εα Else Dortea Heyerdahl

Else Dorthea ble døpt[i] i Aremark Gamle Kirke – den ble revet i 1850 – 19 februar 1775. Til fadre fikk hun Hr Jens Aalborg; Hr Lieutn. Hans Eyl; Heyrdal; Studios Mr Heyrdal; Madme Hiort fra Legom; Jomfr: Karen Bassøe; og Jomfr Cæcilia Elster.

Foreldrene var Sorenskriver Halvor Hejerdahl og Marthe Dorthea Hieronimusdatter von Bassøe; de hadde giftet seg to år i forveien. Som kausjonister hadde de major Heierdal og Hr Sorenskriver Bassøe. Vielsen[ii] fant sted i Rakkestad Kirke 1 juni 1770.

Paret bosatte seg visst i Skjeberg, der de fikk sitt første barn, sønnen Christian. Han ble døpt[iii] i Skjeberg Kirke langfredag – 29 mars[iv] – 1771. Fadrene ble Frøken Mejer; Jomfr. Grønbech; Major Hejerdahl; Capt. Lund; og sorenskriver Bassø.

I løpet av det følgende året flyttet familien til Fangøe i Aremark, der Anna Margaritha så dagens lys om våren og ble døpt[v] 3 juni 1772. Fadrene var Jomfr Isabella Dorothea Leganger; Elisa Bassø; Hr Lieutenant Hans Petter Hagerup; Monsr Petter Bassø; og Monsr Hans Neerbye.

Så ble det en gutt igjen. Han ble oppkalt efter morfaren, Hieronymus, da han ble døpt[vi] 5 august 1773. Det var denne gutten som skulle bli Eidsvoldsmann. Denne gangen var fadrene Madme Else Bassøe; Madm. Anna Margaretha Bruun; Sorenskriver Hieronymus Bassøe; Hr Lieutenant Hans Eilert Hejerdahl; og Sr Jacob Norbech.

Så var det altså Else Dortheas tur. Fødselen må ha ført til komplikasjoner, og Else mistet sin mor, Martha Dorothea, som døde i løpet av de neste to ukene, bare 24 år gammel. Hun ble begravet[vii] 3 mars 1775: «Hendes Ihukommelse være Velsignet».

Efter noen år som enkemann fikk Anne Margrethes far muligheten for å bli sorenskriver for Ringerike og Hallingdal, og flyttet med familien til Storøe i Hole sogn.

På denne tiden giftet Halvor Heyerdahl for annen gang. Denne gangen var bruden Maren Cornisch, datter av Johannes eller Johan Cornisch som en gang hadde vært kapellan i Aurskog, men senere kom til Vår Frelsers – Domkirken – i Oslo. Hvornår disse to ble viet er ikke slått fast.

Derimot er det klart at de slo seg ned i Hole, der de fikk sitt første barn, en gutt. Han ble døpt[viii] i Hole Kirke 3 september 1779. Ved den anledning fikk han navnet John Cornisch efter morfaren og fadrene Madame Hesselberg; Jomfru Anne Dorph Hejerdahl; Hr Major Piro; Lieut. Blenderman; og Forvalter Peter Essendrop.

To år senere fikk Anne Margrethe en halvlillesøster da Marthe Dorthea – oppkalt efter Anne Margrethes avdøde mor – kom til verden sensommeren 1781. Da hun ble døpt[ix] 18 august var fadrene Forvalter Essendrops Kone; Jomfr: Abel Schnitler; Jomfru Anne Pauline Essendrop; Foged Christian Dorph; Toldskriver Jacob Hartvig; og Christen Krefting.

Efter dette, i løpet av de neste to årene, fra 1783, fikk Else Dortheas far en ny stilling som sorenskriver, denne gangen i Nedre Romerike[x], og visstnok bosatt på hjemgarden Rakkestad i Høland[xi].

Efter å ha flyttet hit fikk Else Dortheas far og stemor enda en datter. Edle Valentina ble hjemmedøpt og fikk dåpen[xii] stadfestet i 4 januar 1784. Denne gangen var fadrene Madame Lassen; Jomfrue Abelsted; Major v. Hejerdahl; Hr Lassen; og Procurator Løche.

Halvannet år efter dette ble det en halv-lillebror. Niels Rodt meldte sin ankomst våren 1785 og ble døpt[xiii] i Løken Kirke – den som ble erstattet i 1880-årene – 16 mai dette året. Fadrene ble Madme Rebecca Dorthea Gill; Jomfru Else Maria Hiort; Hr Kapit. v. Hejerdahl; Hr Cancellie Raad Bassøe; Hans Christian Lassen; Sr H Østbye; og Sr J: Hejerdahl.

