103 Mette Jacobine Christine Hirsch

Mette Jacobine Christine – med navn efter en søster som ikke levet opp – kom til verden i Værnes i Stjørdalen sommeren 1791, og ble døpt[i] der 22 juli. Fadrene hennes var Frue Sejersted; Frøken Ane Henricha Somerschjeld; Frøken Helena Tordenskiold; Hr Major Coldevin; Hr Lieutenant Glad; og Peter Casper Støren.

Faren var Lieutenant Hirsch, moren er ikke nevnt i forbindelse med dåpen, men de to var Jobst Conrad von Hirsch og  Maria Mantzin Henrici – de hadde giftet[ii] seg i Trondhjem 17 februar 1786. De hadde kongelig bevilling til å bli viet i huset.

Første barn av dette ekteskapet var Inger Henrici. Premierlieutenant Hirsches datter kom til verden, gjetningsvis, i slutten av desember 1786 og ble døpt[iii] 7 januar 1787. Fadrene hennes var Fru Etats Raadinde; Frøken Bruenech; Jomfru Westell; Major Sejerstæd; Capitain Somerschjeld; og Lt. Henrici.

Methe Jacobine – opprinnelig skrevet som Jacobea – Christina ble døpt[iv] 21 juli 1798. Hun var nok født i juni, for moren ble «introduceret» samme dag. Som fadre hadde hun Frue Sommerschield; Frøken Martha Sejersted; Jomfrue Lund; Hr Capit. Hanning; Hr Lieutenant Wessell; og Hr Bendix Støren.

Mette Jacobea Christine levet ikke opp, hun døde, 12 år og 5 måneder gammel; og ble begravet[v] 4 desember 1789.

Mettes storebror Robertus Jacobus ble døpt[vi] 11 mai 1790. Denne gangen var fadrene Frue Coldevin; Frøken Cassi Bruenech; Jomfrue Ane Margrete Wessell; Hr Major Hornemann; Hr Lieutenant Melchior Rosenvinge; og Hr Lieutenant Friderich Sejersted.

Christen Hveding ble døpt[vii] 28 april 1793. Fadrene hans var Frue Oberst Lieutenaninde Hornemann; Hr Auditeur Bolle; Frøken Sara Sommerschield; Hr Lieutenant Wessel; Frøken Sejersted; og Hr Lieut: Sigholt.

Mettes lillesøster Elisabeth Manzin ble døpt[viii] 23 oktober 1794. Fadrene var Fru Majorinde Hirsch; Jomfru Watrup; Jomfru Bull; Her General Quartermæster Lieutenant v. Sejersted; Jomfru Bolle; og Hr Chirurgus Juncker.

I 1801[ix] finner man Mette hos foreldrene på gården Bye i Stjørdal. Faren er 6 år gammel og «Capitaine ved skieløber corpset». Moren er et år yngre. Storesøsteren Inger beskrives som «svag». Robert Jacob er «Cadet ved land cadet academiet». Lillebroren Christen Hveding er «meget svag». Elizabeth, derimot, synes å være helt ordinær. 

Ved siden av en del husmenner og deres familier på gården, bestod husstanden av flerfoldige tjenere: Ole Joensen (53); Erich Olsen (30); Ole Anderssen (23), Yrke: Skiløber soldat; Ingebor Dalstrøm (38); Brynild Jonsdatter (41); Karen Andersdatter (54); Inger Hansdatter (57); og Marit Caspersdatter (15).

Jomfru Jacobine Christiane – Mette er visst droppet – Hirsch ble konfirmert[x] 18 søndag efter trefoldighet – 5 oktober[xi] – 1806. Hun er ført opp først av 45 piker – sammen med 42 gutter var de et kulle på 87 ungdommer for presten denne høsten.

Dermed blir Mette Jacobine Christiane vekk fra kildene, frem til hun gifter seg. Den utvalgte – av henne selv eller av faren – var Georg Ulrich Wasmuth[xii], en ett år eldre offiser opprinnelig fra Kristiansund, sønn av en kjømann, og med en eldre bror og tre yngre søstre.

