xlvii Charlotte Sophie Resen

Charlotte Sophie ble født 21 november 1729 og hjemmedøpt. Dåpen[i] ble bekreftet – eller som det er skrevet, «publicerit», i Rolfsteds Kirke – omtrent midt på Fyn – 28 desember samme år. Da ble barnet båret av Høyvelbaarne Frue Ober Krigs Secretaire Just von Körbitz Hellerup, mens fadrene var Velbaarne Frøchen Johanna Sophia von Körbits;  til Hellerup; Fuldmægtigen Monsr Anders Nielsen Bentz, Hellerup; Fuldmægtigerne ved Rafnholt, Monsr Christian Carl Gerdes; og Bertel Nielsen Bentz.

Foreldrene var Degnen Poul Resen[ii] i Rolfstedts sogn og han kone, Margrethe Susanne Brechholt. En «degn» var på denne tiden en assistent for presten – noen ganger mer, noen ganger mindre, enn en klokker – engasjert i kirkelige handlinger, men mye i undervisning og administrativt arbeid.

Charlotte Sophie giftet seg først da hun var midt i tredve-årene, i 1765. Hennes – den – utvalgte var Hans Severin Steenstrup, en åtte år yngre mann fra Svindinge, en knapp times reise sydover i retning Svendborg helt syd på øyen. Han var sønn av en godseier som hadde Kjeldkær, og skulle selv kom til å overta denne eiendommen.

Ved bryllupet var, imidlertid, Hans Severin forvalter ved Engelsholm i Jylland – mellom vejle og Billund – et gods eiet, på denne tiden av Christen Linde, svigersønn av den forrige eieren, Gerhard Hansen de Lichtenberg.

Vielsen[iii] fant sted i Rolfsted 6 juli 1765, og i henhold til kongelig bevilling, uten forutgående trolovelse og lysning.

Paret slo seg ned i Nørup sogn: landsbyen ved det navn ligger en halvtimes spasertur fra Engelsholm slott. Det var der, knapt et år efter, at Charlotte Sophie fødte sitt første barn – en gutt.

Gerth kom til verden tidlig på sommeren 1766 og ble hjemmedøpt 18 juni det året. Dåpen[iv] ble stadfestet i Nørup Kirke – den tilhørte vel på denne tiden Engelsholm – 22 juni. Innførselen i kirkeboken viser at familien hadde tilhold i Røding Mølle – hvor nå det var. Likeså er det usikkert om Frue Linde – som nevnes her – forestod hjemmedåpen eller bar barnet i kirken. Noen flere fadre er ikke nevnt.

Neste barn var en pike: Gedske så dagens 10 juli 1768 og ble hjemmedøpt. Dåpen[v] ble stadfestet i Nørup Kirke 20 juli.

Året efter overtok Charlotte Sophies far Kjeldkær, og satte opp den hovedbygningen som skulle bestå til 1990, da den brant ned, og der hun altså tilbrakte barndom og ungdom:

Eiendommen er beskrevet[vi] – uten dato, men tydeligvis rundt 100 år senere, gitt innholdet – i et verk fra annen halvdel av attenhundretallet, om Kongeriket Danmark:

«Hovedgaarden Kjeldkær har 23 ½ Td H., 404 Td. Ld., hvoraf 40 Eng, 60 Skov, 4 Mose, 50 til 5 Livfæstesteder, Resten Ager; desuden 5 Huse; ved Gaarden en Vand-mølle, et Teglverk og et Cementstøberi»

Mot slutten av året, på Kjeldkær, meldte sønnen Hans Resen sin ankomst: det skjedde julaften 1770. Hans ble døpt[vii] i Bredsten Kirke – fire-fem kilometer fra hjemmet – 8 januar 1770. Da ble han båret av Majorinde Lutticau til Haraldskiær; fadrene var Hr Nellemann til Leeerbech; Hr Steenstrup i Nørup; Hr Bredstrup; Hr Holm; og Frue Kammer Raad Just Duus.

