xcv Anne Helene Hornemann

Anne Helene kom til verden i slutten av april 1731 og ble døpt[i] i Stadsbygd Kirke – den brant i 1837 – 1 mai det året. Fadrene var Sgl Cap Coldevin; Assessor Ebbe Castensen; Madme Anne, Ebbe Castensens; Madme Coldevin; og Mselle Anne Margrete Hammond.

Foreldrene var Henrik Ebbesen Hornemann og Sara Johansdatter Hammond. De skal ha giftet[ii] seg 20 juni 1728.

Første barn var Ebbe, og hans dåp[iii] fant sted i Stadsbygd 26 januar 1729. Fadrene var Capit. Brodtkorb; Ebbe Castensen; Maj. Solde; Mad Ebbe Castensens; og Madselle Züker.

Tredje barn fikk navnet Sophie, hun ble døpt[iv] i Stadsbygd 1 juni 1732. Som fadre hadde hun Ebbe Castensen; «Egg Olau» [?]; Mad Coldevin; Jomfrue Holch; og Mad’selle Anne Marj Haman.

Så ble det, visstnok, en gutt – Johan. Han skal[v] være født i 1733 – men noen dåp er ikke funnet ennå.

Nestemann, Hendrich, så dagens lys sensommeren 1735 og ble døpt[vi] i Stadsbygd 29 september det året. Til fadre ble utpekt Hr Assessor Hornemands Qvinde; Marte, og Jon Melangens og Qvinde.

Denne gutten døde antagelig som nokså liten – uten at begavelsen er funnet – for en annen gutt fikk samme navn ved dåpen[vii] 26 mars 1738. Fadrene hans ble Hr Major Brodtkorb; Hr Hans Arentz; Monsr Carl Brumont; Frue Majorinde Brodtkorb; og Jomfrue Anthonetta Brodtkorb.

Omkring et år senere fikk Anne Helene en lillesøster igjen, Hahna Margrete, som ble døpt[viii] 28 mai 1739.  Denne lille pikens fadre var Hr Niels Tønder; Carsten Tostrup; Edvard Hammond; Anna Margrete Tønder; Anna Catarina Hammond; og Malena Tostrup.

Dernest ble det en lillebror igjen, da Johan Thomas meldte sin ankomst sensommeren 1740, og ble døpt[ix] 24 september det året. Til fadre valgte man Obriste Brodtkorb; Capit. Holch; Hr Eiler [NN]; Mad Tønder; og Mad Carsten Tostrups.

Tre år senere var det Hans’ tur. Han så dagens lys sommeren 1743 og ble døpt[x] 14 juli i Rissa eller Rein Kirke – den som ble revet i 1860-årene. Fadrene hans var Hans Ebbesen Hornemann; Carsten Tostrup; Madme Hornemann; og Jomfrue Tostrup.

To år senere ble det en pike som fikk navn efter sin mor, Sara. Hun ble døpt[xi] i Annex Kirken 1 juni 1745 i nærvær av fadrene Capellanen Jacob Schjavland; Seigr Carsten Tostrup; Præstinden Anna Benedicta Stub; og Jomfru Susanna Stub.

Sist i denne flokken finner man Anna Helenes yngstebror – Carsten, som ble døpt[xii] 16 oktober 1746. Denne guttens fadre ble Fenrich Lichtmann; Peter Noræus; samt Jomfruerne Margaretha og Catharina Brodtkorb.

Anne Helenes far, Assessor Henrich Ebbesøn Hornemand, døde 12 desember 1748 og ble begravet[xiii] i Rissa samme måned. Han ble 54 ½ år gammel.