Else Dortheas halvbror Hans Olai Fremming så dagens lys rundt årsskiftet 1787/88 og ble døpt[xiv] 20 januar. Fadrene hans ble Madme Kierstine Lassen; [NN] Grethe H: Hejerdahl; Hr Major Hejerdahl; Hr Capitein H: Hejerdahl; og Christian H: Hejerdahl.

Hans Olai døde antagelig som ganske liten, men begravelsen er ikke funnet.

Med tiden fulgte en gutt til og efter tidens skikk fikk han navn efter han som døde: Hans Olai Fremming. Dette barnet ble hjemmedøpt 30 september 1790 og fikk dåpen[xv] stadfestet i Løken Kirke 16 desember samme år. Da var fadrene Anne Rebecca Nadderi; Jomfrue Karen Malene Ranem; Erik Hejerdahl; Hr Svend Sandene; og Hr [NN] Hieronymus Hejerdal.

Else Dortea ble konfirmert[xvi] i Rakkestad Kirke 11 oktober 1790. Hun er ført opp først av de 29 pikene; sammen med 21 gutter var de et kull på 50 ungdommer denne høsten.

Fire år senere giftet hun seg.

Hennes utvalgte – om det var av henne eller for henne er ikke lenger kjent – var en offiser, Capitain Hans Sommerschild. Han var en god del eldre enn henne: hun var nitten og han midt i firtiårene. Som kausjonister hadde de Hr Cancellie Raad Bassøe og Hr Sorenskriver Hejerdahl. Vielsen[xvii] fant sted i Rakkestad Hovedkirke 14 juli 1794.

I og med at Sommerschild var offiser er han omtalt av Ovenstad[xviii]:

       «Sommerschild, Hans Jacob Arnold. – F. ca. 1748 i Norge. – Sønn av obl. Wincentz Henrich Sommerschild og Anna Marie Brun. – Sek.lnt. ved S.fjeldske gev. inf.regt. 6/5 1772. – Pr.lnt.s kar. 7/2 1781. – Virk. pr.lnt. 27/7 1787. – Ved den nye hærordn. fra 1/5 1789 ble regt.et utstyrt også med nasj. komp.er, men S. blev stående ved den gev. del. – Kpt.s kar 11/12 1789. – Virk. kpt. ved samme regt. og chef for det nasj. N. Rakkestadske komp. 29/1 1790. Død 4/2 1802. – Gift 14/7 1794 i Rakkestad med Else Dorothea Heyerdahl, datter av sorenskr. Halvor Heyerdahl og Martha Dorthea Bassøe. De bodde på gården Sjøtorp i Rakkestad. – 5 barn. -»

Hvorfor Else Dortea giftet seg i Rakkestad når faren bodde i Høland er ikke kjent, men kanskje det ligger noen spor i et avsnitt av en bok[xix] om slekten Heyerdahl:

«Hans Hustru Maren var en stor Skjønhet i sin Ungdom, middels mørk, og havde havt 21 Friere, fortælles der. Da den en Vinter var i Kjøbenhavn kaldtes hun Kristiania Solen og var med paa Baller i Hofkredse. Paagrund af Nervelidelse i senere Aar taalte hun ikke at arbeide eller endog se derpaa og sagde, at «den bør eksemplariter straffes som vil at en svag Kone skal arbeide». Dette blev ikke forstaaet paa den Tid, og hun ble derfor miskjendt af Halvor».

Med andre ord: det kan tenkes at forholdet mellom ektefellene efterhvert var blitt såpass belastet at Maren søkte seg tilbake til en del av landet der hun hadde slekt, og fikk med seg døtrene.

Paret bosatte seg på gården Lille-Schiør – det var sjefsgården for kompaniet hans – i Eidsberg, der første barn kom til verden året efter bryllupet.

