δγ Elisabeth Sophia Høyum

Elisabeth Sophia kom til verden utpå høsten 1776 og ble døpt[i] i Sauherad Kirke 29 oktober det året. Fadrene var Margrethe, Hr Mows fra Bøe; Else Caroline Steenbloch; Hr Capitain Palludan; Hr Friderich Blom; Christian.

Foreldrene var Martha Francisca Steebloch, som var godt voksen da hun giftet seg. Hennes utvalgte var Løytnant Peder Nicolay Høyum, han var noen år yngre enn henne. Om ham kan Ovenstad[ii] fortelle:

        «Høyum, Peter Nicolai. – F. ca. 1737/40 i Norge. Sønn av borger på Halden, Bent Eschildsen og dennes 2. hustru, f. Høyum. – Han antok sin mors fam.navn. – Fenr. ref ved 1. Smål. nasj. inf.regt. 22/3 1758. – Sek.lnt. ref. der 10/6 1761. – Stod da på vartpenger, 40 rdl. årl. – Virk. sek.-lnt. ved 2. Smål. nasj. inf.regt.s Hitterdalske komp. 1/1 1766.- Atter utsatt på vartpenger, 60 rdl. årl. fra 1/7 1767. – Ved den nye hærordn. fra 1/5 1769 pr. lnt. ved samme regt.s N. Jarlsbergske komp., men kom til Hitterdalske komp. i 1772. – Kpt.s kar. 17/9 1783. – Kpt.lnt. ved Hitterdalske komp. 9/2 1787. Virk. kpt. og chef for regt.ets Ø. Jarlsbergske komp, 25/1 1788, men fikk Hitterdalske komp. i april. s. å. – Ved hærens omordn. fra 1/5 1789 blev han ved kgl. res. 29/5 s. å. med sit Hitterdalske komp. overført til Telemarkske inf.regt. – Maj. og batj.kom.dør ved samme regt. og chef for N. Telemarkske komp. 28/10 1796. Obl.s kar. 23/3 1804. – Bodde på chefsgården Sauda i Telemark. – Efter ansøkn. p. gr. av alder og svakhet meddelt avskjed i nåde med 460 rdl. årl. vartpenge. – Ved kgl. res. 17/11 1812 forandret til obersts avskjed. – Gift: Fikk 13/5 1774 tillatelse til ekteskap med jfr. Martha Franciska Stenblock».

Martha Francisca og Peter Nicolai ble viet[iii] i Saude Kirke 8 søndag efter trefoldighet, 24 august, 1774 og bosatte seg vel gjerne på Haug, der han hadde tatt opphold.

Første barn var en gutt. Envold Steenbloch, den senere Eidsvoldsmannen, så dagens lys året efter bryllupet og ble døpt[iv] onsdag 23 mai 1775. Fadrene var Marthe, Sal. Steenblochs; «min[v] Kones Søster» Margretha Olsdatter; «min Daatter» Dorthe Stockmans; Hr Gerhard Mow fra Bøe; og Hr Friderich Blom[vi] på Saude Præstegaard.

Enda fire piker skulle det bli. Marthe Cathrine meldte sin ankomst vinteren 1778 og ble døpt[vii] 27 februar. Denne gangen ble fadrene «min Kone» Kirsten; Maselle Ane Catarina Flod; Hr Capitaine Antze; Seigr Christopher Blom; Seigr Georg Friderich Stochman.

Anne Wilhelmina fulgte i 1780 og ble døpt[viii] 23 mai det året. For henne valgte man fadrene «Min Datter» Dorthe Stochman; Jomfrue Margrethe Mow; Hr Lars Palludan; og Hr Holst på Bøe.

To år senere var det Benedicta som kom til verden – hun ble døpt[ix] 12 september 1782. Fadrene hennes ble Kirsten Margrete Blom; Johanne Paus; Herr Christian Paus; Hr Lieutenant Ryd; og Hr Peder Wærner.

Og, til slutt i denne flokken, Else Carolina. Da hun ble døpt[x] 20 januar 1785 fikk hun fadrene Madame Grave; Jomfrue Pihl; Hr Mow; og Hr Lemmech.

Elisabeth Sophia burde vært konfirmert omkring første halvdel av 1790-årene – og, gitt at hun senere giftet seg, ble nok det – men opptegnelsene som kunne vise dette synes å mangle.

Søsteren Benedicta døde som ungpike, sensommeren 1797, og ble begravet[xi] 29 september. Hun var 15 år gammel.

I 1801[xii] finner man Elisabeth Sophia, som ventet, sammen med foreldrene på Hough: men likevel ikke helt enkel å lokalisere, for moren er blitt utstyrt med familienavnet Heerbloch – faren er blitt Hoyum. Der er det naturligvis de to, og sammen med dem alle finner man Envol (26), som er blitt løytnant og sikkert ikke er så mye hjemme; Martha (22); Anne (21); og Else (16).

De hadde fem tjenestefolk – to menn og tre kvinner. Mennene var Osten Olsen (25) og Hans Nilsen (19). Pigene var Aaste Gregersdatter (22); Margit Olsdatter (17); og Inger Isachsdatter (23).

Og med det forsvinner Elisabeth Sophia fra tilgjengelige kilder.


[i] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[ii] Olai Ovenstad: Militærbiografier – den norske hærs officerer 1628-1814 – Bind I (A-H), p506/508, http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bd_1/index.html
[iii] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[iv] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[v] Jeg-personen er antagelig sognepresten 1747-1783, Christian Paus. Se Bastian Svendsen/Norsk Slektshistorisk Forening: Prestearkivet mikrofilm 1-2, p 195/342, http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_1_2/index.html
[vi] Personal-Kapellan. Se Bastian Svendsen/Norsk Slektshistorisk Forening: Prestearkivet mikrofilm 1-2, p 195/342, http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_1_2/index.html
[vii] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[viii] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[ix] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[x] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[xi] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[xii] Folketelling 1801 for 0822P Sauherad prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058311000313