γπ Anne Sophie Petersen

Anne Sophia kom til verden om høsten 1752 og ble døpt[i] i Garnisonskirken 10 oktober samme år. For henne ble valgt fadrene Etats Raad From; Cancelie Raad Burensunt; Cancelie Raad Stodtz [?]; Fru Justits Raad Reesen; og Frøken Anne Cathrine Pettersens.

Foreldrene var Capitain Christian Petersen, opprinnelig danske, og Anne Larsdatter Ramus, datter av sognepresten. De hadde giftet seg året før: han var da 37, hun omkring 20 år gammel. De hadde nok en kongelig bevilling for det ser ut til at de ble viet[ii] hjemme i huset 20 mai 1737. Som kausjonister hadde de Obriste de Plate og Capitain Birch.

Anna Catharina var foreldrenes første barn. Anne – Catharina er et senere tillegg – kom til verden på Norderhov utpå vinteren i 1738 og ble døpt[iii] i Norderhov Kirke 24 februar det året. Da var fadrene hennes

Akkurat hvor de bodde er ikke kjent, men faren var på denne tiden, gjennom moren, blitt eier av kirken der hun ble døpt, men forble det ikke så lenge:

«Nordrehougs Kirke med de trende underliggende annexer, Houg, Lunder og Wiger» ble kjøpt av sogneprest Daniel Ramus 1722. Etter hans død 1727 var hans mor Anna Colbiørnsdatter kirkeeier. Ved hennes død 1736 gikk kirkene over til hennes datterdatter Anna Larsdatter Ramus, gift med kaptein Christian Petersen, som solgte kirken til almuen 1739[iv]».

Anne Sophies far var altså offiser, og som sådan kjennes han – så vidt – av Ovenstad[v], som forteller at han var sønn av en handelsmann og borger i Helsingør, at han var blitt regimentskvartermester i 2 Oplandske nasjonale infanteriregiment 5 mai 1727, og fikk kapteins karakter 3 juni 1736.

Hans videre karriere er skissert i Rentekammerets norske bestallinger[vi], under «Petersen»:

    • «Christian, kaptein og hittilværende regimentskvartermester ved det 2. Oplandske infanteriregiment; kasserer i Norge i kancelliraad Jens Kølles sted, som efter ansøkning er dimittert, 4 mai 1741. Konf. 14 febr.1747. Se Holter, P.
    • Christian, oberstløitnant av infanteriet og til næstkommende april maaneds begyndelse kasserer i Norge; amtmand over Oplands amt i Akershus stift 22 jan. 1760 (fra april maaneds begyndelse). Konf. 29. juli 1766. Se Holck, C. F.
    • Christian, etatsraad og hittil amtmand over Oplands amt; stiftsbefalingsmand over Bergens stift og amtmand over det søndre Bergenhusiske amt i Jørgen Eik Scheels sgted, som er forflyttet, 12 april 1768. Se Levetzau, A. P.»

Men foreløpig ble familien på Norderhov. Der kom søsteren Johanne Sophia til verden senhøstes 1739 og ble døpt[vii] 25 november det året. Fadrene hennes ble Obriste Rye; Lieutenant Rye; Fogden Viel; Fr. Stockfleth; og Jfr. Birk.

To år senere ble det en lillebror. Hans Jonas så dagens lys om våren halvannet år efter Johanne Sophia. Da han ble døpt[viii] 13 april 1741 fikk han, som fadre, [NN] Bay; Colbjørn Jacobsen; Mad: Tandberg; Mad: Palludan; og Inger Blichfeldt.

I løpet av 1741, gjetningsvis, flyttet familien fra Norderhov til Christiania – en reise på litt over fem mil på moderne veier, mindre enn en dags reise den gangen.

Der, i Christiania, kom Anne Sophies storesøster Johanne Elisabeth til verden. Hun ble døpt[ix] i Garnisonskirken på Akershus 6 august 1742 6 august 1742. For henne valgte foreldrene som fadre Gen. Arndt; General Major Rappe; Casserer Brandt; Generalinde Landsberg; og Jomfru Riis.

Året efter døde storebroren Hans Jonas, to og et halvt år gammel. Han ble begravet[x] 7 august 1743.

Nestemann blant Anne Sophies søsken var en søster. Mette Marie fikk, ved dåpen[xi] 11 mai 1744, fadrene Gen: Major Wovart; Justits Raas Hein; Seigr Darius; Madame Smith; og Mad: Plade.

Efter Mette Maria fulgte det to gutter. Wilhelm August kom til verden sommeren 1746 og ble døpt[xii] 18 juli. Som fadre hadde han Geheime Raad von Osten; Gen: Major Sünt; Justits Raad Barchman; Geheime Raadinde von Osten; General Majorinde Huusmand; og Frøken Schlangbusch.

Wilhelm August døde som liten – kirkeboken sier 7/4 år – og ble begravet[xiii] 29 mars 1748.

Den andre gutten var Jonas Ramus. Hans dåp[xiv] fant sted 20 mai 1748. Denne gangen var fadrene Justits Raad og President Feddersen; Obriste Biørnsen; Frue Etatz Raad From; Frue Obriste Leut. Bossevig [?]; og Jomfrue Plade.

Så fulgte to piker. Først ute var Dorothea Sophia. Hun ble døpt 5 oktober 1750 og fikk fadrene Gen: Audit: Schullenburg; Gen: Adjutant Brochenhuus; Gen: Lieut: Husman; Frue Obristinde Reichweins; og Fru Cancellie Raad Brants.

Så var det altså Anne Sophies tur, men hun levet ikke opp. Anne Sophie døde som småpike. Hun ble bare 7/4 år gammel, og ble begravet[xv] 22 juli 1754.


[i] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1734-1756, s. 68
[ii] SAKO, Norderhov kirkebøker, F/Fa/L0002b: Ministerialbok nr. 2B, 1726-1739, s. 548-549
[iii] SAKO, Norderhov kirkebøker, F/Fa/L0002b: Ministerialbok nr. 2B, 1726-1739, s. 564-565
[v] Ovenstad, Olai; Militærbiografier: den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814. 2 : [I-Ø]; Norsk slektshistorisk forening, 1949; p 253; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060806009
[vi] Grandjean, Poul Bredo; Rentekammerets norske bestallinger 1660-1814; Oslo:[s.n.], 1932; p 96; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017060748051
[vii] SAKO, Norderhov kirkebøker, F/Fa/L0002b: Ministerialbok nr. 2B, 1726-1739, s. 594-595
[viii] SAKO, Norderhov kirkebøker, F/Fa/L0003a: Ministerialbok nr. 3, 1740-1757, s. 14
[ix] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1734-1756, s. 36
[x] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1734-1756, s. 147
[xi] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1734-1756, s. 40
[xii] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1734-1756, s. 47
[xiii] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1734-1756, s. 154
[xiv] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1734-1756, s. 52
[xv] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1734-1756, s. 166