En slektsbok[xx] forteller mer om Hans Sommerschild:

      «Han blev 14. juli 1784 [sic] i Rakkestad hovedkirke gift med Else Dorthea Heyerdahl – faren sorenskriver Heyerdahl og morfaren cancelliråd Bassøe var caveringsmenn – født i Aremark og døpt sammesteds 19. februar 1775, død 92 år gml. på Skjørtorp i Rakkestad hos sin datter Sara 28. mars 1867. Hun hadde da vært enke i 65 år. Hun var datter av sorenskriver – i Gudbrandsdalen fra 1795 – Halvor Heyerdahl, døpt i Høland 1948, d. i Fron 11. november 1819 og Marthe Dorthea Bassøe døpt i Rakkestad 31. mars 1751, gift 1. juni 1770, d. i Aremark 1775 og begravet sammesteds 3. september. Hun var datter av sorenskriver og cancelliråd Hieronimus Bassøe f. i Fredrikstad [?] 1726, d. i Rakkestad 1807 og begraveet s. s. 27 mai i sitt 81. år, og Else Hiort f. 1724, d. på Gjølstad i Rakkestad 23. november 1792, begravet 7. desember s. å. efter «12 aar i sirligt Ægteskab», 68 år og 36 dager gammel.

       Kapteinen bodde først på gården Skiørtorp i Rakkestad, siden på den fra 1794 til sjefsgård bøxlede gård Lille-Schiør i Eidsberg til sin død. Han blev stamfar til den større gren av familien Sommerschield (se side 295). – Skifte efter ham blev holdt 20. februar 1802. Han blev som nevnt ansatt 1772 ved «Det Søndenfjeldske geworbene Infanteriregiment», ved vhilket han tjenestegjorde sammenhengende i 30 år. Han var uten slektsforbindelser i Rakkestad da han kom dit som løytnant i 1772, og han var allerede i 40-årene da han giftet seg i 1794. I Rakkestad fikk han omgang med hustruens innflytelsesrike slektninger Heyerdahl og Bassøe. Foruten presten Wille var han med vennskapsbånd knyttet til sine offiserskamerater de Seue, Lund, løytnant Tordenskiold og andre. Med korte mellomrum fikk han med sin hustru 4 døtre, og man vet han så frem til den gledelige mulighet at det barn hans hustru ventet seg i april 1802 skulle bli en gutt. Han skulle imidlertid aldri få oppleve å få se sin sønn, idet han høsten 1801 blev syk og sengeliggende. Hustruen nedkom med et guttebarn 2 måneder efter mannens død.

       Han blev begravet ved Eidsberg Kirke 18. februar 1802 og som skikk og bruk var den gang under stort oppbud av gjester. Til begravelsen medgikk bl. a.: 35 Potter Aqua-Vitae 10 Rd., ½ Anker Røed-Wiin 5 Rd., 17 ½ Pott Conjak 8 Rd., 1 ½ Dusin Citroner, 24 ¾ Pund Raffinade, 10 Pund Kaffebønder 5 Rd., 18 Alen Sørgekattun 7 Rd., 2 Pund Chocolade, 1 Tønde Malt, ½ Vog Torsk 1 Rd., Røgelse, 1 Bundt Lys 3 Rd., 1 Anker til Aqua-Viten, Kisten 6 Rd., Presten 5 Rd., Klokkeren 2 Rd., Graveren, Ringeren og for Kirkeklokkene 3 Rd.

       Skiftet efter infanterikaptein Hans Jacob Arnold Sommerschield blev avsluttet 24. mai 1804 på Lille-Schiør – enkeruen bodde da ikke lenger der – og har under omtalen av arvingene følgende tilføyelse: «… ligesom Enchefruen og anmeldte at hun snart ventet at nedkomme med en ny Frugt af hendes Ægteskab med den Afdøde.» Dette skifte som blev administrert som militærskifte gir detaljerte opplysninger om gjeld og tilgodehavender, aktiva og passiva av alle slag, likesom der er nøyaktig registrert hva der blev auksjonert bort av stort og smått, fra kjør og hester til de minste løsøregjenstander, således diverse sølvsaker, 1 par sporer av sølv, 1 stueur i brunmalt og forgylt kasse, samt «9 smaa Skilderier». Av gårdens besetning kan nevnes 3 hester og 7 melkekyr bl. a. Martheros og Elseros. Kjøperne av de større ting var bl. a. de forannevnte venner og enkens nære slektninger, mens omegnens bønder overtok de enklere ting og gårdsredskaper. Enkefruen slev har kjøpt ikke så lite, både hest og ku. Således en 13 år gml. Sort «gielk» for 10 Rdl., mens Ltn. V. ordenskiold ga 30 Rdl. For en 10 år gml. do. og Sorenskriver Heyerdahl for en 3 år gml. hoppe 40 Rdl. Melkekuen «Budeja» ble tilstått enkefruen for 6 Rdl. Og «Elseros» likeledes til enkefruen for 6 Rdl., mens «Martheros» gikk ut av familien for 15 Rdl. Det endelige oppgjør viser at boet tross at auksjonen innbrakte 695 Rdl. Neppe har til dekning av kreditorene, og viser det karakteristiske forhold at offiseren av hvem man forlangte et standsmessig levesett hyppig måtte leve på lån for å kunne tilfredsstille alle de krav til skater og avgifter som blev dem pålagt. De hadde 6 døtre og 1 sønn».