Wasmuth er sparsomt beskrevet annetsteds, derfor gjengis hans militære biografi, slik den er skrevet av Olai Ovenstad[xiii]:

        «Wasmuth, Georg Ulrich. – F. 19/3 1788 I Kr.Sund N, døpt 16/4 s.å. – Sønn av kjømann Christian Fredrik Wasmuth og Johanne Susanne Holst. – Elev ved det Norsek Milit. Institutt 18/6 1801 til 1/6 1805. Var korp. ved N.fjeldske skiløperbatj. Da han 1/6 1805 blev virk.fenr. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt.s 1. gev gren.komp. med anc. Fra 1/11 1804. – Virk. sek.lnt. ved samme komp. 14/2 1806. – Pr.lnt. ved samme regt. 28/1 1808. Kpt. Og chef for Fossnesske komp. 8/5 1811, men fikk Ytterøiske komp. fra 27/4 1812». Georg hadde deltatt i felttoget i Jemtland i 1808, og som resultat av sin innsats var han blitt Dannebrogsmand.

Den relativt nye kapteinen, med nytt kompani, ankom altså sin nye kommando våren 1812 og kastet tydeligvis ikke bort tiden: allerede 10 mai ble Mette Jacobine Christine Hirsch ble og unge Wasmuth viet[xiv]. Kausjonistene var Major v. Hirsch og Major v. Sejersted.

Samme dag ble for øvrig Mettes bror Jacobus Robertus og Frøken Nicoline Hornemann viet[xv] i samme kirke.

Mette og mannen flyttet nokså snart til gården Øvre på Ytterøy[xvi], uten at det er mer kjent om akkurat denne eiendommen.

Mettes første barn kom til verden der, og det var en pike: Johanna Maria Vasmouth ble født og hjemmedøpt 5 mars 1813 men levet ikke – hun ble nok begravet nokså snart efter. Presten skriver at «Den 18 Martz ankom jeg til Ytterøen for at føre Embedet i den resterende Deel af Sorenskriver Rosenvinges [NN]-aar» og den forbindelse forrettet han i Johannas jordfestelse[xvii] 27 samme måned.

Så opprant 1814, det ble Kielertraktat og frigjøringsverk, og Mettes mann ble valgt som en av to representanter for sitt regiment – den andre var Daniel Hansen Schevig fra Beitstad, et par dagsreiser unna over land. Daniel var gift med Anne Ingbrigtsdatter Sæter.

Riksforsamlingen skulle samles 10 april – påskedagen – 1814, og til fots ville det nok tatt borti to uker å reise dit, så Georg Ulrich la nok av gårde siste uken i mars.

Under selve forsamlingen gjorde ikke Georg Ulrich mye av seg, han er ikke nevnt – for eksempel – av Wergeland[xviii], annet enn som representant og ført opp i en liste, og i forbindelse med en avstemning. Hovedprotokollen[xix] viser at han også støttet et forslag om nedsettelse av en komite til forbedring av fremgangsmåten ved lovgivning, som skulle møtes efter at Riksforsamlingen var oppløst.

Mens han var borte fikk Mette parets annet barn, Johanne Susanna. Mette var tydeligvis reist hjem til Stjørdalen i mannens fravær, for det er der pikebarnet er døpt[xx] 11 juli 1814. Som fadre hadde hun Fru Hirsch; Fru Somerschield; Madame Kleydahl; Fru Nicoline Hirsch; Frøken Elisabeth Hirsch; Oberstlieutenant og Ridder Coldevin; Major Sjersted; Lieut: Hirsch; Pastor Lyke; og Lorentz Somerschield.

Mettes mann døde ikke så lenge efter at han var kommet hjem, og dette ble efterhvert annonsert i avisen[xxi] i Trondhjem:

Georg Ulrich Wasmuth

            «Georg Ulrik Wasmuth, 26 Aar 7 Maaneder gammel, Kapitain ved Ytterøens Kompagni, døde om Aftenen den 16de d. M. paa Øvregaard i Ytterøens Sogn. – Vort Ægteskab varede kun 2 Aar og 5 Maaneder; – Vor halvaarige Datter kan ikke begræde sin dydige Fader – jeg maa desmere føle hans Tab, som Mand og Ven! Det trøster mig met at troe, at alle som kiendte Wasmuth beklage hans alt for pludselige Bortgang.

