εψ Karen Carstensdatter

Karen skal[i] ha kommet til verden i 1751.  Noen dåp er ikke funnet i Risør, men hun var virkelig nok: man finner henne i folketellingen for 1801[ii], da som enke og bosatt hos sin bror Henrich Castensen i Uhrene, i gård nummer 261, som lå i første rode i Risør.

Foreldrene var Ingeborg Torsdatter Tveite og Casten Henriksen. Om ham er ikke mye, men noe, kjent gjennom bygdeboken[iii] for Holt:

        «I Laget bodde Carsten Henriksen, f. 1724, d. 1813. Han seilte 1770 med galeas på 17 lester. Eide flere fartøier. Hans sønn Henrik Carstensen bosatte sig i Risør hvor han ble en rik mann. Broren Tor Carstensen, f. 1756, d. 1829, bodde til dels i Laget. Han hadde bl. a. fartøier også en brigg «Anna Helena» på 25 lester. I 1790 hadde han en brigg på 64 ½ kl.».

Ingeborg var bare 19 år gammel da hun giftet seg. Vielsen[iv] fant sted i Holt 28 mai 1750.

I første omgang slo de seg visstnok ned i Risør, der de fikk sitt første barn. Karen ble fulgt av Marte, som ble født forsommeren 1753 og døpt[v] 16 juni, da med fadrene Lars Gjeruldsen Tvede; Ole Chrestensen Angelstand; Marthe Invaldsdatter Tvede; Gunild Nilsdatter Tvede; og Kiærsten Olsdatter Tvede.

Ingeborg fikk sitt tredje barn, en sønn, samme høst – men nå bodde de i Gjeving. Henrich – som skulle bli Eidsvoldsmann – ble visstnok[vi] døpt 30 oktober 1753, i Gjeving, i andre deler av Holt; i Tvedestrand eller Risør: men dåpen er ikke funnet i kirkebøkene i den perioden det dreier seg om.

Fjerdemann, Thor eller Thore – efter morfaren – kom til verden rundt månedsskiftet november / desember 1755 og ble døpt[vii] 10 desember dette året. Fadrene hans var Else Tveiten; Thore Tveiten; Lars Risøen; Anders Hofsdal; og Anne Hansdatter Tveiten.

Så fulgte tre gutter på rad. Først ute var Per – han skal visstnok[viii] ha kommet til verden i 1759, men noen slik dåp er ikke funnet.

Ole skal[ix] ha blitt født i 1761, men døde antagelig som ganske liten, for tre år senere meldte Olle sin ankomst: han ble døpt[x] 6 januar 1764 og fikk fadrene Anne Lofsdahl; Raney Masdatter; Aasul Grims Land og sønnen; og Olle Tvede.

Den tredje piken, Else, fulgte forsommeren 1765. Da hun ble døpt[xi] 15 juni det året fikk hun fadrene Marte Jensdatter; Else Aasholsdatter [?]; Kirsten Jensdatter; Thore Jensen; og Ole Aaselsen.

Efter Else ble det en pike til – Ingeborg – som kom til verden på vårparten tre år senere. Hun ble døpt[xii] 24 april 1768. Denne gangen valgte foreldrene, som fadre, [NN] Henrichsdatter; Ranneig Madsdatter; Else Aaholsdatter; Peder Henrichsen; og Salve [NN].

Helt til slutt – i det minste blant de kjente barna – kom Jens. Han ble døpt[xiii] i Holt Kirke 10 november 1770. Fadrene var Peder [NN] Gievings Kone Berthe; Marthe Thorsdaatter Tvede; Lars Dokkenæs; Niels Thorsen Clem [?]; og [NN] Thorsen i Tvedestrand.

Om alle disse barna levet opp er vel usikkert – men det er ikke slått fast hverken den ene eller den annen vei.

Karen burde vært konfirmert i midten av 1760-årene – men noen konfirmasjon er ikke funnet. Det vil si, det kan tenke at det skjedde i 1765: opptegnelsene for dette året har ikke overlevet.

Hun var omkring 30 år gammel da hun giftet seg. Hennes tilkommende var 12 år yngre Stian Nielsen Risøya fra Østerrisør. Som kausjonister hadde de Even Pedersen [NN] og Jon Thorsen [NN]. Vielsen[xiv] fant sted 19 mars 1785.

Paret slo seg ned i Søndeled og der fikk de sitt første barn, en datter. Hun ble døpt[xv] 29 juli, og da fikk hun navnet Torbor og fadrene Ingebor Boye; Fr Barbara Bøye; Tiøstel Olsen; Anders Danielsen [NN]; og Peder Carstensen.

