βμ Augusta Sophia Ernestina Løvenskiold

Augusta Sophia Ernestina kom til verden om høsten og ble døpt[i] 16 oktober 1794. Augustas fadre ble Kammerherrerinde Herman Løvenkiolds; Fr. Elsi Kirstine Deichmand; Jørgen Aalls Birgitte Wejen; Frøken Wilhelmine Løvenskiold; Auditeur Vessel; Pastor Friderich Blom; Pastor [NN] Vandal; Sergt. Jacob Aall; Jens Mul; og Kammerherre Møllerup.

Foreldrene var Benedicta Henricha Aal fra Porsgrunn og Kammerherre Severin Løvenskiold, sener eier av Fossum verk. De hadde antagelig giftet seg tidligere samme år – hun så vidt konfirmert, han 29 år gammel forretningsmann. Man kan man forestille seg at de to har møttes i et familieselskap, ting har skjedd, unge Severin har tatt ansvar – frivillig eller ikke – og piken flyttet til Fossum under svangerskapet, med ekteskap avtalt mellom fedrene. Hvis man spekulerer.  Bryllupet fulgte et par år senere.

Tre år senere fikk Benedicta og Severin sitt andre barn, en gutt. Han ble døpt[ii] Østre Porsgrunns Kirke «Dom Invocavit» eller Første Søndag i Faste – 16 februar[iii] – 1777, og fikk navn efter sin far, og ble hetende Severin. Det var han som skulle bli Eidsvoldsmann. Som fadre fikk han Cancellie Raad Løvenskiolds Frue Edel Margrethe; Madame Ambor Aalls; Jomfrue Constance Rasch; Cancellieraad Carl Deichmand; Herman Løvenskiold; Niels Aall; og Jacob Aall.

Neste barn lot vente på seg, men 4 februar 1783 ble sønnen Herman døpt[iv] i Østre Porsgrunn. Fadrene var Fransisca Margrethe Hagerup; Mad: Margrethe Aall; Frøken Deichmann; Kammerherre Moltke; Kammer Herre Herman v. Løvenskiold; Justitsraad Rosen; Cancellie Raad Bartholomeus v. Løvenskiold; og Nicolaj Benjamin Aall.

Margretha Friderica Sophie kom til verden tidlig i 1785 og ble døpt 27 januar det året i Østre Porsgrunn. Som fadre fikk hun Kammerherre Herman v. Løvenskiolds Frue Inger Deichmand; Justitsraad Rasches Frue Adelheit Maria Paulsen; Andrea Charlotte Løvenskiold; Obriste Deichmand; Kammer[…] Jacob v. Løvenskiold; Justitieraad Ejler Hagerup; Doctor Hans Møller; Ditlev Rasch; og «mig Jeremias Hagerup[v]».

Efter henne ble en gutt som fikk navnet Niels. Han ble døpt[vi] i Østre Porsgrunn 15 september 1789 og hadde, som fadre, Doctor Møllers Frue, Eleonora Hedevig Rasch; Kammer Herrerinde v: Løvenskiold; Caroline Rudaschine [?] [NN]; Jomf: Benedicta Aall; Stiftamtmand Georg v: Adeler; Hr von der Lippe; Hr Sorenskriver Eiler Nouss [?]; Hr Diderich v: Capelen; og Niels Aall.

Friderich Michael Frantz Wilhelm så dages lys året efter og ble døpt[vii] 2 søndag i advent, 5 desember[viii], 1790. Fadrene var Justisraadinde Rasch; Adelheid Maria Paulsen;Mad: Ane Rosine Nouss [?]; Inger Aall; Kammerherre Anthon B: Adeler; Sorenskriver Hans Thomas Lange; Jørgen Wright; Søren Rasch; og Jørgen Aall.

Dernest fulgte Carl Nicolaj Jacob. Han ble døpt[ix] 14 desember 1792. Denne gangen var fadrene General … Rasches Frue Else Løvenskiold; … Ane Kristine Holch; Jomf: Mariana Møller; Amtmand og Justitieraad Jonas Pettersen; Henrich Bruun; Ulrich v: Cappelen; og Jacob Wilhelm Rasch.

Morens tre siste barn var alle piker. Det begynte med Ernestine Charlotta, som ble født rundt nyttår 1792/93 og døpt[x] 15 januar 1793. Som fadre hadde hun Mad: Ambon Aall; Mad: Jørgen Wright; Jomfr: Angell; Kammerherre Herman von Løvenskiold; Jacob Rasch; Henrik [?] von Capelen; Simon Jørgensen; Jacob Aall junior; og Carl Møller.

Ernestine fikk ikke leve opp, men døde før hun var to år gammel, for neste høst fikk foreldrene neste datter, og hun fikk navnet «Ernestina» som ett av sine fornavn. Begravelsen[xi] fant sted 6 august 1794.

