βψ Birgithe Marie Lembach

Birgithe Marie kom til verden i September 1741, men i mangel av kirkebøker kan man ikke belegge denne opplysningen spesielt godt.

Foreldrene var Lauritz Fabricius og hans første kone – hun het Birgitte Marie Christiansdatter Humble. De var blitt viet[i], av Mag: Hersleb, i Christianborg Slotskirke 1 april 1730. Laurtiz var, på denne tiden, allerede byfogd, og skulle senere bli Oberinspecteur for Grevskapet Laurvig: når han ble utnevnt som det første er ikke kjent, men det var før han giftet seg.

Paret bosatte seg i Larvik, der det ikke finnes kirkebøker med dåpshandlinger før rundt 1780. I Hedrum, som Larvik falt under til 1741, er det ingen slike frem til 1751. Dermed er det ingen førstehåndskilder tilgjengelig for barnas fødsel, hverken i Lauritz’ første ekteskap eller i det nest, med Sophie Magdalene.

I ekteskapet med Birgitte Marie var første barn Frederik Johan Ludvig, som skal være født – eller døpt – 7 mars 1731. Så fulgte Søren Christian 7 mars 1732; Ulrikke Eleonore Mørch i 1735; og Anna Helene i 1738.

Også barna i annet ekteskap kom til verden i Larvik og er, dermed, ikke å finne i noen kirkebøker – så, igjen, fra Geni: det ser litt pussig ut at det tok 13 år før første barn kom til verden.

Det var i 1753 at Antoinette Joachimine så dagens lys, fulgt av Ferdinand Christian i 1754. Så, 3 mars 1758, kom Jens Schow til verden – han som skulle bli Eidsvoldsmann 60 år senere.

Til slutt var det Lauritz, oppkalt efter faren – han kom til verden i 1760.

Året efter døde moren, Sophie Magdalene, bare 39 år gammel. Hun skal ha gått bort 11 juni 1761.

Lauritz, mannen, døde bare seks måneder senere: han gikk bort lille julaften samme år, 66 år gammel.

At faren døde er nokså sikkert – for det ble holdt skifte efter ham: registreringsforretningen[ii] er datert Larvik, 23 desember 1761. Det tok over ni år å avslutte skiftet – Fabricius var egentlig konkurs, og hadde ikke vært helt redelig i sin omgang med grevskapets penger – og opplysningene om arvingene er fra avslutningen, ikke åpningen, og datert 22 november 1770. Dermed er opplysningene om når Antoinette ble født noenlunde pålitelige.

I skifteregistreringen er det nevnt fjorten mennesker, utenom arvelater, i ulike roller, deriblandt en rekke barn – flere enn dem som er nevnt ovenfor. Sønnen Lars, født 1761, bor hos hos Hr: Fogden Lembach. Jver Brinch Fabricius hvis alder ikke er nevnt, bor antagelig i barndomshjemmet. Anthoneta Ioachimina er blitt 18 og bor hos hos Hr: Forvalter Knud Mørch. Datteren Birgitha Maria er i Drammen, mens Jens Schow antagelig er i barndomshjemmet: det som er notert er hos «Hr: Ober-Inspecteur Fabricius» – men det betyr antagelig hos den eldre broren av samme navn som har overtatt stilingen efter sin far. Ferdinand Christian er blitt 16, men bosted er ikke oppgitt. Datteren Anne Hellene er, som Antonetha, hos Hr Fogden Lembach i Drammen. Hvor datteren Ulrica Eleonora holder til eller hvor gammel hun er er ikke oppgitt. Sønnen Søren Christian er blitt Sogneprest til Nerstrands menighet. Og Friderich Ludvig er altså oberinspektør over Laurvigs Grevskab. Man får også vite at fogden Lembach, han i Drammen, er en svigersønn.

Akkurat når Birgithe Marie giftet seg med William Lembach, men det var nok omkring i tiden efter at foreldrene døde, men i fravær av kirkebøker er datoen vanskelig å slå fast.