Og, knappe to år senere, Paul: han ble født 10 desember 1772 og hjemmedøpt: det var han som skulle bli Eidsvoldsmann. Dåpen[viii] ble bekreftet i kirken 10 januar 1773. Han ble holdt over dåpen av «Høy og Velbaaren Hr Generalkrigskomm. salvede Hielmencrones Frue paa Engelsholm»: den tidligere forvalteren hadde sin tidligere slottsfrue på besøk. Fadrene var Velædle Hr Nellemann paa Leerbech; Velædle Hr Pastor Hevnstrup i Nørup; og Velædle Provstinde Brestrup fra Nørre Wilstrup.

Hvordan Charlotte Sophie levet de neste årene er det ikke mulig, med de kildene som er til disposisjon, å følge i noen detalj: man må tro at hun fylte sine plikter som herregårdsfrue, om enn på en relativt liten slik. Det må ha vært selskapelig, familie, tjenerskap, slekt, dyrene, venner og menighet – og, naturligvis, barna, inntil de var gamle nok til å bli noen annens ansvar.

Uansett, det ska[ix]l ha vært adskillig flere barn: Hans Leonhard; Karen Katrhine Kristine; Henriette Mathia; Herman; og Charlotte Sophie: hvornår disse kom til verden eller hvor virkelige de var er vanskelig å slå fast: det som er sikkert er at i 1787 var det kun Gedske, nå 19 år gammel, som bodde hjemme.

Dette går frem av folketellingen av 1787[x], og der finner man også en bredere fremstilling av husstanden på den tiden.

Mannen nevnes som Severin Steenstrup, 50 år gammel,» proprietær og landvæsenskommissær». Charlotte Sophie er eldre, og «madmoder», mens Gedske er, simpelthen, datter. Der var to «logerende» – de kan vel ha vært en slags assistentet for mannen: Lars Amnitsbøl og Niels Frick, begge 26 år gamle og begge knyttet til «Landvæsenet».  

I tillegg finner man en hel mengde tjenestefolk: en stuepike og en kokkepike, kanskje en bryggepike, i huset; to malkepiger, en hønsepige; møllersvend, kudsk og staldkar – han var også «national soldat»; en «arbejsdskarl» som tillike var «national rytter». Med samt to «røgtere» og en gårdsdreng – til sammen 15 mennesker foruten kjernefamilien: Charlotte Sophie hadde nok adskillig nok å foreta seg!

Charlotte Sophie levet i 10 år efter denne folketellingen og sies[xi] å ha gått bort 8 juli 1797 – men begravelsen er ikke funnet. At mannen, samme år, solgte godset til sin svogersønn og derefter flyttet vekk er vel en bekreftelse på at året er riktig.


[ii] «Efter en uttalelse i stiftprost Hans Resen Steenstrups selvbiografi, skrevet i 1826, skulle hans morfar, degnen Poul Resen, ha vært den sidste mannlige ætling av de berömte sjællandske biskoper hans Poulsen Resen (1561 – 1638) og dennes sönn Hans Hansen Resen (1596 – 1653).
Denne tradisjon har imidlertid vist seg å være feilaktig, idet senere undersökelser har vist at degnen Poul Resen var en sönnesönns sönn av en bror av den förste biskop Resen»: se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I12916&tree=2
[vi] J. P. Trap; Kongeriget Danmark / 3. Udgave 5. Bind: Aarhus, Vejle, Ringkjøbing, Ribe og Færø Amter samt Supplement og Stedregister / pp 383-384; http://runeberg.org/trap/3-5/0407.html og http://runeberg.org/trap/3-5/0408.html
[vii] Bredsten Sogn, Enesteministerialbog 1756-1773; p 23/68; https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17121892#160511,26977462
[viii] Bredsten Sogn, Enesteministerialbog 1756-1773, p 25/68, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17121892#160511,26977464
[x] Vejle, Tørrild, Bredsten, Keldkier hovedgård og Mølle ??, FT-1787, A3321; http://ddd.dda.dk/asp/alle_opl.asp