ακ Drude Marie Nielsdatter Koren

Drude Marie – den yngre, for det hadde vært en pike av samme navn tidligere – ble døpt[i] 22 mars 1767. Foreldrene valgte denne gangen fadrene Jfr Drude Marie Koren; Jfr Kierumgaard; Lector Arentz; Hr Clemens Schmidt; og Johan Koren.

Foreldrene var kjøpmannen Niels Koren og hans kone, Kierstine Theting. De hadde giftet seg åtte år tidligere. Vielsen[ii] fant sted «i Huuset» 19 januar 1745, under Domkirkens autoritet.

Første barn av dette ekteskapet var en gutt. Johan ble født utpå året 1745 og døpt[iii] i Nykirken 3 november. Fadrene var Mad Drude Maria Smid, Sal Hr Johan Korns; Mad: Sara Koren, Sal Hr Jesp Omsens; Sr Hans Rødberg; Sr Wilhelm Theting; og Monsr: Wilhelm Frimann Koren.

Nestemann var også en gutt: Ulrich Wilhelm kom til verden våren 1747 og ble døpt[iv] 8 april. Denne gangen var fadrene Mad Theting; Jomfr Else Koren; Monsr: David Bröcher; Sr: Jan Christian Sanman; og Jan Omsen.

Tredje barn ble en pike. Hun meldte sin ankomst senvinteren 1748 og ble døpt[v] 30 mars det året. Siden hun var familiens første pike, fikk hun navn efter farmoren og ble hetende Drude Maria. Fadrene hennes var Frue Anna Kierstina Leth; Mad Giertrud, Sal Peter Korens; Mad Birthe Margrete Kramer; Jan Kristie; og Adolph Thanch.

Drude døde muligens som liten eller ung, for en annen datter får samme navn mange år senere – men noen begravelse er ikke funnet.

Så ble det en gutt igjen da Georg Friderich så dagens lys senvinteren 1750. Han ble døpt[vi] 20 februar det året, og hadde fadrene Mad: Elsebe Rødberg; Ane Maria Pogenberg Randulf; Hr Krigs Commissarius Mathias Dahl; Hr Wilhelm Smidt; Monsr Claus Wilhelm Koren.

Georg Friderich døde antageligvis som ganske liten, for en annen gutt får samme navn noen år senere, men noen begravelse er ikke funnet i kirkeboken for Nykirken.

Dernest fikk de en pike, Regine. Hun ble født henimot slutten av 1751, kanskje i romjulen, og døpt[vii] 10 januar 1752. Regines fadre var Elisabeth sal Christ Sanmands; Jomfr Drude Koren; Jomfr Helena Bessel; Monsr Johan Christopher Koren; Mr Willum Koren.

Halvannet år efter dette fulgte Magdalene – eller Mallene, som det er skrevet i kirkeboken – som kom til verden i Bergen og ble døpt[viii] i Nykirken – den som brant ned i 1756 – 12 juni 1753. Fadrene hennes var Frue Dorthe Cathrine Bull; Mad: Ana Danielsen; Jomfrue Kierstine Koren; Hr Assessor Johan Laussen; og Seignr Friderich Keutzel.

Efter Magdalene var det Georg Friderich med navn efter sin avdøde storebror. Denne gutten så dagens lys tidlig på høsten 1754 og ble døpt[ix] 27 september det året. Denne gangen var fadrene Frue Else Mouritzen; Jomfr Karen Margrete Randulf; Commerce Raad Morten Olsen; Sr Herman Kramer; og Sr Jacob von Erpecom.

Maren Christina ble døpt[x] 3 desember 1755 i nærvær av fadrene Frue Ane Maria Laussen; Mad Abel Kiestine Lahusen; Jomfr Sara Cornelia Koren; Sr Wilhelm Theting; og Monsr Peter Omssen.

Else Elisabeth ble døpt[xi] i Domkirken i Bergen 14 mars 1761. Fadrene var Hr Friderich Arents; Hr Japhet Heggelund; Rebecca Kirstine Koren [?]; Engel Marie Christie; og Regina Teting. Om familien var flyttet, eller om det fantes andre grunner til skifte av kirke er ikke kjent: alle de tidligere barna var døpt i Nykirken.

Året efter, tidlig på våren, kom Edvard Christie til verden. Han ble døpt[xii] i Domkirken 8 april 1762 og fikk da fadrene Assessor Jörgen Bröcher; Anders Dischingthun; Olaus Peter Koren; Anne Weiner; og Anne Astrups.

Drøye to år senere kom familiens stolthet: Arnoldus von Westen Sylow, den senere Eidsvoldsmannen, ble døpt[xiii] 29 juli 1764. Fadrene var Rebecca, Sal Hr Sylows; Inger Margrethe Tetings; General Auditeur Harrier Siemens Heiberg; Hr Johan Plate Bruun; og Wilhelm Schmidt.

Så fulgte Wilhelm Friman – han ble døpt[xiv] 8 desember 1765. Denne guttens fadre ble Frue Anne Christine Leth, née Smed; Jfr Drude Koren; Hr Jörgen Viggers; Hans Pavel; og Henrich Christie.

Og, altså, Drude, men hun gikk bort som ganske ung. Drude Marie Koren døde sent på høsten 1779 og ble begravet[xv] på Domkirkens Kirkegård 29 november dette året. Hun ble 12 år gammel.


[i] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1758-1789, s. 110-111
[ii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0007: Ministerialbok nr. A 7, 1725-1826, s. 44-45
[iii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 209
[iv] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 217
[v] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 222
[vi] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 233
[vii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 244
[viii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 253
[ix] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 260
[x] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 267
[xi] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1758-1789, s. 36-37
[xii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1758-1789, s. 50-51
[xiii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1758-1789, s. 76-77
[xiv] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1758-1789, s. 94-95
[xv] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0009: Ministerialbok nr. A 9, 1776-1821, s. 4