Siden eldstesønnen fremdeles ikke var mer enn 19 år gammel, tok Anne Helenes mor tøylene på Reinskloster og drev dette i flere år.  Det gjorde hun med fortjeneste – men også med menneskelighet, som da hun tok vare på Peter Moræus, «Lectors Tiener, Amanuensis, eller begge Dele[xiv]» for misjonæren      Thomas von Westen hvis prosjekt var å omvende Samene. Efter mange års strev i von Westens tjeneste endte han på eller ved Reinskloster:

«Gud forlod dog ei Noræum i Alderdommen; thi han blev han blev underholdet af medlidenhet mange år, overmaade got, af Frue Sara Hammond, Enke efter Assessor Horneman, Herre til Reenskloster i Trondhiems Stift. De sidste 20 Aar han levede, var Hukommelsen saa aftaget, at alle Spørgsmaale angaaende Lector besvaredes allene med Øines og Hænders Opløftelse til Himlen, dybeste Suk og Sorriges bitre Taarer[xv]».

Om Anne Helenes mor var et varmt menneske, ble det likevel å gifte seg. Det skjedde da hun var rundt 21 år gammel. Den utvalgte, brudgommen, var Poul Rogert.

Rogert var en seks år eldre offiser, men selv Ovenstad[xvi] har lite å fortelle om ham:

        «Rogert, Poul. – Sønn av kanselliråd Rogert og hustru Else. – Krigskomm. i det Trondhjemske distrikt og bokholder for de 3 Trondhj. nasj. inf.regt-ers «Lægs Cassa» 16/2 1752. – Krigsråd. – Eide og bebodde gården Rossvold på Strinda. – Død mandag 23/9 1771 i Trondhjem. – Gift med Anna Elen Horneman, datter av assessor Henrich Ebbesn Hornemann til Reinskloster gods i Riss og Sara Johannesdatter Hammond».

Anne Helene og Poul giftet seg i Rissa, og ble – efter kongelig tillatelse – viet[xvii] hjemme i huset 10 oktober 1752.

Paret bosatte seg i Trondhjem, der første barn – en pike – kom til verden høsten 1753. Sara ble døpt[xviii] i Vår Frue Kirke 30 oktober. Fadrene hennes var Hr Stiftamtmands Frue Rantzows; Frue Susanna Coldevin; Jomfru Sophia Horneman; Her General Lieut. Frøllig; og Hr Gen: Major Mangelsen.

Året efter ble det en gutt, Andreas: det var han som skulle bli Eidsvoldsmann. Han så dagens lys utpå høsten 1754 og ble døpt[xix] 18 november dette året. Fadrene hans var Frue Etats Raadinde Schiøller; Mad Martha Bilsøe; Mad Herr Lars Lunds; Stiftamtmand Rantzau; Cancellie Raad Henrich Angel; og Herr Niels Tønder.

Tredje barn var, igjen, en gutt. Henrich meldte sin ankomst tidlig i 1756 og ble døpt[xx] 12 februar det året. Fadrene var Frue Etatz Raadinde Sum; Frue Wides; Jomfru Tønder; Capitain Johan Hamand; og Assessor Horneman.

Og, neste barn, en pike – fikk navnet Else Sophie. Hun ble døpt[xxi] i Vor Frue 18 september 1757. Fadrene hennes var Frue Cancellie Raadinde Arentz; Jomfrue Margrethe Kierstin Tønder; Jomfr: Plade; Obriste Harboe; Cancellie Raad Must; og Lorens Angell.

Nest sist: sønnen Ebbe Carstensen. Han ble døpt[xxii] 12 desember 1758. Denne gangen var fadrene Provstinde Hornemans; Jomfr: Wides; Jomfr: Horneman; Gener. Maj. von Krogen; Etats Raad Suhm; og Fleggel Adiutant Rosenkrantz.

Yngstemann i denne flokken var Christian. Han kom til verden helt i begynnelsen av 1760 og ble døpt[xxiii] 17 januar. Til ham valgte man fadrene Frue Etats Raad Mølmans; Mad: Lorentz Angels; Hr Obriste Winther; Justice Raad Gert Horneman; og Sr Friedlieb.