            Øvre paa Ytterøen, den 19de Oktober 1814.

J. C. sal Wasmuth».

Ulrik v. Vasmuth ble jordfestet[xxii] 29 oktober 1814.

Presten publiserte et hyldningsdikt i avisen et par uker senere, også i avisen[xxiii] i Trondhjem:

«Ved Capitaine og Ridder Georg Ulrik v. Wasmuths Grav paa Ytterøen.

Ved blege Kirkemuur – alt hviler Du! –

Ak! i Din Manddoms lykkelige Dage! –

Dit Øie brast! – Slukt er Din Norske Hu,

Til Glommens Bred, som stunded’ kun tilbage!

            Hør Harpens Streng, – vaagn af Din dybe Slummer! –

            Nei sov! – sov trygt! – hør ikke Norges Kummer! –

«Du stolte Broder! Ak! saa skal Du ei,

«For Christian, med Friheds ædle Sede,

«I Nat med os gaae Dødsbasunernes Vei! –

«Blandt Landsbygrave vi om Dig maae lede!»

            Saa lyder Dine Kammeraters Minde –

            I Frihedskampen Dig ei meer de finde!

Du gamle Norges Kamp! i Wasmuths Barm

Du som med reen og heldig Lue brændte!

Hvi svækkede din Længsel Heltens Arm,

og Dødens Piil i Hiertet – hvi Du sendte!

            «O Glom! Du qvæd Hans Navn i dine Bølger!

            «Saa trofast Norges Ven du neppe dølger!»

Hvad Skygge nu – i Dødes Vandringsstud.

Som en riimdækket Grav saa traurig svæver? –

Christines Tanke, der i Nattens Blund

Hos elskt Georgs kolde Leie bæver! –

            O hulde Viv! – sig Trøstens Gud forbarme!

            Han slumrer – aldrig meer – i dine Arme!

Christine! see den blide Stjernes Smiil,

Høit over Nattens Sky, som stille luer!

See Morgenen med gyldne Vingers Jil!

O, see! – den lyse Dag Du atter skuer!

            Den Blides Navn er: Evighedens Stjerne!

            Kun trøster dig ved Wasmuths Grav saa gierne!

                       Parelius Drejer».

Med det blir det stille om Mette Jacobine Christine – eller Christine i det daglige, efter diktet å dømme.

Antagelig reiste hun hjem til foreldrene, der er ihvertfall i Stjørdalen hun sier seg å være et års tid senere, idet hun annonserer[xxiv] i forbindelse med boet efter Georg:

«Da jeg har erholdt Bevilling, at hensidde i uskiftet Boe efter min salig Mand, Kapitain af det 1ste Trondhjemske Infanterie Regiment, eorg Ulrich Wasmuth, saa indkaldes herved de, der have lovligt Krav paa ham, at indkomme med deres Fordringer, inden 12 Uger fra Dato, enten til mig selv, eller min Laugværge, for at faae samme afgjorte.

            Størdalen, den 23 Oktobe 1815.

                        Mette J. Christine sal Wasmuth

                                    født Hirsch».

I 1818 giftet Christine seg påny. Det er antagelig – men ikke beviselig – i denne sammeheng hennes far får annonsert[xxv] , 10 mars 1818, en auksjon:

«Efter Forlangende af Hr. Major v. Hirsch afholdes paa Gaarden Syt i Størdalens Præstegjeld, den 27de April førstkommende, og følgende Dage, en offentlig Auktion over endeel Løsøre, bestaaende af Kobber, Tin, Messing, Jern og ræfang, Kakkelovne, Meubler, Gaardsredkab, Heste og Kreature m. m. Conditionerne bekjendtgjøres paa Auktionsstedet

Stør- og Wærdahlens Sorenskriverkon-toir, den 14de Februar 1818.                Lie».

