ελ Ane Elisabeth Lange

Ane Elisabeth kom til verden tidlig i oktober 1765, før hennes mor hadde giftet seg. Innførselen i kirkeboken er:

«d 14 Octbr Døbt[i] Erich Langes B. med Ana Catharina Juul efter Kgl. bevelling døbt for Ægte»

Barnet fikk navnet Ane Elisabeth og fadrene var Friderich [NN] Schagen; Jon Larsen Forand; Alethe Finestad; Marithe Schaga; og Else Tolløvsdatter Strand.

Foreldrene var Erich Lange og Ana Catharina Juul, som notert ved dåpen – bygdeboken[ii] forteller at Anna Catharina og Erich ble viet i 1766: noe tegn til det er ikke funnet i kirkeboken, men det kan jo tenkes at de under omstendighetene valgte å bli viet annetsteds.

De har under alle omstendigheter forlatt Kolvereid nokså snart efter Ane Elisabeths dåp: neste barn ble døpt følgende vår – i Bergen.

Jacob, den senere Eidsvoldsmannen – så dagens lys mot slutten av mars og ble døpt[iii] i Domkirken 3 april 1767. Fadrene var Procurator Joh: Preutzes Hustrue; Christian Keutels Hustrue; Jacob Lange; Johan Lyder Suhling; og Steen Wirtmann Brugmann.

Hvordan enn henger sammen om når Anna Catharina giftet seg, så er det jo tenkelig at de allerede var bestemt å reise til Bergen, og at de derfor ble viet der: om det skjedde i domkirken kan ikke belegges – kirkebøkene for domkirken mangler helt opplysninger om ekteskap i perioden før 1 juli 1767.

Uansett: bygdeboken forteller litt om Eric Lange, ikke alt flatterende:

        «Erich Jacob Lange var jurist og kom til Namdalen som prokurator og fullmektig hos sorenskriver Lars Holt Juul på Sandnes. Han ble gift med sorenskriverens søster, og familien busatte seg etter noen år i ledig husvære på Skillingstad – som Langes svigermor bygsla og eide del i fra 1775. Hans egen økonomi var ofte skral, og han lånte såleis i 1781 310 rdl. av Peder Nicolaisen Greger mot pant i lausøre og personlige verdisaker. I 1786 ble gården sammen med mange andre solgt på dødsboauksjon etter madam Holte Juul. På en eller annen måte ble Erich Lange eier. Nytt tegn for anstrengt økonomi kom i 1797 da han lånte 74 rd. av Arent Jentoft og 40 rd. Johan Nilsen Garstad mot pant i gården. Som prokurator fremmet han noen krav for P. J. Sverdrup, men hadde for øvrig få oppdrag. Etter tvangssalg av gården i 1799 flytta han og kone til datra på Finne i Kolvereid. I nødsåret 1809 fikk de så-havre og havremjøl og noen kontanter som fattighjelp fra bygdekommisjonen».

Anna Catharina og Eric ble værende i Bergen et par år, uten at det er kjent hva de levet av eller hvor de bodde. Men de fikk en sønn til der.

Peter Paul ble døpt[iv] i domkirken 20 oktober 1768. Denne gangen var fadrene Mad: Meyer; Ingeborg Keutel; Johan Preutz; Christian Keutel; og Christian Lange.

To år senere var de tilbake i Kolvereid, der kom datteren Ane Ide til verden og ble døpt[v] 14 januar 1770. Pikebarnet fikk fadrene Hr Capitain Sommer; Monsr: Jacob Juul; Monsr: Johannes Juul; Fru Capitain Sommers; Madam: Juul; og Madam: Krag.

Når denne piken fikk navnet Ane, likesom den første, er det et nokså sikkert tegn på at Ane Elisabeth døde som småpike, men noen begravelse er ikke funnet.


[i] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 780/L0632: Ministerialbok nr. 780A01, 1736-1786
[ii] Lund, Gunnar; Gårder og slekter i søndre del av Kolvereid, 1600-1964; Nærøy kommune, 1987; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012052224015
[iii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1758-1789, s. 110-111
[iv] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1758-1789, s. 128-129
[v] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 780/L0632: Ministerialbok nr. 780A01, 1736-1786