68 Hanna Susanne Christiane Ottosdatter Nideros

Hanna Susanne kom til verden i Christiansand 27 juni 1779, klokken 1 om eftermiddagen. Hun ble hjemmedøpt av Doctor Smith 30 juni. Dåpen[i] ble stadfestet i kirken 22 juli. Da ble hun holdt av Frue Bispinde Hagerup. Fadrene var var Mad. Isabella, Hr Stads-Capitain Niels Moes; Frøken Hullebor Abel; Hr Ingenieur-Capitain Ecklev; og Mons: Edvard Arctander.

Foreldrene var Hr Raadm Otto Nideros og Madm Marechen Arctander. De hadde giftet seg i Kristiansand – viet[ii] i huset efter kongelig bevilling – 19 januar 1773. Han var jurist og ble konstituert som lagmann, den siste, i 1797 i Agder, og også borgermester i byen Kristiansand[iii].

Otto og Marechen fikk sitt første barn året efter bryllupet. Just Arctander kom til verden 5 september 1774 klokken 2 formiddag, og ble døpt[iv] 24 samme måned. Han ble holdt over dåpen av Frue Margaretha, Hr Capitaine Arctanders; fadrene var Jomfru Bolette Westermand; Stiftsamtmand Hans Hagerup; Hr Capitaine Just Arctander; og Hr Krigs Raad Jacob Pavels.

Et år senere ble det en gutt til da Hans Hagerup så dagens lys klokken 9 eftermiddag, 7 november 1775. Da han ble døpt[v] 15 samme måned ble han holdt av Frue Bispinde Tideman[vi]. De andre fadrene var Jomfrue Isabella Arctander; Obriste von Diderichsen; Hr Etats Raad Monrad; og Hr Commandeur Capitain Krogh.

To år senere var det Jan Smith som ble født, det skjedde klokken 1 om eftermiddagen, 19 januar 1777. Da han ble døpt[vii] 28 samme måned ble han holdt av Frue Sara, Hr Justits Raad og Hauptmand Holms. Fadrene var Madm Christience Hedevig, Daniel Isachsens; Hr Capitain Christian Friderich von Suchow; Sr Peder Mørch; og Monsr Nils Moe.

Jan Smith døde som liten, klokken 7 formiddag, 30 juni 1780. Han ble begravet[viii] i kirkens kjeller 4 juli, og da ble det ringt i klokkene.

Så var det altså Hanna Susanna, og efter henne, Margaretha. Denne lillesøsteren så dagens lys 14 juni 1782 klokken 11 eftermiddag. Hun ble hjemmedøpt av Doctor Smith 26 juni. Da dåpen[ix] ble stadfestet i kirken 9 juli, ble hun holdt av Frue Velbaaren og Kammerherrerinde Adler. Fadrene var frue Majorinde Flinck; Frøken Eckleff; Obriste Lytzow; og Capitain Gaarder.

Noen flere barn ser det ikke ut til at det ble.

I 1801[x] finner man Hanna Susanne og resten av familien i Østerbyen 1ste Qvarter i Christiansand, i Rode No 1 og Gård nummer 2. Foruten henne selv finner man faren, som nå er borgermester i byen og 65 år gammel, sammen med moren, som er 51. Brødrene Just (26) og Hans (25) er begge registrert hos foreldrene, men «Begge uden lands i søe fart». Og, til slutt, Margareta som er 18 år gammel. Familien har fem tjenestedrenger og tre tjenestepiker: blant drengene var det nok flere som var knyttet til embedet. De var Ole Aanonsen (19); Jens Pedersen (16); Endre Jensen (21); Knud Knudsen (20); og Lars Gunders (16). Pikene var Anna Børrusdatter (22); Aase Jonsdatter (20); og Inger Christensdatter (29).

Hanna Susanne giftet seg da hun var midt i tyveårene. Hennes – noens – utvalgte var Daniel Willoch Isaachsen, en 35 år eldre men meget velstående kristiansander. Bryllupet sies[xi] å ha funnet sted mot slutten av 1805, men vielsen er ikke funnet.

