51 Ingebor Maria Christoffersdatter

Ingebor Maria ble født på nyåret 1791 og døpt[i] i Tjølling Kirke 6 februar det året. Fadrene var Fru Anne Jørgensdatter fra Sandefjord. Fadrene var Pigen Anne Marie Olsdatter Swerstad; Christen Halvorsen Schijkager; Anners Thorsen Hem; og Mathis Hansen Rødbøl.

Foreldrene var Christopher Hansen Aamundrød og konen Anne Olsdatter Tyvsted– de hadde giftet seg, begge for annen gang, mot slutten av 1789. Christopher var enkemann og trolovet seg med enken Anne 5 november det året. Hun var opprinnelig fra Freste i Ramnes Sogn men nå på Freste i Ramnes. Vielsen[ii] fant sted i Tjølling Kirke.

Lorens Berg forteller om Kristoffer[iii]:

        «Kristoffer Hanssøn 1778-1812, blev g. m. enken Mari. Han var fra Sverstad i Sandeherred, men slog altsa ikke vrak paa en slik husmandsenke som Mari. Efter hendes død egtet Kristoffer enken Anne Olsdatter fra Freste i Ramnes, og de hadde en eneste datter Ingeborg Maria. Krisoffer drev gjestgiveri paa Ommundrød; eide og drev ogsaa ¼ av Rødbøl; kjøpte 1788 Bakken av Mattis Lingum. Han døde 1812, 65 aar; hustrue aaret efter, 68 aar».

Christopher var født på Sverstad i Sandeherred 15 april 1747 og døpt[iv] 19 samme måned. Han hadde giftet seg første gang med Mari Svendsdatter Aamundrød. De to ble viet[v] i Tjølling 27 februar 1778. Det ble visst ikke noen barn av dette ekteskapet.

Mari hadde vært gift tidligere, med Ingebret Gulleikssøn, som selv var enkemann på Amundrød. De fikk ikke barn, men Mari hadde visstnok en uektefødt sønn som het Anders Anderssøn, som fikk arverett[vi]. Hvornår Mari døde er ikke slått fast, begravelsen er ikke funnet – men før 5 november 1791, da han altså giftet seg påny.

Ingebor Maria fikk ikke noen søsken. I 1801[vii] finner man henne sammen med foreldrene på Amundrød under Lingjem Østre, i Tjølling. Ved siden av den nokså lille familien var der en rekke tjenestefolk, en del sikkert knyttet til gjestgiveriet: National Soldat Lars Thorsen (28); National Soldat Anders Larsen (21); Marthe Knudsdatter (32); og Inger Maria Andersdatter.

Hun ble konfirmert[viii] Fastelavns-søndag, 24 februar, 1805, da hun var omkring 14 år gammel. Ingeborg Maria Ommundrød er ført opp som den første av 12 piker, sammen med guttene var de et kull på 27 ungdommer som kom for presten denne senvinteren.

Ingeborg Maria giftet seg ung, bare omkring 18 år gammel. Hennes tilkommende var Kirkesanger Ole Olsen. De forlovet seg 26 mai 1808, og som forlovere hadde de Mathis Lindhjem Frantz Røeboll. Akkurat når selve vielsen[ix] fant sted er usikkert.

Om Ole Olsen forteller Lorentz Berg[x]:

«Ola Olssøn 1813-35, g. 1808 m. eneste datter her Ingeborg Maria Kristoffersdatter. Ola var næstældste søn av Ola Jakobssøn Østby, og født der 1771. Han tilhørte paa farsiden en gammel bygdeslegt paa Nordre Skalberg, hvorav en gren omkr. 1700 ind paa Østby 1. Hans mor, derimot, Inger Olsdatter, født paa Spetalen, var datter av en indflytter fra Roppastad i Kvelde».

Ingeborgs og Oles først barn var en gutt. Da han ble døpt 11 juni 1809 var fadrene Mad. Stephansen; Jomfrue Svensen; Frantz Røebøl; Friderich Amundrød; og Ole Hansen.

Ole Christian skulle ikke få leve opp. Han døde litt over to år gammel og ble begravet 4 august 1811.

