ν Tale Maria Motzfeldt

Tale Maria så dagens lys – gjetningsvis, rundt eller like efter nyttår 1769, og ble døpt[i] 26 januar det året. Som fadre fikk hun Hr Obriste L: Hans Bull; Hr: Capitain Krag; Hr: Jeremias Tønder; Frue Bull; Barbroe Margrethe Bernhoft; og Jomfrue Birgitha Krog.

Foreldrene var Birgitte Andrea Bull og Ulrich Anton Motzfeldt: de hadde giftet seg i 1765 forteller, Olai Ovenstad – men det er ikke funnet noen slik vielse i Orkdal, Rennebu, eller Skaun. Kanskje blir den funnet en annen gang.

Ovenstad nevner dette fordi Ulrich Anton var offiser. Ovenstad[ii] forteller:

«Motzfeldt, Ulrich Anthon. – F. 1737/38, døpt 30/1 1738 i Ringsaker. – Sønn av obserst peter Jacob Motzfeldt og 1. hustru Thale Marie Arenfeldt. – Kom i tjenesten ca 1753. – Var korp. ved N.fjeldske nasj. drag.regt. i 1754. – Var kv.mest. der i 1756. – Fenr. ref. ved samme regt. 5/4 1758. – Pr.lnt. ref. 2/9 1761. – Virk. pr.lnt. ved 3. Trondhj. ansj. inf.regt.s ennebuske komp. 4/1 1764. – Dette regt. blev dog opløst 1/7 1764, og M. blev da satt på vartpenger, 72 rdl. året. – Atter ansatt som pr.lnt., nu ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt.s Nærøiske komp. 11/2 1768, men forflyttet til Overhaldske komp. senere s. å. og endelig til Stjørdalske komp. 1/5 1769. Fortsatt til 3. Trondhj. nasj. inf.regt. 1/9 s.å. som pr.lnt. ved Rennebuske komp. – Kpt.lnt. ved dette regt.s Ørkedalske livkomp. 26/10 1775. – Kpt. og chef for samme komp. 20/5 1778. Bodde først på Tverdal i Rennebu (dog ikke lengere enn til 1777), senere på Stubban i Ørkedalen. Død 31/1 eller 1/2 1783 under et julebesøk hos sin far på Horg i Støren, men blev begr. i Ørkedalen 20/2 s. å. – Gift 1765 med Birgitte Andrea Bull, f. 1738, døpt 5/10 s. å., død 14/5 1815 på gården Ljaamo i Ørkedalen, 77 år gl., datter av oberst Hans Bull og Inger Kirstine Ibsen. – 5 Barn. – » 

Det gikk altså hele fire år fra vielsen til første barn, men så ble det litt mer fart over feltet.

To år senere ble det en pike da Inger K. ble født: hun er kjent først og fremst fra folketellingen i 1801, men dåpen hennes er ikke funnet.

Neste kjente barn var en gutt, Hans Bull. Han kom til verden i tide til å bli døpt[iii] 21 søndag efter trefoldighet – 31 oktober – 1773. Fadrene var Hr Jeremias Tønder; Hr Richard Pohie [?] Barup; Hr Foged Edvard Ibsen; Frue Obristine Bull; og Jomfrue Motzfeldt. Dette barnet kan være vanskelig å finne i indekser, for farens navn er feilaktig oppgitt til «Johan Ulrich» Motzfeldt.

På denne tiden skaffet Birgittes mann en nye eiendom, Stubban in Orkdal, den hadde en lit broget nyere historie vedrørende eierskap, der en bonde, Ole Svinsøya kjøpte den men ikke klarte å sitte med den[iv]:

«Ole Svinsøya var såleis første sjølveigarbonden på Stubban. Ole pantsette garden med 20 storfe og 6 hestar til Schive for 1893 rdlr. Men Ole makta ikkje å sitje både med Stubban og Svinsøya. Han baud Stubban fram til sal med 5 kakkelomnar, «gode murede kjeldere» – 1 part i Aspjellsag, 3 kvernbruk, 2 husmannsplassar – 600-700 lass høy på heimemarka – 250 på utslåtter og seter. Men prisen var så høg at ingen beit på.

        Jens kapellan måtte derfor ta garden att og fekk selt den til kapt. Ulrik Anthon Motzfeldt for 1920 rdlr. Med i salet var sagparten i Aspjell-saga «med staaende og løbende inventar». Motzfeldt betalte 920 rdlr. kontant og let resten stå mot pant i eigedomen. Motzfeldt laga vassleidning til garden av trestokkar.