Første-barnet – Else Marie – ble hjemmedøpt 25 april og fikk dåpen[xxi] stadfestet i Eidsberg Kirke 9 mai 1795. Da var fadrene Frue Majorinde Anna Helena Lund; Jomfru Johanne Bassøe; [NN] Major Blix; Hr Cancellie Raad Bassøe; Hr Sorenskriver Hejerdahl; og Hr Thorkild [NN], Sogneprest til Rachestad. (senere i livet skulle Else Marie gjennomgå den sjeldenhet – på den tiden – at hun ble ble skilt fra sin første mann og gift på ny[xxii])

De neste tre barna var også piker. Først var det Marthe Dorothea. Hun så dagens lys senvinteren 1796 og ble, visstnok[xxiii] døpt 26 mars det året. Dåpen er ikke funnet i kirkebøkene.

Efter Marthe fulgte Henriche Magretha: hun ble døpt[xxiv] 30 mai 1797. Denne gangen var fadrene Madame Herland; Jomfru Smith; Jomfru Anna Kistine Wilse; Velb. Hr Major Schmidt; Velb. Major von Lien; Velb. Hr Major v. Holte; og Hr Jens Christopher Hiorth på Løchen.

Knapt halvannet år senere var de Sara Christianas tur. Hun meldte sin ankomst sensommeren eller tidlig på høsten i 1798 og ble døpt i Eidsberg 2 oktober det året. Fadrene ble Velb. Frue Karen de Seve; Frøken Karen Schmidt; Jomfru Else Hejerdahl; Hr Kristopher v. Theiste; Hr Albrecht Lassen; Hr Foged Lars Otto [NN] [NN]; og Hr Eilert von Roph [?].

Hieromine Bassøe kom til verden høsten 1799, antagelig rundt midten av måneden, men noen dåp er ikke funnet. Hun døde nokså snar og ble begravet[xxv] 19 januar 1800, bare 3 måneder og 4 dager gammel. Hun hade «Været bestandig upasselig», er det notert i kirkeboken, og kanskje vara en mulig hjemmedåp aldri stadfestet i kirken.

Henriche Margretha døde som liten, bare 3 ½ år gammel. Hun ble begravet[xxvi] 28 januar 1801.

Omtrent samtidig kom nedkom Else Dortea med enda en pike. Hun fikk – naturligvis – navnet Henricha Margretha efter den avdøde storesøsteren da hun ble døpt[xxvii] 3 februar 1801. Fadrene var Frue Martha Dorthea v. Bassøe; Frøken Anna Bugge; Jomfru Susanna Rask; [NN] Capellan Herr Paludan; Herr Foged [NN] Johan Heyerdahl; og Petter Wilse.

I 1801, ved folketellingen, finner man fortsatt Else Dorthea og familien på Lilleschiør i Eidsberg. Mannen hennes er beskrevet som «Capitain ved det nordre rachestadske infanterie-compagnie» og hun, ikke overraskende, som «Hans kone». De har fire barn: Else Maria (6); Martha Dorthea (5); Sara Christiane (3); og Henricha Margaretha (1).

De holdt seg med i alt seks tjenestefolk – Huusjomfruen Pauline Rasch Kiørboe (13 [sic]) Johannes Johnsen (29); Dorthe Olsdatter (27); Anne Svendsdatter (33); Maria Christensdatter (22); og Johanne Pedersdatter (24).

I en annen kategori finner man Marthe Torgautsdatter, en 74 år gammel enke for annen gang, som har opphold av gården: man kan gjette at hun hadde vært gift med en tidligere eier.

Og, nær sagt naturligvis, en husmann med kone, datter og tjenestepike – Torger Halvorsen (41); Elisabeth Pedersdatter Willum (34); Else Dorthea Torgersdatter; og Olia Thorkildsdatter (13).

Senere samme år som nedkom Søsteren Anne Margrethe med en datter. Denne fødselen medførte komplikasjoner, slik tilfellet hadde vært med moren, og 6 august døde Anne Margrethe. Hun ble begravet[xxviii] på Fredriksstad kirkegård 11 august.

