εφ Todne Bjørnsdatter Birkeland

Todne fikk navn efter moren da hun ble døpt[i] 16 mars 1777 – og fadrene Ommund Biørnsen; Ola Dagsen; Kittil [?] Biørnsen; Anna Knudsdatter; og Guri Pedersdatter [?].

Foreldrene var Todne Larsdatter og Biørn Ommundsen Birkeland. Kirkebøkene for Konsmo mangler opplysninger om vielser fra 1765 til 1815, så det er usikkert når Todne giftet seg. Mest sannsynlig skjedde det i annen halvdel av 1760-tallet: før 1765 var hun svært ung, og i 1769 fikk hun og mannen sitt første barn.

Dette var Torbør, hun ble født tidlig i november 1769 og døpt[ii] 12 den måneden i Konsmo Kirke, den som ble revet engang før 1802 da den nåværende bygningen ble oppført. Fadrene hennes var Knud Biørnsen; Ola Dagsen; Torjus Nilsen; Anna Arnesdatter; og Adriana Olsdatter.

De var bosatt seg antagelig på hans farsgård, Kleivå, der slekten hadde sittet i over hundre år – ifølge bygdeboken[iii].

Broren Lars fulgte fire år senere. Han ble døpt[iv] 18 mars 1773 og fikk da fadrene Ole [NN]; Knud Biørnsen; Ommund Biørnsen; Adrianna Torkelsdatter; Guri Pedersdatter; og Guri Pedersdatter.

Kari ble døpt[v] 23 mars 1774. Fadrene var Knud Biørnsen; Ola [NN]; Ommund Biørnsen; Adriana Torkelsdatter; og Guri Pedersdatter.

Så var det altså Todnes tur, og så fulgte Anne, som ble døpt[vi] 4 mars 1780. Denne gangen valgte man fadrene Tarjej Gundersen [?]; Ola Biørnsen; Torjus Nielsen; Anna Knudsdatter; og Todne Olsdatter.

Anne fikk ikke leve lenge. Hun døde samme høst og ble begravet[vii] 5 oktober 1780.

Året efter ble den tredje pike i rekken født, og hun fikk navnet Anne efter sin avdøde storesøster da hun ble døpt[viii] 2 september 1781. Da var fadrene Anna Knudsdatter; Ommund Biørnsen; Ola Dagsen; Torjus Nielsen; og Gunnild Gundersdatter.

Yngstemann i familien var Ommund, den senere Eidsvoldsmannen. Han ble født våren 1786 og døpt 30 april. Ommunds fadre var Anne Knudsdatter; Ommund Biørnsen; Torjus Gundersen; Torgius Olsen; og Gunnild Gundersdatter Birkeland.

Todne ble nok konfirmert en gang i første halvdel av 1790-årene, men opplysningene er ikke bevart i kirkeboken.

Fra tid til annen må man gjøre noen små hopp for å få slikte slektshistorier sammen, og i dette tilfelle gjelder dette for Todne.

I 1801[ix] finner man nemlig i folketellingen en kvinne med rett navn, men feil alder. Denne Todne Bjørnsdatter er oppgitt å være 32 år gammel, og altså født i 1769. Hun sies å være Ole Gundersens annen kone; de er bosatt på Mydland. De har tre barn: den eldste er ni, den nest eldste to år gammel. Til sammen gir disse opplysningene denne hypotesen: at Todnes alder er feil, og at det eldste barnet er fra Ole Gundersens første ekteskap.

Todne og Ole har altså to barn sammen – og han ett fra første ekteskap. De er Gunder (9); Bent (2); og Ole (1).

Familien har så de klarer seg, og holder seg med en tjenestepike: Gurj Torgiusdatter er 15 år gammel.

Efter dette kan det vel hende at familien flyttet annetsteds, for det er ikke funnet spor av dem i kirkebøkene eller i Konsmoboken.


[i] SAK, Sør-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2 /4, 1768-1814, s. 196
[ii] SAK, Sør-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2 /4, 1768-1814, s. 188
[iii] Bergstøl, Tore; Konsmoboka. 1: Gardar og ætter; [s.n.], 1964; p 52; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016063008040
[iv] SAK, Sør-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2 /4, 1768-1814, s. 192
[v] SAK, Sør-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2 /4, 1768-1814, s. 193
[vi] SAK, Sør-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2 /4, 1768-1814, s. 200
[vii] SAK, Sør-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2 /4, 1768-1814, s. 229
[viii] SAK, Sør-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2 /4, 1768-1814, s. 202
[ix] Folketelling 1801 for 1029P Undal prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058340000921