Christines nye mann var Jens Jacob Sejersted, han var fem år yngre. Han var også fra Stjørdalen, født på Mæhle, og offiser – som sin far, Friderich Christian Sejersted. I 1818 var han nettopp blitt ansatt ved Trondhjems Infanteribrigades 2. gevorbene kompani[xxvi].

Når eller hvor de to traff hverandre er ikke kjent, men ble vel gjerne ført sammen ved hjelp av sine fedre.

Hvordan det var eller ikke var, så giftet de seg i kirken: «Ungkar Premier Lieutenant Jens Jacob Sejersted» og «Enkefrue Jacobine Kirstine Wasmuth fød Hirsch» med deres respektive fedre som kausjonister, ble viet[xxvii] 29 september 1818.

På denne tiden var det vel gjerne litt om å gjøre å få seremonien gjennomført, for julaften samme år kom parets første barn til verden: Frederik Christian. Gutten ble hjemmedøpt, og fikk dåpen[xxviii] stadfestet i kirken 16 april 1819. Da var fadrene Frue Sejersted; Mad: Fyhn; Komf: Frederikke Heyerdahl; Major Hirsch; Capitaine Somerschield; og Premier Lieutenant Johannes Sejersted.

Flere indekser antyder at neste barn, sønnen Georg Ulrik Wasmuth, kom til verden i Stjørdal 17 april 1821[xxix] og ble døpt[xxx] 1 juli samme år, men ingen slik dåp er foreløpig funnet i kirkebøkene. Digitalarkivets avskrift[xxxi] sier 1 juli, men denne peker til en skannet side[xxxii] med dåpshandlinger for 1820, hvoriblandt Georg Ulrik ikke er sett.

Året efter var det Marie Conradine Jacobines tur. Også i dette tilfellet har det vist seg vanskelig å finne den originale dåpshandlingen, men hun sies[xxxiii] å være født eller døpt i Strinden 27 desember 1822.

Med Dorthea Elisabeth Frederiche kommer man på fastere grunn: hun ble født 18 april 1824 og døpt[xxxiv] i Strinda 5 september samme år. Fadrene var Fru Klyver; Frøken Seiersted; Jomfru Stabell; Hr Lieutenant Wessel; Hr Lieutenant Ulfels; og Hr Seiersted.

Jensine Christiane så dagens lys 28 oktober 1825 og ble døpt[xxxv] 23 mars året efter – Jens Jacob var vel på manøver et eller annet sted i mellomtiden. Fadrene hennes var Frue Klyver; Fröken Sejersted; Jomfru Stabell; Hr Lieutenant Wessel: Hr Lieutenant Ulfeldt; og Hr Seiersted. Fadrene var Madame Keitzing; Madame Holm; Jomfru Frederike Collin; [NN]skriver Dons; Premierlieutenant, Adjutant L. Sommerschield; og [NN] S. Stabell.

Det skulle bli to barn til – en pike og en gutt. Nicoline Robertine. Hun meldte sin ankomst 4 september 1828 og ble døpt[xxxvi] 29 oktober 1827. Fadrene var Mdm. Peterson; Mdm. Falik; Jfr. Marie Müller; Hr Kaiptain Langeland; Hr Lieutenant Krog og Hr. Lieut:»

Conrad Hirsch ble født 1 desember 1829 og hjemmedøpt av Pastor Henrik Angell. Dåpen ble bekrefet i kirken  Domkirken, denne gang – 19 mars 1830. Fadrene var Fru Klingenberg; Mad: Engelsen; Jomfru Letti Bull; Obsertlieutnant Wolff; Capt Boze Krog; og Lieut: Klyver.

Med det blir Mette Jacobine Christine borte fra de skriftlige kildene igjen i noen år.

Mannen tok avskjed fra det militære[xxxvii] – det ble vel efterhvert klart for ham at det ikke ble synderlig mer karriere – i 1837, men hva han så gjorde er ukjent.

Lieutenant Jens Jacob Sejersted døde 31 januar 1844, 48 år gammel. Dødsårsaken var krampe. Han ble begravet[xxxviii] fra Domkirken 8 februar .

