γζ Helje Jonsdatter Nes

Helje ble døpt[i] i Dypvåg Kirke 21 september 1765 og fikk fadrene Tore Næs’ Kone Helje; Anne Salvesdatter Næs; Elling Pedersen Lyngøer; Torbjørn Salvesen Næs; og Anders Telefsen Goli.

Foreldrene var  Maren Pedersdatter og Jon Tellevsen Nes; de var visst trolovet[ii] 19 august 1762. Vielsen[iii] fant sted 14 november samme år.

Første barn i dette ekteskapet var Karen Kirstine som ble født 1763 i Dypvåg – sies det[iv]. Ved konfirmasjonen i 1779 er hun oppgitt å være 16 år gammel – så hun var født omkring 1763/64, men dåpshandlingen er ikke funnet i kirkebøkene.

Så fulgte altså Helje, og efter henne en gutt, Peder. Han kom til verden i 1767 og ble døpt[v] 28 september det året. Da var fadrene Elling Pedersens [NN]s Kiæriste [?] Marthe Anne Salvesdatter Næs; Torbiørn Salvesen Næs; og Anders [NN] Næs.

Lillesøsteren Ingeborg så dagens lys et par år senere. Dåpen[vi] hennes fant sted 8 oktober 1769. Denne gangen var fadrene Anders [NN] Næs; Helje; Anne Salvesdatter; Allov [?] Eivindsdatter [NN]; Elling Pedersen Lyngøer; og Niels Hansen [NN].

Nok en pike, Marthe, ble født høste 1772, men dåpen er ikke funnet. Marthe fikk ikke leve opp, og døde bare et halvt år gammel. Hun ble begravet[vii] 19 mars 1773.

Hans, en lillebror, meldte sin ankomst våren eller forsommeren 1774, og ble døpt[viii] 15 juli dette året. Hans’ fadre ble Anders Hansen Næs’ Kone Helje; Ingeborg [NN] [NN]; Torbiørn Næs; Niels Tellefsen Egeland; og Susanne [?] Næs.

Så fulgte Tellev. Han ble døpt[ix] 2 juli 1776 og fikk fadrene Enke Christence [?] Børgesdatter; Karen Tellefsdatter; Anne Nielsdatter [NN]; Torbiørn Salvesen Næs; og Tellef Nielsen Egede [?].

To år senere fikk Helje en lillesøster som fikk navn efter hun som døde, Marthe. Marthe II så dagens lys senhøstes 1778 og ble døpt[x] 13 desember dette året. Da hadde hun, som fadre, Torbiørn Salvesen Næs og Kone Helje Ellingsdatter; Brithe Ellesdatter [NN]; Elling Pedersen [NN] Næs; Anders [NN] Næs; og Peder Ellingsen Lyngøer.

Året efter døde broren hennes, Peder, bare 12 ½ år gammel[xi]. Han ble begravet[xii] 18 august 1779.

Året efter døde søsteren Marthe. Marthe Joensdater Næs, to år gammel, ble begravet[xiii] 29 oktober 1780.

De to siste barna i denne flokken var begge gutter. Peder – oppkalt efter han som døde – ble døpt 11 april 1781. Fadrene hans var Anders Næsog Kone Helje Tellefsdatter; Kristin Ingebretsdatter Næs; Svenning Tellefsen Næs; Niels Tellefsen [NN]; og Iwer Sørensen [NN].

Peder døde bare åtte dager gammel og ble begravet[xiv] 18 mars 1781.

Helje Joensdatter Næs ble konfirmert[xv] 16 søndag efter trefoldighet – 30 september[xvi] – i 1781. Hun er ført opp som den andre av 19 piker; sammen med de 25 guttene var de et kull på 44 ungdommer for presten denne høstsøndagen.

Og helt til slutt i denne flokken barn, den senere Eidsvoldsmannen, Peder Jonsen, som så dagens lys et stykke ut på høsten 1783 og ble døpt[xvii] 30 november dette året. Fadrene hans var Peder Ellingsens Kone fra Lyngør, Birthe Ellingsdatter; Anne Torbjørnsdatter Næs; Peder Ellingsen Lyngøer;Anders Hansen Næs; og Tellef Nielsen Egede.

Men Helje selv forsvinner fra historien.


[i] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 496-497
[ii] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fb/Fba/L0006: Klokkerbok nr. B 6, 1746-1762, s. 73
[iii] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fb/Fba/L0006: Klokkerbok nr. B 6, 1746-1762, s. 75
[iv] Danielsen, Daniel; Dypvåg : gårds- og slektshistorie. 1; [s.n], 1958; p 227; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017031526002
[v] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 502-503
[vi] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 506-507
[vii] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 734-735
[viii] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 516-517
[ix] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 520-521
[x] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 526-527
[xi] Medmindre enda en bror ved samme navn var født året før Peder og gitt samme navn, er de sannsynlig at kirkebkføreren har gjort en liten regnefeil her.
[xii] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 736-737
[xiii] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 736-737
[xiv] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 736-737
[xv] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 668-669
[xvii] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 540-541