Daniel hadde vært gift tidligere, med Christiane Hedevig Christensen: de hadde flere barn sammen. I 1801[xii] bodde han i gård nummer 485, i Rode No 8. Da var han enkemann, og «Holland consul dansk borger og kiøbmand». Sammen med ham fant man sønnen Peder som var 23 og «Fuldmægtig» og den 14 år gamle fosterdatteren Abel Nielsen. Og en mengde tyende.

Om Hanna og Daniel er det fortalt[xiii]:

«Hanne Susanne Christine Nideros (1779-1858), datter til borgermester Nideros i Kristiansand, giftet seg i 1805 med enkemannen Daniel Isaachsen (1744-1813), trolig samtidas rikeste og mektigste handelsmann i Kristiansand. Han hadde et stort hus i Rådhusgt. 2 (der Ernst Hotel senere kom) og drev både handel, skipsrederi, skipsverft, reperbane, tobakks-spinneri og flere sagbruk. Fra 1780-årene eide han gården Kjos i Oddernes, som han drev som mønsterbruk. I 1801 kjøpte han dessuten gården Boen (Bua) i Tveit, med sagbruk og rike lakserettigheter».

Hanna Susanne og Daniel skulle få ett barn sammen. Daniel Otto Christian kom til verden 22 august 1806 og ble døpt[xiv] 19 september samme år. Fadrene var Madame Nideros; Moderen; Capt. v. Kervel; Isaach Isaachsen; Peder Isaachsen; og Faderen.

Hvordan Hanna Susanna hadde det de neste årene er det ikke noe direkte belegg for. Hun hadde det godt, rent økonomisk, og brukte vel tiden på sønnen og på hjemme – og på andre familieanliggender. Og sikkert en del selskapelighet: borgerskapet i Kristiansand hang ikke med hodet!

Så lenge det varte. For Daniel døde[xv] noen år senere, litt over 68 år gammel. Han gikk bort 25 februar 1813, men det synes å være litt usikkert med hensyn til under hvilke omstendigheter: begavelsesdatoen er ikke registrert i kirkeboken for Kristiansand. Kanskje han døde under en reise.

Uansett, Hanna Susanna var 34 år gammel og enke. Og fordi hun satt godt i det var hun sikkert eftertraktet. Og efter to og et halvt år ble hun gift for annen gang. Denne gangen hadde hun nok litt mer innflytelse på valget av mann, som falt på Diderich Hegermann. Han var, først og fremst, offiser, og er omtalt av Ovenstad[xvi]:

        «Hegermann, Diderich. – F. 6/12 1763 i Altona i holsten. Sønn av kpt. Cay ditlef Hegermann og hustru Anna Esther, f. Stuhlmann. – (Foreldrene opholdt sig bare midlertidig i Altona, da Diderich blev født.) – Kom i tjenesten ca. 1776. – Kadett ved danske Landcadettkorps 7/6 1775. – Korp. der 20/2 1782. – Kom.sersj. 7/8 s. å. – Sek.lnt., fremdeles ved samme korps og med pr.lnt.s kar. 3/2 1786. – Fortsatt til Norge som kpt. ved 2. Akh. nasj. inf.regt. og sjef for Ø. Laurvigske komp. fra 5/2 1790, utn. 15/1 s. å. og samtidi 2. tilsynsmann ved den frie Matm. Skole i Kr.ania. – Stillingen der benevnes fra begynnelsen av 1798 «1. officer», men fra 13/4 1804 «2. officer». – Trådte 11/7 1800 ut av regt.et, men beholdt sin komp.chefsgasje og utn. til kom.dør for det Norske Militær Institutt, som skolen fa 1/7 1798 kaltes, og med maj.s kar. fra 11/6 1800. – Obl.s kar. 30/3 1808. – Blev satt a la suite ved N.fjeldske inf.regt. 21/2 1811. Var fremdeles kom.dør for Landkadett-korpset. Oberst 16/5 1811. – Blev ved siden av denne stilling også kom.dør for Opl. inf.regt. 7/1 1812. chef for Krigsskolen 5/3 (18/3 ?) 1814og fremdeles kom.dør for Opl. infr.regt. Gen.maj. 14/11 1814. – Chef for dett regt. 26/11 1814. – Avskjed 14/4 1817. – K.S.O. – R.D.O. – Død 7/2 1835 på sin gård Boen ved Kr.sand. – Gift 2/12 1815 i Kr.sand med den formuende enkefru Hanna Susanne Christiane Isachsen, f. Nideros, f. 1778, død 5/11 1858, datter av borgermester Nideros. -».

