ευ Johanne Marie von Ely

Johanne Marie kom til verden om høsten og ble døpt[i] torsdag 15 september 1774. Johanne Marie fikk fadrene Ole Gabrielsen Østraad; Einar Thorsen Lørbe; Sergeant Niels Aases Hustrue, Lisbeth Pedersdatter Wagle; og Sørine Christine Gabrielsdatter Aagaard.

Foreldrene var Guri Pedersen og Ernst David von Ely; ble viet[ii] hjemme i huset av Magister Winther, i henhold til en kongelig tillatelse, 5 oktober 1758. Guri var knapt 17 år gammel.

Moren var en Stavanger-pike av god familie; faren var en militær offiser, sekond-løytnanten Ernst David Ely, han var 11 år eldre enn henne. Ovenstad[iii] forteller litt om han og hans karriere:

        «Ely, Ernst David. – F. 1731 i Stavanger, døpt 3/6 s.å. – Sønn av kpt. ved 2. Vesterl. nasj. inf.regt. – Sersj. ved dette regt. – Fenr. ref: sammesteds 10/7 1754. Virk. fenr. ved Skånevikske komp. 30/4 1755. – Sek.lnt.s kar. 14/7 1756. – Virk. seklnt. 6/4 1757. Prlnt. ved Skånevikske komp. 20/2 1760. – Ved hærens omordn. fra 1/1 1766 satt som prlnt. i seklnt.s stilling ved 1. Stavangerske og 1. Ryfylkeske komp. Ved den nye hærordn. fra 1/7 1767 blev de 2 Vesterlenske reg.er slått sammen til ett «Vesterlenske regt.», og E. blev da plasert ved dettes Ryfylkeske komp. – Fra 1/5 1769 kom det atter en ny hærordn., de 2 Vesterlenske regt.er blev gjenopprettet, og E. blev satt ved 2. Vesterl. nasj. inf.regt.s 3. Stavangerske komp. – Kpt. og chef for dette komp. 4/3 1773. – Avskjed 30/1 1789 med 200 rdl. årl. pens. – Han blev dog lønnet til 1. mars, da pensjonen begynte å løpe. – Død 1809 i Tønsberg som tollinspektør, begr. 10/2 s.å., 78 år gl. – Gift 5/10 1758 med Guna Pedersdtr. Megeland, f. 1742 i Stavanger, døpt 21/1 s.å. datter av Peder Thomassen Megeland og Lisbeth Erichsdtr. Frost -».

Første barn av dette paret var Maren Elisabeth, som så dagens lys i slutten av november og ble døpt[iv] 3 desember 1758. Hun ble båret av Fru Tillisch, mens fadrene var Oberst Heusner; Capitain Saldern; Madm Undall; og Madm Thomæ. Frosts.

Presten, som tydeligvis var mørk i hu, føyet til: «Disse Personer ere viede den 5. Octobris, altsaa er imellem Bryllup og Barsel ikkun 8 Uger». Det var vel morens alder og de begges manglende respekt for ekteskapet som gjorde ham irritert.

Året efter ble det en gutt til, Just Henrich – han som skulle bli Eidsvoldsmann et halvt århundrede senere. Da han ble døpt[v] av Hr Taur 30 november 175 ble han båret av Oberstinde Heusner. Fadrene hans var Kammerherre Tillisch; Oberst Lieutenant Trolle; Capitain Frantsen; og Jomfr. Margareta Wilhelmina Heyberg.

Så fulgte Elisabeth som kom til verden omkring 1762, men hennes dåp er ikke funnet i kirkebøkene. Hun er virkelig nok, for hun er med i folketellingen for 1801[vi] og bodde da fremdeles hos foreldrene.

Så var det Christiana Julianas tur, hun så dagens lys våren 1764 og ble døpt[vii] 10 mai det året. Hun ble holdt over dåpen av Frue Capitain Frantzens; som fadre valgte foreldrene Obrist Lieutenant Lakmand; [NN] Geelmuyden; Frøken Margareta Heusner; og Jomfru Christina Juliana Ely.

Efter kom henne broren Peter som meldte sin ankomst tidlig i 1767. Da han ble døpt[viii] 26 februar ble han båret av Frue Oberst Lakman. Fadrene var Obriste Michael Smith; Capitain Valentinsen; Hr Magnus Reutz; og Frøken Lovisa Huesner.

Året efter ble Anthon Ulrik Jacob født: han ble døpt[ix] 10 juni 1768. Han ble holdt ved dåpen av Nicolay Lohmans Hustrue. Fadrene var Major Frideric Ely; Børge Rosenkilde; Ole Ploug; og Jfr: Anne Malena Frantsens.

Helene Juliane skal være født omkring 1768, eller helst 1769, men heller ikke hennes dåp er funnet. Men igjen, som med storesøsteren Elisabeth, er hun virkelig nok – hun er med i folketellingen for Farsund i 1801, bosatt hos sin bror Just Henrich.

Efter henne, kom broren Johan Wibe som er dokumentert: han ble døpt[x] 15 mars 1770 og ble båret av Frue Capitain Valentinsen. Denne gangen ble fadrene Captain Carl Telleqvist; Hr Hans Urdall; Diderich Adolph Ely; og Jomfr: Magdalena Rosenkilde.

Året efter ble Ernst David von Ely forflyttet, men ikke så langt: familien endt på gården Kvål[xi] i Høyland sogn, rundt 20 kilometer eller så syd for Stavanger. Der skulle de bli boende i 20 år.

