γβ Dorothea Catharina Konow

Dorothea Catharina meldte sin ankomst 21 oktober 1781 og ble døpt[i] lørdag 27 samme måned. For denne lille piken valgte man fadrene Frue Agentinde Ingeborg Benedicta Krohn; Madme Lucia Maria Erichsen; Hr Johan Nordahl Bruun; Sgr Bertel Rieck; og Sgr Johan Christian Konow.

Foreldrene var Friderich Ludwig Konow og Anna Hedevig Rieck – de hadde giftet seg året før. Ungkarl, Kiøbmand Friderich Ludvig Konow, og Jomfru Anna Hedevig Rieck. De hadde kongelig bevilling og ble viet[ii] – under Korskirkens myndighet – i hust 8 oktober 1776.

Et verk[iii] om norske slekter gir en meget kort oversikt:

«KONOW

        En oprindelig mecklenburgsk Slægt, der ved Slutten af det 18. Aarhundrede kom til Bergen med de to Brødre Carl Henrich Konow (1757-1792) og Friderich Ludvig Konow (1746-1798). Denne sidste, fra hvem den hele nulevende Slægt Konow nedstammer, tog 1775 Borgerskab som Skipper og Aaret efter som Kjøbmand i Bergen. Han var gift med Anna Hedewig Rieck (1756-1810), og hans Sønner Wollert og August Konow lagde i 1798 Grunden til det store og anseede Handelshus «Konow & Co.». Blant hans øvrige Børn kan mærkes den sidste Eidsvoldsmand Admiral Thomas Konow (1796-1881). Wollert Konow (1779-1839), g. m. Cecilie Catharina Krogh (1775-1881), er Fader til Kjøbmand og Consul Fredrik Ludwig Konow (1801-1875), hvis Søn Kjøbmand og Consul Wollert Konow (1829-1885), g. m. Wilhelmine Marie Bredahl (1828-1908), er Fader til nedennævnte Statsraad Fredrik Ludvig Konow.

        Litteratur: Th. Hauch Fausbølls danske Slægthaandbog.

        Slægtens Mærke: Skjoldet delt, i 1 Felt en halv Ørn fast paa Delingen; i 2, der er blaat, 3 heraldiske Roser; paa Hjælmen to Ørnevinger».

Første barn var Anna Elisabeth som kom til verden i Bergen 28 juli 1777. Hun ble – som alle barna i familien – døpt[iv] i Nykirken lørdag 2 august det året, og da var fadrene Madme Dorothea Catharina Rieck; Jomfru Anna Rieck; Hr Jacob Rieck; Hr Wollert Konow; og Sgr. Carl Heinrich Konow.

Anna Elisabeth døde bare halvannet år gammel 13 april 1779. Hun ble begravet[v] i inne i Nykirken klokken 12 på dagen 20 samme måned. En slekts-bok[vi] sier hun ble begravet «under Consul Fasmers Stol»

Så fulgte Jacob. Han ble født 12 november 1778 og døpt[vii] i Nykirken om eftermiddagen torsdag 19 samme måned. Fadrene var Madme Adelheit Margrete Hammiken; Madme Anna Lexau; Sgr jacob Rieck; Sgr Anthon Thørig; og Sgr Jacob Berthelsen Rieck.

De neste to barna var begge gutter, de også. Wollert ble født 7 og døpt[viii] lørdag 13 november 1779. Fadrene hans var Madme Ingebor Benedicte Krohn; Jomfr Anne Rieck; Hr Wollert Krohn; Sgtr Clamer Eberhard Meltzer; og Carel Henrich Konow.

Anna Elisabeths lillebror August så dagens lys omkring ett år senere, 9 oktober 1780. Han ble døpt[ix] i Nykirken om eftermiddagen mandag 16 samme måned. Denne gangen var fadrene Madame Dorothea Catharina Rieck; Jomfr Christiana Benedicta Krohn; Hr Justits Raad Buchner; Sgr Peter Lexau junior; og Sgr Berent Schollay.

August ble altså fulgt av en lillesøster, Dorothea Catharina, og efter henne ble det en gutt igjen.

Johan kom til jorden 14 november 1782 og ble døpt[x] klokken 2 om eftermiddagen 21 samme måned. Johans fadre var Madme Henricha Meltzer; Jomfr Margrethe Beate Frøchen; Sgr Wollert D: Krohn; Sgr Carl Henrich Konow; og Mr Jacob Rieck junior.

Den eldre Anne Elisabeth døde altså som liten og sommeren 1784, fikk en annen pike – Anne Elisabeth den yngre – navnet. Anna Elisabeth, den yngre, ble født 7 juni 1784 og døpt[xi] i Nykirken fredag 11 samme måned. Fadrene hennes var Madme Anna Lexau; Madme Anna Sophia Rieck; Hr Hans Lund Bredal; Hr Thomas Erichsen; og Hr Johan Diderich Schlømer.

Sophie Marie så dagens lys 6 november 1785 og ble døpt[xii] 11 samme måneden. Fadrene hennes ble Madme Clarche Frøchen; Jomfr Else Elisabeth Lau; S: F: Hr Hoff-Agent Herman Diderich Jansen; Hr Jacob Rieck Senior; og Hr Johan Boschen.

Dorothea Catharina døde som småpike, litt over fire år gammel, første juledag 1785. Hun ble begravet[xiii] nyttårsaften.


[i] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 30
[ii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0009: Ministerialbok nr. A 9, 1743-1861, s. 66
[iii] Steffens, Haagen Krog; Norske Slægter : 1915; Kristiania:Gyldendal, 1915; p 141; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015111808087
[iv] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 8
[v] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Hab: Klokkerbok nr. A 3, 1775-1820, s. 8
[vi] Bruenech, G. W.; Konow : personalhistorie og genealogi 1260-1936; Oslo: Grøndahl, 1937; pp 70-72; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024059
[vii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 14
[viii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 20
[ix] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 25
[x] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 36
[xi] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 43
[xii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 51
[xiii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Hab: Klokkerbok nr. A 3, 1775-1820, s. 29