Året før Hanna Susanna og Diderich giftet seg var 1814: det begynte med fredstraktat i Kiel, fortsatte med notabelmøte, efterfulgt av brev til det norske folk fra Christian Frederik, der både sivile og militære ble bedt om å utpeke representanter til en forsamling som skulle gi Norge en ny styreform, og som skulle møtes på Eidsvold 10 april samme år.

I Oplandske Infanterie-Regiment samlet både de marsjerende bataljoner og depot-bataljonen seg ved kirkene i Sørum, Skydsmo, og Nannestad. Det skjedde 25 februar. Hver enhet utpekte, efter at det var avlagt ed til Norges selvstendighet, to valgmenn – en offiser og en av under-klassen, dvs soldat eller under-offiser. I begge tilfelle var det krav om at de valgte skulle være nors-fødte, og for under-klassen skulle vedkommende også være gård-eier, altså selv-eiende bonde. Valget[xvii] falt på Oberst og Ridder v. Hegermann og Commandeer-Sergeant, Dannebrogsmand, Harildstad av Qvamske Compagnie. Oversendelsesbrevet, der valget blir annonsert, ble undertegnet på Sørum Gård 27 februar.

På Eidsvold var Hegermann ganske aktiv – allerede første møtedag ble han medlem av komiteen[xviii] som skulle komme med forslag om reglement for forsamlingen. Han stemte med folk som Falsen og Jacob Aall, og satt i presidentskapet med Christie, og også i Constitutions-Committeen[xix]. Han var opptatt av verneplikt, militær oppdragelse, at grunnloven skulle bli alment kjent og forstått, og kongens stilling i forhold til Stortinget[xx].

I forbindelse med Mossekonvensjonen var det Hegermann som ved sin underskrift bekreftet riktigheten av den teksten i konvensjonene som ble publisert[xxi].

17 november 1814 ble Hegermann utnevnt til Statsråd[xxii], visstnok meget mot sin vilje.

Hvordan Hanna Susanne kom i kontakt med Hegermann er ikke kjent: det har vel vært gjennom andre, eller kanskje statsråden og generalen var et ærend i Kristiansand, og at man møttes sosialt.

Uansett, bryllup ble det. Ikke i Kristiansand, men i Christiania, der de ble viet[xxiii] hjemme i huset 2 desember 1815. Når Hanna Susanna var kommet til byen og hvordan er ukjent – men hennes tilkommende var både en general-offiser og statsåd for forsvarsmakten: han hade helt sikkert det nødvendige til disposisjon.

Hanna Susanne f. Nideros

Hanna Susanna bragte med seg inn i ekteskapet gården Boen like utenfor Kristiansand, det ver der de skulle komme til å bo senere – sier Norsk Biografisk Leksikon[xxiv], som også for teller at mens han var religiøs og enkel av vaner, var hun «livlig og spiritiuell»

Første barn av dette ekteskapet ble en pike, Hanna Esther. Da hun kom til verden 3 desember 1816 var Hanna Susanne tilbake i Kristiansand. Pikebarnet ble døpt der 2 januar 1817 og fikk da fadrene «Modern»; Frue Margrethe, Artielleriecapt Chr. Fangens; Artillericapt Chr. Fangen; og «Faderen».