I løpet av de neste årene skaffet Paul og Anne Helene seg eiendommen Rossvoll i Børsa, omkring 30 kilometer sydvest for Trondhjem. Om de flyttet dit eller bare var der periodevis er ikke helt klart: de hadde en bolig i Trondhjem også.

Litt feil er det i det som følger[xxiv], men det gir et inntrykk av de omgivelsene Anne Helene kom til å leve i, noe av tiden:

«I 1760 ble Paul Rogert eier av Rossvoll og Lundene da han giftet seg inn i Hornemannfamilien. Han kjøpte tittelen «Krigsråd» av den dansk-norske kongen.

Han bygde da en stuebygning på 8,5×21 m nær den gamle raskanten. Den var bredere enn de vanlige trønderlånene som begynte å komme etter at arktitekt Cicignon kom til Trondheim etter brannen i 1681.

Det var kjeller under hele huset med bred trappoppgang til annen etasje som hadde full høyde.

Men flottest utformet var ildstedene i alle 3 stuer med kunstnerisk utformet brannmurer.

Kjøkkene var bare beregnet på koking og steiking, og maten ble sendt inn i storstua gjennom ei luke i veggen.

Storstua måler over 50 m2.

Paul Rogert anla også hage etter engelsk mønster».

I 1762[xxv] finner man Anne Helene og mannen – begge nevnt som «Selv Ejer» – på Rosvold i Strinda og Selbu Fogderi. Ingen av sønnene er nevnt, men tre piker av litt uklar status: Elen Evensdatter; Guru; og andre: Den første er «Andre havende hos sig», de to andre det samme, men med ordet «datter» tilføyet. Disse tre kan være knyttet til «Husmænd og inderster mann» Arnt Evensen, konen Randi og deres, antagelige, sønn Even.

Anne Helene ble enke ganske ung, da Paul døde, bare 46 år gammel – sies[xxvi] det: noen begravelse er ikke funnet, men fant antageligvis sted førmidten av oktober 1771, siden skiftekommisjonærer kunne oppnevnes 26 den måneden.

En av de første utfordringene Anne Helene stod overfor efter mannens død var skiftet efter ham. Dette ble kunngjort i avisen[xxvii] i november samme år:

«Bekjendtgjørelse

        Under 26de Passato haver hans Kongelige Majestet allernaadigst behaget, at udnævne os til Skifte-Commissairer udi Stervboet efter afgangne Krigs-Raad og Krigs-Commissaire Poul Rogert, som vi hermed ikke vil undlade til vedkommende Creditorers og Debitorers Underretning at bkiendtgjøre, paa det de sig til os med deres Beviisligheder og Fordringer kunde adessere. Tronhjem den 8de Novbr. 1771.

General Auditeur og                      Krigsraad og Regiments
Qvarteermester ved det                Qvarteermester ved
2det Tronhjemske                        Nordenfjeldske Nationale
Infanterie Regimente                    Dragoner-Regimente»

 

Som svært vanlig på denne tiden, ble boet gjort opp i rede penger efter at eiendelene var auksjonert bort, også dette ble avertert[xxviii]:

        «Skifte-Commissarierne efter afg. Krigs-Raad og Krigs-Commissaire Rogert, lader herved bekiendtgjøre, at Mandagen den 3die Febr. førstkommende Klokken 2 Eftermiddag, bliver til Auction Anden Gang opbudne, saavel Stervboets Gaard Rosvold, beliggende i Børsens Tinglaug, som Stervboets Vaanegaard her i Tronhjem, og endeligen bliver den 12te ejusdem paa samme Tiid og Sted til Tredie Gangs Auction opbuden, og om convenable Bud skeer, bortsolgte forbemelte Gaarder, da Auctions-Conditionerne paa Steder vorder bekiendtgjorde».

Anne Helene selv levet ikke svært lenge efter dette – hun gikk visst[xxix] bort i begynnelsen av september 1773 – men heller ikke hennes begravelse er funnet i kirkebøkene.