Om William, hennes tilkommende, er ikke så mye funnet, men Leif Salicath skrev om ham i Digitalarkivets Brukerforum 1 oktober 2010[iii], og dr kommer det frem flere sider ved ham:

«Han var først gift 8.apr. 1758 på Norderhov med Margrethe Madsdatter Wiel 1738-1758 som døde i barsel en måned senere. Senere ble han gift før 1767 i Larvik (?) med Birgithe Marie Fabricius som han hadde disse barna med: Sophia Magdalene 1767- og tvillingene Elen Juel og Samuel 1772.

Jeg finner opplysninger om den i (2) nevnte kjøpmann Peder Bejlegaard i DIS Danmark  hvor det nevnes at Peder Christensen Bejlegaard (Beylegaard) var gift med Margrethe Lembach og hadde en sønn William.

Samuel Lembach (må være sønnen født i 1772) …  i Stavern i 1792 som fadder til Fabricius-barn (nest nederst på høyre side). Han sees ikke i ft1801 så han kan være i utlandet eller død da. Uansett må både han og Sophia Magdalene være død når moren dør i 1827».

Birgithe Marie og William hadde antagelig giftet seg adskillig før 1767, for de fikk barn i midten av 1761: antagelig var de allerede gift før hennes foreldre døde. Ha var på denne tiden fogd på Ringerike, og den første datteren, Margrete, ble døpt[iv] i Norderhov Kirke. Det skjedde 4 juli 1761. Fadrene var Chris de Seue; Hof Juncker Stochfleth; Sorenskriver Michelsen; Frue Rappe; og Frøken Stockfleth.

Familien ble ikke værende på Ringerike, for William ble efterhvert forflyttet. Deler av karrieren er nevnt i «Rentekammerets Norske Bestallinger[v]», altså utnevnelser:

«Lembach,   William, foged over Ringerike og Hallingdals                    fogderi i Akershus stift i avg. Iver Madsen Wiels sted 5 juli 1756.

–           William, hittil foged over Ringerikes og Hallingdals fogderi; foged i Hurum, Røken, Lier og eker samt Buskeruds fogderi i Akershus stift i avg. Eggert Madsen Fischers sted 2 jan. 1765. Konf. 23 sept. 1766».

Efter at de hadde flyttet fikk paret en datter til. Sophia Magdalena ble født sent om høsten 1767 og døpt[vi] i Bragernes eller[vii] Lier Kirke 2 desember det året. Fadrene var Hr Amtmand Fielstad; Ober Inspæcteur Fabricius; Johannes Arboe; Mad: Peteronelle, Gab: Smidts; og Jomfr Hellena Fabricius.

Fem år senere ble det tvillinger. Samuel og Elen Juul ble født 19 februar 1772 og døpt[viii] ti dager senere – skuddårsdagen – dette året. Denne gangen noterte presten lignende omstendigheter som for Samuel: «Tvilling Datteren Elen Juul, fød samme 19de, og af mig hjemmedøbt, hendes Daab confirmeret, da hun blev baaren af Sr Johannes Arboes Kjæriste paa Strømsøe; de øvrige Faddere:. Døpt av K: Krejdal Frogner».

Samuels[ix] fadre ble Jomfru E. M. Tidemand på Strømsøe; Herr Cancellie Raad Thams på Stoppen; Hr Peder Grønbek; Sr Kiøbmand Christian Astrup. Presten har lagt til: «Hr Foged Willem Lembaks tvilling Søn Samuel, fød den 19de, og hjemmedøbt af mig, hans Daab confirmeret, da han blev baaren af Herr Ober Auditeur Langes Frue paa Bragnæs, de øvrige faddere:. Døpt av K: Krejdal Frogner».

Elen Juul[x] fikk fadrene Jomfrue Hedevig Malling på Strømsøe; Sr Ole Alsing, Strømsøe; Sr Anders Nilsen på Slouen ved Strømsøe; og Sr Anders Smitz på Bragnæs.

