91 Petronelle Elisabeth Hweberg

Petronelle ble døpt[i] i Stange Kirke 30 april 1778. Til fadre fikk hun Hr Winsnes; Hr Reg. adv. Juel og Frue; og Hr Lieut. Knudsen.

Foreldrene var Procurator Hveberg og Marthe Juel. Han hadde visstnok tatt sin juridicum i København[ii] sommeren før. Når de hadde giftet seg er ikke fastslått, men det er vel rimelig å tenke seg at det skjedde nokså snart efter at han hadde tatt eksamen og fått sine papirer.

Det ser ikke ut til at Petronelle fikk noen søsken, og da hun var ti år gammel døde faren, 43 år gammel. Han ble begravet[iii] 4 august 1787. Når det er trukket en skråsrtek gjennom kirkebokinnførselen ser det ut til å være en form for «redigering» heller enn at det indikereer en feil – for det er en hel serie av slike på de foregående sidene og ut året.

Dødsfallet førte til at Petronelle og moren måtte flytte[iv]:

«I 1789 lot Christoffer Jønsberg tinglyse at han overlot husmanssplassen Hestehagen til Marthe Juell, som var enke etter prokurator Hveberg. Madammen skulle ta plassen i bruk og besittelse – det som innhegnet var, slik som den hittil var brukt av den husmann som før hadde bodd på plassen. Husene var 1 stue, låve og et fjøs. Hun skule betale 6rd. I leie pr. år, og efter hennes død skulle plassen gå tilbake under garden. Det hun kostet på, skulle erstattes, mens manglende vedlikehold skulle gå i fradrag. Løytnant Nils Thesen undertegnet på madammens vegne som lagverge».

Petronelle giftet seg da hun var 17 ½ år gammel. Brudgommen var Eilert Waldemar Preben Ramm, en ni år eldre offiser – sekondløytnant ved Søndre Hadelandske Kompani av Opplandske Nasjonale Dragon-regiment – opprinnelig fra Furnes, mellom Hamar og Brummundal. Vielsen[v] fant sted på Rommedal Prestegård 18 november 1795. I en forlovererklæring[vi] av samme dag heter det

«Vi underskrevne Cavere, at intet Slægtskab eller andet inogen Maade hindrer Ægteskabs Stadfæstelse imellem unge Karl S. T. Lieutenant Ejlert Waldemar Preben v. Ramm og Jomfrue Petronelle Elisabeth Hveberg. Rommedals Præstegaard d. 18. Nov. 1795. Isaac Grüner».

Ramm[vii] var kavalerist som sin far Eilert Jørgen, sistnevnte var død på Løten et par år tidligere. Selv hadde han komme i militær tjeneste i 1788, omkring 19 år gammel, ved Sjællandske dragonregiment. Han kom imidlertid tilbake til Hedmark allerede 1790 og gjorde en god, men ikke tindrende, karriere. Han fikk den svenske Svärdsordenen før han gikk av i 1829.

Da Petronelle giftet seg med Preben – det ser ut til at det var den han ble kalt til hverdags – hadde han vært ute på livet allerede, med den følge at datteren Petronelle kom til verden, eller i det minst Løten, utpå høsten 1794; hun ble døpt[viii] 26 oktober samme år. Da var fadrene Anne Sørine Lagebakken; Lars Pedersen; Ole Græstad og Frue; Gunvor Nilsdatter; Mikel Larsen; og Anund Simensen Sagbakken. Barnets mor var Berte Simonsdatter, som hadde «udlagt Lieutenant Preben Ramm til Barns Fader».

Petronelles første barn – av i alt 14 eller 15 – var en pike. Marie Elisabeth ble døpt[ix] i Romedal kirke 12 august 1796. Fadrene hennes var Hr Ritmester Ramm fra Ringsager; Hr Inspecteur Ramm fra Tønset; Hr Lieutenant Nils Theesen; Hr Setter Grüner; Madamme Maren Grüner; og Jomfru Karen Thesen.

Sønnen Elias Nicolai fulgte halvannet år senere: han ble døpt[x] 3 mars 1798. Elias’ fadre var Gulbrand Andersen Østebye; Kiel Larsen; Ole Simensen Jensberg; Christen Larsen Woldum; Inger Jonsdatter Jensberg; og Kari Olsdatter Østebye.