Christine averterte dødsfallet i avisen[xxxix] 10 februar:

«Dødsfald

        At min Mand, afskediget Premierlieutenant J. J. Sejersted, rolig afgik ved Døden d. 31te f.M. – tilkjendegives fraværende Beslægtede og Bekjendte.

J. C. Sejersted, født Hirsch».

At Jens Jacobs bo ble tatt under behandling i skifteretten, som oppga en frist på 12 uker for å melde krav, ble annonsert i avisen[xl] 23 april.

Hvordan Christine fikk det de følgende årene er ikke kjent, hun er ikke synlig i kildene – heller ikke i folketellingen av 1865. Derimot er hun med ti år senere, i 1875[xli]. Dette året bodde pensjonert enkefru Mætte Jakobine Christine Sejersted i Vestregade 2a, i moderne tid kalt Erling Skakkes Gate[xlii]. Sammen med henne finner man datteren Theodora Elisabeth Frederika – det er nok hun som opprinnelig ble døpt Dorthea. Jensine Christine er der også, begge to er midt i livet og omtales som hjemmeværende frøkener, så Christine har vel hatt et rimelig liv, økonomisk sett. Det ser ut til at hun også hadde en tjenestepike, Guri Johnsdatter Sæther fra Oppdal – hun var 38 år gammel. Husstanden bestod i tillegg av tre leieboere – den 71 år gamle enken Olava Lund som var «Fattig, faae Angellspenger»; Skreddersvennen Ole Bliks fra Kolvereid, han var 27 og ugift. Og Carl Bendixs Holm, ett år eldre, og likeledes en ugift skreddersvenn. I samme hus bodde også en annen familie: Car August Tippmann med kone, barn, og tjenestefolk: han var opprinnelig fra Hainichen Konger. Sachsen, mens hun var fra Preussen. Carl August var «Brødremenighedens Forstander», så det var nok et stille liv i gården.

Enkefru Mette Jakobine Kristine Seiersted, f Hirsch og bosatt i Vestre Gade 31, 87 år gammel, 3 november 1878. Hun hadde legetilsyn da hun lå på det siste. Mette ble begravet[xliii] 8 november.

Dødsfallet ble notert flere steder, deriblandt i Bergens Tidende[xliv] 28 november samme år, med gjengivelse av en sak fra Adresseavisen:

        «- Trondhjems Adr. Indeholder følgende «Meddelt»: Den i Trondhjem under 3dje November 1878 afdøde Enkefru Mette Jacoine Sejersted født Hirsh, Søster af den under 2den Juli 1856 afdøde Oberstløjtnant Robertus Jacobus Hirsch og Enke efter den under 31te Januar 1844 afdøde Løjtnant Jens Jakob Sejersted var den første som blev Enke efter Eidsvoldsmand, nemlig hendes første Mand; Kaptejn Georg Ulrich Wasmuth (f. 19de Marts 1788 + 16de Oktober 1814), og var formæntlig den sidste gjenlevende af Ejdsvoldsmændenes Enker og den eneste af Ejdsvoldsmændenes Hustrue, som skjænkede sin Mand en Arving paa selve Konstitusjonsdagen, idet nemlig hendes ældtse Dater, Johanne Susanne Wasmuth var født den 17de Maj 1814, gift med nuværende Fyrvogter paa Præstø Fyr Gunnar Erasmus Chr. Swensen f. 10de Marts 1816 i Kristiansund».


