95 Birgitte Brøndum Dodt

Birgitha Brønlund ble født i Bergen 7 juni 1773, og døpt[i] i Korskirken 14 samme måned. Som fadre fikk hun Madame Hr George Rossers; Jfr: Cecilia Catharina Mar; Hr Politiemæster Ole Brosa; Hr Herman Fæster; og Hr Arnold Vedeler.

Foreldrene var Studiosus Peder Willatzen Dodt og Johanna Opdal Celius.

En person med navn og bakgrunn som gjør det naturlig å gjette på at han er den samme som Birgittes far: «Skolens nærværende Lærer. Minist. Cand. Hr. Peder Doth, beopagter med Flid og Flidighed de møisommelige Skole-Embede …», nevnes i forbindelse med Korskirkens Skole i en samling[ii] opplysninger om «Stiftelser og Gavebreve» fra 1774.

Dette bekreftes når man finner[iii] at Johanna var datter av presten og dennes første kone, Bergitte Brønlund, som døde i 1772. Faren var bergenser, han ble residerende kapellan i Sundal i 1742; sogneprest i Skonevik i 1755, og fikk sitt siste kall – Jælse – i 1777, men døde der efter bare et år. Her får man også vite at Peder var lærer, mer nøyaktig, ved Christi Krybbe Fattigskole.

Peder hadde antagelig en søster, Anne Cathrine Doth, gift med høkeren Andreas Hetland, og i hvis datter Gedsche Johannes dåp[iv] 15 januar 1774 både Peder og Johanna var fadre.

Peder og Johanna giftet seg mens hennes far var prest i Skånevik. De ble viet[v] i Skånevik kirke, den som ble revet omkring 1900 – og av prosten, ingen ringere – 2 april 1773.

Det ser ut til at de fikk minst ett barn i tillegg til Birgitte, Willatz, som kom til verden 9 november 1774 og ble døpt[vi] 16 samme måned. Noen fadre er ikke notert.

Utover disse to barnedåpene ser man tegn til foreldrene først og fremst som fadre i ulike dåpshandlinger utover tiåret, så det kan vel hende at det ikke ble flere barn.

Birgithe ble antagelig konfirmert, uten det skulle hun ikke senere ha kunne gifte seg, rundt 1788, da hun var 15, men noen slik handling er ikke funnet.

Birgitte mistet sin far da hun var omkring 18 år gammel, Peder Willadsen Doth døde visstnok 23 oktober 1790 – men noen begravelse ikke funnet, som passer med dette.

Jomfru Birgithe Brønlund Doth trolovet seg 14 juni 1797 med Hr Auditeur og Sorenskriver Andreas Rogert. Vielsen[vii] fant sted i Ålhus i Jølster 13 august samme år.

Om Andreas forteller Danks Biografisk Leksikon[viii]:

        «Roger, Andreas, 1754-1833, Justitiarius, var født 10. ell. 18. Nov. 1754 i Throndhjem, hvor Faderen, Poul R. (f. 1725 d. 1771), boede som Krigsraad og Politimester. Moderen, Anna Eline f. Hornemann, tilhørte en af de mere fremtrædende throndhjemske Familier. Efter at have tage latinsk-juridisk Examen kom han 1779 som Avditør til Vardøhus, blev 1793 forflyttet til Bergens Stift som Sorenskriver i Søndfjord og ble derefter 1797 Assessor og 1805 Justitiarius i Throndhjems Stftsoverret; 1812 udnævntes han til Etatsraad. Han fik Afsked som Justitiarius 1826 og døde 10. Juni 1833».

I 1801[ix] finner man Bergitte sammen med mannen – «Assessor i over stifts retten» – og 47 år gammel i Kjøbmandsgaden i Trondhjem, hus nummer 19 i 5 rode. Selv er hun 28. I husstanden finner man også den 13 år gamle leieboeren Jens Mørch Friis og seks-åringen Paul Rogert Reder, mannens søster-sønn. I tillegg var der – som leieboer – en lett aldrende «Oberst lieutenant af infanteriet», den 65 år gamle ugifte Hartwig Brodtkorb. Husstanden hadde tre tjenestefolk: Ole Ludwigsen (23); Magrethe Hass (30); og Sødmil Pedersdatter (24).

Over de neste årene ser man ikke noe synderlig til Birgitte: hun og mannen fikk ikke noen barn. Noen år efter folketellingen – i 1808 – kjøpte ekteparet nytt hus: det lå i Bispegaten 6, der det er en åpen plass og park bak rådhuset[x] i Trondhjem i moderne tid, og var oppført av Bergraad Dons i 1799; han døde der i 1807, og enken solgt så garden med tilhørende have til justitiarius Rogert for 4500 riksdaler. «Her hadde Rogert sine store samlinger kobberstik, malerier, kunstsaker og bøker.  I de store rum med prægtige korridorer var hans kjære samling oppbevart. Til sine sidste Aar gik han og stelte om sine kostbarheter og hegnet om de kjære gamle minder[xi]». Kanskje man kan forstå at Birgitte fikk solgt herligheten samme år som Rogert døde.

