1a Anna Elizabeth Cold

Anne Elisabeth ble født i Sorø på Sjælland 1749. Hun ble døpt[i] Sorø Sogns kirke 25 august det året, og hadde da gudmødrene Fr. Etatsraadinde Bruun på Ødemark, som bar dåpsbarnet,  og Hr. Profess. Von Havens frue som stod hos. Fadrene var Hr Græv Putbusk; Hr Landsom Krafft; og Monsr Borthausen.

Foreldrene var Professor Isaac Andreas Cold[ii] ved Sorø Academi, Ludvig Holbergs gamle tilholdssted, senere justisråd, og Elisabeth Cathrine Nissen. De hadde giftet[iii] seg i København, i St Petri Tyske Kirke, 22 november 1747.

Anna Elizabeths far var norsk, opprinnelig fra Heie i Borge, og sønn av prosten Johan Cold. Han var blitt student i Helsingør i 1734, Bacc i 1735, Dr juris 1740, og tok da en studieriese i utlandet. Han ble høyesterettsadvokat 1741, og sekretær ved juridisk fakultet samme år. I 1747 bl han borgermester i Skien, men tiltrådte aldri den stillingen. Samme år ble han professor ved Sorø Akademi og Justitiarius ved Overhofretten fra 2 februar 1759[iv].

Året efter fikk paret sitt første barn, en gutt. Johan Peter ble døpt[v] i Sorø fredag 20 september 1748.          Grevinne Ruess bar ham, sammen med Frue Lands Dommer Krafftes. Fadrene var Græv Ruess; Hr Baron Knult; og Hr Capitain Storm.

Da Anne Elisabeth var to år gammel fikk hun en lillesøster. Birgitta ble døpt[vi] onsdag 25 mars 1751. Hr Lands Dommer Kraffts Frue bar henne, og Jomfr: Moeru stod hos. Fadrene var Hr Hofjunker von Grambo, Akademisk; Hr Cornet von Moltke, Akademisk; og Hr Professor Lysholm.

Anna Elizabeth mistet sin mor en uke senere, da hun selv var knappe halvannet år gammel, og bel begravet[vii] uten at navnet hennes ble nevnt: «Løverdagen d 10 Aprilis blev Doctor og Professor Kolds Frue bie-sadt i Hr Adolph Fesses Begravelse».

Faren forble enkemann et års tid. Så giftet han seg på ny, denne gangen med Magdalene Thestrup. De ble viet[viii] i Helligånds Kirke i København 5 april 1752.

Første – og eneste – barn i dette ekteskapet ble Christian Magdalus Thestrup. Han ble døpt[ix] i Sorø 15 februar 1754. Grevinne Reusses bar ham; den yngste Frøken Thestrup stod hos. Fadrene var Hr Græv Schilenborg; Hr Grev Lynar; Hr von Scheel; og Monssr. Thestrup.

Da var nok barnets mor allerede død, for Magdalene ble begravet[x] i Sorø nest dag, 16 februar 1754. Det vil si, heller ikke hun er nevnt ved navn, og fikk i første omgang ikke sin egen grav: «Løverdagen d. 16 Febr. blev Hr. Doktor og Professor Colds Frue begraved og til videre indsat i Adolph Trossis Begravelse».

Også denne gang forble Anna Elizabeths far enkemann omkring et år, før han fant seg en attenåring fra Odense, Anna Sophia Baar. De ble viet[xi] i Sankt Knuds Domsogn 19 september 1755.

Det ser ikke ut til at Anna Sophia fikk noen barn med Isaac, Anna Elizabeths far. Og noen år senere, da Anna Elizabeth var 12 år gammel, døde han. Han var da Justitiarius i Overhofretten i Christiania, et embede han hadde fra 1759[xii]. Etatsraad og Justitiarius Isach Andreas Cold, 43 år gammel, ble begravet[xiii] fra Garnisonskirken på Akershus 21 april 1761.