        Da Motzfeldt var fallen bort i 1783, og fru Birgitte ville selje, var jordprisane stegne slik at ho ikkje kunne få selt heile garden under eitt. Ho måtte derfor delen den i 2 delar – 2 øre 12 markl. på kvar del. Mikkel Olsen Eikli kjøpte den eine parten for 1300 rdlr., og Jon Rasmussen Skjersad andre halvparten til same prisen. Sagparten var delt i 2. Begge kjøparane pantsette sin halvdel til fru Motzfeldt for 700 rdlr».

Siste kjente barn er Peter Motzfeldt – den senere Eidsvoldsmannen – som ble døpt[v] i Orkdal: Birgitte og familien var flyttet fra Rennebu,  av Hr Brinchmann 12 søndag efter trefoldighet – 17 august[vi] – 1777. Peter fikk fadrene Capitaine Carl Motzfeldt; Cancellieraad Andreas Bull; Hr Hans Brinchmann; Frue Cancellieraadinde Bull; Madame Hegge; og Jomfrue Dortea Hoek.

I Orkdal i 1782 ble 60 piker konfirmert av kapellan Hegge i Orkdal Kirke. De to første var Frøchen Thale Maria Motzfeldt, og Jomfru Thale Maria Motzfeldt: de var henholdsvis 16 og 14 år. Det er naturlig å tenke seg at «vår pike» er 14-åringen, og at Thale Maria Motzfeldt derfor ble konfirmert[vii] dette året – datoen var 25 søndag efter trefoldighet, 17 november.

Tale Maria skulle miste sin far i forholdsvis ung alder, bare noen uker senere, tidlig i 1783. «Capitain Anthon Ulrich Motzfeldt, som boede paa Gaarden Stubber og havde det Ørkedalske Soldater-Compagnie, døde den 31te Januar: d: A: paa Horg hos sin Fader Hr General Major Motzfeldt, som hand da var med flere af Familien været i Besøg til, i sin Alders 44de Aar, og blev begravet[viii] her i Ørkedals Hoved Kirke den 20 Februarij».

Da Tale Marias mor var i ferd med å selge Stubber, fikk hun også kjøpt en av morens to gårder[ix], og flyttet til den ene:

 «I 1783 overdrog enkjefru Bull på Gjølme Ljåmo til dottera si, Birgitte Bull, enkja efter Kaptein Motzfeldt, for 1.500 rdlr. Ein nær slektning av fru Motzfeldt, Ane Margrete Ibsen, hadde vore 3dje kona til presten Einar Peter Holch på Ørland. Da presten omkom i 1759, flytte Ane Margrethe tilbake til heimbygda og fekk seg husvære på Ljåmo. I mange år satt ei presteenkje, ei offisersenke og dotter hennar med garden. Fru Motzfeldt heldt fram med postføring. «Romsdalsposten» gjekk no 3 gonger i veka.

I 1798 selde fru Birgitte garden til korporal Einar Olsson Vormdal for 3.000 rdlr og tok kår:halve låna med kjøkken, det nye stabburet, «urte-, potatis- og kaalageren», 3 t. korn, 6 famner ved, foring til 3 kyr og 4 sauer, skyss til og frå kyrkje og andre ærend i bygda». 

Så der satt altså Birgitte med en forholdsvis stor gård, drev som postbefordrer, var vertskap for en presteenke, og hadde ansvaret for minst fire barn i alderen 6 til 14 år. Det må ha vært stritt mange ganger.

Det vil si: Peter ble oppfostret hos en onkel, «major Jacob Motzfeldt i Skaun, og 15 år gammel ble han sendt til artilleriakademiet i København. 1796 kom han som sekondløytnant til Fredrikstad, hvor han fikk en god venn i kapellanen i Skjeberg, Jonas Rein[x]» – det var vel en lettelse for moren at han ble ordentlig tatt vare på.

Hans Bull var vel efterhvert – han var nå ti år gammel – klar til å bli sendt på skole, kanskje i Trondhjem, om han ikke allerede var det, eller som broren, i oppfostring. Thale og Inger er det ingen opplysninger om, men hun ble nok boende sammen med sin mor, for hun ble konfirmert[xi] i Orkdal 17 november 1782. Hun er ført opp først på listen og oppgitt å være 16 år gammel – men var bare knapt 14. Søsteren, Inger Kirstine, oppgis å være 15 ¾ år gammel ved konfirmasjonen[xii] 3 juni 1787: hun må være født sensommeren 1781 – om den opplysningen er riktig.

