αε Drude Marie Nielsdatter Koren

Drude Marie var tredje barn og første pike i sin familie. Hun meldte sin ankomst senvinteren 1748 og ble døpt[i] 30 mars det året. Siden hun var familiens første pike, fikk hun navn efter farmoren. Fadrene hennes var Frue Anna Kierstina Leth; Mad Giertrud, Sal Peter Korens; Mad Birthe Margrete Kramer; Jan Kristie; og Adolph Thanch.

Foreldrene var kjøpmannen Niels Koren og hans kone, Kierstine Theting. De hadde giftet seg åtte år tidligere. Vielsen[ii] fant sted «i Huuset» 19 januar 1745, under Domkirkens autoritet.

Førte barn av dette ekteskapet var en gutt. Johan ble født utpå året 1745 og døpt[iii] i Nykirken 3 november. Fadrene var Mad Drude Maria Smid, Sal Hr Johan Korns; Mad: Sara Koren, Sal Hr Jesp Omsens; Sr Hans Rødberg; Sr Wilhelm Theting; og Monsr: Wilhelm Frimann Koren.

Nestemann var også en gutt: Ulrich Wilhelm kom til verden våren 1747 og ble døpt[iv] 8 april. Denne gangen var fadrene Mad Theting; Jomfr Else Koren; Monsr: David Bröcher; Sr: Jan Christian Sanman; og Jan Omsen.

Drude Maria nevnes ikke oftere, bortsett fra som en tilsynelatende aleneboende og ugift kvinne i Bergen i forbindelse med ekstraskatten i 1762[v]. Men da var hun selv bare 14 år gammel, så det dreier seg nok om en navne-søster.

Antagelig døde Drude Maria som liten eller ganske ung, før 1767 da en annen søster fikk samme navnet[vi]. Men noen begravelse er ikke funnet.


[i] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 222
[ii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0007: Ministerialbok nr. A 7, 1725-1826, s. 44-45
[iii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 209
[iv] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 217
[v] Byregnskap, nr. 365.1, Bergen, 1762: Ekstraskatt 1762; https://www.digitalarkivet.no/view/124/pt00000000191467
[vi] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1758-1789, s. 110-111