For Anna Elizabeths stemor, Anna Sophie Baar, syntes kanskje gode råd dyre: hun var 24 år gammel, hadde ansvar for flere barn på tolv år og mindre, hun var langt fra sitt eget land og sine egne slektninger, og mannen var død.

Det var vel derfor hun allerede året efter giftet seg på ny. Hennes nye mann var Hannibal de Stockfleth, en jurist som hadde arbeidet for Overhofretten mens hennes mann ledet denne. Han var fire år eldre enn henne, så altså ikke noen urimelig match, slik sett.

«Hofjunker Hannibal Stockfleth, og Fru Sophia Baar, afd: Etatsraad Colds enke» ble viet[xiv], med Kongebrev, i Garnisonskirken 13 mai 1762.

Om stemoren og den nye mannen ble boende i Christiania, så er ikke Anna Elizabeths konfirmasjon funnet, og på et eller annet tidspunkt ble hun pleiebarn hos Morten Leuch og hans kone Mathia, født Collet, på Bogstad og i Christiania – akkurat når er ikke kjent.

Dermed havnet Anna Elizabeth i den absolutte eliten i Norge i denne tiden, og da den unge Peder Anker kjøpte Bogstad i 1772[xv] fikk han altså en 23 år gammel ugift kvinne av meget god familie om ikke så mange penger, med på kjøpet.

Og det var visst et vellykket møte, for de giftet seg allerede samme høst. De hadde kongebrev og ble viet[xvi] hjemme i huset 26 oktober 1772.

Mye kan fortelles om Peder, men dette utdraget er kanskje nok til å kaste lys over hva slags mann Anna Elizabeth fikk:

«Han fikk sin første skolegang ved huslærer (hovmester) i hjemmet sammen med sine tre brødre Iver (1745–72), Bernt og Jess (1753–98). Som ung tilbrakte han ett år ved universitetet i København. Fra 1762 foretok de fire brødrene, til dels sammen med fetterne Peter og Carsten Anker, en fem års reise i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia og Sverige (1764 var de hos Linné i Uppsala) under ledelse av hovmesteren Christen Hee Hvass. Guttene var hjemme én gang i løpet av utenlandsreisen. Slike reiser, kjent som The Grand Tour, var blitt vanlige innen den britiske overklassen og ellers innen rike handelsfamilier i Norge. Hensikten var å lære språk, handel, teknikk, sport og et stilfullt vesen, foruten å få en generell orientering innen europeisk kultur. De unge skulle utvikle seg til å bli europeere. De må ha besøkt steder med gruvedrift, jernverk, veianlegg, husbygging, botaniske haver, parker, og foruten museer, kjente monumenter og bygninger, og hørt konserter. Reisens store mål var Italia, særlig Roma og Napoli med utgravingene av Pompeii. Deres far, som var Christianias største trelasthandler, gav dem økonomisk mulighet til å skaffe seg store kunstsamlinger som de brakte med seg hjem.

Peder Anker var høy av vekst, kraftig og blond. Han var initiativrik og kreativ, og ble av samtiden karakterisert som gemyttlig, vennesæl og raus».

Anna Elizabeth fikk sitt første barn 1774, en gutt som fikk navnet Christian da han ble døpt[xvii] i Slottskirken på AKershus 6 juli. Fadrene var Fru Eliæsen; Mad Sverdrup; Jomfr Eliæsen; Mr Collett; Jess Ancher; og Lieut. Cold. Christian fikk ikke leve opp, og ble begravet[xviii] fra Vor Frelsers kirke 8 november samme år.

Neste barn var også en gutt, og han fikk samme navn, Christian. Han ble også døpt i Slottskirken, det skjedde 11 april 1776. Denne gangen var fadrene Fru Justitieraadinde Anker; Provstinde Holmboe; Jomfru Karen, Peter Eliæsens; Etatsraad Ancher; Slots[NN] Sverdrup; og [NN] Magdalena Cold. Heller denne gutten levet opp, og ble begravet[xix] fra Vor Frelsers 2 mai 1776.