[i] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 709/L0059: Ministerialbok nr. 709A06, 1781-1797, s. 292-293
[ii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 601/L0038: Ministerialbok nr. 601A06, 1766-1877, s. 326
[iii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 709/L0059: Ministerialbok nr. 709A06, 1781-1797, s. 150-151
[iv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 709/L0059: Ministerialbok nr. 709A06, 1781-1797, s. 202-203
[v] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 709/L0059: Ministerialbok nr. 709A06, 1781-1797, s. 242-243
[vi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 709/L0059: Ministerialbok nr. 709A06, 1781-1797, s. 256-257
[vii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 709/L0059: Ministerialbok nr. 709A06, 1781-1797, s. 348-349
[viii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 709/L0059: Ministerialbok nr. 709A06, 1781-1797, s. 396-397
[ix] Folketelling 1801 for 1714P Stjørdal prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058452000593
[x] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 709/L0060: Ministerialbok nr. 709A07, 1797-1815, s. 278-279
[xii] Folketelling 1801 for 1553P Kvernes prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058427005440
[xiii] Olai Ovenstad, Militærbiografier. Den norske hærs officerer 1626-1814 (Bind II: I-Ø), p 540, http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.html
[xiv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 709/L0060: Ministerialbok nr. 709A07, 1797-1815, s. 670-671
[xv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 709/L0060: Ministerialbok nr. 709A07, 1797-1815, s. 670-671
[xvii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 722/L0216: Ministerialbok nr. 722A03, 1756-1816, s. 175
[xviii] Wergeland, Henrik, Norges Konstitutions Historie. Af Henrik Wergeland. 2 : Andet Hefte, Guldberg & Dzwonkowskis Forlag 1842, p 24, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012041724009
[xix] Den Norske Rigs-Forsamlings Forhandlinger paa Eidsvold i Aaret 1814 : udgivne efter Hoved-Protocollen. B. 1, Christiania:Trykt hos J. Lehmann og C. Grøndahl, 1814, p 64, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121624007         
[xx] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 709/L0060: Ministerialbok nr. 709A07, 1797-1815, s. 498-499
[xxi] Trondhjems borgerlige Realskoles alene-priviligerede Adressecontoirs-Efterretninger, 18141025, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18141025_0_85_1
[xxii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 722/L0216: Ministerialbok nr. 722A03, 1756-1816, s. 180
[xxiii] Trondhjems borgerlige Realskoles alene-priviligerede Adressecontoirs-Efterretninger, 18141111, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18141111_0_90_1
[xxiv] Trondhjems borgerlige Realskoles alene-priviligerede Adressecontoirs-Efterretninger, 18151024, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18151024_1_85_1
[xxv] Trondhjems borgerlige Realskoles alene-priviligerede Adressecontoirs-Efterretninger, 18180310, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18180310_1_20_1
[xxvi] Olai Ovenstad, Militærbiografier. Den norske hærs officerer 1626-1814 (Bind I: A-H), p 398, http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.htmll
[xxvii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 709/L0061: Ministerialbok nr. 709A08 /1, 1815-1819, s. 208
[xxviii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 709/L0061: Ministerialbok nr. 709A08 /1, 1815-1819, s. 18
[xxx] «Norway Baptisms, 1634-1927,» database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N47Z-DBY : 27 December 2014), Georg Ulrik Vasmuth Jensen, 17 Apr 1821; citing ; FHL microfilm 125,397.
[xxxi] Ministerialbok for Stjørdal prestegjeld, Værnes sokn 1820-1821 (1714Q), https://digitalarkivet.no/view/261/hd00000002248961
[xxxii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 709/L0061: Ministerialbok nr. 709A09 /1, 1820-1821, s. 3
[xxxiv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 606/L0286: Ministerialbok nr. 606A04 /1, 1823-1840, s. 9
[xxxv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 606/L0306: Klokkerbok nr. 606C02, 1797-1829, s. 166-167
[xxxvi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 606/L0286: Ministerialbok nr. 606A04 /1, 1823-1840, s. 82
[xxxvii] Olai Ovenstad, Militærbiografier. Den norske hærs officerer 1626-1814 (Bind II: I-Ø), p 540, http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.html
[xxxviii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 601/L0049: Ministerialbok nr. 601A17, 1839-1847, s. 421
[xxxix] Trondhjems borgerlige Realskoles alene-priviligerede Adressecontoirs-Efterretninger, 18440210, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18440210_77_18_1
[xl] Trondhjems borgerlige Realskoles alene-priviligerede Adressecontoirs-Efterretninger, 18440423, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18440423_77_49_1
[xli] Folketelling 1875 for 1601 Trondheim kjøpstad, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01052359007721
[xliii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 601/L0058: Ministerialbok nr. 601A26, 1877-1891, s. 489