281 Josephine Motzfeldt

Josephine ble født tidlig i 1809 og døpt[i] i Bolsøy Kirke – den gamle, på Bolsøy, 29 mars samme år. Som fadre fikk hun Mad Anna H: Fane [?]; Mad M: Dahl; Frøken Koren; Fr Foged Colm [?]; og Hr Gelmuyden med Hustru. Barnemorens navn er skrevet «Zizilia».

Foreldrene var Anne Cecilie Jervell og Frederik Motzfeldt – de hadde giftet[ii] seg i Molde drøyt to år tidligere, 5 desember 1806. Moren var født i Umeåborg i Finland, da under svensk herredømme, som datter av en kjøpmann: familien skal ha kommet til Molde da skipet deres drev in der omkring under en storm efter århundreskiftet – hun er ikke med i folketellingen for 1801. Men, bakgrunnen er svært uklar. Faren, Frederik, var født i Skaun, sydvest for Trondhjem, og var blitt byfogd og konstituert sorenskriver i 1806 – og altså hadde en inntekt som gjorde det mulig å påta seg forpliktelsene ved å være ektemann.

Josephine var første barn, og ble fulgt av Ida Sophie Catharina som kom til verden 16 mars 1810. Da hun ble døpt[iii] 29 mai var fadrene Amtmand Sommerfeldt; Assessor Leth; Petter Møller; Madme Ellen Møller; Madme Lovisa Møller; og Jomfru Ingeborg [NN]. Også denne gangen er morens navn skrevet Zizilia.

Året efter var det Walborg Margarethas tur. Hun ble døpt[iv] 31 januar 1812. Fadrene hennes var Madme Leth; Madm. Abelseth; Jomfrue Wedege; Hr Major v: Darre; Hr Hospitalsforstander Øvre; og Hr Lauritz Møller.

Drøyt to år senere var det Fridericha Engmann som så dagens lys. Det skjedde 16 juli 1813. Pikebarnet ble døpt[v] 3 september samme år, og da var fadrene Madme Mette Prydz [?]; Madme Klingenberg; Jomfru Else Dahl; Hr [NN]; Hr Georg [?] Berg; og Hr Petter Gjørvell.

Det gikk noen år frem til fjerde barn, og i mellomtiden opprant 1814: et merkelig år for Norge, med Kielertraktet første halvdel i januar, Norges avståelse, Christian Frederiks amisjon om å oppnå Norges krone, notabelmøtets suksess med å overtale ham til å søke en politisk vei til målet, heller enn å bygge på arveretten, som kongen likevel hadde frasagt seg – og sine efterkommere. Dermed ble det utstedt et åpen brev til folket, med oppfordring om at det skulle velges representanter fra militære avdelinger, amtene, og kjøpstedene til en forsamling som skulle gi Norge en ny styreform, og som skulle møtes på Eidsvold 10 april samme år.

I Molde møttes «Molde Byes Embedsmænd, Menighedmænd, tilligemed dets Præst» 11 mars 1814 og valgte[vi] Anna Cecilias mann, Frederik Motzfeldt, som byens representant til Eidsvoldsforsamlingen.

Molde var også sete for amtmannen over Romsdal, Hilmar Meincke Krohg, som et par uker senere ble foreslått som representant for amtet:

Valgmennene fra hele Romsdals Amt møttes i Molde 30 mars 1814. I skrivelsen[vii] til Christian Frederik, efter møtet, gjorde de det helt klart hvor de stod: «Saasnart Norges Afstaaelse til Sverrigs Konge ved den i Kiel den 14de Januar sidstleden imellem Danmark og Sverrig afsluttede Freds-Tractat var bleven bekjendt i Romsdals Amt, gjenlød her overalt: nei, Svenske ville vi ikke blive; imod fremmed Vold vilde vi vide at forsvare os».

