εε Anna Paulsdatter Bratberg

Anna ble født i Beitstad i Nord-Trøndelag og ble døpt[i] 1 januar 1785. Fadrenes navn er ikke bevart.

Foreldrene var Paul Olsen Bratberg og Ingeborg Olsdatter Klett. De var blitt viet[ii] fant sted 29 oktober 1767.

Om Paul Olsen og hans familie(r) forteller bygdeboken[iii], under avsnittet om Bratberg Østre:

        «Paul Olsen Bratberg tok over ved skjøte 1/2 1762 for 160 rdl. G. 1756 m Guri Johnsdtr. Inderberg, f. 1733. Barn 1. Maren, f. 1757, d. 1763. 2. Marit, f. 1759, d. 1763. 3. Ingeborg, f. 1762, d. 1763. Mor deres var den første til å bukke under på denne gården i dette stor-dødsåret. Guri døde nemlig i januar 1763.

        Enkemannen Paul gifta seg igjen 1764 m. Gjertrud Hansdtr. Mindrum, f. 1742. Barn: 4. Guri, f. 1765, d. som barn. Så døde Gjertrud i 1766. Paul gifta seg for 3. gang m. Ingeborg Olsdtr. Klæth, f. 1747, foreldre sjøleier Ole Nilsen og Ane Jensdtr. Barn i dette ektskapet: 5. Ole, f. og d. 1768. 6. Gjertrud, f. og d. 1770. Ole, f. 1771. 8. Sivert, f. 1780, lærer og Eidsvollsmann, omtalt bd. I s. 326-28.

        Av i alt 8 barn i 3 ekteskap var det altså berre 2 som nådde vaksen alder. Dette måtte være ei hard påkjenning for Paul. Han ble da heller ingen gammel mann, men døde i 1791. Ved skiftet etter han ble gåden delt mellom enka og de 2 sønnene. Men ved skjøte 18/9 1798 tok Ole over heile gården. Ingeborg Bratberg døde 26/5 1815».

Med andre ord, da Ingebor giftet seg og flyttet til Østre Bratberg var hennes ektemann barnløs. Hennes og Pauls første barn ble altså en gutt.

Ole kom til verden tidlig på høsten i 1768 og ble døpt[iv] 16 søndag efter trefoldighet, 18 september[v], det året.

Denne gutten ble bare 18 dager gammel; Ole ble begravet[vi] 19 søndag efter trefoldighet eller 9 september[vii] 1768.

Knappe halvannet år senere så Jertru dagens lys. Hun ble døpt[viii] 2 søndag efter Kristi Åpenbaringsdag, det vil si 14 januar[ix], 1770.

Jertru fikk ikke leve mer enn to måneder og to dager, og ble begravet[x] 4 mars 1770.

Elleve måneder senere kunne de døpe det første barnet som skulle få leve opp, Ole. Han ble døpt[xi] sexagesima-søndagen. Den falt 3 februar i 1771[xii].

Det skulle gå hele ni år frem til neste barn: hva som skapte denne pausen er ikke kjent. Men tidlig om sommeren 1780 kom Sivert, den senere Eidsvoldsmannen, til verden. Han ble døpt[xiii] 11 juni dette året.

Av en eller annen grunn er ikke Anna nevnt i bygdeboken.

Som så mange av sine eldre søsken døde Anna svært ung. Hun gikk bort i slutten av mars 1790 og ble begravet[xiv] 1 april det året.


[i] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 741/L0385: Ministerialbok nr. 741A01, 1722-1815, s. 170
[ii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 741/L0385: Ministerialbok nr. 741A01, 1722-1815, s. 137
[iii] Kvam, Haakon; Beitstadboka. 2 : Opdal-Solberg; Beitstaden historielag, 1985; p 115; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018010848036
[iv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 741/L0385: Ministerialbok nr. 741A01, 1722-1815, s. 140
[vi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 741/L0385: Ministerialbok nr. 741A01, 1722-1815, s. 140
[viii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 741/L0385: Ministerialbok nr. 741A01, 1722-1815, s. 144
[x] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 741/L0385: Ministerialbok nr. 741A01, 1722-1815, s. 144
[xi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 741/L0385: Ministerialbok nr. 741A01, 1722-1815, s. 148
[xiii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 741/L0385: Ministerialbok nr. 741A01, 1722-1815, s. 167
[xiv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 741/L0385: Ministerialbok nr. 741A01, 1722-1815, s. 174