Neste barn var en pike. Det skjedde da Ane Catrine kom til verden tidlig i 1812 og ble døpt[xi] i Tjølling Kirke 8 mars det året. Fadrene var Lucritz [?] Kaupang; Christine Pedersdatter; Ole Thomasen; Casten Nielsen fra Sandefjord; og Henrik Aagesen Linglem.

Så gikk 1813, og 1814 opprant: det var fredsslutning i Kiel, det ble notabelmøte på Eidsvold, Christian Fredrik utstedte et åpent brev til det norske folk, der han ba om at det skulle velges representanter til en forsamling som skulle møtes på Eidsvold 10 april, og gi Norge en ny forfatning.

I Tjølling ble det holdt gudstjeneste fredag 25 februar 1814, og der valgte man utsendinger til det møtet som skulle, på amtsnivå, utpeke representantene til riksforsamlingen. I Tjølling bestemte man, enstemmig, Proprietair og Sections-Chef Iver Hesselberg paa Brække, og Gaardbruger og Selveier Ole Olsen paa Amundrød – «begge meget over 25 Aar» – som valgmenn[xii].

På amtsnivå – det vil si, i grevskapet – møttes sognenes valgmenn 10 mars, stedet er ikke angitt. De valgte tre representanter: begge de to fra Tjølling, samt Skibs-Capitain Anders Grønneberg[xiii].

Under møtene på Eidsvold gjorde ikke Ole Olsen så mye vesen av seg, men stod med selvstendighetspartiet: det er en verdi i antall, også.

Og så reiste han vel hjem igjen, en tur som kunne ta en tre dagers tid, så han var på plass henimot slutten av mai eller begynnelsen av juni.

Dermed var han hjemme da datteren Inger Chirstine ble døpt[xiv] 19 juni 1814. Fadrene hennes ble Lochritz Coupang; Live Ingvolsdatter; Johan Coupang; Christian Coupang; og Frans Røbøl.

En nyere bygdebok[xv] forteller om Ole Olsen:

 

        «Ole Olsen Amundrød var bygdemann, slekten bodde på Østby Søndre (br. Nr. 20). Han var skoleholder fra 1780-årene, men sluttet i 1813, da han overtok bruk på Amundrød. Dessuten var han klokker og prestens medhjelper. Efter Eidsvoldsmøtet bygget han opp gården på Amundrød, og drev gjestgiveri der. På Eidsvold fulgte han godt med i forhandlingene og noterte ned en rekke forslag vedrørende de saker som ble drøftet – heter det i efterslektens papirer om ham. Han var da 43 år gammel.

        I et brev som Ole Olsen sendte hjem fra Eidsvold, datert 12. mai 1814, skriver han bl. a.: «De Folk som vi logerer hos er kuns Bønderfolk, men i temmelig god stand, haver prektige Huse og Senge, derfor synes nødig at vilde skifte quarter for at komme nærmere Verket (d.e. Eidsvolds Verk, hvor Eidsvoldsbygningen lå) som mange har gjort, men da fik vi vist ikke så bekvemt Sted som vi har, det kan vi godt se på Huserne udvendig. Vores Vert er af samme fag som Franz Rødbøl, med at drive Handel, hvilket er hans største Beskjæftigelse, men saa har han 2 Brødre og Huusmænd som nok bestyrer Gaardens Arbeide, de ligger i Stalden om Natten, og om Morgenen saasnart der er lyst, ser jeg dem allerede paa Marken …». Ole Amundrød hilste også til sin familie fra Hesselberg og Grønneberg.

        Ellers opplyses det om Ole Amundrød at han hørte til de tause i riksforsamlingen. Han leverte inn til konstitusjonskomiteen «nogle Grundsætninger som han ønskede skulde komme i betragtning ved Grundlovens affatelse». En av disse grunnsetninger gjaldt pensjoner, men ellers vet vi ikke hva de gikk ut på.

        I sin ungdom skrev Ole Olsen dikt «enfoldigen sammensat: av en ung bondesønn i hans ledige timer» – som det står. Også i sine siste år laget han noen vers:

Ønskeligt det skulde være

om jeg enda nogen tid

mine børn jo kunde lære

sin kristendom med flid,

at de ret som gode planter

maatte i Guds have staa,

og jeg dem kunde vande,

saa Gud de tjene maa.

 

 

 

 

Dette vers det siste bliver

Udi denne samling her.

