βω Anna Elisabeth Konow

Anna Elisabeth kom til verden i Bergen 28 juli 1777. Hun ble døpt[i] i Nykirken lørdag 2 august det året, og da var fadrene Madme Dorothea Catharina Rieck; Jomfru Anna Rieck; Hr Jacob Rieck; Hr Wollert Konow; og Sgr. Carl Heinrich Konow.

Foreldrene var Friderich Ludwig Konow og Anna Hedevig Rieck – de hadde giftet seg året før. Ungkarl, Kiøbmand Friderich Ludvig Konow, og Jomfru Anna Hedevig Riech. De hadde kongelig bevilling og ble viet[ii] – under Korskirkens myndighet – i hust 8 oktober 1776.

Et verk[iii] om norske slekter gir en meget kort oversikt over slekten:

«KONOW

        En oprindelig mecklenburgsk Slægt, der ved Slutten af det 18. Aarhundrede kom til Bergen med de to Brødre Carl Henrich Konow (1757-1792) og Friderich Ludvig Konow (1746-1798). Denne sidste, fra hvem den hele nulevende Slægt Konow nedstammer, tog 1775 Borgerskab som Skipper og Aaret efter som Kjøbmand i Bergen. Han var gift med Anna Hedewig Rieck (1756-1810), og hans Sønner Wollert og August Konow lagde i 1798 Grunden til det store og anseede Handelshus «Konow & Co.». Blant hans øvrige Børn kan mærkes den sidste Eidsvoldsmand Admiral Thomas Konow (1796-1881). Wollert Konow (1779-1839), g. m. Cecilie Catharina Krogh (1775-1881), er Fader til Kjøbmand og Consul Fredrik Ludwig Konow (1801-1875), hvis Søn Kjøbmand og Consul Wollert Konow (1829-1885), g. m. Wilhelmine Marie Bredahl (1828-1908), er Fader til nedennævnte Statsraad Fredrik Ludvig Konow.

        Litteratur: Th. Hauch Fausbølls danske Slægthaandbog.

        Slægtens Mærke: Skjoldet delt, i 1 Felt en halv Ørn fast paa Delingen; i 2, der er blaat, 3 heraldiske Roser; paa Hjælmen to Ørnevinger».

Anna Elisabeth var første barn i denne familien, og så fulgte Jacob. Han ble født 12 november 1778 og døpt[iv] i Nykirken om eftermiddagen torsdag 19 samme måned. Fadrene var Madme Adelheit Margrete Hammiken; Madme Anna Lexau; Sgr jacob Rieck; Sgr Anthon Thørig; og Sgr Jacob Berthelsen Rieck.

De neste to barna var begge gutter, de også. Wollert ble født 7 og døpt[v] lørdag 13 november 1779. Fadrene hans var Madme Ingebor Benedicte Krohn; Jomfr Anne Rieck; Hr Wollert Krohn; Sgtr Clamer Eberhard Meltzer; og Carel Henrich Konow.

Anna Elisabeths lillebror August så dagens lys omkring ett år senere, 9 oktober 1780. Han ble døpt[vi] i Nykirken om eftermiddagen mandag 16 samme måned. Denne gangen var fadrene Madame Dorothea Catharina Rieck; Jomfr Christiana Benedicta Krohn; Hr Justits Raad Buchner; Sgr Peter Lexau junior; og Sgr Berent Schollay.

August ble fulgt av en lillesøster. Dorothea Catharina meldt sin ankomst 21 oktober 1781 og ble døpt[vii] lørdag 27 samme måned. For denne lille piken valgte man fadrene Frue Agentinde Ingeborg Benedicta Krohn; Madme Lucia Maria Erichsen; Hr Johan Nordahl Bruun; Sgr Bertel Rieck; og Sgr Johan Christian Konow.

Johan kom til jorden 14 november 1782 og ble døpt[viii] klokken 2 om eftermiddagen 21 samme måned. Johans fadre var Madme Henricha Meltzer; Jomfr Margrethe Beate Frøchen; Sgr Wollert D: Krohn; Sgr Carl Henrich Konow; og Mr Jacob Rieck junior.

Anne Elisabeth døde antagelig som liten – efter 1781, da altså Dorothea Catharina ikke fikk samme navn, men før sommeren 1784, da en annen pike fikk navnet. Begravelsen er foreløpig ikke funnet.


[i] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 8
[ii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0009: Ministerialbok nr. A 9, 1743-1861, s. 66
[iii] Steffens, Haagen Krog; Norske Slægter : 1915; Kristiania:Gyldendal, 1915; p 141; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015111808087
[iv] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 14
[v] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 20
[vi] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 25
[vii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 30
[viii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 36