Her ble broren Nicolai Lohmann født, antagelig i annen halvdel av februar 1772. Han ble døpt[xii] i Høyland Kirke – den som ble revet i 1840 – 2 mars. Fadrene var Hr Major Friderich von Ely; Hr Lieutenant Ernst von Ely, junior; Min[xiii] Hustrue Martha Margrethe Lund; Jomfru Ingebor Petronella Tanke; og Jomfrue Isabella Rennie.

Så var det Johanne Maries tur. Efter henne var tre siste barna var alle gutter.

Peter så dagens lys i begynnelsen av 1778 og ble døpt[xiv] av presten Otto Ottesen[xv] 26 januar det året. Denne gangen valgte foreldrene, som fadre, Lieutenant Diurhuus; Capellan Hr Skal [?]; Sergiant Just Henrich v: Ely; min Hustrue Christine Ottesen; og Klokker-Konen Karen Østraad.

Johan Gottlieb fulgte, litt over to år senere. Han ble døpt[xvi] torsdag 18 mai 1782. Fadrene ble Præsten Otto Ottesen; Bestyrer Iver Scheveland; Svend Wagle; Kari Scheveland; og Mari Svendsdatter Schej.

Og, helt til sist, en gutt som skulle få navn efter faren da han ble døpt[xvii] 22 desember 1782. Til fadre hadde han Berdiner Tostensen Sandnæs; Gabriel Gabrielsen N: Østraad; Ole Helmich Sandnæs; Kisti Berdiner; og Malli Stokke.

Johanne Marie Elye giftet seg i 1803, da hun var 27 år gammel. Brudgommen var Samuel Andreas Thue: Han var Over-Toldbetient i Tønsberg. Som kausjonister hadde de Niels Bull og H. C. Larsen. Vielsen[xviii] fant sted hjemme i huset, i Vår Frue Sogn i Tønsberg, 28 november 1803.

Paret fikk sitt første barn året efter da datteren Elen kom til verden våren 1804. Hun ble hjemmedøpt og fik dåpen[xix] bekreftet i Vår Frue Kirke i Tønsberg 13 mai samme år. Fadrene var Madme Holst; Jomfrue Elen Føyen; Hr Told-Casserer Rasch; Hr Gregers Samsing; Hans Omsted og Ernst Ely.

Elen ble fulgt av en gutt, Frideric Wilhelm, sommeren 1807. Han ble hjemmedøpt og fikk dåpen[xx] stadfestet i kirken 28 juni. Fadrene hans var Madme M. E. Bull; Jomfr. Christine Elye; samt d’Hrr Carl Stoltenberg; Henrik Stoltenberg; [NN] Samsing; og J. Fr. Henne.

Året efter, våren 1808, kom Anne Hellene til verden. Hun, og, var hjemmedøpt og fikk den dåpen[xxi] bekreftet i kirken 18 april samme år. Fadrene var Madme Harris [?]; Jomfrue Collin; og d’Hrr Hejding; Larsen; og Carlsen.

Siste kjente barn var Maren Elisabeth, som ble født 6 juni 1809. Også hun ble hjemmedøpt. Denne dåpen ble stadfestet i kirken 8 september. Som fadre fikk hun Madme Williz [?]; Jomfru Holst; og D’Hrr Kristian Hornegaard; [NN]; og Harris.

Johanne Marie ble enke, 50 år gammel, da Samuel Andreas Thue døde 23 januar 1824, 52 år gammel. Han ble begravet[xxii]  en uke senere.

Hun levet videre i mer enn 30 år, til hun døde, omkring 81 år gammel, 21 oktober 1855. Hun ble begravet[xxiii] 26 samme måned.


[i] SAST, Høyland sokneprestkontor, 30BA/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1753-1783
[ii] SAST, Domkirken sokneprestkontor, 30/30BA/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1744-1782, s. 38
[iii] Olai Ovenstad,: Militærbiografier – den norske hærs officerer 1628-1814 – Bind 1 (A-H) http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bd_1/index.html?pageNumber=268 og side 269.
[iv] SAST, Domkirken sokneprestkontor, 30/30BB/L0004: Klokkerbok nr. B 4, 1752-1790, s. 49
[v] SAST, Domkirken sokneprestkontor, 30/30BB/L0004: Klokkerbok nr. B 4, 1752-1790, s. 54
[vi] Folketelling 1801 for 0705P Tønsberg prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058282001051
[vii] SAST, Domkirken sokneprestkontor, 30/30BB/L0004: Klokkerbok nr. B 4, 1752-1790, s. 80
[viii] SAST, Domkirken sokneprestkontor, 30/30BB/L0004: Klokkerbok nr. B 4, 1752-1790, s. 95
[ix] SAST, Domkirken sokneprestkontor, 30/30BB/L0004: Klokkerbok nr. B 4, 1752-1790, s. 103
[x] SAST, Domkirken sokneprestkontor, 30/30BB/L0004: Klokkerbok nr. B 4, 1752-1790, s. 113
[xi] Om gården, se Aurenes, Ola; Høyland gards- og ættesoge gjennom 400 år : 1500-1900; Høyland kommune, 1954; pp 233-246; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015120729003
[xii] SAST, Høyland sokneprestkontor, 30BA/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1753-1783
[xiv] SAST, Høyland sokneprestkontor, 30BA/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1753-1783
[xvi] SAST, Høyland sokneprestkontor, 30BA/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1753-1783
[xvii] SAST, Høyland sokneprestkontor, 30BA/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1753-1783
[xviii] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1797-1814, s. 8-9
[xix] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1797-1814, s. 78-79
[xx] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1797-1814, s. 90-91
[xxi] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1797-1814, s. 92-93
[xxii] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1813-1826, s. 262-263
[xxiii] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1855-1864, s. 278