Noen flere barn er ikke funnet, og i løpet av årene ble Karen enke – før 1801.

I 1801[xvi] bodde hun hos sin bror Henrik i Risør, et sted som heter Uhrene som var i første rode, gårdens nummer var 261, noen hundre meter fra det nåværende sentrum i byen. Hun er beskrevet som «Enke efter første ægteskab» som lever «Af charite»

Henrik var kjøpmann, og hadde flere andre slektninger boende hos seg: Torborg Steinsdatter – antagelig Stiansdatter – som nå var 15 år gammel; Targier Pedersdatter (15), en annen søsterdatter; og søstersønnen Carsten Jensen. Der i huset var også husbondens gamle farbror, 80-åringen Petter Henrichsen.

Og, naturligvis, en hel serie tjenestefolk: Niels Brogmand (38) og Søren Enzelius (22) var «Handels karler»; Niels Sørensen (37) og Niels Paulsen (24) var «Gaards karle»; Peder Jonsen (14) var gårdsdreng. Wrold Olsen (24) var matros, mens de som tok seg av huset var Marthe Andersdatter 34 og Marthe Olsdatter (26). De to siste var begge «Kost og løn og tiener».

De neste årene er det lite å vite om Karens liv i Risør. Hun mistet moren sin da Ingeborg Lavet døde 27 august 1810. Hun ble begravet[xvii] fra Søndeled Kirke 24 samme måned.

Efterhvert opprant 1814 og Kielertraktat, og den danske kongens avståelse av Norge. Det åpnet for Christian Fredriks initiativ til å holde en grunnlovsgivende forsamling, og hans eget valg til konge av Norge. I slutten av februar gikk det ut invitasjoner til å velge representanter.

I Risør holdt man valg 11 mars 1814, med det resultat at «Kiøbmand Henrich Carstensen, eier av Egelands Jerværk, som i følge Deres Høyhed Norges Regent Printz Christian Friderichs naadige Befaling, ved de fleeste Stemmer, er udsed til, paa Byens Vegne at møde i Edsvold førstkommende 10de April, overdrage vi herved uindskrænket Ræt til, paa denne Byes Vegne, at antage og erkiende den Regieringsform for Norge, som den efter nærværende Omstændigheder finder meest passende for Nationens fremtidige Vel[xviii]».

Avstanden fra Risør til Eidsvold er slik at reisen, hvis han tok landeveien, kunne ta et par-tre dager, avhengig av vei og føre-forhold. På den annen side var Henrich Carstensen reder, og kan vel ha reist deler sjøveien et stykke. Om det sparte tid er heller tvilsomt, om han ikke var heldig med vinden.

Riksforsamlingen tok slutt 17 mai, og så reiste efter hvert representantene hjem igjen. Henrich hadde kanskje, som handelsmann og reder, ærend i Christiania og i andre byer han reiste forbi, men var nok hjemme igjen i slutten av mai eller begynnelsen av juni, på det seneste.

Karen fikk ikke være sammen med broren så svært lenge efter dette, for følgende år døde hun – visstnok[xix]. Begravelsene er ikke funnet.


[ii] Folketelling 1801 for 0901P Risør prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058321000077
[iii] Svensen, Sv.; Holt : en bygdebok; Dreyers Grafiske Anstalt; p 110; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017032226001
[iv] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fb/L0005: Klokkerbok nr. B 5, 1746-1764, s. 120
[v] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fb/L0005: Klokkerbok nr. B 5, 1746-1764, s. 55
[vii] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fb/Fba/L0006: Klokkerbok nr. B 6, 1746-1762, s. 60
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070523320948
[x] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fb/Fba/L0007: Klokkerbok nr. B 7, 1762-1810, s. 4
[xi] SAK, Risør sokneprestkontor, F/Fb/L0002: Klokkerbok nr. B 2, 1747-1812, s. 254
[xii] SAK, Risør sokneprestkontor, F/Fb/L0002: Klokkerbok nr. B 2, 1747-1812, s. 255
[xiii] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1765-1798, s. 30-31
[xiv] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1765-1798, s. 384-385
[xv] SAK, Risør sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1746-1815, s. 10
[xvi] Folketelling 1801 for 0901P Risør prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058321000077
[xvii] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 87
[xviii] Olafsen, Arnet | Birch-Reichenwald, Kr.; Riksforsamlingens forhandlinger. 2 : Adresser og fuldmagter; Kristiania:Grøndahl & Søns Boktrykkeri, 1914; p 303; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006120500028