δλ Else Sophie Rogert

Else Sophie kom til verden i Trondhjem sommeren 1757. Hun ble døpt[i] i Vår Frue Kirke 18 september dette året og fikk da fadrene Frue Cancellie Raadinde Arentz; Jomfrue Margrethe Kierstin Tønder; Jomfr. Plade; Obriste Harboe; og Cancellie Raad Must Lorens Angell.

Foreldrene var Krigs Raad Paul Roggart og Anna Hellena Hornemann, de hadde giftet seg fem år tidligere. Vielsen[ii] fant sted i Stadsbygd Kirke – den brant ned i 1837 og lå 10 kilometer nordvest for Trondhjem, rett over fjorden der den nåværende kirken ligger – 10 oktober 1752. I henhold til kongelig bevilling foregikk seremonien hjemme i huset.

Første barn var en gutt. Han fikk navnet Andreas da han ble døpt 10 november 1754 – det var han som skulle bli Eidsvoldsmann seksti år senere.

Efter Andreas fulgte Henrik: han ble døpt[iii] i Vor Frue 12 februar 1756. De utvalgte fadrene var Frue Etatz Raadinde Sum; Frue Wides; Jomfr Tønder; Capitain Johan Hammand; Assessor Horneman; og Hr Lars Lund.

Else Sophie skulle få en lillebror i begynnelsen av desember 1758. Denne gutten fikk navnet Ebbe Carstensen da han ble døpt[iv] i Vor Frue 12 desember dette året. Denne gangen var fadrene Provstinde Horneman; Jomfru Wides; Jomfr Horneman; Gener. Major von Krogen; Etats Raad Suhm; og Fleggel Adiutant Rosenkrantz.

Lillebroren Christian så dagens lys rundt årsskiftet 1759/60 og ble døpt[v] i Vor Frue 17 januar 1760. Som fadre fikk han Frue Etats Raad Mølmans; Mad: Lorentz Angels; Hr Obriste Winther; Justice Raad Geert Hornemann; og Sr Friedlieb.

Else Sophie var litt over 12 år gammel da hun mistet sin far. Paul Rogert døde visstnok i annen halvdel av september 1771, men noen tilsvarende begravelse er ikke funnet i Trondhjem. Derimot er dødsfallet nokså tydelig bekreftet i en annonse[vi] der to skifte-kommisærer blir offentliggjort:

«Bekjendtgjørelse.
        Under 26 Passato haver Hans Kongelige Majestet allernaadigst behaget, at udnævne os til Skifte-Commissairer udi Stervboet efter afgagne Krigs-Raad og Krigs-Commissaire Poul Rogert, som vi hermed ikke vil undlade til vedkommende Creditorers og Debitorers Underretning at bekiendtgiøre, paa det de sig til os med deres Beviisligheder og Fordringer kunde adressere.        Trondhjemden 8de Novbr. 1771.
A Klingenberg                           Hjort
General-Auditeur og Re-           Krigs Raad og Re-
giments Qvarteermester           giments Qvarteer-
ved det 2det Trondhjem-          mester ved det Nor-
ske Nationale Infante-              denfieldske Drago-
rie Regimente                           ner Regiment»

 

For en ung pike som Else Sophie var ikke tapet av faren utelukkende en følelsesmessig traume, men medførte – for hele familien – praktiske vanskeligheter. En av disse var den praksis man hadde, der det fantes fler enn en arving, å selge unna boet for å ha en lettere oppgave med å fordele boets verdier i form av penger. Derfor kom familiens boliger på auksjon, slik det går frem av en annonse[vii] fra 31 januar året efter:

        «Skifte-Commissarierne efter afg. Krigs-Raad og Kriigs-Commissaire Rogert, lader herved beiendtgjøre, at Mandagen den 3die Febr. førstkommende Klokken 2 Eftermiddag, bliver til Auction Anden Gang opbudne, saavel Stervboets Gaard Rosvold, beliggende i Børsens Tinglaug, som Stervboets Vaanegaard her i Trondhjem, og endeligen bliver den 12te ejusdem paa samme Tiid og Sted til Tredie Gangs Auction opbuden, og om convenable Bud skeeer, bortsolgte forbemeldte Gaarder, da Auctions-Conditionerne paa Stedet vorder bekiendtgjorde».

To år efter at hun mistet faren, døde moren også. Anna Hellena Hornemann gikk, visstnok, bort 1 september 1773 – men heller ikke i dette tilfellet er det funnet noen begravelse. Og denne gangen er ikke avisene til hjelp, heller.

Else Sophie ble gjerne tatt vare på av slektninger, men hvilke arrangementer som ble gjort er ikke kjent. Så hun svinner fra synsfeltet i en god del år, frem til hun gifter seg.

Da hun gjorde det, var den utvalgte Johan Mangelsen Ræder – han var visst opprinnelig fra Møre og Romsdal men holdt nå til på Hitra.

Lieutenant Johan Mangelsen Ræder og Jomfrue Else Sophie Rogardt ble viet[viii] i Filleren Kirke – om den gamle eller den nye er uvisst – på Hitra 21 juli 1789. Kausjonistene var Hr Niels Rossing [NN] og Hr Peder Ingeland [NN].

Første barn kom til verden allerede året efter. Hans Horneman ble døpt[ix] 30 august 1790. Som fadre fikk han O. Stub og Kone; Hr Røse og Kone; samt Hr Niels Rosing [NN] og Kone.

Halvannet år senere meldte Johan Christoffer sin ankomst, og efter enda tre år Paul Rogert, men ingen av disses dåp er funnet.     

I 1801[x] finner man Else Sophie sammen med familien på gården Helleren på Hitra. Her lærer man at mannen, Johan Magnelsen Räder er «Lieutenant, gaardbruger og pensionist» og 45 år gammel, altså to år eldre enn henne.

Ett av barna har de mistet: Paul Rogert er ikke nevnt, men både Hans og Johan Christopher er på plass. I tillegg til dem finner man to tjenestepiker: Agnis Andersdatter og Kirstie Larsdatter.

Else Sophie levet bare noen måneder efter folketellingen. En rekke indekser og lignende forteller at hun døde 6 mai 1801 – men heller ikke dette er bekreftet i kirkebok.


[i] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0103: Ministerialbok nr. 602A01, 1732-1774, s. 65
[ii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 646/L0605: Ministerialbok nr. 646A03, 1751-1790, s. 28-29,
[iii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0103: Ministerialbok nr. 602A01, 1732-1774, s. 61
[iv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0103: Ministerialbok nr. 602A01, 1732-1774, s. 70
[v] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0103: Ministerialbok nr. 602A01, 1732-1774, s. 73
[vi] Trondhiems allene kongelige privilegerede Addresse-Contoirs Efterretninger; 08.11.1771; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tronhjemsadressecontoirs_null_null_17711108_5_45_1
[vii] Tronhiems allene kongelige privilegerede Addresse-Contoirs Efterretninger; 31.01.1772; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tronhjemsadressecontoirs_null_null_17720131_6_5_1
[viii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 634/L0526: Ministerialbok nr. 634A02, 1775-1818, s. 64
[ix] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 634/L0526: Ministerialbok nr. 634A02, 1775-1818, s. 70
[x] Folketelling 1801 for 1617P Hitra prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058436000279