år var fadrene Oberstinde Dreschel; Fru Hvitfeldt; Frøken Kreus; Oberst Motzfeldt: Major Hejs; og Commerceraad Broch.
Fru Alette Magrete Sibbern fra Klosteret døde «hastig» 30 mai 1810 og ble begravet[xxix] i Rygge 7 juni.

[i] SAH, Grue prestekontor, Ministerialbok nr. 3, 1774-1792, s. 46-47, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb200707603240439
[ii] Bastian Svensen/Norsk Slektshistorisk Forening: Prestearkivet mikrofilm 1-1, p , 145/234, http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_1_1/index.html
[iii] Lorens Berg, «Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold», Kristiania : I kommission hos Norli, 1918, p 129, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[iv] SAH, Grue prestekontor, Ministerialbok nr. 3, 1774-1792, s. 42-43
[v] SAH, Grue prestekontor, Ministerialbok nr. 3, 1774-1792, s. 74-75, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070603240453
[vi] SAH, Grue prestekontor, Ministerialbok nr. 3, 1774-1792, s. 106-107, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070603240469
[vii] SAH, Grue prestekontor, Ministerialbok nr. 3, 1774-1792, s. 106-107, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070603240469
[viii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 634/L0526: Ministerialbok nr. 634A02, 1775-1818, s. 23, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070904700698
[ix] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 634/L0526: Ministerialbok nr. 634A02, 1775-1818, s. 28, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070904700703
[x] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 634/L0526: Ministerialbok nr. 634A02, 1775-1818, s. 35, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070904700710
[xi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 634/L0526: Ministerialbok nr. 634A02, 1775-1818, s. 41, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070905610002
[xii][xii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 634/L0526: Ministerialbok nr. 634A02, 1775-1818, s. 41, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070905610002
[xiii] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1792-1814, s. 27
[xiv] Folketelling 1801 for 0115P Skjeberg prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058195002041
[xv] Folketelling 1801 for 0136P Rygge prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058209001246
[xvii] Folketelling 1801 for 0115P Skjeberg prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058195000795
[xviii] SAO, Rygge prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1771-1814, s. 171
[xix] Olai Ovenstad, «Militærbiografier. Den norsk hærs officerer 1628-1814 (Bind II: I-Øsamt Tillegg A-Ø), p 407/626, http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.html
[xx] Huitfeldt-Kaas, H.J., «Efterretninger om familien Sibbern», Christiania : Chr. Gundersen Bogtrykkeri, 1890, p 69, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013022124008
[xxi] Huitfeldt-Kaas, H.J., «Efterretninger om familien Sibbern», Christiania : Chr. Gundersen Bogtrykkeri, 1890, p 70, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013022124008
[xxii] SAO, Rygge prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1771-1814, s. 249
[xxiii] SAO, Rygge prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1771-1814, s. 69
[xxiv] SAO, Rygge prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1771-1814, s. 71
[xxv] SAO, Rygge prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1771-1814, s. 73
[xxvi] SAO, Rygge prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1771-1814, s. 250
[xxvii] SAO, Rygge prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1771-1814, s. 75
[xxviii] SAO, Rygge prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1771-1814, s. 77
[xxix] SAO, Rygge prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1771-1814, s. 252