Helle Allette kom til verden tidsnok til å bli døpt[xi] i Romedal kirke 18 mai 1800, og denne gangen var fadrene Ole Jacobsen Liøstad; Christian Larsen Godager; Chathrine Olsdatter Liøstad; Marthe Nielsdatter Godager; og Oliv Ingebretsdatter Lindstad.

I 1801[xii] finner man Pettronelle på gården Finstad Nordre i Romedal sammen med mannen, Ejlert, som beskrives som «Premier lieutenant af cavalleriet og gaardbruger». Han er 32, hun 23 – og sammen med de barna Maria Elisabeth (5); Elias Nicolaj (3); og Helle Alotte (1).  De hadde fire mennesker i sitt brød: Hans Erichsen (23); Sidsel Larsdatter (20); Kirsti Pedersdatter (17); og Marie Pedersdatter (15). I tillegg var legdslemmet Anders Jonasen – han er oppgitt å være gift, men ingen kone er angitt – på 79 en del av husstanden.

Samme år er Petronelles mor – Marthe Hveberg f Juell[xiii] – å finne som «Afgiftsbrugende, Enke efter 1ste ægteskab, Lever af sin pension» på Jønsberg i Romedal – hun var 59 år gammel og bodde for seg selv, med unntak av en tjenestepike, 29 år gamle Marthe Mathiasdatter.

Året efter hadde Petronelle og familien flyttet til Stange, en drøy times gange østover, og der fikk hun en gutt til. Hans Stokfleth ble døpt[xiv] 7 juni 1802 og fadrene var Halvor Wæstad og hustru; Even Skjelve og hustru; og Johanne Laklum.

Mætte Thea Schjarlotta ble døpt[xv] et år senere, 13 juli 1803. Denne gangen valgte Petronelle og mannen fadrene Hr v. Falck og Frue; Capitain Jentoft og Frue; og Jomfrue Holm.

Mætte ble fulgt av en gutt. Nils Carl Halvo. ble døpt[xvi] 29 november 1804. Fadrene hans var Fru Malene Ramm; Madame Hveberg; Hr. Lieutenant von Juell; Hr. Lieutenant von Bremer; Lieutenant von Nædser.

Niels Carl døde allerede året efter, bare fem måneder gammel. Han ble begravet[xvii] 3 april 1805.

Erich Laganger kom til verden halvannet år senere og ble døpt[xviii] 17 mars 1806. Erichs fadre var Hr Provst Leganger; Fru Provstinde Langanger; Hr Studiosus W. Bang; Christian Leganger; og Jomfrue Grüner.

Petronelle Emilie ble født 16 november 1807 og døpt[xix] 30 samme måned. Fadrene hennes var Hr Ritmester v. Ramm; Hr Ingeniør Lieutenant v. Ramm; Styrman E. Ramm; Fru A: B: Ramm; Fru A: M. Ramm; og Jomfru L: Ramm.

I 1810 så en enda pike dagens lys – det skjedde 4 august. Petronelles mann var nå forfremmet til Rittmester av grad. Eline Augusta ble døpt[xx] 10 august samme år under oppsyn av fadrene Frøken Bruun; Jomfrue Knudsen; Capitain Knudsen; Lieutenant Laganger; og O: Opsal.

Sønnen Hans Stokfleth døde bare 9 år gammel. Han ble begravet[xxi] 27 juli 1811.

I 1811 ble Ejlert Ramm «virkelig» rittmester og sjef for Ø. Hedemarkske Kompani av Søndenfjeldske dragonregiment[xxii], og efterhvert flyttet familien til Vang. Det var der sønnen Johan Natanael kom til verden 30 oktober 1812. Da han ble døpt[xxiii] 7 januar 1813 var fadrene Hr Pastor Blyetechner og Kone; Hr. Søn Kapitain A. Steen; qd Steen; og Hr Lieutenant von Ramm.

Så opprant 1814. Det var Napoleonskrig, og det ble Kieler-traktat. Og Norge så sitt snitt til å forsøke å bli selvstendig. Man valgte ikke bare geografisk, men også i regimenter, og i Søndenfjeldske Dagonregiment kom valgmennene – selv valgte fra avdelingene og offiserene – sammen hos regimentssjefen, Generalmajor Meyer, på Rustad 28 mars. Eilert Waldemar Preben Ramm ble valgt[xxiv] som representant for Det Søndenfjeldske Dragonregimentet, sammen med soldaten Peder Paulsen Balke.