Augusta Sophia Ernestina kom altså til verden ikke så lenge efter og ble fulgt, helt til slutt, av Edel Severine Margrethe Henriette – Benedicta var nå 41 år gammel – som ble døpt[xii] 15 februar 1796. Fadrene var [NN] [Jacob] Løwenskiolds Frue Caroline Rudolphine Schubart; Søren Rasch’s Kone; Magdalena Charlotta [?] Løwenskiold; Jomfrue Constance Aall; Forvalterne Friderich og Margrethe [NN]holt; Jens Brun; og Giert Jynge; samt Kiøbmand Hans Chrystie; Capt: Christ…; og Christian Monrad.

I 1801[xiii] finner man Ernestina hos foreldrene, «Kammerherre og proprietair af 2de jernværker» Severin v. Løvenskiold og Benedicta Henrica Aall – henholdsvis 58 og 46 år gamle og bosatt i Østre Porsgrunn. Sammen med henne finner man flere andre barn: Niels Aall (12); Frid. Michael Wilhelm (11); Carl Nicolaj Jacob (10); og Henriette (5). Barna hadde en huslærer – «informator» – som het Christian Schanke, en 29 år gammel ungkar. Og der var også en «skriverkarl», 36 år gamle Christian Kraft. Og ikke færre enn 11 tjenestefolk, hvorav en også var soldat.

Ernestina burde vært konfirmert omkring 1809 eller så – men noe slikt er ikke funnet. Og, for den saks skyld, kan hun vel ha blitt sendt til Danmark, slik som søsteren Margrete Frederikke Sophie.

Men konfirmert ble hun nokså sikkert, for i 1812 opptrer hun som en av en elleve fadre for Jacobine Louise Juliane, datter av grosserer Ulrich v. Cappelen og hans kone, Benedicta Aall. Barnet var hjemmedøpt – dåpen[xiv] ble stadfestet i Østre Porsgrunn kirke – den ble totalskadet i en påsatt brann i 2011 – 3 mars 1812.

Senere samme år er hun fadder for Conradine, datter av Capt. Conrad Christopher van Deurs – moren er ikke nevnt – hun ble hjemmedøpt 15 mai 1812. Dåpen[xv] ble stadfestet i Østre Porsgrunns Kirke 20 november samme år.

Noen år senere mistet Ernestina sin mor: Benedicta Aall døde 21 august 1813, 57 år gammel. Hun fikk ikke oppleve de dramatiske begivenhetene i 1814. Benedicta ble begravet[xvi] fra Østre Porsgrunn Kirke 25 samme måned.

Neste gang man får et glimt av henne er ved folketellingen for Porsgrunn i 1815[xvii]: hun og søsteren Henriette, sammen med broren Carl, er de eneste barna som fremdeles er i barndomshjemmet. Der er også faren S. v. Løvenskiold, som nå er 72 år gammel. De har et tjenerskap på 12 personer – fire drenger; seks piger; en «Jomf Hushold» på 32, samt den 31 år gamle Juliane Wulframsdorf hvis rolle i husstanden er å være «mamesel»: hun er der vel for å se til Løvenskiold-døtrene og lære dem manerer.

Efter dette svinner Ernestine fra kildene, og sies[xviii] å ha gått bort 15 juli 1825 – men hvor er ikke nevnt og noen begravelse er ikke funnet.


[i] SAKO, Porsgrunn kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1764-1814, s. 196-197
[ii] SAKO, Porsgrunn kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1764-1814, s. 70-71
[iv] SAKO, Porsgrunn kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1764-1814, s. 102-103
[v] Prest i Porsgrunn fra 1763. Se Bastian Svendsen / Norsk Slektshistrisk Forening: Prestearkivet mikrofilm 1-2, p 158/342; http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_1_2/index.html
[vi] SAKO, Porsgrunn kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1764-1814, s. 152-153
[vii] SAKO, Porsgrunn kirkebøker , F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1764-1814, s. 160-161
[ix] SAKO, Porsgrunn kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1764-1814, s. 170-171
[x] SAKO, Porsgrunn kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1764-1814, s. 182-183
[xi] SAKO, Porsgrunn kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1764-1814, s. 194-195
[xii] SAKO, Porsgrunn kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1764-1814, s. 206-207
[xiii] Folketelling 1801 for 0805P Porsgrunn prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058302000111
[xiv] SAKO, Porsgrunn kirkebøker , F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1764-1814, s. 222-223
[xv] SAKO, Gjerpen kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1796-1814, s. 40
[xvi] SAKO, Porsgrunn kirkebøker , F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1764-1814, s. 322-323
[xvii] Folketelling 1815 for 0805P Porsgrunn prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01051202000109