Neste gang ble det en gutt. Johan Kay Diderich Otto. Han kom til verden 6 desember 1819 og ble hjemmedøpt. Dåpen[xxv] ble bekreftet i kirken i Tveit 3 juli 1820. Fadrene var Amtmand hendrich Hegermann; Hendrik [NN] [NN]; Student [NN]; Fru Hanna Isaachsen Hegermann; og Mad: Gyurstrøm [?].

Tredje og siste barn var en pike. Louise Wilhelmine kom til verden 5 mars 1822 og ble døpt[xxvi] i Kristiansand 10 november samme år. Da var fadrene «Moderen»; Fru margrethe, Kap. Christen Fangens; Faderen; Kaiptain Christen Fangen; og og Kjøbmand Ammund Giørdrum.

Efter dette levet Susanna Hanna og familien forholdsvis stille i Kristiansand og Tvedt – hun hadde vel sine hsulige sysler, barn og familie å ta vare på – han var opptatt med lokale tillitsverv, fattig-kommisjon og Landhusholdningsselskapet, og holdt sikkert kontakten med offisersbrødre[xxvii].

Det vil si, ikke helt stille: i 1832 ble hun og familien utsatt for et innbruddstyveri:

«Norge
        Christiania, den 13de Decbr. – A de bekjendtgjorte efterretninger om det hos Hr. Statsraad Hegermann i Christiansand den 26de Novbr. Forøvede betydelige Tyverie erfares i de Væsentlige, at Tyvene have ved Hjælp af to sammenbundne simple Høloftstiger gaaet op til et Vindue i anden Etage, hvilket de, ved at slaae Ruderne ind, have aabnet. De maae have skaaret Hænderne paa Glasset, da der paa et Skab og et Chatol, som de aabnede, saavelsom overalt paa Gulvet fantes Blod. Deraf uddrages Formodning om, at der ogsaa paa de stjaalne Penge kan findes Pletter af Blod. Pengen have ligget i en Jernkiste, som de forgjæves forsøgte at aabne med dee dertil af Skabet udtagne Nøgler, hvorfor de hisede Kisten ned og sig selv efter ved Hjælp af et Vasketoug, da de efterlode Stigen paa Værelset, hvor man desuden fandt efter dem en Kniv, en Jerkrog, en Sæk og en Hat. Jernkisten slæbte de langs vestre Strangde til Natmandsbækken, hvor de ve Hjælp av store Stene slog den i stykker, udtoge Pengene, men lode Documenter og papirer ligge omkring. Disse har Hr. Hegermann ved singe egne og andre Arbeisfolks Omhyggelighed faaet samlede tilbage. For Opdagelsen og tilveiebringelsen af samtlige de stjaane Sager og om muligt tillige Opdagelsen af Gjerningsmændene, har Hr. Hegermann udlovet en Belønning af 500 Spd.»

I 1835 var det tyfoidfeber i Kristiansand, og både Hanna Susanne, mannen, og eldstdatteren ble syke – om ikke alle sammen ble det.

Frøken Anne Esther Hegermann, 18 år gammel, døde av «Nervefeber» 2 februar 1835. Hun ble begravet[xxviii] 5 samme måned.

Statsraad Diderich Hegermann døde av «Nervefeber» to dager efter begravelsen, 7 februar 1835, 72 år gammel, og ble begravet[xxix] 12 samme måned.

Morgenbladet trykket en lang nekrolog[xxx], og Hanne Susanne annonsert dødsfallet i avisen[xxxi]:

«At min uforglemmelige Mand, mine Børns trofaste Fader og Ven; Statraad Diderik Hegermann, endt sit virksomme Liv den 7de Februar, om eftermiddagen Kl. 3 ½, i sit 72de Aar, bekjendtgjøres herved sørgeligst for fraværnde Familie og Venner.
                                Christiansand, den 10de Februar 1835.
                                                        Hanna Hegermann».

Hanna svinner fra kildene efter dette, men ble boende i Kristiansand resten av livet.

Hanne Susanne Christine fød Nideros, Statsraad D. Hegermanns Enke, døde 79 ½ år gammel 5 november 1858. Dødsårsaken var alderdom. Hun ble begravet[xxxii] 10 november.