Åtte år efter at moren ble enke, høsten 1790, giftet Tale Maria seg. Hennes tilkommende var residerende kapellan i Fosnæs, Friderich Christian Heidemann. Vielsen[xiii] fant sted «Den 14. oktober copulerede sognepræst Christopher Brinchmann paa gaarden Liaamoe efter Kongelig allernaadigst bevilling. Brudens far avgaaede capitain Ulrich Motzfeldt. Brudens mor Birgitta Bull»

Det ser ikke ut til at disse to fikk barn, i det minste ikke i løpet av ti første årene, for man finner dem i 1801[xiv] på gården Wiig i Fosnes. Der har de rikelig med tjenestefolk, men ingen unger. Blant de ni tjenestefolkene var det fire menn og fem kvinner, alderen spente fra 13 til 26 – en ganske ung stab i denne tiden. I tillegg finner man et 85 år gammelt legdslem, en enkemann som het Jacob Andersen, og et utvalg av husmenn og kårfolk. For øvrig kan man notere seg at disse to var litt vanskelige å finne – for navnene deres er utstyrt med litt heterodoks stavemåte: Friderich Christian Hedemand og Talle Maria Mossfelt.

Det kan ikke ha vært så altfor romslig, rent pengemessig. Av sølvskatten i 1816 er Heidemann på Wiig notert[xv] for 2 spesiedaler i 1822 – et heller beskjedent beløp i denne sammenhengen.

Senere i 1822 døde Tales mann; Residerende Capellan Friderich Christian Heidemann paa Wiig gikk bort i juni dette året og ble begravet[xvi] 1 juli. Han var 65 år gammel.

Tale annonserte dette i avisen[xvii]:

«Dødsfald,

        At det har behaget Gud ved en stille og rolig Død at bortkalde min elskede mand, forrige residerende Capellan til Foesnes Præstegjeld i Nummedalen, Christian Fredrik Heidemann, i sit Alders 62de Aar; det bekjendtgjøres herved for fraværende Slægt og Venner, overbeviist om Eders Deeltagelse i min kummerfulde Sork, frabedende mig al videre Condolence. Forglemt levede denne retskafne mand, som residerende Capellan i circa 30 Aar, skjønt udrustet med de sjeldneste Kundskaber i Theologie, Philosophie og Philologie, iblandt sine Ordens-Brødre.

 

        Viigs Præstegaard, den 28 Juni 1822.
                    Thale Marie sal. Heidemanns,
                             født Motzfældt».

 

Hvor det ble av Thale Marie efter dette er ikke slått fast.


[i] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 672/L0851: Ministerialbok nr. 672A04, 1751-1775, s. 264-265
[ii] Olai Ovenstad Militærbiografier, Den norsk hærs officerer 1628-1814 (Bind II: I-Ø samt tillæg A-Ø), p 185/626, http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.html
[iii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 672/L0851: Ministerialbok nr. 672A04, 1751-1775, s. 294-295
[iv] Skrondal, Anders, Orkdalsboka. 3 1 : Gardssoga, [Orkanger], 1966, p 208, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016053048120
[v] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 668/L0802: Ministerialbok nr. 668A02, 1776-1799, s. 14-15
[vii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 668/L0802: Ministerialbok nr. 668A02, 1776-1799, s. 468-469
[viii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 668/L0802: Ministerialbok nr. 668A02, 1776-1799, s. 512-513
[ix] Skrondal, Anders, Orkdalsboka. 3 1 : Gardssoga, [Orkanger], 1966, p 97, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016053048120
[xi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 668/L0802: Ministerialbok nr. 668A02, 1776-1799, s. 468-469
[xii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 668/L0802: Ministerialbok nr. 668A02, 1776-1799, s. 474-475
[xiii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 668/L0802: Ministerialbok nr. 668A02, 1776-1799, s. 412-413
[xiv] Folketelling 1801 for 1748P Fosnes prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058464001491
[xv] Sølvskatten 1816, nr. 54: Nordre Trondheim amt, Namdal fogderi, 1816-1822; https://www.digitalarkivet.no/view/97/pt00000000302826
[xvi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 773/L0609: Ministerialbok nr. 773A03 /2, 1815-1830, s. 120
[xvii] Trondhjems borgerlige Realskoles alene-priviligerede Adressecontoirs-Efterretninger; 12.07.1822; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tronhjemsadressecontoirs_null_null_18220712_0_56_1