εζ Maren Bruun Wasmuth

Maren Bruun så dagens lys i Kristiansund 29 april 1782. Hun ble døpt[i] 24 mai. Fadrenes navn er ikke notert i denne kirkeboken.

Foreldrene hadde giftet året i forveien, da moren Johanna Susanna Bruun var 31 år gammel. Hennes utvalgte – for henne like gjerne som av henne – var Christian Fredrik Wasmuth, en borger og kjøpmann i Kristiansund, tre år yngre enn henne. I kirkeboken[ii] står det, i 1781:

«Aug: 18de begærede Hr Christian Frideric Wasmuth, ugift Borger og Kjøbmand I Christiansundat copuleres i Huuset d. 22de ejd. med Jomfru Johanna Susanna Holch uden Trolovelse og Lysning hvortil han […] Kgl. Dispensation av 14de Juni h. a. ligeledes betalet den kgl. paabudte accise. Øvrigt forsikrer undertegnede Forløftningsmænd, at Frændeslægt, eller Svogerskab eller noget andet er med Ægteskabet fiendtlig».

Erklæringen var undertegnet av Peder Kaasbøl og en [NN] Pristed.

Andre barn ble en gutt. Johan Christopher – eller, muligvis, Christian – meldte sin ankomst 12 desember 1784 og ble døpt[iii] 30 samme måned.

Så fulgte, litt over to år senere, Stinchen Tostrup. Hun ble født 28 januar og døpt[iv] 21 februar 1786.

Enda to år gikk og så ble det en gutt, Georg Ulrich – den fremtidige Eidsvoldsmannen. Han så dagens lys 9 mars og ble døpt[v] 16 april 1788.

Femte og, så vidt vites, siste barn ble en pike. Anna Brun ble født 3 april 1789 og døpt[vi] 24 samme måned.

I 1801[vii] finner man Maren som en ung dame på 18 år hjemme hos foreldrene i «Indlandet No 92» i Kristiansund, sammen med mannen. Hun 51 år gammel, han 48. Alle fem barn bor hjemme:  foruten Maren var de Johan Christian (16); Georg (11); Stinken (15); og Ane (11).

De har en leieboer, Christian Pristed, som er en enke på 72 år og «Lever af kaar». Dessuten tjenestefolk. Søren Sørensen (36) er en ugift «Kiøbsvend» eller assistent for huset herre. Drengen Sivert Jacobsen (26) er også ugift og, gjetter man, mellom jobber: han er matros av yrke. Og de tre som Johanne hadde mest med å gjøre, tjenestepikene Margrethe Pedersdatter (50); enken Maria Dall (49); og Inger Pedersdatter (24).

Noen måneder efter folketellingen reiste yngstegutten hjemmefra, han ble elev det «Norske Militære Institutt» fra 18 juni det året[viii] og gikk videre til å ha en militær løpebane.

Noen dager senere forteller avisen at Marens far ga et bidrag[ix] på 10 riksdaler til en innsamling til fordel for ofre i en trefning som hadde funnet sted 2 april 1801.

Efter hvert var Wasmuth i økonomiske vanskeligheter og i 1804 måtte han gi oppbud. Han døde året efter, 20 februar, og ble begravet[x] 26 samme måned.

 

Med han død ble marens mor sittende med konkursboet, og dets videre behandling: akkurat da kan det ha vært en lettelse at kvinner måtte ha en verge til å ta seg av offentlige saker.

Samme år – og sikkert ikke uten sammenheng med farens oppbud – giftet Maren seg. Hennes tilkommende var Ole Schare, byfogden. De ble viet[xi] i Kristiansund 11 juni 1804.

Allerede året efter, 17 mars 1805, døde Maren, 22 år gammel, i barsel. Hun ble begravet[xii] 22 samme måned.


[i] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0840: Ministerialbok nr. 572A03, 1754-1784, s. 436-437
[ii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 568/L0794: Ministerialbok nr. 568A03, 1764-1801, s. 112-113
[iii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0841: Ministerialbok nr. 572A04, 1784-1819, s. 235
[iv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0841: Ministerialbok nr. 572A04, 1784-1819, s. 236
[v] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0841: Ministerialbok nr. 572A04, 1784-1819, s. 237
[vi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0841: Ministerialbok nr. 572A04, 1784-1819, s. 237
[vii] Folketelling 1801 for 1553P Kvernes prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058427005441
[viii] Olai Ovenstad, Militærbiografier. Den norsk ærs officerer 1626-1814 (Bind II: I-Ø), p 540, http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.html
[x] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0841: Ministerialbok nr. 572A04, 1784-1819, s. 287
[xi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0841: Ministerialbok nr. 572A04, 1784-1819, s. 229
[xii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0841: Ministerialbok nr. 572A04, 1784-1819, s. 287