δψ Johanna Margaretha Midelfart

Hvornår Johanna Margaretha Midelfart kom til verden er ikke kjent.

Foreldrene var Stinchen Tønder fra Trondhjem, og Sogneprest Midelfart til Byneset sogn vest for Trondhjem. Når de giftet seg er ikke slått fast, men om Johannas far er det skrevet i bygdeboken for sognet:

«Albrekt Angel Midelfart var prest på Byneset 1751-88. Han var f. 29. september 1714 i Trondhjem, sønn av prokurator Hans Nielsen Midelfart og hustru Helle Margrethe Darre – hun var datter av sognepresten i Melhus, Ole Mentsen Darre.

        Midelfart ble residerende kapellan til Byneset i 1739. Han fikk 12. august 1740 bestalling som Crantz ettermann i embedet, og da han døde ble Midelfart sogneprest. Han ble gift med Stinken Tønder, f. 26. august 1732, d. 23. januar 1793. Hun var datter av amtmannen i Romsdal, Christian Ulrik Tønder og hustru Anna Thomasdatter Mølmann. De fikk fire barn, hvorav to sønner: Hans Christian Ulrik Midelfart, f. 22. juli 1772, ble sogneprest til Beitstad, senere til Skogn. Han var i 1814 medlem av Eidsvoldsrigsforsamlingen som 1. representant for Nordre Trondhjems amt og valgtes likeså til medlem av 1824-års storting, men døde 1. desember 1823. – Ole Albert Midelfart, f. 28 juni 1774, døde 9 desember 1800 som student i København.

        Albert Midelfart døde 8. mai 1788 og var den siste prest som ble gravsatt under koret i Stene Kirke. Omkring 1850 ble alle kistene i gravkammeret og nedsatt utenfor kirken».

Når paret fikk sitt første barn er usikkert: den første kjente er Hans Christian Ulrik, den senere Eidsvoldsmannen. Han så dagens lys 22 juli 1772 klokken halv to om morgenen, og ble døpt[i] 8 søndag efter trefoldighet, 8 august[ii], det året. Fadrene hans var Ridder og Kammerherre Caspar von Krogen; Hr Told-Forvalter Ole Midelfart; Hr Hendrich Meinche; Frue Conferentz Raadinde Mølman; Frue Cancellie Raadinde Lysholm; og Jomfru Stinchen Meinche.

Neste barn var også en gutt, Olaus Albertus, som meldte sin ankomst 28 juni 1774, klokken seks om morgenen. Da han ble døpt[iii] 18 juli samme år fikk han fadrene Hr Kammerherre Horneman; Hr Justice Raad Friedlieb; Hr Capitain Pettersen; Frue Justice Raadinde Schønning; Madme Midelfart; og Jomfr Chatarina Stenbock.

Hvilke andre barn de kan ha hatt er ikke kjent; sønn, Johan, er nevnt[iv], men ikke funnet i kirkeboken – heller ikke blant de som ble begravet.

Og det er alt som er kjent om Johanne Margrethe Midelfart: ikke mye.

Α α, Β β, Γ γ, Δ δ, Ε ε, Ζ ζ, Η η, Θ θ, Ι ι, Κ κ, Λ λ, Μ μ, Ν ν, Ξ ξ, Ο ο, Π π, Ρ ρ, Σ σ/ς, Τ τ, Υ υ, Φ φ, Χ χ, Ψ ψ, and Ω ω.


[i] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 612/L0370: Ministerialbok nr. 612A04, 1754-1802, s. 103
[iii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 612/L0370: Ministerialbok nr. 612A04, 1754-1802, s. 104