Gud ved om jeg vel lenger skriver

noget dikt i verden mer.

Gid saa jeg da med engle tunge

Maatte i Guds himmelkor

Hellig, hellig, hellig sjunge

Gud er evig god og stor.

I noen bitre linjer slår han ned på menneskelig adferd:
Bagtalelser blant fattige og rige
formerer sig daglig, og høit monne stige
selskab ved kaffi og ligesaa ved vin – -»

 

Ingebors første sønn meldte sin ankomst 3 mars 1817 og ble døpt[xvi] 3 april samme år. Denne gangen var fadrene Antonette Røbøl; Gunild Sundbye; Frantz Røbøl; Niels Jacobsen Røbøl; og Hans Olsen Sundbye.

Ole Christian fikk ikke leve. Han døde ni måneder gammel 12 november 1817 og ble begravet[xvii] 23 samme måned.

Nok en gutt så dagens lys 9 september 1818. Da han ble døpt[xviii] 27 samme måned fikk han navnet Ole Christian efter sin avdøde storebror og fadrene Ane Sonette Røbøl; Chrestine Aubye; Franz Røbøl; Lars Svenerød; og Gullek Westad.

Datteren Maren Margrethe ble født 17 mars 1821 og ble døpt[xix] 1 april. For henne valgte foreldrene som fadre Anetonete Røbøl; Inger Kirstine; Peder Falkenberg; Frans Røbøl; og [NN] Hansen.

Det skulle bli to barn til, en gutt og en pike. Gutten var Kristoffer, han så dagens lys 20 april 1824 og ble døpt[xx] 7 juni. Fadrene hans ble Inger Johannesdatter; Marthe Røbøl; Frantz Røbøl; Carl Røbøl; og Thomas Røbøl.  

Den siste i flokken, datteren Helle Andre, ble født 20 november 1832. Hun ble døpt[xxi] annen juledag samme år. Til fadre hadde hun Anne Wittersøe; Inger Olsdatter; Niels Vittersøe; Organisten Ole Jacobsen; Carl Røbøl; Niels Røbøl; og Hans Langangen.

Tre år senere døde Ingebors mann, Ole. Han gikk bort 24 mars 1835, 63 år gammel, er det nevnt. Begravelsen[xxii] fant sted 5 april. Det er notert – og det er ikke så vanlig – at han var «Medlem af Rigsforsamlingen paa Eidsvold i Aaret 1814».

Ingebor ble boende på Amundrød, som var overtatt av sønnen Ole Christian før han reiste til Christiania. Hun var omkring 64 år gammel da hun døde 23 mars 1855. Hun ble begravet[xxiii] 1 april. Dødsårsaken var vattersott.


[i] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1779-1817, s. 196-197, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427620668
[ii] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1779-1817, s. 22-23, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427620580
[iii] Berg, Lorens, Tjølling : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold, Kristiania : Cappelen, 1915, pp 333-334, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012070206060
[iv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 37, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650445
[v] SAKO, Tjølling sokneprestkontor, A/Aa/L0003: Annen kirkebok nr. 1, 1700-1813, s. 72-73, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427630095
[vi] Berg, Lorens, Tjølling : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold, Kristiania : Cappelen, 1915, pp 333-334, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012070206060
[vii] Folketelling 1801 for 0725P Tjølling prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058297001260
[viii] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1779-1817, s. 334-335, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427630005
[ix] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1779-1817, s. 58-59, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427620599
[x] Berg, Lorens, Tjølling : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold, Kristiania : Cappelen, 1915, pp 333-334, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012070206060
[xi] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1779-1817, s. 432-433. Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427630046
[xii] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 35, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[xiii] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 32, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[xiv] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1779-1817, s. 438-439. Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427630049
[xv] Krohn-Holm, Jan W., Tjølling bygdebok. 1 : Kulturhistorien, Tjølling kommune, 1974, pp 319-320, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015121008030
[xvi] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1814-1836, s. 28-29, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427630234
[xvii] SAKO, Tjølling kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 192, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051017051110
[xviii] SAKO, Tjølling kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 38, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051017051015
[xix] SAKO, Tjølling kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 62
[xx] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1814-1836, s. 92-93
[xxi] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1814-1836, s. 164-165
[xxii] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1814-1836, s. 218-219
[xxiii] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1835-1859, s. 368