[i] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 646/L0603: Ministerialbok nr. 646A01, 1700-1734, s. 64
[iii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 646/L0603: Ministerialbok nr. 646A01, 1700-1734, s. 56
[iv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 646/L0603: Ministerialbok nr. 646A01, 1700-1734, s. 68
[vi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 646/L0604: Ministerialbok nr. 646A02, 1735-1750, s. 6-7
[vii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 646/L0604: Ministerialbok nr. 646A02, 1735-1750, s. 38-39,
[viii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 646/L0604: Ministerialbok nr. 646A02, 1735-1750, s. 50-51
[ix] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 646/L0604: Ministerialbok nr. 646A02, 1735-1750, s. 62-63
[x] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 646/L0604: Ministerialbok nr. 646A02, 1735-1750, s. 84-85
[xi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 646/L0604: Ministerialbok nr. 646A02, 1735-1750, s. 100-101
[xii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 646/L0604: Ministerialbok nr. 646A02, 1735-1750, s. 112-113
[xiii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 646/L0604: Ministerialbok nr. 646A02, 1735-1750, s. 220-221
[xiv] Hammond, Hans; Den Nordiske Missions-Historie i Nordlandene, Finmarken og Trundhiems Amt til Lappers og Finners Omvendelse, fra første Begyndelse indtil hen udi Aaret 1727, da Lappernes og Finnernes Apostel Thomas von Westen S.S. Theologiae Lector, Notarius Capituli i Trundhiem og Collegii Missionis Vicarius, døde, tilligemed denne udødelige Mands Levnetsbeskrivelse, samt Anhang om de første Missionariis og andre Missionens Medhielpere; Gyldendals Forlag (København); Trykt paa Gyldendals Forlag, 1787; p 620, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017020229002
[xv] Hammond, Hans; Den Nordiske Missions-Historie i Nordlandene, Finmarken og Trundhiems Amt til Lappers og Finners Omvendelse, fra første Begyndelse indtil hen udi Aaret 1727, da Lappernes og Finnernes Apostel Thomas von Westen S.S. Theologiae Lector, Notarius Capituli i Trundhiem og Collegii Missionis Vicarius, døde, tilligemed denne udødelige Mands Levnetsbeskrivelse, samt Anhang om de første Missionariis og andre Missionens Medhielpere; Gyldendals Forlag (København); Trykt paa Gyldendals Forlag, 1787; pp 620-621, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017020229002
[xvi] Olai Ovenstad; Militærbiografer Den norske hærs officerer 1628-1814 (Bind II: I-Ø samt Tillegg A-Ø), p 315/626, http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.html
[xvii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 646/L0605: Ministerialbok nr. 646A03, 1751-1790, s. 28-29
[xviii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0103: Ministerialbok nr. 602A01, 1732-1774, s. 54
[xix] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0103: Ministerialbok nr. 602A01, 1732-1774, s. 57
[xx] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0103: Ministerialbok nr. 602A01, 1732-1774, s. 61
[xxi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0103: Ministerialbok nr. 602A01, 1732-1774, s. 65
[xxii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0103: Ministerialbok nr. 602A01, 1732-1774, s. 70
[xxiii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0103: Ministerialbok nr. 602A01, 1732-1774, s. 73
[xxiv] Ribe, Ottar; Rossvoll gård i Børsa og erkebiskop Øystein Erlendsson; Skaun kommune ved tusenårskomitéen, 2000; p 10; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015062408192
[xxv] Rentekammeret, ROA, Skattevesen, nr. 20.2: Ekstraskatt 1762, Strinda og Selbu fogderi, 1763; https://www.digitalarkivet.no/view/124/pm00000000009096
[xxvii] Trondhiems allene kongelige privilegerede Addresse-Contoirs Efterretninger; 08.11.1771; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tronhjemsadressecontoirs_null_null_17711108_5_45_1
[xxviii] Tronhiems allene kongelige privilegerede Addresse-Contoirs Efterretninger; 31.01.1772; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tronhjemsadressecontoirs_null_null_17720131_6_5_1