Ramm gjorde visst ikke noe særlig vesen av seg på Eidsvold, men var aktiv i forbindelse med spørsmålet om verneplikt, og penn-holder for en betenkning[xxv] som ble lest opp i forsamlingen:

«          Under al Tvivl bliver enhver Lov, om end samme medfører noget Utaaleligt, saa dog taalelig, naar byrden fordeles lige paa enhver Undersaat i Staten.

            Neppe kan nogen Forpligtelse ved Lov paalegges, der virker mere paa et frit Folk, end Undtagelser i sine, som Menneske, naturlige Rettigheder, ved at unddrage den Ene for den Anden. Saaledes kan jeg, hverken som Medborger, eller for det respective Regiment, jeg har den Ære for Endeel at representere, Andet end modsige enhver fremsat Motive, der vil paatvinge enkelt Mand af Borger-Samfundet at værne for Statens Existence og Sikekrhed; men derimod henholder mig aldeles til de Princips, der fremsættes i Grundsætningen af et Udkast til Constitutionen dens 11te §., efter hvilke Fødsel gjør Intet til Sagen, og følgelig saaledes tilintetgjør Forretighed, hvoraf det vil blive en Selvfølge, at Enhver, der er i Besiddelse af physisk Kraft, er forpligtet at tjene Staten med sin Person; men, da Statens Tjeneste udkræves mere end paa een Maade, saa kunde Samme inddeles i 2de Slags, fc.: a) at tjene Staten med sin Person som Videnskabelig, og b) med in Person, en vis Tid, for at hævde Nationens Selvsændighed og Statens Sikekrhed. Til det Første av disse maatte udkræves Legitimation for Riktigheden af at være akademisk Borger, som det eneste Middel til Fritagelse fra det værenepligtige Baand; ligesom det for Øvrigt i Almindelighed ikke maatte formenes Nogen, at stille en vaabendygtig Mand til at tjene den paabudne Tid. Ved saaledes at see det hele Borgersamfund, fra sin Fødsel, i lige Besiddelse af Rettighed, vil dette tillige have den meest virkende Kraft til sand Oplysning og Ædel Dannelse.

Ramm»

Året efter nedkom Petronelle med sønnen Hans Jacob Schmidt. Det skjedde 25 juli 1815. Da han ble døpt[xxvi] 18 november fikk han som fadre Capitain von Juell; Capitain von Steenersen; Lieutenant Borchgrevink; Enkefrue Provstinde Schmidt i Leuthen; og Frue Trinkhesthagen [?] i Romedal.

Tre år senere ble det en pike, Laura. Hun kom til verden tidlig i desember 1817 men levet bare i fire timer og ble begravet[xxvii] 8 samme måned.

Så gikk det halvannet år før Oscar Sejerskiold kom til verden 14 april 1819.  Gutten ble døpt[xxviii] 18 juni og fikk fadrene Hr Obrist Sparre på Imneslund; Hr Krigsraad og Foged Wetlesen med Frue; … og Madame Winsnæs på … Ingeberg.

Petronelle var efterhvert blitt litt eldre, det er vel derfor hun slapp svangerskap i de neste tre årene inntil hun skulle ha Laura som kom til verden 7 mars 1823.

Det skulle bli et siste barn, Laura kom til verden 5 mars 1823 og ble hjemmedøpt[xxix]. Det er notert at Laura var død da kirkeboken ble oppdatert.

Året efter døde Petronelles mor: Marthe Juell gikk bort 24 juli 1824 og ble begravet[xxx] i Hoel 2 august samme år – hun var nok flyttet fra Romedal for å bo hos sin datter og svigersønn.

 

Da Petronelles mann gikk av fra sin militære løpebane måtte hun og familien flyttet fra den gården de bodde på, for det var en tjenestebolig. De flyttet da til Helset, og altså ikke så langt.

Major Eilert Woldemar Preben Ramm døde 15 mars 1837. Han ble 68 år og 10 måneder gammel. Han ble begravet[xxxi] fra Vang Kirke 22 samme måned.

Dødsfallet ble annonsert i hovedstadspressen[xxxii]:

«Med dyb Vemod bekjendtgjøres for Slægt og Venner, at min elskede Mand, Major Eilert Waldemar Preben Ramm, Ride af Sværd-Ordenen, afgik ved døden 15de dennes, i en Alder af henved 69 Aar.

                        Herseth i Vang paa Hedemarken, den 17de Marts 1837.

                                                            Petronelle Elisabeth Ramm

                                                                        fød Hveberg».

