βξ Else Marie Rosenkilde

Else Maria kom til verden i Stavanger og ble døpt[i] i Domkirken der 20 juni 1768. Hun ble båret til dåpen av Frue Valentinsen. Fadrene var Caitpain Frantzen; Laugmand Geelmuyden; Mad: Fr: Rosenkildes Hustrue; Jomfr: Anna Rosenkildes af Provst Hr Arentz.

Foreldrene var Børge Rosenkilde[ii], «Negotiant og Handelsmand i Stavanger» – en av byens mest fremstående borgere, og hans første kone, Karen Elisabeth Tanch. De hadde giftet[iii] seg i Rennesøy 1 september 1767.

Else Marias fødsel førte feil av sted for barnets mor: Karen Elisabeth døde i barselseng, bare 29 år gammel, og ble begravet[iv] 1 juli 1768.

Else Maria var altså en halvsøster av Peder Valentin, den senere Eidsvoldsmann – og de to traff hverandre aldri.

Else Marie fikk ikke leve opp. Hun døde, bare to år gammel, 27 juni 1770. Hun er ikke nevnt ved navn i kirkeboken; der står det[v] at

«Børge Rosenkildes Datter, 2 Aar gl., er nedsatt i Kirkens øverste aabne Begravelse Tiirsdagen den 3 Julii, og ringed for hende med Kirkens største Klokke».


[i] SAST, Domkirken sokneprestkontor, 30/30BB/L0004: Klokkerbok nr. B 4, 1752-1790, s. 103
[iii] SAST, Rennesøy sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1749-1771
[iv] SAST, Domkirken sokneprestkontor, 30/30BA/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1744-1788, s. 98
[v] SAST, Domkirken sokneprestkontor, 30/30BA/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1744-1788, s. 105