På samme møte stemte man over hvem som skulle representere amtet på Eidsvold, og landet i første omgang på Amtmannen, Ridder Krog; og Prosten, Ridder Baade.

Om Byfogden og Amtmannen reiste sammen til Eidsvold er ikke kjent – men det ville vel ikke være unaturlig å tenke seg den muligheten. I så tilfelle må de ha lagt i vei, avstanden er borti 50 mil på moderne veier, i begynnelsen av april på seneste – tidligere for å være på den sikre siden. Så Anna Cecilie var nok alene med barna fra slutten av mars eller der omkring.

Dermed hadde Molde i begynnelsen av april 1814 to Eidvoldsdamer: Anna Cecilie Gørwell og Cecilia Edel Sophie Stub, amtmannens hustru. Det ståre ikke til troende at de to ikke kjente hverandre: hvordan de kom overens er fullstendig ukjent men det at begge to var innflyttere gjorde det kanskje enklere å overkomme de 5-6 årene i aldersforskjell det var mellom de to kvinnene.

På Eidsvold var nok ikke Anna Cecilies mann den som markerte seg mest, men Wergeland[viii] hadde et godt og distinkt inntrykk av ham: «Ivrig falsensk som de andre Throndhjemmere (og Bergensere, ikke at forglemme». Han ble medlem av konstitusjonskomiteen[ix]. Riksforsamlingen hadde sitt siste møte 20 mai, og efter dette var medlemmene fri til å reise – hjem, eller om de hadde andre ærend, annetsteds.

Og dermed fikk vel Anna Cecilie mannen hjem igjen i slutten av mai eller begynnelsen av juni – en fin tid av året, og et godt tidspunkt for å fortelle ham at hun var på vei med neste barn, om hun ikke allerede hadde skrevet til ham om det.

Efter å ha satt til verden fire piker, fikk Anna Cecilie to til – efter hverandre. Det vil si, det blir påstått[x] at en datter kom til verden 17 november 1814 men noen passende dåp er ikke funnet, og gitt at den piken av samme navn som kom til verden tidlig i 1812 skal[xi] ha levet til 1869, er det vel kanskje en mulighet for at den «andre» Valborg simpelthen er en feil gjengivelse av datoen.

Før nummer fem ble født ble Anna Cecilies mann utnevnt til dommer i Høyesterett, og dermed ble det for familien å flytte til Christiania. Utnevnelsen er ikke funnet, men ved Høyesteretts åpning 30 juni 1815 var han en av de regulære dommerne – de andre var Collett; Mandir; Debes, Kjønig, og Omsen[xii] – den siste en kollega også fra Eidsvold.

I mellomtiden var eiendommen i Molde lagt ut for salg, et byhus med urte- og frukthave, noen andre eiendommer, møbler og annet løsøre – det skulle holdes auksjon[xiii] hjemme hos Anne Cecilie og mannen 13 februar 1815.

Efter et par år eller kanskje litt mindre, i Christiania, fødte Anna Cecilie datteren Jacobine Caspara. Hun kom til verden 8 januar 1817 og ble døpt[xiv] i Garnisonsmenigheten 10 februar det året. Fadrene hennes var Statsraad Collett; Bergraadinde Collett; Jomfru Sylow; Statsraad Motzfeldt; Høiesteretsassessor Kiønig; og Høiesteretsassessor Omsen.

Samme år nevnes[xv], i flere indekser som nok er gjensidig avhengige, Frederikke som født i midten av juli samme år. Det er naturligvis umulig, og noen andre mulige barn med riktig navn er ikke funnet.

Så, efter tretten års ekteskap, ble det en gutt. Frederik Annæus ble født 27 mars 1819. Han ble døpt[xvi] i Garnisonskirken 30 september og fikk, som fadre, Statsraadinde Motzfeldt; Fru Malling; Frøken Collet; Justitiarius Bull; og Assessor Mandik.