Så kom efterhvert 1814, Kielerfred, Norges avståelse, Christian Frederiks ønske om å oppnå Norges krone, notabelmøtets suksess i å overtale ham til å søke en politisk vei til sitt mål og ikke bruker arveretten – som Kongen likevel hadde frasagt seg, og sin efterkommere. Det ble sendt ut et åpent brev til folket med oppfordring til å velge representanter til en forsamling som skulle gi Norge en ny styreform, og som skulle komme sammen på Eidsvold 10 april.

I Trondhjem førte dette til en komplisert og vanskelig prosess, som er beskrevet[xii] i forbindelse med hans kollega, Peter Schmidt:

«De opposisjonelle tendensene i Trondheim kom på ny til syne under Christian Frederiks besøk i februar 1814. Schmidt medvirket nå til en adresse, ført i pennen av by- og rådstueskriver Carl Valentin Falsen, som uttrykte ønsket om at prinsen innkalte deputerte fra alle stender til «en Kongress» for å lage en konstitusjon for Norge. Adressen ble underskrevet av noen av de fremste borgere og embetsmenn, og biskop P. O. Bugge gav den sin moralske støtte. Så vidt vites, var dette første gang kravet om et konstitusjonelt styre ble reist på bredt grunnlag overfor Christian Frederik. Underskriverne våget riktignok ikke å overrekke adressen til prinsen direkte, men via stiftamtmann Trampe hadde han fått lese en avskrift, og hans overraskelse over det dristige utspillet la en klar demper på besøket.
Likevel kan adressen ha hatt avgjørende betydning for prinsens taktikk. Rett etter reisen til Trondheim innkalte han til notabelmøtet på Eidsvoll 16. februar, hvor han lot seg overbevise (av Georg Sverdrup) om å la seg velge til konge av folkets representanter fremfor å innta tronen i kraft av Kongelovens arverett.
Valget av deputerte til Riksforsamlingen fra Trondheim by ble komplisert. De som først ble valgt, nektet å motta valget, og også Schmidt, som var valgmann, motsatte seg å dra til Eidsvoll. Først etter overtalelse fra byens elite lyktes det å få Schmidt og justitiarius Rogert til å la seg velge. Uviljen er nok noe av forklaringen på den tilbakeholdenhet de to trønderne viste under selve Riksforsamlingen, enda Schmidt 18. april ble valgt inn i den viktige finanskomiteen. En tidligere antakelse om at han soknet til unionspartiet, synes imidlertid å være feil. Ved alle viktige avstemninger fulgte han selvstendighetspartiet».

Men til slutt, 12 Mars 1814, var det klart: 27 Trondhjemsmenn skrev under på fullmakten[xiii] til de to valgte: Etatsraad, Justitisarius Rogert; og Grosserer Peter Schmidt junior.

Forsamlingen var ment å møtes på Eidsvold 10 april, så i motsetning til en del andre representanter hadde han rimelig tid til å områ seg før avreisen, som kanskje fant sted helt i begynnelsen av april: fra Trondhjem til Eidsvold er det rundt 45 mil på moderne veier, og de skulle over fjellet senvinters så det tok nok litt tid å reise dit.

På Eidsvold spilte ikke Rogert noen stor rolle, han var kanskje for gammel, og ble beskrevet som sådan av Jacob Aall, gjengitt i Dansk Biografisk Leksikon[xiv]:

        «Om R.s Kundskaber kunde ingen Tvivl være; men hans Sygelighed hemmede hans Virksomhed. Denne alvorlige og stille Mand, der var Olding fomedelst Svaghed end af Alder, tog liden Del i Komiteens Forhandlinger som i Rigsforsamlingen i det hele. Fædrelandets politiske Farer forøgede hans melanklske Stemning, hvilken han dog sjælden og kun i Vennekreds lagde for Dagen i enkelte Ulykkesspådomme. Kun da Talen var om Kongens Kroning, kom han noget i Aande og ivrede for, at den skulde skje i Throndhjem, hvilken Bestemmelse i Grundloven ogsaa skyldes ham».

Rikgsforsamlingen på Eidsvold hadde sin siste sesjon 20 mai, og så var representatentene fri til å reise hjem igjen: såpass lite i form som Rogert var, tok han sikkert si tid, men man kan anta han var hjemme igjen sist i mai eller i begynnelsen av juni.

