αζ Regine Nielsdatter Koren

Regine ble født henimot slutten av 1751, kanskje i romjulen, og døpt[i] 10 januar 1752. Regines fadre var Elisabeth, sal Christ Sanmands; Jomfr Drude Koren; Jomfr Helena Bessel; Monsr Johan Christopher Koren; Mr Willum Koren.

Foreldrene var kjøpmannen Niels Koren og hans kone, Kierstine Theting. De hadde giftet seg åtte år tidligere. Vielsen[ii] fant sted «i Huuset» 19 januar 1745, under Domkirkens autoritet.

Førte barn av dette ekteskapet var en gutt. Johan ble født utpå året 1745 og døpt[iii] i Nykirken 3 november. Fadrene var Mad Drude Maria Smid, Sal Hr Johan Korns; Mad: Sara Koren, Sal Hr Jesp Omsens; Sr Hans Rødberg; Sr Wilhelm Theting; og Monsr: Wilhelm Frimann Koren.

Nestemann var også en gutt: Ulrich Wilhelm kom til verden våren 1747 og ble døpt[iv] 8 april. Denne gangen var fadrene Mad Theting; Jomfr Else Koren; Monsr: David Bröcher; Sr: Jan Christian Sanman; og Jan Omsen.

Tredje barn ble en pike. Hun meldte sin ankomst senvinteren 1748 og ble døpt[v] 30 mars det året. Siden hun var familiens første pike, fikk hun navn efter farmoren og ble hetende Drude Maria. Fadrene hennes var Frue Anna Kierstina Leth; Mad Giertrud, Sal Peter Korens; Mad Birthe Margrete Kramer; Jan Kristie; og Adolph Thanch.

Drude døde muligens som liten eller ung, for en annen datter får samme navn mange år senere – men noen begravelse er ikke funnet.

Så ble det en gutt igjen da Georg Friderich så dagens lys senvinteren 1750. Han ble døpt[vi] 20 februar det året, og hadde fadrene Mad: Elsebe Rødberg; Ane Maria Pogenberg Randulf; Hr Krigs Commissarius Mathias Dahl; Hr Wilhelm Smidt; Monsr Claus Wilhelm Koren.

Georg Friderich døde antageligvis som ganske liten, for en annen gutt får samme navn noen år senere, men noen begravelse er ikke funnet i kirkeboken for Nykirken.

Så var det altså Regines tur, og efter henne flere andre barn. Halvannet år efter henne selv fulgte Magdalene – eller Mallene, som det er skrevet i kirkeboken – som kom til verden i Bergen og ble døpt[vii] i Nykirken – den som brant ned i 1756 – 12 juni 1753. Fadrene hennes var Frue Dorthe Cathrine Bull; Mad: Ana Danielsen; Jomfrue Kierstine Koren; Hr Assessor Johan Laussen; og Seignr Friderich Keutzel.

Georg Friderich med navn efter sin avdøde storebror. Denne gutten – altså Magdalenas lillebror – så dagens lys tidlig på høsten 1754 og ble døpt[viii] 27 september det året. Denne gangen var fadrene Frue Else Mouritzen; Jomfr Karen Margrete Randulf; Commerce Raad Morten Olsen; Sr Herman Kramer; og Sr Jacob von Erpecom.

Dernest ble det en pike, Maren Christina. Hun ble døpt[ix] 3 desember 1755 i nærvær av fadrene Frue Ane Maria Laussen; Mad Abel Kiestine Lahusen; Jomfr Sara Cornelia Koren; Sr Wilhelm Theting; og Monsr Peter Omssen.

Om familien flyttet, eller om det var andre grunner til skifte av kirke er ikke kjent, men Else Elisabeth, den neste datteren, ble døpt[x] i Domkirken i Bergen 14 mars 1761. Fadrene var Hr Friderich Arents; Hr Japhet Heggelund; Rebecca Kirstine Koren [?]; Engel Marie Christie; og Regina Teting.

Året efter, tidlig på våren, kom Edvard Christie til verden. Han ble døpt[xi] i Domkirken 8 april 1762 og fikk da fadrene Assessor Jörgen Bröcher; Anders Dischingthun; Olaus Peter Koren; Anne Weiner; og Anne Astrups.

Drøye to år senere kom familiens stolthet: Arnoldus von Westen Sylow, den senere Eidsvoldsmannen, ble døpt[xii] 29 juli 1764. Fadrene var Rebecca, Sal Hr Sylows; Inger Margrethe Tetings; General Auditeur Harrier Siemens Heiberg; Hr Johan Plate Bruun; og Wilhelm Schmidt.

Så fulgte Wilhelm Friman – han ble døpt[xiii] 8 desember 1765. Denne guttens fadre ble Frue Anne Christine Leth, née Smed; Jfr Drude Koren; Hr Jörgen Viggers; Hans Pavel; og Henrich Christie.

Drude Marie, den eldste av søstrene i familien, var altså kanskje i live i 1765, men to år senere var hun ganske sikkert død – for da ble en annen pike gitt samme navn. Noen begravelse er ikke funnet.

Drude Marie – den yngre – ble døpt[xiv] 22 mars 1767. Foreldrene valgte denne gangen fadrene Jfr Drude Marie Koren; Jfr Kierumgaard; Lector Arentz; Hr Clemens Schmidt; og Johan Koren.

Så kanskje det fantes annen Drude Marie i familien? Man finner en Jfr Drue Maria Korn nevnt i forbindelse med ekstraskatten i 1762[xv] i Bergen, og det kan se ut som hun bor for seg selv, men uten ytterligere opplysninger er det vanskelig å dømme.

Helt til slutt ble det en gutt igjen. Han ble døpt[xvi] 28 mai 1769 og fikk da navnet Christian Nicolai og fadrene Frøchen Edel Arentz; Margrethe Bull; Justice Raad Lyder Schulz; Justice Raad Rodahl [?]; og Johan Wallace.

Samme år ble Regine konfirmert[xvii] i Domkirken av Hr Wiggers. Det skjedde 19 søndag efter trefoldighet eller 1 oktober 1769. Hun er ført opp som den første av tre piker, og med bare én gutt var kullet lite: fire ungdommer.

Regines far døde i 1785 og ble begravet[xviii] på «Muuralmending under Stolene» 6 juli det året. Han var 66 år gammel.

Regine giftet seg visst aldri, og da hun var bare omkring 33 år gammel, i 1785, døde hun. Hun ble, som sin far, visstnok[xix] begravet «paa Muuralm. under stolene i kirken ringet s.»


[i] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 244
[ii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0007: Ministerialbok nr. A 7, 1725-1826, s. 44-45
[iii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 209
[iv] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 217
[v] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 222
[vi] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 233
[vii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 253
[viii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 260
[ix] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 267
[x] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1758-1789, s. 36-37
[xi] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1758-1789, s. 50-51
[xii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1758-1789, s. 76-77
[xiii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1758-1789, s. 94-95
[xiv] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1758-1789, s. 110-111
[xv] Byregnskap, nr. 365.1, Bergen, 1762: Ekstraskatt 1762; https://www.digitalarkivet.no/view/124/pt00000000191467
[xvi] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1758-1789, s. 134-135
[xvii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1763-1820, s. 5
[xviii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0009: Ministerialbok nr. A 9, 1776-1821, s. 7
[xix] Ministerialbok for Domkirken prestegjeld 1776-1821 (1301M1); https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000445643