Og helt til slutt, datteren Ovidia Marie. Hun så dagens lys 18 juli 1820 og ble døpt[xvii] i Garnisonskirken 18 desember samme år. Fadrene hennes var Fru Omsen; [NN] [NN]; Frøken Collet; Assessor Arntsen [?]; og Veyer [?] [NN].

Josephine ble konfirmert  i Christiania Domkirke først da hun var 17 1/2 år gammel – uvanlig sent i de tider. Hun er ført opp først av seks piker, og nummer to på listen var hennes yngre søster Ida. 

Hun giftet seg aldri, og fikk dermed ikke noen barn – i det minste ingen som er kjent – og dermed er hennes nærvær i kildene svært begrenset.

Det var ikke absolutt mangel på unge menn som gjorde det. Provst A. T. Bulls opptegnelser[xviii] om livet i Christiania inneholder denne passusen i tilknytning til at han hadde sneket seg til bruken av en hest:

        «Forresten var denne Tillatelse mig ikke til Gavn thi den hændte ikke sjældent, at jeg jeg skulkede af Skolen for at kjøre us med «Smaapigerne» (Ida og Josephone Motzfeldt), og denne i min Alder usædvanlie Forretighed gav mig Udseendet af en slags Cavaleer, (en Rolle, som jeg i det Hele ikke havde Evne til at soutenere) og satte mig Fluer i Hovedet».

Fra tid til annen får man et raskt glimt av Josephine: 11 april 1834 var hun fadder for Christian Julius – sønn av tidligere Jeger, nå bud på rikshospitalet, Christian Nielsen Heer – da han ble døpt[xix] i Garnisonskirken.

Sensommeren 1837 var Josephine Motzfeldt og søsteren Ida i Frederiksværn, og kom tilbake til Christiania med Dampskibet Constitutionen 6 august dette året[xx].

To år senere var hun igjen fadder ved en dåp i Garnisonskirken. Denne gangen var barnet Jens Schov, sønn av Premierlieutenent i Søe Etaten Karenius Fridrik Fabricius, som ble døpt[xxi] 19 november 1839.

Begge foreldrene skulle gå bort omtrent samtidig. Fredrik Motzfeldt døde 2 januar 1848, 68 år gammel og bosatt i «egen Gaard i Akersgaden». Døsårsaken var «Brystbetændelse» og noe annet. Han ble begravet fra domkirken i Christiania 10 januar.

Moren, Cicilie Motzfeldt, født Gjerwell, bosatt i «egen Gaard i Akersgaden» døde tre dager senere, 68 år gammel.. Hun ble begravet[xxii] fra domkirken i Christiania 10 samme måned. Dødsårsaken var «Brystbetændelse».

Det ble en felles dødsannonse i Morgenbladet[xxiii] 10 januar:

«Dødsfald

        efter et kortvarigt Sygeleie henslumrede vor elskede Fader, Höiesteretsassesor Fredri Motzfeldt, Söndag Formiddag den 2den dennes, og trende Dage derefter, om Aftenen den 5te dennes, fulgte vor dyrebare Moder Cecilie, födt Jervell, bortreven af en Brystbetændelse, vor Fader i Döden, efter de trofast havde deelt Livets Gæder og Sorger i 41 af de 68 Aar deres Livs Dage udgjorde.

        Christiania, den 8de Januar 1848.

                                De Afdödes sörgende Börn».

Det var visst ganske stor deltagelse i begravelsen, for to dager senere stod enda en annonse på trykk i Morgenbladet[xxiv]:

        «De mange ærede Medborgere, som uopfordret fulgte afgangne Höiesteretsassessor Fredrik Motzfeldt og Hustru til Graven, modtage herfor den hjerteligste Tak fra                       De Afdødes Børn»

Efter dette svinner Josefine Motzfeldt fra kildene, hun er fraværende til og med i folketellingen for 1865. Kan hende var hun på reise, eller kanskje hun bodde hos sin søster Ida i Christiansand[xxv] og, ved en tilfeldighet, ikke er litt tatt med av folketelleren.