Og med det gjenopptok paret en stille, borgerlig, tilværelse i Trondhjem by: liv som ikke satte synderlig spor i de kildene som er tilgjengelige. I 1816 ble Rogert ilignet en sølvskatt[xv] på 75 spesiedaler: et tegn på jevn velstand, men ikke stor rikdom: Grev Wedel måtte ut med 7500[xvi].

Slik fortsatte det: hjemmeliv, litt selskapsliv, kanskje litt i menigheten og litt veldedighet, hus og hjem. Til mannen døde.

Etatsraad Anderas Rogert, forhen Justitiarius i Stiftsretten, døde av alderdom 10 juni 1833. Han ble begravet[xvii] 17 samme måned.   

Birgitte rykket inn annonse i Adressa[xviii]:

        «At min kjere Mand, Etatsraad og forhenværende Stiftsoverrets-Justitiarius Andreas Rogert, Ridder af Nordstjerneordenen, i dag ed en rolig og stille Død omskiftede Tiden med Evigheden, 78 ½ Aar gammel, efter flere Aars Svaghed og nogen Tids Sygdom; bekjendtgjøres sørgeligst for fraværende Beslægtede og Venner.
        Trondhjem, den 10de Juni 1833.
Sal. Rogert,
                                               født Dodt».

Så forsvinner Birgitte igjen av syne: hun solgte altså huset, men hvor hun flyttet hen er ikke kjent.

Hun dukker ikke opp igjen før hennes eget liv tar slutt. Enkefrue Birgitte Rogert døde av alderdom, 78 år gammel, 17 mars 1851. Hun ble begravet[xix] 25 samme måned. Da bodde hun i Ths Angells Huus, en ordning for eldre kvinner av god stand, og som finnes fremdeles, om enn med andre oppgaver.

Også denne gangen ble dødsfallet annonsert i avisen:

«Dødsfald.
        Enkefrue, Etatsraadinde Bergitte Rogert, født Daae[xx], endte den 17de Dennes ved en blid og rolig Død sin jordiske vandring, i hendes Alders 78de Aar.
        Trondhjem, den 19de Marts 1851.
S. Scharre».

[i] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1751-1789, s. 142
[ii] Christopher Frimann, Almindelig Samling af Stiftelser og Gavebreve i Kongeriget Norge: med fornødne Oplysninger. Bergens Stad angaaende, Volume 1, Typographiske Selskab, Kjøbenhavn 1774; p 271, https://books.google.no/books?id=0MpBAAAAcAAJ&lpg=PA271&ots=j6h4JD0pkK&dq=%22Peder%20Doth%22&pg=PA271#v=onepage&q=%22Peder%20Doth%22&f=false
[iii] Samlede af Provst Johan Fredrik Lampe, efter hans Død Udgivne af D. Thrap, Sognepræst, Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen, Biografiske Efterretninger, Kristiania Forlagt af Cammermeyers Boghandel 1895-1896, Det Mallingske Bogtrykkeri, Pp 178-179, http://runeberg.org/bergenbp/1/0190.html
[iv] Ministerialbok for Domkirken prestegjeld 1758-1789 (1301M1), https://digitalarkivet.no/view/255/pd00000005905646
[v] SAB, Skånevik Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 1, 1745-1789, s. 72
[vi] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1751-1789, s. 150
[vii] SAB, Jølster Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 5, 1790-1821, s. 132-133
[viii] Carl Frederik Bricka, Dansk biografisk Lexikon / XIV. Bind. Resen – Saxtrup, pp 151- 152, http://runeberg.org/dbl/14/0154.html
[ix] Folketelling 1801 for 1601 Trondheim kjøpstad, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058434005765
[xii] Storsveen, Odd Arvid. (2009, 13. februar). Peter Schmidt. I Norsk biografisk leksikon. Hentet 6. desember 2017 fra https://nbl.snl.no/Peter_Schmidt.
[xiii] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 3 Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, pp 79-80, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913002
[xiv] Carl Frederik Bricka, Dansk biografisk Lexikon / XIV. Bind. Resen – Saxtrup, pp 151- 152, http://runeberg.org/dbl/14/0154.html
[xv] Sølvskatten 1816, nr. 50: Søndre Trondheim amt, Trondheim by, 1816-1820, https://digitalarkivet.no/view/97/pt00000000300604
[xvi] Sølvskatten 1816, nr. 1: Akershus amt, Christiania by, 1816, https://digitalarkivet.no/view/97/pt00000000219049
[xvii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 601/L0047: Ministerialbok nr. 601A15, 1831-1839, s. 347
[xix] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 601/L0051: Ministerialbok nr. 601A19, 1848-1857, s. 385
[xx] Sic.