Noen flere barn enn dette ser det ikke ut til å ha blitt.                                                   

William Lemback, Foged over Buscheru Fogderie, 63 år gammel, døde første halvdel av september 1783 og ble begravet[xi] fra Bragernes Kirke 16 den måneden.

Som enke ble nok Birgithe boende på Bragernes med barna, i det minste en stund – men det an vel tenkes at et oppbrudd er bakgrunnen for en liten episode åre efter. Hjemme hos Birgithe Marie holdt man seg med studenter, kanskje som huslærere: som ofte med yngre krefter kunne det også i de dager bli sidevirkninger, som da en av studentene hadde forlatt byen uten å gjøre opp for seg – og det hele, sikkert til Mme Lembachs ergrelse, ble avertert i avisen[xii]:

«En Studiosus ved Navn Trulsen hjemmehørende i Stavanger, conditionerende hos Madame Lembach her i Byen, og reiste herfra Stædet den 25 Febr: d: A: blev mig skyldig 19 Rd. 2 Mk. 23 Sk. hvorfore efterlod til min Forsikring 2e sorte Kioler med dito Vest, en Sølv Bindspende og en Læder Vadsæk, lovede samme indløst til ultimo May sidstafvigte, men da det ey er efterkommet skiønt jeg derom ved en Skrivelse har anmodet, varsles herved bemeldte Sr. Trulsen at indløse det ovenbemeldte Sex Uger fra nedentegnede Dato, da det ellers ved Auction blir solg paa hans Gevinst eller Forliis.

        Bragernæs den 24de November 1784.                                                                                   J: Swang».

I 1801[xiii] er alle barna ute av redet, og man finner Birgithe Maria Lembak som leieboer hos «Kiøbmands Karl» Salomon Falch Kiøster og hans kone Susane Ane Forbek i Storgaten på Bragernes. Sammen med Birgithe finner man den 17 år gamle niesen Laurentia Fabrizius, datter av en av Birgithes brødre, og en 23 år gammel tjenestepike, Methe Maria Schiøt. Birgithe hadde det greit, men ikke fett, med en pensjon på 60 riksdaler.

Efter dette blir Birgithe Marie borte fra kildene i et kvart århundrede og dukker opp igjen i forbindelse med at hun forlater livet.

Birgithe Fabricius, enke efter Foged Lembach, døde 88 år gammel 6 desember 1827. Dødsårsaken var alderdom. Hun ble begravet[xiv] fra gamle Bragernes Kirke – den brant ned 1866 – 13 samme måned.

Datteren og svigersønnen rykket inn en dødsannonse i Drammens Tidende 10 desember 1827:

«AVERTISSEMENTS.
+                   +                    +
        Mæt af Dag indgik til den evige Hvile i Dag Morges Kl. 6, vores gode og agtværdige Moder og Svigermoder Birgithe Marie Lembak, fød Fabricius, ihendes Alders 88 Aar; hvilket herved sørgeligst tilkjendegives fraværende Familie og Venner.
        Drammen, 6. Dec. 1827.
        Margrethe Beylengaard                         P. Beylegaard
                    født Lembak».

[i] Hof- og Slotskirken, Enesteministerialbog; p 100/179; https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=204228#204228,38745299
[ii] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812; https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000611175
[iv] SAKO, Norderhov kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1758-1774, s. 62
[v] Grandjean, Poul Bredo; Rentekammerets norske bestallinger 1660-1814; Oslo:[s.n.], 1932; p 79; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017060748051
[vi] SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1759-1781, s. 248-249
[vii] Ministerialbok for Lier prestegjeld 1764-1777 (0626P); https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003950152
[viii] SAKO, Lier kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1764-1777, s. 182-183
[ix] SAKO, Lier kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1764-1777, s. 182-183
[x] SAKO, Lier kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1764-1777, s. 182-183
[xi][xi] SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fa/L0006a: Ministerialbok nr. I 6, 1782-1814, s. 698-699
[xiii] Folketelling 1801 for 0602P Bragernes prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058267000935
[xiv] SAKO, Bragernes kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1815-1829, s. 278-279