Josefine Motzfeldt døde 30 januar 1872, i Christiansand. Men hun ble begravet[xxvi] fra Domkirken i Christiania 10 februar. Hun var 63 år gammel Dødsårsaken synes å være «kroniske Underlivs-tilfælde» Men det er tilføyet et spørsmålstegn i kirkeboken.

Informasjon om begravelsen ble trykket  i Morgenbladet[xxvii] 8 februar 1872:

«Frøken Josephine Motzfeldts Begravelse foregaar fra Capellet paa Vor Frelsers Gravlund Lørdagen den 10de Februar Kl. 1».

To av søstrene hennes fikk publisert en dødsannonse i Morgenblandet 19 februar:

«Bekjendtgjørelser.
Dødsfald.
        At vor kjære Søster Frøken Josephine Motzfeldt efterLængere Tids Sygdom roligen afgik ved Døden den 30te f. M. i Christiansand bringes herved til Families og Venners Kundskab.
Ida Fabricius                     Frederikke
                    født Motzfeldt».

 

Navnet hennes ble føyet til på gravstøtten over hennes far og mor[xxviii]:

«U
Høiesteretsassessor
Frederik Motzfeldt
fød 2den November 1779,
død 2den Januar 1848.
Fru Anna
Cecilie Motzfeldt
fød Jervell,
fød 28de Februar 1780,
død 5te Januar 1848.
Student Fredrik
Anneus Motzfeldt
fød 27de Marts 1819,
død 28de April 1841.
Frøken Ovidia
Marie Motzfeldt
fød 18de Juli 1820,
død 31te August 1852.
Frøken Josephine Motzfeldt
fød 25de Januar 1809,
død 31te Januar 1872».

[i] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 558/L0687: Ministerialbok nr. 558A01, 1798-1818, s. 23
[ii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 558/L0687: Ministerialbok nr. 558A01, 1798-1818, s. 57
[iii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 558/L0687: Ministerialbok nr. 558A01, 1798-1818, s. 24
[iv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 558/L0687: Ministerialbok nr. 558A01, 1798-1818, s. 26
[v] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 558/L0687: Ministerialbok nr. 558A01, 1798-1818, s. 28
[vi] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001 
[vii] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 3, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 10, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913002
[viii] Wergeland, Henrik, Norges Konstitutions Historie. Af Henrik Wergeland. 2 : Andet Hefte, Guldberg & Dzwonkowskis Forlag, p 20, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012041724009
[ix] Wergeland, Henrik, Norges Konstitutions Historie. Af Henrik Wergeland. 2 : Andet Hefte, Guldberg & Dzwonkowskis Forlag, p43, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012041724009
[xiii] Trondhjems borgerlige Realskoles alene-priviligerede Adressecontoirs-Efterretninger, 31.01.1815, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18150131_1_9_1
[xiv] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, G/Ga/L0003: Klokkerbok nr. 3, 1815-1819, s. 70-71
[xvi] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, G/Ga/L0003: Klokkerbok nr. 3, 1815-1819, s. 158-159
[xvii] SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1820-1828, s. 32-33
[xix] Ministerialbok for Garnisonsmenigheten prestegjeld 1828-1841 (0301M4); https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000621191
[xxi] Ministerialbok for Garnisonsmenigheten prestegjeld 1828-1841 (0301M4); https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000623942
[xxii] SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0025: Ministerialbok nr. 25, 1847-1867, s. 55-56
[xxv] Folketelling 1865 for 1001P Kristiansand prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038173000617
[xxvi] SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0026: Ministerialbok nr. 26, 1867-1884, s. 68
[xxviii] Meddelelser fra det norske Rigsarchiv, indeholdende bidrag til Norges historie af utrykte kilder. B. 2; Feilberg & Landmarks forl., 1903; p 355; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013092507118