Tredje barn var, visstnok[xx], også en gutt. Han skal ha hatt navnet Anker, og døde en dag gammel, i 1779. Hverken dåp eller begravelse er funnet i kirkebøker.

Anna Elizabeth, Peder og Karen Christiane Andrea

Ti år senere fikk Anna Elizabeth det eneste barnet som skulle overleve, en pike som fikk navnet Karen Christiane Andrea da hun ble døpt[xxi] i Slottskirken 2 desember 1789. Til fadre fikk hun Mad. Collett; Jomfr. Kiønig; Hr Controlleur Leuch; Hr Jess Anker; og Capitaine Eliæson.

I 1801[xxii] finner man Anne Elisabeth sammen med mannen Peder hjemme på Bogstad. Sammen med dem er datteren Karen Christiana Andrea, som nå er blitt 11 år gammel. Der er også Peders niese, datter av hans bror, Karen Dorthea Mathiana, en ung dame på 18. Og ellers tjenere og slikt, til sammen 45 mennesker, ektefeller og barn medregnet. Der er noen yngre menn som både er tjenere og soldater, der er en kusk, en gartner, en gårdsforvalter, en murmester, en vanfør enke, en yngre dame som levet av vask og søm, en skoleholder. Der er en husholderske, to frøken-piker, en kokkepike og fruens egen pike. Om familien var liten så var husstanden stor nok. Billedet[xxiii] av familien kan vel være fra noen år tidligere: småpiken som er avbildet er ikke på langt nær 11.

Anna Elizabeth skulle ikke bli særlig gammel. Hun døde, 53 år gammel, 26 februar 1803. Hun ble begravet[xxiv] i Bærum 2 mars.

Samme dag ble dødsfallet annonsert i Norske Intelligens-Sedler[xxv]:

«Løverdagen den 26de Februarii 1803 döde Frue Kammerherrinde Anker paa Bærums Jern-Verk.
Landsmand!
stands ved denne Gravsteen.
Norges Döttre
ströer den med Blomster,
thi
den gjemmer Stöver af
en Dannesqvinde
frue Kammerherrinde
ANNE ELISABETH ANKER föd COLD
föd den 20de Augusti 1749
död den 26de februarii 1803.
Knyttet ved Kjærligheds Baand til en ædel mandag kaldet af Lykken til Formue
hovmodede Hun sig ikke.
I hine saae Hun et Kald til Huusmoderens Pligter
i denne intet Vink til daarlig Forfængelighed.
Men
i det Hun gjorde Palladset tækkelig ved huuslig Dyd
vidste Hun at forskjönne det.
Derfor tyede alle glade til det Huus
hvor Gjæstfrihed böd velkommen
og Mildhed rakte Haanden.
Hun er ikke meer
men
Hendes Minde lever,
                                         Falsen».

[ii] I kirkebøkene ofte skrevet «Kold»
[iii] Sankt Petri Tyske Kirke, Enesteministerialbog, p 89/217, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17118447#205717,39041558
[iv] Weidling, Tor, Eneveldets menn i Norge : sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814; Oslo:Riksarkivaren, 2000, p 46, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008111900017
[viii] Helligånds Sogn, Enesteministerialbog, præstens, p 87/138, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17115792#151069,25072390
[xi] Sankt Knuds Domsogn, Enesteministerialbog, p 303/544, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17138171#180614,30652152
[xii] Weidling, Tor, Eneveldets menn i Norge : sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814; Oslo:Riksarkivaren, 2000, p 46, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008111900017
[xiii] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1757-1776, s. 153
[xiv] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1757-1776, s. 113
[xvi] SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1743-1786, s. 118-119
[xvii] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1757-1776, s. 79
[xviii] SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1743-1786, s. 572-573
[xix] SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1743-1786, s. 574-575
[xxi] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1777-1809, s. 59
[xxii] Folketelling 1801 for 0218aP Aker prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058216006781
[xxiv] SAO, Asker prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1767-1807, s. 256