Efter folketellingen, som foregikk i februar, gikk vel livet på Lille-Schiør videre som vanlig: Else Dortea opptatt med barn og hus, kanskje noe med dyrene, og Hans Sommerschild med sine militære sysler. Til ut på høsten, da han altså ble syk og sengeliggende helt til han døde.

Hans Jacob Arnold Sommerschild ble begravet[xxix] ved Eidsberg Kirke 16 februar 1802. Han ble 54 år gammel.

To måneder senere ble Else Dorteas eneste sønn født. Da han ble døpt skjedde det i Rakkestad Kirke: hun var syv måneder på vei da mannen døde, og hadde flere små barn å se til, og søkte vel hjelp hos morens familie. Og avstanden mellom Eidsberg og Rakkestad kirker er ikke mer en et par mil på det meste – hun kunne være hos dem i løpet av et par timer eller mindre med hest og vogn.

Ved dåpen[xxx] 26 april 1802 fikk han navnet Hans Jacob – det er det som er notert i kirkeboken, Arnold ble vel lagt til senere, da man hadde områdd seg litt – og fadrene Hr Obriste v. Bierch; Hr Capitain v: Thodberg; Hr Pastor Hertzberg; Madame Caludan; Jomfrue Biørn; og Jomfrue Kirsten Olsen.

Utenom skiftet blir, dermed, Else Dortea borte fra kildene: hun har nok hatt nok å gjøre, men ikke av den karakter som setter spor i dokumenter. Noen flere spor efter henne er ikke funnet i mange tiår.

Else Dortea Heyerdahl er en av de få 1700-tallspersonene som det finnes fotografier av, riktignok tatt da hun var mer enn godt voksen:

                                                               Else Dortea Heyerdahl

Så dukker hun opp igjen: i 1865[xxxi] finner man Else Dortea – under navnet Elisa D. – på gården Skjørtorp i Rakkestad. Hun er 91 år gammel og bor hos Even Pedersen, konen Inger D. Iversdatter og deres fem barn. Familien har fire tjenestefolk, så hun er vel noenlunde komfortabel i sin alderdom.

Enkefru E. D. Sommerschield døde, 93 år gammel, på Sjørtorp. Hun ble begravet[xxxii] 6 april, og det ble ringt med klokken.


[i] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[ii] SAO, Rakkestad prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1752-1777, s. 105
[iii] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1726-1791, s. 123
[v] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[vi] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[vii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1745-1795, s. 42
[viii] SAKO, Hole kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1766-1814, s. 53
[ix] SAKO, Hole kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1766-1814, s. 60
[xii] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1780-1793, s. 65
[xiii] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1780-1793, s. 79
[xiv] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1780-1793, s. 94
[xv] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1780-1793, s. 104
[xvi] SAO, Rakkestad prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1784-1814, s. 526-527
[xvii] SAO, Rakkestad prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1784-1814, s. 278-279
[xviii] Ovenstad, Olai; Militærbiografier : den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814. 2 : [I-Ø]; Norsk slektshistorisk forening, 1949; p 423; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060806009
[xix] Heyerdahl, Anders; Genealogiske optegnelser om slægtlinierne «Heyerdahl», samlet og ordnet i slægtregisterform; Lillestrøm, 1890; pp 80-81; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013071208138
[xx] Sommerschild, Henrich C.; Slekten Sommerschild – Sommerschield; Oslo:Mittet, 1951; PP 334-336; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014051408297
[xxi] SAO, Eidsberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1786-1807, s. 33
[xxii] Sommerschield, Joh.; Stamtavle for familien Sommerschield; Namsos:[s.n]; p 15; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015020508045
[xxiv] SAO, Eidsberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1786-1807, s. 41
[xxv] SAO, Eidsberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1786-1807, s. 172
[xxvi] SAO, Eidsberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1786-1807, s. 174
[xxvii] SAO, Eidsberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1786-1807, s. 58
[xxviii] SAO, Fredrikstad prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1750-1804, s. 624-625
[xxix] SAO, Eidsberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1786-1807, s. 177
[xxx] SAO, Rakkestad prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1784-1814, s. 162-163
[xxxi] Folketelling 1865 for 0128P Rakkestad prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037996000511
[xxxii] SAO, Rakkestad prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0011: Ministerialbok nr. I 11, 1862-1877, s. 358