η Anne Rasmusdatter Mellebye

Anne kom til verden henimot jul i 1775 og ble døpt[i] i Skjeberg Kirke som den tredje siste det året, 27 desember. Fadrene hennes var Berte Grimsøens; Anne Grimsøen; Terie Jonson; Kield Bøe; og Halvor Hansen.

Foreldrene var Rasmus Udengen og Marthe Andersdatter; de hadde giftet seg giftet seg høsten 1773. Hennes utvalgte var «Corperal» Rasmus Olsen og de to ble viet[ii] i Skjeberg kirke 29 september dette året.

Paret bosatte seg på Udenes der de fikk sitt første barn – det var Anne.

Nestemann var Ole. Han så dagens lys knappe to år senere, da bodde Marte og familien på Melbye. Ole ble døpt 7 september 1777 og hadde da fadrene Else Bøe; Marthe Tangen; Ronnov Torkieldsdatter; Borge Grimsøe; og Anders Gabrielsen Roeding.

Datteren Grethe meldte sin ankomst våren 1779, og ble døpt[iii] 23 mai det året. Nå var faren blitt sersjant, og omtales som Rasmus Udengen igjen. Fadrene var Lisbet og Marthe Melbye; Magnus Taleberg; Anders Gabrielsen Bøe; og og Eric Børresen.

Så var det Zacharias, som meget senere skulle bli medlem av Rikgsforsamlingen; han ble fulgt av enda en gutt. Zacharias ble født før jul i 1781 og ble døpt[iv] annen juledag. Som fadre hadde han Lisbet Melbye; Johanne Bøe; Lisbeth Jonsdatter; Ole Giørstad; og Brynild Larsen.

Joen fulgte seks år senere, han ble døpt[v] 4 november 1787. Denne gangen var fadrene Lisbet Bisseberg; Lisbet Røed; Inger Bøe; Magnus Ravneng; og Anders Tange.

Siste barn i denne flokken ble en pike, Oleana. Hun så dagens lys enda fem år senere og ble døpt[vi] 29 juli 1792. Fadrene hennes ble Lisbeth Ravneng; Christine Mellebye; Magnus Ravneng; Anders Tange; og Erik Røed.

Oleana fikk ikke leve opp: hun døde knappe 10 måneder gammel og ble begravet[vii] fra Ingedal kirke 14 mai 1793.

Anne Rasmusdatter Udengen ble konfirmert[viii] av residerende kapellan i Skjeberg i 1791: den nøyaktige datoen er ikke notert. Hun er ført opp som den første av 4 piker; med 6 gutter samme dag var de et ganske lite kull på ti ungdommer.

En Anne Rasmusdatter giftet[ix] seg i Skjeberg 12 november 1796, med en kar som het Ole Olsen: ingen detaljer er oppgitt.

Gjetningsvis er det samme Anne man finner som gift kvinne i folketellingen av 1801 for Berg i Østfold. Mannen hennes er «Bonde og Gaardmand» Ole Olsen: de er bosatt på gården Torp Søndre. De har en datter på tre år – og det stemmer jo godt – som heter Elen Marie. Med samt to tjenestefolk; Johannes Larsen (24) om også er «National soldat» og Pernille Jørgensdatter, som er 32. Begge er ugift.

Hvordan det gikk for Anne og Ole er litt usikkert. Ett mulig tegn på at de kanskje slet litt mot slutten av Napoleonskrigene er at Ole, i 1811, skjøtet[x] Ende – en tidligere lensmannsgård – til Justitsraad Andreas Melchior Glückstad. Nå fikk han 4’000 riksdaler for den, og det må jo ha monnet hva enten det gjaldt å betale gjeld, underholde familien – eller å investere i noe annet.

På den annen side: ha var tydeligvis ikke eier av Torp – for 16 år senere får han skjøte på gården:

        «Ved skjøde af 1827 fra den norske regjering blev Torp afhændet til Ole Olsen for 900 spd., hvoraf en trediedel (300 spd.) omsattes til en paa eiendommen hvilende uopsigelig kornrentre, stor 3 tdr. 3/10 fjerdingk. byg. Ved skiftet efter ham 1840 overtog enken (Anne Rasmusdtr.) gaarden for 1200 spd. Datteren Elen Marie arvede den efter hende. Hun ægtede først Thore Pedersen Foss og siden Christen Svendsen. [xi]»

Denne passusen viser nokså tydelig det primærkildene antyder – det ble ikke flere barn i dette ekteskap, i det minst ingen som vokste opp.

Hverken Oles begravelse eller skiftet efter ham er funnet i førstehåndskilder.

Og det er tilfelle også med Anne Rasmusdatter.


[i] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1726-1791, s. 129
[ii] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1726-1791, s. 203
[iii] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1726-1791, s. 131
[iv] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1726-1791, s. 134
[v] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1726-1791, s. 141
[vi] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1792-1814, s. 4
[vii] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1792-1814, s. 134
[viii] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1726-1791, s. 227
[ix] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1792-1814, s. 172
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061013030669
[x] Sætrang, Ivar; Kirker og kirkegods i Berg, Smaalenene : med en gaardshistorie; P 55, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016060948028
[xi] Sætrang, Ivar; Kirker og kirkegods i Berg, Smaalenene : med en gaardshistorie; P 91, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016060948028