Også dette dødsfallet ble gjort kjent gjennom avisene[xxxiii]:

«Dødsfald
        Om Morgenen den 5te November indgik til den evige Fred Enke efter Statsraad Hegermann, Fru Hanna Hegermann, født Nideros, i sit 80de Aar, savnet og velsignet af sine Efterladte.
Christianssand den 6te Novbr. 1858».

https://www.geni.com/people/Hanne-Susanne-Nideros/6000000009908146911


[i] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1778-1818, s. 44-45
[ii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1734-1793, s. 722-723
[iv] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1755-1778, s. 464-465
[v] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1755-1778, s. 494-495
»BARNEROVET ‘Når Pontoppidan hadde vansker med å forsone seg med Ole Tidemand som stiftsprost, hadde det nok mest sammenheng med Tidemands fortid. Men Tidemand var kommet først til ‘møllen’ (Domkirken i Bergen), så Pontoppidan måtte bare innfinne seg med at han var der allerede – som hans stiftsprost. For den veltalende kjøpmannssønnen Tidemand fra Kristiania hadde klart å karre seg fram i den teoligiske verden mot alle odds. Det begynte riktignok lovende med studier i København, etter at han hadde gått på Kristiania katedralskole. Da han kom tilbake til Norge, fikk han jobb som huslærer hos sogneprest Chr. Callundan i Sandar (nå Sandefjord) som hadde 10 barn. I 1731 tok Tidemand teologisk embets-eksamen i København med laud. Etterpå vendte han tilbake til sin huslærerpost. Men her må han åpenbart ha startet seksual-undervisning med innlagte praktiske øvelser – i hvert fall overfor én elev. For allerede året etter ble han nødt til å gifte seg i all hast med Callundans datter, Charlotte Eleonora, som bare var vel 13 år gammel. Hun var da høygravid – og fødte deres førstefødte 22. oktober 1732, 13 1/2 år gammel, like etter at hennes far var død. Om Chr. Callundan tok sin død som følge av dette ‘barnerovet’ fra Tidemands side, sier kildene ingen ting om. Men den brave barnefar – sikkert tillike med barnemoren, måtte stå skrifte for hele menigheten og be om tilgivelse – som de fleste andre i samme situasjon. Han var likevel heldig. For mens en slik forseelse seinere (fra 1741) utelukket muligheten til å bli prest, fikk Tidemand (som Petter Dass i sin tid) kongelig oppreisning. Og med biskop Herslebs hjelp ble han i 1734 personell-kapellan hos sin kones morfar, prost Fredrik Grüner i Hedrum og Larvik.’
[vii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1755-1778, s. 526-527
[viii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1762-1794, s. 174
[ix] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1778-1818, s. 128-129
[x] Folketelling 1801 for 1001P Kristiansand prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058333000019
[xii] Folketelling 1801 for 1001P Kristiansand prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058333004143
[xiv] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1778-1818, s. 582-583
[xv] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1793-1818, s. 55
[xvi] Olai Ovenstad, Militærbiografier – den norske hærs officerer 1628-1814, Bind I (A-H), p 430/508, http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bd_1/index.html
[xvii] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, pp 66-67, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[xix] Den Norske Rigs-Forsamlings Forhandlinger paa Eidsvold i Aaret 1814: udgivne efter Hoved-Protocollen. B. 1, p 5, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121624007
[xx] Den Norske Rigs-Forsamlings Forhandlinger paa Eidsvold i Aaret 1814: udgivne efter Hoved-Protocollen. B. 1, p 7, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121624007
[xxiii] SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1807-1817, s. 110-111
[xxv] SAK, Tveit sokneprestkontor, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1820-1830, s. 5
[xxvi] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. A 9, 1821-1827, s. 21
[xxviii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0011: Ministerialbok nr. A 11, 1827-1841, s. 475
[xxix] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0011: Ministerialbok nr. A 11, 1827-1841, s. 476
[xxxii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0014: Ministerialbok nr. A 14, 1852-1867, s. 473