Majorinne og enkefrue Petronelle E. Ramm kunne ikke – eller ville ikke – bli sittende på Helseth, og året efter flyttet[xxxiii] hun – i sin alders sekstiende år – fra Vang til Trondhjem. Sammen med henne flyttet datteren, Frøken Mathea Charlotte Ramm, som nå var 35 år gammel.

Efter dette er det ikke funnet flere spor efter Petronelle – annet enn at flere indekser og lignende forteller at hun døde i Christiania, der flere av barna bodde i 1865, sommeren 1864. Men begravelsen hennes er foreløpig ikke identifisert.


[i] SAH, Stange prestekontor, K/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1762-1787, s. 82-83
[iii] SAH, Romedal prestekontor, L/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1785-1794, s. 87
[iv] Morthoff, Bjarne, Romedalboka : garder og slekter. 1, Bygdebokkomitéen for Romedal, 1967, p 205, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001
[v] SAH, Romedal prestekontor, L/L0002: Klokkerbok nr. 2, 1795-1800, s. 120-121
[vi] SAH, Romedal prestekontor, I/L0001: Forlovererklæringer nr. 1, 1762-1802, s. 236-237
[vii] Olai Ovenstad, Militærbiografier. Den norsk hærs officerer 1628-1814, Bind II: I-Ø samt Tillegg  A-Ø, p 278, http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.html
[viii] SAH, Løten prestekontor, K/Ka/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1773-1800, s. 273-274
[ix] SAH, Romedal prestekontor, L/L0002: Klokkerbok nr. 2, 1795-1800, s. 24-25
[x] SAH, Romedal prestekontor, L/L0002: Klokkerbok nr. 2, 1795-1800, s. 40-41
[xi] SAH, Romedal prestekontor, L/L0002: Klokkerbok nr. 2, 1795-1800, s. 86-87
[xii] Folketelling 1801 for 0416P Romedal prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058237001786
[xiii] Folketelling 1801 for 0416P Romedal prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058237000095
[xiv] SAH, Stange prestekontor, K/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1788-1813, s. 90-91
[xv] SAH, Stange prestekontor, K/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1788-1813, s. 98-99
[xvi] SAH, Stange prestekontor, K/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1788-1813, s. 106-107
[xvii] SAH, Stange prestekontor, K/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1788-1813, s. 158-159
[xviii] SAH, Stange prestekontor, K/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1788-1813, s. 114-115
[xix] SAH, Stange prestekontor, K/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1788-1813, s. 126-127
[xx] SAH, Stange prestekontor, K/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1788-1813, s. 140-141
[xxi] SAH, Stange prestekontor, K/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1788-1813, s. 166-167
[xxii] Olai Ovenstad, Militærbiografier. Den norsk hærs officerer 1628-1814, Bind II: I-Ø samt Tillegg  A-Ø, p 278, http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.html
[xxiii] SAH, Vang prestekontor, Hedmark, H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. 6 /1, 1809-1827, s. 18-19
[xxiv] Grøndahl, Chr., Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 3, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 72, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913002
[xxv] Sverdrup, Georg, Platou, Ludv. Stoud, og Omsen, Chr. F., Den Norske Rigs-Forsamlings Forhandlinger paa Eidsvold i Aaret 1814 : udgivne efter Hoved-Protocollen. B. 2, Christiania:Trykt hos J. Lehmann og C. Grøndahl, 1814, pp 62-63, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009092203016
[xxvi] SAH, Vang prestekontor, Hedmark, H/Ha/Hab/L0004: Klokkerbok nr. 4, 1813-1827, s. 31-32
[xxvii] SAH, Vang prestekontor, Hedmark, H/Ha/Hab/L0004: Klokkerbok nr. 4, 1813-1827, s. 203-204
[xxviii] SAH, Vang prestekontor, Hedmark, H/Ha/Haa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1813-1826, s. 129-130
[xxix] SAH, Vang prestekontor, Hedmark, H/Ha/Hab/L0006: Klokkerbok nr. 6, 1819-1832, s. 48-49
[xxx] SAH, Vang prestekontor, Hedmark, H/Ha/Haa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1813-1826, s. 281-282
[xxxi] SAH, Vang prestekontor, Hedmark, H/Ha/Haa/L0009: Ministerialbok nr. 9, 1826-1841, s. 459
[xxxiii] SAH, Vang prestekontor, Hedmark, H/Ha/Haa/L0009: Ministerialbok nr. 9, 1826-1841, s. 550