αξ Petronelle Jersin

Verket[i] om Bergens Stifts prester nevner Petronelle som siste barn av Vosse-presten Jacob Christian Jersin, opprinnelig fra Luster, og Elisabeth Marie Lem, og de var blitt gift i Leikanger, hennes hjembygd. Som sponsorer hadde de Hr Capitain de Heiberg og Hr Niels Knagenhielm. Vielsen[ii] fant sted i Fresvig 2 april 1766. Men samme verk nevner ikke hvilket år hun var født.

Samme sted fortelles det at Petronelle levet kun i kort tid – og kanskje det er derfor at det ikke er lykkes å finne hverken dåp eller begravelse i kirkeboken.


[i] Lampe, Johan Fredrik; Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen : biografiske Efterretninger. Samlede af Provst Johan Fredrik Lampe. Efter hans død udgivne af D. Thrap, Sognepræst. 1; Forlagt af Cammermeyers Boghandel, 1895; P 436; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009031003040
[ii] SAB, Leikanger Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 3, 1756-1770, s. 116